Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Začátek jazykové výuky - 2. stupeň
Odborný článek

Začátek jazykové výuky - 2. stupeň

22. 7. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Milena Zbranková

Anotace

Každý věk má určité přednosti i deficity, což platí i při jazykové výuce. Kromě jejich přehledu je součástí tohoto článku i několik námětů na počáteční hodiny výuky němčiny.

2. STUPEŇ (6. - 9. ROČNÍK)

Výuka dalšího cizího jazyka na 2. stupni nepředstavuje pro žáky, kterým je přibližně 11 - 14 let, nic nového a neznámého. Předpokládá se, že žáci mají z prvního a druhého období vzdělávání osvojeny schopnosti, dovednosti a znalosti z prvního cizího jazyka, které by se měly přiblížit úrovni A1, jak ji popisuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Této úrovně by měli žáci dosáhnout i v dalším cizím jazku na konci 2. stupně.

Pokud se s němčinou začíná jako s 2. jazykem na 2. stupni, mají žáci již několikaleté zkušenosti s výukou prvního jazyka (většinou angličtiny). Má to řadu výhod, ale přináší to i mnoho problémů.

Výhody
 1. Upevněné návyky z práce v cizím jazyce
  Žáci mají zkušenosti s nácvikem slovní zásoby, výslovnosti, s odlišným pravopisem i s jiným způsobem komunikace. Vědí, že bez pravidelné přípravy se v jazyce nedá mnoho dokázat. Mají zavedeny sešity, slovníčky, jsou zvyklí na jiný způsob práce, cizojazyčná výuka je většinou baví, mají proto dobrou motivaci pro druhý jazyk.

 2. Jazyková paměť a nácvik poslechu s porozuměním
  Od počátku výuky cizího jazyka se žáci cvičí v poslechu s porozuměním a to jak v globálním porozumění, tak v porozumění detailům. Po několikaleté výuce by měli být už na slušné úrovni. Měli by mít také dobrou jazykovou paměť a odhad. To všechno může dobrý učitel zúročit při výuce druhého jazyka.

 3. Čtenářské návyky, orientace v textu
  Na 2. stupni by měla být úroveň čtenářských dovedností daleko vyšší a také čtenářské zkušenosti z 1. jazyka by měly pomoci snadnější orientaci v autentických textech v němčině. Také specifické vady (dyslexie ap.) jsou v řadě případů kompenzovány. U těžkých a kombinovaných vad učitel zohledňuje žáky i nadále.

 4. Rozvoj abstraktního myšlení
  Kolem 12. roku věku si žáci začínají uvědomovat některé abstraktní vztahy a pojmy, proto mají rádi přehlednost, tabulkové nebo grafické vyjádření jevů, situací, pravidel, např. gramatických. Nepotřebují při výkladu tolik hravých činností a konkrétních příkladů.

 5. Tempo práce
  S přibývající školní docházkou zvyšují děti tempo své práce, zvládají větší celky, rychleji chápou a vzhledem k dovednostem získaným v prvním cizím jazyce umí většina z nich lépe samostatně pracovat.

Nevýhody
 1. Věkové zvláštnosti
  Puberta přináší zásadní změny v organismu mladého člověka. Ty se samozřejmě promítají do celé školní práce - do přístupu k učení, motivace, do kázně při vyučování a do všech činností ve vyučovací hodině. Žáci nejsou už tak bezprostřední a hraví, písničky a hravé činnosti v nich vzbuzují často úsměv, občas nechtějí spolupracovat vůbec. Je na učiteli, aby zvládal náladovost i snadnější unavitelnost žáků.

 2. Velký obsah učiva, dva cizí jazyky
  Nároky se s přibývajícími ročníky stupňují, někteří žáci začínají mít problémy v ostatních předmětech. Přidáním druhého jazyka nároky ještě vzrostou. V určitých jazykových situacích jim transfer učiva z angličtiny může pomoci (podobnost slovní zásoby), ale na druhé straně je řada jevů může svou podobností zmýlit.

 3. Následnost němčiny po angličtině
  Praxe a i některé studie ukazují, že žáci, kteří se učí nejdříve němčině a až jako druhému jazyku angličtině, dosahují lepších výsledků v obou jazycích. Němčina jako druhý jazyk po angličtině připadá žákům těžká. Hlavním důvodem je obtížnější gramatika (skloňování, časování), kterou se dosud nemuseli v takové míře zabývat.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Další cizí jazyk