Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rallye Evropská unie
Odborný článek

Rallye Evropská unie

2. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Pavel Svoboda

Anotace

Dopravní výchova není pouze znalost dopravních značek, měla by vést k soustředění, vytrvalosti, odhadu vzdálenosti, řešení problémů, komunikaci, orientaci na mapě i v terénu apod. Rallye Evropská unie je celoroční projekt použitelný ve vyučovacích hodinách Člověk a jeho svět nebo velmi úspěšně proveditelný ve školní družině.

Cílem projektu je poskytnout žákům možnost získat a zpracovat nové informace o zemích Evropské unie z různých pohledů. Žákům je umožněno vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů (encyklopedie, webové stránky, články z různých časopisů), na základě získaných vědomostí vždy v praktických dovednostech ověřují své volní vlastnosti. Žák začíná vnímat Evropu v různých souvislostech - přírodní podmínky, pohoří, řeky, nížiny, z hlediska lidských aktivit a historie apod., a má možnost si v praktických činnostech uvědomovat osobní vlastnosti jako zručnost, vytrvalost, soustředění.

Dalším cílem projektu je netradiční výuka dopravní výchovy. Žáci si během jednotlivých činností uvědomují, že bezpečná jízda na kole není pouze o znalosti dopravních značek, ale také péče o jízdní kolo, dovednost pomoci při nehodě, orientace v terénu i na mapě nebo odhad vzdálenosti.

Výchovným cílem projektu je poskytnout žákům příležitost k diskusi, dlouhodobě komunikovat ve skupině, vyslovovat a obhajovat vlastní názor i respektovat názor druhých.

Nutno zdůraznit, že jednotlivé etapy Rallye probíhají až po přípravě žáků, etapy jsou vyvrcholením dílčích činností.

Tento projekt lze velmi úspěšně využívat zejména ve školních družinách, kdy mají žáci příležitost získané znalosti z hodin vlastivědy či přírodovědy (Člověk a jeho svět) ověřit v praktických činnostech. Při heterogenních odděleních lze velmi úspěšně využít k vzájemné spolupráci a zejména pomoci žáků. Nezbytná je v tomto případě zejména spolupráce učitele a vychovatele. Popisovaný projekt je celoroční. Lze pochopitelně využít i jinou formu, např. jako výuku v blocích s využitím některých etap. To ponechávám na rozhodnutí učitele či vychovatele.

V úvodu každé etapy najdete nejdříve popis. Je to část textu, základních informací, o zemi, ve které se budou naši „závodníci" pohybovat. Vznikají v přípravné fázi na každou etapu. Připravují je žáci samotní jednak s užitím učebnice, jednak vyhledáváním na internetu (www.wikipedia.cz) nebo práci s mapou.

Přípravná fáze

Třída (oddělení ŠD) je rozdělena na skupiny, které získávají průkaz posádky (viz příloha). Na mapě Evropy je barevnou šňůrkou a pomocí špendlíků vyznačena trasa naší Rallye. Každý měsíc navštívíme jednu zemi, budeme plnit dané úkoly. Start Rallye Evropská unie je v Bruselu, cíl bude v Praze. Čeká nás 10 dlouhých etap. Vždy na začátku měsíce provedeme „motivační" besedu o tom, co v daném měsíci závodníky čeká. Po splnění všech úkolů provádíme dílčí hodnocení - sebehodnocení žáky (spoluúčast, vytrvalost, respektování, zaujetí pro „hru"...), lze postupně vytvářet portfolia zemí, které žáci navštíví.

Realizace projektu

Motivační rozhovor - diskuse - stáváte se účastníky nejdelší evropské Ralley. Na své trase budete překonávat různé překážky. Do cíle dojede ten nejsmělejší, nejzdatnější, ten, který zvládne všechny připravené nástrahy. Musí vydržet lidé i jejich „stroje". Cílem této Rallye není získat nejvíce bodů, ale prověřit sami sebe, svoji posádku. Samozřejmostí je i přísné dodržování pravidel silničního provozu každé navštívené země.

Dokažte, že i vy tuto dlouhou a namáhavou cestu zvládnete. Dokažte, že jste dobrými a zdatnými chodci a že budete i dobrými řidiči. Že tak, jak umíte jezdit na kole, budete o pár let později jezdit s automobilem. Informace, které budete na své cestě potřebovat, můžete získávat na Internetu (www. wikipedia.cz), z různých časopisů, encyklopedií. Všechny informace uschovávejte, jistě se nám budou hodit. Tak šťastnou cestu!

Obdrželi jste průkazy soutěžních posádek Halley Evropská unie, vyplňte si název svého týmu, jména jednotlivých členů týmů. Popis jednotlivých etap a jejich úkoly najdete v přiloženém letáku. Úkoly nemusíte plnit postupně, posádka si zvolí pořadí i termín plnění. Jen některé úkoly budeme plnit společně. Do vašeho průkazu vám bude poznačen „čas" splnění úkolů a počet dosažených bodů. Hodnotit se také bude vzájemná pomoc a spolupráce jednotlivých posádek.

Září - 1. etapa - Belgie - Brusel (vstupní časovka)

Belgie se dá rozdělit na 3 oblasti: pobřežní nížiny, rovinu v centrální části Belgie, a na hornaté Ardenny na jihovýchodě země. Nížiny při pobřeží sestávají převážně z písečných dun. Centrální rovina zabírá většinu Belgie. Je to jemně zvlněná oblast s úrodnou půdou, protkaná sítí mnoha vodních toků - mezi nejvýznamnější patří Mása a Šelda. Třetí oblast, Ardeny, je hornatá a zalesněná, s nepříliš úrodnou půdou a nevhodná pro zemědělství. Částečně zasahuje i do severní Francie.

Abyste dobře zvládli první etapu, pozorně si prohlédněte své stroje (jízdní kola), zda mají vše potřebné.

Úkoly pro 1. etapu:

 • Jízdní kolo a jeho povinná výbava, údržba.
 • Časovka - Jízda zručnosti na jízdním kole (slalom, jízda mezi kolejnicemi, přenášení pohárku svodou, přejetí „houpačky"...). Celkový dosažený čas posádky zapíšeme do průkazu. Za každou správně zdolanou disciplínu zapíšeme bod.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst.
 • Se kterými státy Belgie sousedí?

Říjen - 2. etapa - Brusel - Londýn

Motivační rozhovor:

Po startu v Bruselu jsme se nestačili ani pořádně rozjet a již naše „automobily" a samozřejmě i nás naložili na velkou přepravní loď. Moře bylo bouřlivé, ale my jsme vše zvládli velmi dobře. Konečně jsme na suché zemi! Které moře jsme museli překonat? Najdi na geografické mapě Evropy.

Popis:

Spojené království zaujímá většinu rozlohy Británie, skupiny ostrovů ležících severozápadně od pobřeží Evropy. Kromě Velké Británie a Irska je tu řada menších ostrovů. Proměnlivé, ale mírné podnebí Britských ostrovů je ovlivňováno Atlantským oceánem. Západní pobřeží má vysoké srážky díky větrům vanoucím od oceánu, východní pobřeží je však sušší. Nejvyšší hora Spojeného království je Ben Nevis (1344 m).

Skotská vysočina se vyznačuje divokou a velkolepou přírodou. Jsou tu nejvyšší hory Spojeného království a protáhlá jezera. Na západ od pobřeží Skotska leží v Atlantském oceánu dva řetězce ostrovů zvaných Hebridy. Směrem na jih se země svažuje do údolí mohutné řeky Clyde. Tato oblast, známá jako Středoskotská nížina, je tvořena nízkými zvlněnými pahorkatinami s kvalitní zemědělskou půdou.

Úkoly pro 2. etapu:

 • Turistická nebo cykloturistická vycházka. Najdi sever podle kompasu.
 • Překonáváme La Manche. Na kole nebo pěšky zdolej přírodní překážku (potok - vodou, přes lávku). Za zdolání překážky zapíšeme bod do průkazu posádky.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst. Co je na nich zajímavého?
 • Která moře a oceány omývají Spojené království?

Listopad - 3. etapa - Londýn - Paříž

Motivační rozhovor:

Než nás přivítá slunná Francie, musíme opět překonat kanál La Manche. Tentokrát nás čeká velmi těžká zkouška. Musíme být otužilí a velmi zdatní. Čeká nás pobyt v plaveckém bazénu. Všechny posádky se tam vypraví společně. Tato etapa je nesmírně fyzicky náročná. Čeká nás také zdolání nejvyšší hory Mont Blanc. Věřím, že všechny posádky tuto náročnou etapu zvládnou!

Popis:

Pevninská část Francie zaujímá plochu 543 965 km². Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá. Ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší bod západní Evropy Mont Blanc (4 810 m) a část Pyrenejí. Největšími francouzskými řekami jsou Loira, Rhône a Seina.

Úkoly pro 3. etapu:

 • V plaveckém bazénu plavat podle svých schopností a možností.
 • Mont Blanc: člunkový běh posádky do schodů (může to být ve škole, vblízkém parku, kdekoli). Do průkazu posádky zapíšeme celkový dosažený čas posádky.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Francie. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Francie sousedí?

Poznámka - Člunkový běh (popis):

Členové družstva se rozdělí na dvě skupiny (pokud je 4 členné družstvo, rozdělí se na 2 + 2, při pětičlenném družstvu volíme dělení na 3 + 2). 2 (příp. 3) žáci stojí při spodní části schodiště, ostatní členové družstva na nejvyšším schodu. Na závod vybíhá nejdříve první „závodník". V ruce nese předávací předmět (např. klacík, zvonek, hůlka, míček, zmačkaný papír...). Na nejvyšším schodu předá předmět druhému závodníkovi, který běží po schodech dolů. Sám zůstává nahoře. Pod schodištěm předává předmět třetímu závodníkovi, který opět schodiště vybíhá a předává dalšímu. Vždy je důležité upozornit žáky na skutečnost, že po vyběhnutí, či seběhnutí musí počkat v pozici. Celý „závod" opakujeme do chvíle, kdy všichni členové družstva zaujmou původní pozice před startem. Pokud máme rozdílný počet členů v družstvech, doporučuji po změření celkového času vypočítat průměrný čas účastníka.

Prosinec - 4. etapa - Paříž - Madrid

Popis:

Vnitrozemí Španělska dominují vysoké náhorní plošiny jako Meseta León a La Mancha a pohoří Pyreneje nebo Sierra Nevada. Z těchto pohoří vytékají řeky Tajo a Ebro. Úrodné území je podél pobřeží. Z východu Španělsko omývá Středozemní moře, ve kterém se nachází Baleárské ostrovy. Ze severu Biskajským zálivem, ze západu Atlantským oceánem, ve kterém se nachází Kanárské ostrovy.

Motivační rozhovor:

Na tuto etapu se musíme řádně připravit. Podle předcházejícího popisu se budeme pohybovat na klikatých horských cestičkách. Nebude záležet pouze na dovednostech řidiče, ale také jeho navigátora! V případě zranění některého z vás mu budou muset ostatní členové posádky umět pomoci. Jste odkázáni sami na sebe!

Úkoly pro 4. etapu:

 • Nácvik poskytnutí první pomoci (odřenina, krvácení, zlomenina, umělé dýchání, stabilizovaná poloha...)
 • Navigace řidiče - členové posádky si postupně po jednom zavážou oči šátkem, druhý člen posádky slovně naviguje a řídí cestu „řidiče" mezi nepravidelně rozestavěnými kuželkami. Celkový čas a počet „stojících" kuželek se zapisuje do průkazu posádky.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Španělska. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Španělsko sousedí?

Leden - 5. etapa - Madrid - Řím

Motivační rozhovor:

Trasa této etapy povede po velmi členitém pobřeží jižní Evropy. Velkou výhodu bude mít ta posádka, která se velmi dobře orientuje v terénu, přírodě a na mapě. Šance všech posádek jsou obrovské. Ale opět nejdříve něco o Itálii.

Popis:

Pobřeží je na západě členité, se zálivy, na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Dominují Západní a Východní Alpy, na severu přesahující 4000 m n. m. včetně nejvyšší hory Mont Blanc. V nich jsou častá jezera vzniklá ústupem ledovců. Celý Apeninský a Kalabrijský poloostrov a největší středomořský ostrov Sicílii vyplňuje pohoří Apeniny dosahující téměř 3000 m n. m. V Apeninách se nacházejí stále činné sopky. Všichni asi tušíme, proč bude velmi důležité se umět vyhnout pásmu Apenin.

Úkoly pro 5. etapu:

Vycházka do okolí školy s mapou, buzolou a kompasem.

 • Najdi sever podle přírodních znaků (mech na stromu, letorosty na pařezu, mraveniště...a rozhodni, zda u všech přírodních znaků lze jednoznačně sever určit), zorientuj mapu se skutečností (sever), posádka dále určuje světové strany významných přírodních či společenských bodů ve svém okolí. Do průkazu posádky se zapisuje počet bodů za správně určená místa.
 • Odhadni vzdálenost stromu, keře, stožáru. Poznač si svůj odhad. Za jak dlouho kněmu doběhneš? Opět zaznamenej svůj odhad. Přesvědč se... Členové posádky si vzájemně měří časy a porovnávají svůj odhad se skutečností. Pomocí pásma poté členové posádky změří i vzdálenost a porovnávají se svým odhadem. Posádka se zamýšlí nad svými výsledky, vyhodnocuje, o kolik se mýlili a proč tomu tak je.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Itálie. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Itálie sousedí?

Únor - 6. etapa - Řím - Vídeň

Motivační rozhovor:

O této etapě se dá říct, že je vcelku poklidná, bez překvapení a náročných překážek. Předpokládáme, že všechny posádky bez větších obtíží dojedou do cíle, hlavního města Rakouska - Vídně.

Popis:

Rakousko se rozprostírá v délce 575 km ve směru západ-východ a 294 km sever-jih. Více jak polovina země je tvořena pohořím: Východní Alpy, Střední Alpy, Vysoké Taury a Nízké Taury. V Horních a Dolních Rakousech, severně od Dunaje leží část starého pohoří Českého masivu, které zasahuje dále do Česka a Bavorska. Na východních hranicích leží pohoří Malé Karpaty. Velké nížiny leží na východě podél největší řeky Dunaje, ale i na jihu ve Štýrsku.

Úkoly pro 6. etapu:

 • V tělocvičně připravena „opičí" dráha.
 • Každý člen posádky probíhá tuto dráhu na čas. Při nezdolání překážky se vrací kpředcházející překážce a může dále pokračovat vběhu. Mohou proběhnout dvě kola, do průkazu posádky se zapisuje lepší čas.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Rakouska. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Rakousko sousedí?
 • Jaké dopravní značky se v Rakousku používají, liší se vněčem tamní dopravní předpisy?

Březen - 7. etapa - Vídeň - Varšava

Motivační rozhovor:

Tato etapa nabízí svým posádkám mnoho rozmanitého. Řeky, jezera, pohoří, nížiny. Ale může se stát, že vám v bahnitém terénu zapadne vozidlo a zůstanete v přírodě naprosto odkázáni sami na sebe.

Popis:

Kromě jižních oblastí je většina státu pokryta rozsáhlými nížinami a rovinami Polské nížiny. Na jihu Polska se nacházejí pohoří: Jizerské hory, Krkonoše a část Králického Sněžníku. Tatry dosahují v Polsku téměř 2500 m n. m. Největší řekou je Visla.

Úkoly pro 7. etapu:

 • Vycházka do blízkého okolí školy. Ssebou lékárničku, krabičku poslední záchrany.
 • Každá posádka rozdělá na bezpečném místě oheň, rozhodující pro zápis do průkazu je čas (pozor nestačí doutnat!) a počet použitých sirek. Na rozdělaném ohni si vkotlíku uvaříme něco teplého (bylinkový či kůrový čaj) pro osvěžení.
 • V terénu si vyzkoušíte své dovednosti zprvní pomoci. Svého zraněného, ošetřeného člena posádky se pokusíte co nejrychleji přemístit do bezpečí.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Polska. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Polsko sousedí?

Duben - 8. etapa - Varšava - Stockholm

Motivační rozhovor:

Naše Rallye se vyznačuje různorodostí. Poklidné etapy se střídají s náročnými, plných nástrah. Ale tak to má v takovém závodě být! Před touto náročnou etapou je potřeba opět řádně zkontrolovat svá vozidla i bezpečnostní vybavení (přilby, „náhradní" díly, brzdy, světla apod.).

Popis:

Švédsko se nachází na Skandinávském poloostrově v severní Evropě. Leží západně od Baltského moře a Botnického zálivu. V západní části odděluje Švédsko od Norska Skandinávské pohoří. Jedná se o hornatou krajinu s rozlehlými lesy a velkými zásobami rud. Švédsku se říká Země tisíců jezer. Část Švédska leží již za Severním polárním kruhem. Jižní část země je převážně zemědělská, směrem na sever se zvyšuje podíl lesů.

Úkoly pro 8. etapu:

Účastníci Rallye si nejbližším okolí školy - bezpečném terénu (polní, lesní cesty, cyklostezky) vyzkouší nejen svou dovednost jezdit na kole, ale také ohleduplnost, nepřeceňování vlastních sil apod. Pokud máme menší účastníky, mohou jezdit na koloběžkách či trojkolkách (Kola se točí, kola se otáčí!)

Doporučení - posádka vyjíždí do terénu postupně, v dostatečné vzdálenosti, nesmí se vzájemně předjíždět, naopak v případě obtíží jednoho člena, ostatní pomáhají.

Dopoledne či odpoledne na dopravním hřišti - pod vedením zkušených instruktorů dopravní výchovy si posádky vyzkoušejí jízdu v „běžném" provozu. Trestné body získané na dopravním hřišti se zaznamenávají do průkazu posádky.

Doporučení - lze také provádět na bezpečném cestě s vytyčením jízdy zručnosti (dle pokynů BESIPu).

 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Švédska. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Švédsko sousedí?

Květen - 9. etapa - Stockholm - Berlín

Motivační rozhovor:

Pomalu se blížíme do cíle naší Rallye Evropská unie. Projížděli jste zeměmi, kde lidé hovoří různými jazyky. Předposlední etapa prověří naše „dorozumívací" schopnosti, ale také orientaci v prostoru a odvahu ve večerních hodinách.

Popis:

Německo je tvořeno Severoněmeckou nížinou a Středoněmeckou vysočinou, ve které pramení Dunaj. U českých hranic navazuje na Středoněmeckou vysočinu svým západním okrajem Česká vysočina a Krušné hory), Český les, Šumava a Alpy - v úzkém pruhu na jihu zasahují do Německa.

Úkoly pro 9. etapu:

 • Spaní ve škole súkoly.
 • „Stezka odvahy" - vyznačená trasa po škole fosforeskujícími trubičkami (svíčky jsou nebezpečné) nebo baterkami. U každého světla je umístěné slovo. Slova si musí členové zapamatovat, po příchodu do cíle každý slova zapíše na papír posádky. Po příchodu posledního člena posádky skládá posádka společně zdaných slov vzkaz. Do průkazu posádky se zapíše čas za správně složený vzkaz a za každé správné slovo bod.
 • Vzkaz v „cizím" jazyce - Morseova abeceda nebo jiné „hlavolamy". Vzkaz luští celá posádka dohromady.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst Německa. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Německo sousedí?

Červen - 10. etapa - Berlín - Praha

Motivační rozhovor:

Ty nekonečné dlouhé dny a noci za volantem člověka opravdu dohánějí k šílenství. Střídáme se v řízení teď už skoro každou hodinu. Přesto se snažíme sledovat všechen ruch kolem nás. Po vyčerpávající cestě pustinami s jednotvárnou krajinou se musíme soustředit na dodržování dopravních předpisů. Při únavě není o přehlédnutí nějaké značky nouze. Celá posádka musí napnout všechny síly k dokončení úkolů. Dostat trestné body těsně před cílem, to by bylo k vzteku. Přijíždíme do Prahy....

Popis:

Českým územím prochází hlavní rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Největší řeky v Čechách jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě řeka Morava (246 km) s Dyjí (306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km). Západní a střední část České republiky vyplňuje Česká vysočina, mající převážně ráz pahorkatin (Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky). Do východní části státu zasahují Západní Karpaty (Beskydy). Povrch České republiky tvoří také nížiny - Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval.

Úkoly pro 10. etapu:

 • Znát a dodržovat dopravní předpisy musíme vždy a všude. Jaká základní pravidla musíš dodržovat jako chodec i jako cyklista? Poraďte se celou posádkou, ostatním sdělte svá rozhodnutí.
 • Test zpravidel silničního provozu - posádka pracuje společně, můžete se radit, pomáhat. Do průkazu posádky vám zapíšeme za každou správnou odpověď 5 bodů.
 • Vyhledej a zapiš 5 největších měst České republiky. Co je na nich zajímavého?
 • Se kterými státy Česko sousedí?
 • Jaké dopravní značky se vČeské republice používají, liší se vněčem zdejší předpisy od evropských?

Závěr projektu - vyhodnocení

Všichni jsme dojeli do cíle. Na své dlouhé cestě jsme poznávali různé země Evropské unie, jejich obyvatele, zvyklosti, zákony. Prověřovali jsme své fyzické možnosti, dokázali jsme, že se umíme postarat o sebe i o své kamarády. Rozhodčí počítají vaše získané body, posuzují dosažené časy, hodnotí vaši snahu, píli a zaujetí.

Vašim posledním úkolem je roztřídit informace a vyrobit plakát jednotlivých navštívených zemí. Vznikne nám galerie zemí Evropské unie.

Posádky, které získaly nejvíce bodů a dosáhly nejlepších časů, jsou odměněny reklamními předměty od Besipu a upomínkovým listem.

Použitá literatura: učebnice vlastivědy

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Průkaz posádky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

10 listů papíru na zápis, psací potřeby, euroobaly, desky na euroobaly, barevná šňůrka, špendlíky, jízdní kolo – bezpečnostní přilba, pomůcky pro poskytnutí první pomoci, šátek, kuželky, stopky, nářadí v tělocvičně, krabička poslední záchrany s obsahem, baterky, Morseova abeceda, buzola, kompas, mapa blízkého okolí, geografická mapa Evropy