Odborný článek

Kdo jsem

5. 9. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento integrovaný blok podporuje dítě v získávání schopnosti řídit své chování, napomáhá mu v jeho vznikajícím sebehodnocení, kultivuje jeho mravní vnímání, cítění a prožívání.
Očekávané výstupy: Dítě umí hodnotit svoje osobní pokroky, přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, své možnosti i limity, ovládá své city a přizpůsobuje jim své chování.
Časový rozsah: Střednědobý - dle potřeby se lze k tématu vrátit (i ve formě individuálního vzdělávání).
Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento integrovaný blok podporuje dítě v získávání schopnosti řídit své chování, napomáhá mu v jeho vznikajícím sebehodnocení, kultivuje jeho mravní vnímání, cítění a prožívání.
Očekávané výstupy: Dítě umí hodnotit svoje osobní pokroky, přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky, své možnosti i limity, ovládá své city a přizpůsobuje jim své chování.
Časový rozsah: Střednědobý - dle potřeby se lze k tématu vrátit (i ve formě individuálního vzdělávání).
Věková skupina: 4 - 6 let


Cíle tématu

Cílem je pomoci dítěti při utváření jeho vlastní identity, stimulace a rozvoj sebepojetí, vytváření vztahu dítěte k vlastní osobě. Poznávání sebe samého i rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě jsou záležitosti dlouhodobé a průběžné. Téma přispěje k rozvoji i dovednosti umožňujících pocity, dojmy a prožitky vyjádřit.

Výběr tématu

Vzdělávací nabídka vychází z reality dětského života a dětských problémů. Nabízené činnosti svou úrovní odpovídají konkrétním možnostem, zájmům a potřebám dítěte dané věkové skupiny (např. různá úroveň škádlivek a říkanek, výtvarné vyjádření určitého textu, formulace vlastních myšlenek i přepisy situací k vyjádření pocitů).

Součástí vzdělávací nabídky jsou i hry a činnosti na rozvíjení emocionality. Věnujeme pozornost tomu, aby děti dokázaly své pocity a city identifikovat, pojmenovat, rozlišovat a také je dokázaly postupně ovládat, např. hrátky s antonymy.

Součástí rozvoje emocionality je i pozitivní sebehodnocení, tj. vědomé prožívání vlastní hodnoty a sociální pozice. Sebepojetí, to je vlastně představa sebe sama, vyjadřuje sebepoznání. Obraz, ve kterém dítě vidí samo sebe, zahrnuje prožitky a vyjádření (např. kdo jsem, jaký jsem, co umím).

Poznávání sebe sama přechází do sebehodnocení, které je také závislé na hodnocení druhých. Děti učíme i tomu, jak hodnotit sama sebe (např. co mi jde dobře, co ne). Sebehodnocení se projevuje jako přiměřené, nebo jako přeceňování či podceňování se. Sebehodnocení není výčtem toho, co dítě neumí, není výčtem negativních vlastností. Naopak! Při hodnocení a sebehodnocení je třeba děti učit nacházet klady, pozitivní výsledky. Vidět sám sebe v pozitivním avšak realistickém světle. Sebehodnocení se může měnit získáváním zkušeností, sebepoznáním (např. čím a jak mohu být užitečný, co jsem se chtěl naučit, poznat a jak se mi to povedlo).

Sebepojetí - sebereflexe zahrnuje prožitky, v uvedeném integrovaném bloku je to výtvarné vyjádření a slovní výpovědi o sobě.

S pojmem sebeúcta se v integrovaném bloku "Kdo jsem" setkáváme rovněž, znamená to respektování sebe jako určité hodnoty.

Položením vhodných otázek k zamyšlení či k diskusi, jsou děti přirozeným způsobem motivovány k následným činnostem.

Činnosti k tématu
 • besedování (povídání) v komunitním kruhu
 • sociální hra (Na představování, Jména v pohybu, Na zrcátko, Přál bych si)
 • sdělování dojmů, zážitků a přání (Co se mi líbí, co mi vadí. Moje přání. Co mi jde dobře a co ne. Co udělám, aby to bylo lepší...)
 • kresba na motivační téma (V čem jsem dobrý. Čeho jsem se polekal. Na co myslím.)
 • realizace vlastní představy (Co umím postavit. Co bych se chtěl naučit poskládat.)
 • výpovědi o sobě - popisování svých vlastních pocitů
 • zpracování vlastní zkušenosti dramatickým způsobem ve hře (Co se asi stalo.)
 • vciťování se do různých situací a umět je slovně popsat (Co bys dělal, kdyby...?)
 • využívání škádlivek a říkanek V. Fischera Bé, bé, bú, bú, Kdo jsem, Jde na tebe zlobení?
 • zamyšlení se nad obrázkem s tématem (Už nikdy nebudu lhát)
 • výtvarné vyprávění kresbou nebo malbou (Čím mohu být užitečný?)
 • výtvarné vyjádření obsahu textu (Já a moje jméno)
 • poslouchání příběhu G. Woldové Ema naopak
 • beseda na téma Co se nedělá - chování v určitém prostředí, respektování práva na soukromí, pojmenovávání nevhodných činností
 • hrátky s antonymy - veselý x smutný, rozzlobený x usměvavý, vystrašený x nebojácný; následné pantomimické vyjadřování nálad - představování obličejů
 • práce s obrázky, užívání protikladů (Jaký jsem?)
 • pohybové hry (Na velitele)
 • průběžné oslavy narozenin
Zásobník

Kdo jsem
F. Hrubín

Schovejme se za prstíčky,
hádej, kdo je tam!
My vidíme, točíme se,
pojďte také k nám.

Točíme se, koukáme se,
koukáme se - kuk!
Kdopak je to za prstíčky?
Holka, nebo kluk?

Bé,bé, bú,bú
V.Fischer

Bé, bé, bé bé,
já mám strach,
že mám něco v kalhotách.
Bú, bú, bú, bú, ne a ne,
mně už se to nestane.

Úskalí

Úspěch vzdělávacích záměrů je ohrožen, když učitelka např.:

 • nerespektuje rozdílné smyslové předpoklady a psychické možnosti jednotlivých dětí;
 • neumožňuje dítěti spolupodílet se na rozhodování;
 • nevěnuje dostatek pozornosti sebereflexi dítěte;
 • neumožňuje dětem dostatečně sdělovat své citové dojmy a prožitky;
 • nevytváří prostředí, ve kterém dítě nenalézá porozumění a pochopení, jistotu a ochranu, přátelství a laskavé jednání;
 • nedostatečně anebo přehnaně uznává či oceňuje úsilí a úspěchy dítěte;
 • nevěnuje dostatečnou pozornost tomu, jak dítě řeší své konflikty a spory;
 • využívá pouze autoritativního vedení;
 • neřeší dětské problémy, pocity křivdy a ublížení,
 • řeší přestupky schematicky;
 • nedostatečně připravuje příležitosti k vytváření sebeúcty, citovému vyjadřování, empatii a asertivitě;
 • oslabuje důvěru dítěte ve vlastní schopnosti.

Hodnocení dětí (co měly možnost poznat, dozvědět se, získat, apod.)

 1. Téma ovlivnilo postoje dětí, začaly si uvědomovat, že samy mohou některou situaci změnit, více si začaly všímat souvislostí, rozlišovat, které chování je vhodné, které ne.
 2. Děti začaly více přemýšlet o svých rozhodnutích a činnostech, vědomě vyvíjet úsilí k dosažení určitého cíle.
 3. Téma umožnilo dětem sdělovat dojmy, prožitky, hovořit o svých problémech, projevovat vlastní pocity. Přispělo k vytvoření bezpečnějšího prostředí, i ke vhodnější komunikaci.
 4. Děti měly příležitost vyjádřit svůj názor, seznámily se s tím, co všechno mohou vlastním chováním a jednáním ovlivnit.
 5. Předškolním dětem téma pomohlo při rozvíjení sebehodnocení i při usměrňování chování agresivnějšího jedince.
Závěr z evaluace

Je třeba více sledovat způsoby, kterými děti vyjadřují své požadavky či přání při hrách s ostatními. Je důležité vytvářet a pěstovat atmosféru pohody zařazováním činností na přání.

 Myslím na Julinku, Anetku a Lindičku, jak si budeme spolu hrát
1. Myslím na Julinku, Anetku a Lindičku, jak si budeme spolu hrát

 

Myslím na moje morčátko Myšku, jestli nemá žízeň.
2. Myslím na moje morčátko Myšku, jestli nemá žízeň.

 

Já a moje jméno.
3. Já a moje jméno.

 

Někdy jsem smutná, někdy veselá.
4. Někdy jsem smutná, někdy veselá.

 

Mám strach z přísné učitelky na plavání, a pláču.
5. Mám strach z přísné učitelky na plavání, a pláču.

 

Mám v břiše strach. Nafukuje se mi tam.
6. Mám v břiše strach. Nafukuje se mi tam.

 
 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Příloha: KTERÉ OBLASTI JSME VZDĚLÁVACÍMI ČINNOSTMI OBSÁHLI?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída