Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Světové strany a určování azimutu
Odborný článek

Světové strany a určování azimutu

22. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Miloslav Chrobák

Anotace

Praktická hodina pro opakování světových stran a pochopení vztahu světových stran s určováním azimutu.

Součástí vzdělávání v geografii je (v našem případě v šestém ročníku ZŠ) také základní seznámení s kartografií. Z prvního stupně žáci přicházejí s aktivní znalostí pravého úhlu v matematice a světových stran z vlastivědy. Metoda, o kterou se chci s vámi podělit, žákům přehledně a srozumitelně propojuje výše uvedenou matematickou znalost s novým zeměpisným učivem.

Žáci si zopakovali určování světových stran, pochopili spojitost mezi světovými stranami a určováním azimutu. Také si osvojili v této oblasti praktické dovednosti. Takto pojatá vyučovací hodina (hodiny) může mít také široký mezipředmětový dopad.

Průběh hodiny

Na tabuli je nakreslena růžice světových stran a tato růžice se popíše (viz obr. 1). Poté si žáci v atlase vyhledají politickou mapu Evropy a společně s učitelem si zopakují určování světových stran. Vyučující při této činnosti využívá nástěnnou politickou mapu Evropy a znalosti žáků o poloze evropských států. Poté je žákům zadána následující otázka: Které státy Evropy protíná rovnoběžka 50° s. š.?

Růžice světových stran
1. Růžice světových stran


Žáci tyto státy vyhledají v atlase a poté je nahlas předčítají. Současně jsou kontrolováni tak, že se odškrtávají názvy těch států, které jsou napsány v abecedním pořadí z druhé strany tabule. Poté žáci mají za úkol vyhledat státy ležící na západ od ČR. Ty opět diktují a vyučující je na tabuli zakroužkuje.

Následuje práce ve dvojicích, kdy žáci pracují se zeměpisnými výroky. Každý žák si připraví zeměpisný výrok, který může být pravdivý, ale také nemusí. Žáci si ve dvojici navzájem tyto výroky pokládají, rozhodují o jejich pravdivosti a kontrolují správnost svých odpovědí. Pokud žák vytváří nepravdivý výrok, pak musí znát i jeho opravu

Např.
Švédsko leží na sever od ČR - ANO
Na jih od ČR leží Polsko
- NE; na jih od ČR leží Rakousko
ČR hraničí na západě s Rakouskem
- NE; tento výrok dovoluje několikerou správnou odpověď:
a) na západě ČR hraničí s Německem
b) s Rakouskem ČR hraničí na jihu

Odvozování

Z matematiky již žáci znají pravý úhel a také vědí, že je to 90°. Na tabuli jsou nakresleny níže uvedené obrázky a žáci si je načrtnou do sešitů. V prvním obrázku vybarví žáci pravé úhly a každý úhel jinou barvou. Do druhého nákresu napíší do každého kvadrantu hodnotu 90°.

obrázek
2. obrázek

obrázek
3. obrázek

Azimuty světových stran

Na tabuli (flipu) je načrtnuta níže uvedená, ale nevyplněná tabulka (viz tab. 1). Stejnou tabulku si žáci nakreslí do svých sešitů. Vyučující vysvětlí žákům, co je to azimut a že sever má azimut 0°, což vyplývá z jeho definice. Poté se žáci pokusí určit azimuty ostatních světových stran.

Vybraní žáci diktují české a anglické názvy světových stran, jejich zkratky a k nim příslušné azimuty, přičemž je jejich výklad doplňován a zároveň jsou tyto údaje zapisovány do tabulky na tabuli (flipu). Ostatní žáci si vyplňují své tabulky v sešitech.

Je vhodné začínat nejdříve východem (má azimut 90°) a postupovat ve směru hodinových ručiček. Tento postup také většině žáků pomůže k pochopení dvojího azimutu severu.

Tab. 1.: Azimuty hlavních světových stran.

Název světové strany (česky)

Značka světové strany (česky)

Název světové strany (anglicky)

Značka světové strany (anglicky)

Azimut

Východ

V

East

E

90°

Jih

J

South

S

180°

Západ

Z

West

W

270°

Sever

S

North

N

0° (360°)

Pak žáci pracují s tvrdými čtverečkovanými papíry formátu A4 a plní následující úkoly:

a) společná trasa - práce jednotlivců

Jeden čtvereček na archu je ve skutečnosti 1 km. Každý žák na papír nakreslí trasu podle zadání, které diktuje učitel.

Zadání:

Tvá trasa začíná v levém horním rohu. Postupně ZAKRESLI:

 1. čtyři kilometry pod azimutem 90°
 2. pokračuj dále čtyři kilometry pod azimutem 180°
 3. další čtyři kilometry pod azimutem 270°
 4. poslední čtyři kilometry pod azimutem 360°

Všichni žáci by měli nakreslit čtverec a dále popsat trasu z hlediska světových stran (mohou i anglicky).

b) práce dvojic

Žáci ve dvojicích mají za úkol nakreslit na čtverečkovaný papír trasu ve tvaru obdélníku a následně popsat tento obrazec pomocí azimutů a délek jednotlivých stran (v km), za předpokladu, že 1 čtvereček na čtvrtce je 1 km ve skutečnosti.

Po splnění výše uvedených úkolů určí žáci azimuty i vedlejších světových stran. Pro úsporu času může být následující tabulka před hodinou namnožena a během výuky rozdána žákům. Žáci pod tuto tabulku načrtnou růžici světových stran, přičemž jednotlivé úhly 90° rozpůlí ještě dvěmi liniemi, které jsou na sebe kolmé, na úhly 45°. Poté do nákresu vyznačí hlavní a vedlejší světové strany a do tabulky (viz tab. 2) vpisují číselné hodnoty azimutů hlavních i vedlejších světových stran.

Tab. 2. Azimuty hlavních a vedlejších světových stran.

Názvy a značky hlavních (česky i anglicky) a vedlejších světových stran (jen česky)

Azimut

Sever - S; North - N

0° nebo také 360°

Severovýchod - SV

45°

Východ - V; East - E

90°

Jihovýchod - JV

135°

Jih - J; South - S

180°

Jihozápad - JZ

225°

Západ - Z; West - W

270°

Severozápad - SZ

315°

Žáci opět pracují s tvrdými čtverečkovanými papíry formátu A4. Mají za úkol na papíry nakreslit trasu např. ve tvaru trojúhelníku, lichoběžníku, kosočtverce, kosodélníku nebo některých písmen a tento obrazec opět popsat pomocí azimutů a délek jednotlivých stran (v km).

Většina tříd je situována tak, že žáci vidí okny ze třídy východ slunce, mohou tak odvodit světové strany ve třídě a určovat tak i azimuty.

Domácí úkol - zadání:

 1. Nakreslete nějaký obrázek (třeba jednoduchý dům) a popište ho pomocí azimutů a délek jednotlivých stran (v km).
 2. Na politické mapě Evropy v atlasu najděte trasu Vídeň-Praha-Paříž-Londýn-Berlín a popište ji pomocí:
  1. světových stran
  2. azimutů
  3. můžete zkusit i určení vzdáleností mezi jednotlivými hlavními městy
 3. první úkol zpracujte na milimetrový nebo čtverečkovaný papír a druhý do školního sešitu

Časový rozvrh:

Takto zpracovaná hodina se dá zvládnout za 45 minut, ale po zkušenosti s její realizací je lepší tempo zvolnit a plánované činnosti rozložit do dvou vyučovacích hodin. Samozřejmě je ideální, aby tyto hodiny na sebe navazovaly.

V případě dvouhodinovky je možné

 • použít technik OSV krozdělení žáků do dvojic
 • po nákresu čtverce a obdélníku přistoupit kobrazcům, ve kterých se použijí vedlejší světové strany
 • využít venkovního prostoru nebo tělocvičny
 • využít topografických map vměřítku 1:25.000 a zpracovat konkrétní trasu v terénu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miloslav Chrobák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

nástěnná politická mapa Evropy a politická mapa Evropy pro každou dvojici žáků; tvrdý čtverečkovaný či milimetrový papír formátu A4 - pro každého žáka jeden; flipchart