Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Zjišťování úrovně klimatu třídy pomocí dotazníku MOJE TŘÍDA
Odborný článek

Zjišťování úrovně klimatu třídy pomocí dotazníku MOJE TŘÍDA

2. 9. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Věra Kundratová

Anotace

Příspěvek představuje postup při přípravě a realizaci netradičního autorského dotazníku MOJE TŘÍDA. Otázky jsou zaměřeny na zjišťování sociálního klimatu ve třídách a vztahy mezi žáky na 1. stupni základní školy praktické. Třídní učitelé na základě výsledků mohou získat určité informace o stavu své třídy i jednotlivých žácích, kteří se samostatně vyjadřují k různým problémům a situacím ve své třídě.

Každý učitel má zájem, aby bylo na základě důvěry a vzájemného respektu navozeno vstřícné a podnětné prostředí a partnerský vztah mezi žáky a učiteli a co možná nejlepší vztahy mezi žáky navzájem. Chování žáků ve třídě je ovlivňováno nejen způsobem výuky, ale i sociálním prostředím, v němž se pohybují.

Zkušený učitel by měl umět kvalifikovaně diagnostikovat klima školní třídy. Jednou z možností, jak získat potřebné informace o aktuálním stavu třídy, je dotazník. Učitelé 1. stupně Základní školy praktické Zlín připravili dotazník pro žáky pod názvem MOJE TŘÍDA.

Při volbě této metody sběru dat je nutné si uvědomit jednu základní skutečnost - jak jednou špatně či nevhodně formulujeme otázku, či ji zapomeneme do dotazníku uvést, tak v okamžiku, kdy máme sebraná data, tuto chybu již nenapravíme. Špatně formulovaná otázka nám bude dávat buď zkreslené či vůbec žádné odpovědi. Pro úspěch každého dotazníkového šetření je současně potřeba dotazované osoby dostatečně motivovat k jeho vyplnění.

Velkou pozornost věnujeme rovněž správnému vyhodnocení dotazníku. Získané výsledky bychom měly správně interpretovat tak, aby nám poskytly odpovědi na kladené otázky.

Jak jsme připravovali dotazník

V průběhu školního roku se učitelé 1. stupně rozhodli sestavit pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy dotazník, ve kterém by samostatně odpovídali na otázky zaměřené na kvalitu prostředí ve třídě, vztahy mezi spolužáky, jak se cítí ve škole i vlastní třídě, co se jim líbí a nebo naopak nelíbí.

Nejdříve si museli při jeho přípravě rozmyslet hned několik základních věcí:

 • jaký bude cíl dotazníku, co v něm budeme sledovat a čeho jeho pomocí chceme dosáhnout

Cílem dotazníku MOJE TŘÍDA bylo získat přehled o názorech žáků 1. - 5. ročníku na celkové klima třídy a jaké jsou vztahy mezi žáky ve třídě, relevantní informace o třídě.

 • jaká budou jednotlivá témata a okruhy otázek, na které se chceme ptát:
 • pohoda ve třídě
 • řešení konfliktů ve třídě
 • kamarádství
 • náročnost učení

Učitelé připravili dvě úrovně náročnosti dotazníku, a to vzhledem ke schopnostem a dovednostem dětí ve třídách a rozdělili dotazník na dvě samostatné části:

První část pro žáky 1. a 2. ročníku, kde dětem pomáhali se čtením a vyplňováním 16 otázek i třídní učitelé (příloha č. 1). Tato část dotazníku byla složena z několika otázek a rozdělena podle náročnosti na 2 úrovně.

Druhá část pro žáky 3. - 5. ročníku, kteří odpovídali na 19 otázek (příloha č. 2). Tato část dotazníku byla stejná pro všechny žáky 1. stupně - odpovědi na otázky si žáci vybírali z připravených obrázků (příloha č. 3)

Formulace otázek

Tato část přípravy byla zásadní. Rozhodli se pro otázky zavřené, na které žáci odpovídali ANO - NE. Na začátek dotazníku volili jednoduché nezáludné otázky, aby získali důvěru a navodili pocit, že vyplňování dotazníku bude rychlé.

Příprava žáků

Samotná práce s dotazníkem nevyžadovala žádnou složitou předchozí přípravu. Nejdříve učitelé všechny žáky ve třídách dostatečně připravili na práci s dotazníkem. Pomalu a nahlas učitelé přečetli všechny otázky a vysvětlili jejich obsah. Potom otázky četli žáci - rozvíjeli si dovednosti čtení s porozuměním a dovednosti orientovat se v neznámém textu.

Předem všechny žáky ujistili, že dotazník je anonymní a výsledky budou sloužit pouze pro potřebu školy a vychází ze subjektivních údajů, které žáci mohou, ale i nemusí poskytnout. Dotazník děti vyplňovaly v kmenových třídách, v prostředí pro ně známém a příjemném.

Vyhodnocení dotazníku

Výsledky průzkumu dotazníku Moje třída mají spíše všeobecně-informativní charakter. Přesto si myslím, že není špatné jej využívat. V příštím školním roce jej znovu zadáme žákům 1. stupně, abychom zjistili případné rozdílné výsledky u jednotlivých položek dotazníku.

Žáci se vyjadřovali prostřednictvím dotazníku k oblastem, které ovlivňují jejich spokojenost ve třídě, ve škole. Práce s dotazníkem se jim velice líbila. Nejzajímavější pro ně byla 2. část dotazníku - otázky podpořené obrázky.

Samotný dotazník byl ve škole použit poprvé a s výsledky jsme spokojeni. Získané informace jsme vyhodnotili a budou dále využity při další práci učitelů naší školy. Můžete si je prohlédnout na webové adrese školy www.zsp-mostni.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Dotazník pro žáky 1. a 2. ročníku – MOJE TŘÍDA
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha č. 2 – Dotazník pro žáky 3. – 5. ročníku MOJE TŘÍDA Základní školy praktické Zlín, Mostní 2397, Zlín
pdf
439.45 kB
PDF
Příloha č. 3 – 2. část – Doplňující otázky (obrázky Ti napoví)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Kundratová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, pastelky