Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou
Odborný článek

Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou

5. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Anotace

Učební text k výuce tématu regiony Jižní Ameriky, který využívá poznatků a fotografií z knih Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Tento učební text předchází sérii pracovních listů, které z textu vycházejí.

Jednou z alternativ výuky tématu Jižní Ameriky je využití zážitků, poznatků a fotografií z cest Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Propojení obsahu učiva s reálným příběhem českých cestovatelů pomůže (snad) získat zájem žáků o probíranou tematiku a geografii obecně. Na konkrétních příkladech lze krásně doložit základní poznatky z fyzické i socioekonomické geografie.

Učební text „Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou" je členěn do osmi kapitol, respektive učebních jednotek (Osidlování Jižní Ameriky; Od vrcholků k nížinám; Klima, vegetace a El Niňo; Jak se žije v Jižní Americe; Andské státy; Nížinná Jižní Amerika; Karibská oblast a Problémy, které trápí současnou Jižní Ameriku1).

Základní učivo je v textu vyznačeno běžným typem písma. Nejdůležitější pojmy, které by si měli žáci osvojit a zapamatovat jsou zvýrazněny tučným typem písma. Zeleným podtiskem a obrázkem „Tatrovky" jsou označeny výňatky z knih Zikmunda a Hanzelky. Jedná se zpravidla o rozšiřující text, který přibližuje život obyvatel, ekonomickou situaci, historické souvislosti a geografické zajímavosti. Součástí učebního textu jsou obrázky, grafy a tabulky s popisky. Cílem neverbálních zdrojů informací je usnadnit žákům pochopit princip vybraných geografických jevů. Důležitým zdrojem informací jsou i fotografie. V učebním textu jsou zařazeny fotografie jak z knih Zikmunda a Hanzelky (označeny obrázkem „Tatrovky"), tak i fotografie současných cestovatelů, které byly získány převážně z internetu. Díky porovnání snímků pořízených Zikmundem a Hanzelkou s aktuálnějšími fotografiemi je možné sledovat některé typické procesy, jako např. urbanizace nebo vývoj dopravních cest.

Za každou kapitolou je pět opakovacích úkolů a otázek. Otázky a úkoly byly koncipovány problémově, dle Kühnlové. „Cílem problémových otázek a úkolů je rozvíjet myšlení žáků, naučit je komunikovat a spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a samostatně používat informace, klást si otázky, objevovat problémy a řešit je, diskutovat, věcně argumentovat a vést žáky k schopnosti samostatně se rozhodovat." (Kühnlová, 1999). Otázky a úkoly jsou psány modrým a tučným typem písma, jsou označeny obrázkem incké holčičky v kajaku.

Každá kapitola učebního textu je doplněna i pracovním listem. Úkoly jsou zaměřeny především na rozvoj klíčových kompetencí, žáci třídí, vyhledávají a vyhodnocují informace, procvičují práci s atlasem, získávají data z grafických geografických zdrojů, spolupracují ve skupině, rozvíjejí komunikační schopnosti a učí se prosazovat vlastní názory i tolerovat názory druhých. Úkoly z pracovních listů žáci zpracovávají po probrání tematicky stejné kapitoly v učebním textu. Ve vyučovacím procesu mohou být úkoly využity k fixaci učiva (na konci vyučovací hodiny po probrání tématu), k opakování (na začátku následující hodiny), úkoly též mohou být žákům zadány jako domácí práce. Není ovšem podmínkou, že při výuce dle učebního textu Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou musí žáci splnit veškeré úkoly z pracovních listů a učebnice. Tyto úkoly by měly sloužit především k oživení výuky a je jen a jen na učiteli, které úkoly při výuce tématu Regiony Jižní Ameriky využije.


1 Kapitolu Problémy, které trápí současnou Jižní Ameriku je dle mého názoru vhodné zařadit na závěr tematického celku Jižní Amerika. Jako vyučovací metodu bych zvolila diskusi. Žáci by měli být s tématy diskuse stručně seznámeni dopředu (např. v závěru předcházející hodiny) a měli by se v rámci domácí přípravy na diskusi přichystat.

Literatura a použité zdroje

[1] – Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://img.radio.cz/pictures/osobnosti/zikmund_hanzelkax.jpg].
[3] – HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Přes Kordillery. 1. vydání. Praha : Orbis, 1957. 307 s.
[4] – LOVATO, Gabriel. Cuzco . 2006. [cit. 2008-09-05]. Dostupný z WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Koricancha.jpg].
[5] – HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Tam za řekou je Argentina. Praha : Orbis, 1956. 385 s.
[6] – SIMON, M. Miners inside the mine on their way out with a mineral cart weighing one ton.
[7] – THURMAN, V.; TRUJILLO, V. Oceánografie - Tajemný svět moří a oceánů. 1. vydání. Praha : CP Brooks, 2005. 480 s. ISBN 80-2510-553-6.
[8] – MCMOROWW , B. Panamerican highway, Caracoles.
[9] – HANZELKA, J.; ZIKMUND, M. Za lovci lebek. 2. vydání. Praha : Orbis, 1960. 267 s.
[10] – MYKISKA, M. Amazonie v děsivých souvislostech. In Koktejl 11/3. 2002.
[11] – JIRÁNEK, J. Čile po Chile. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2005. 248 s. ISBN 80-204-1197-6.
[12] – WALTER, D. Bolívie: Soumrak kokového ráje. in Koktejl 11/3. 2002.
[13] – BLOUET, B. W. Latin America and the Caribbean: a systematic and regional survey. Phoenix Colour, 1997. ISBN 0-471-13570-4.
[14] – BRAUN, R. Amerika. 1. vydání. Praha : Scientia, 1993. 51 s. ISBN 80-85827-03-4.
[15] – World Fact Book. 2008. [cit. 2008-11-3]. Dostupný z WWW: [www.cia.gov].
[16] – Food and agricultural organization of the united nations. 2008. [cit. 2008-11-03]. Dostupný z WWW: [www.fao.org].
[17] – KÜHNLOVÁ, H. Kapitoly z didaktiky geografie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1999. 106 s. ISBN 80-7184-995-2.
[18] – KÜNHLOVÁ, H. Integrované pojetí výuky zeměpisu. in Geografické rozhledy, roč. 6/č. 4. 1996.
[19] – MÍKOVÁ, T. El Niňo a jižní oscilace k sobě patří jako k ohni kouř. in Geografické rozhledy, roč. 8/č. 2. 1998.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
284.18 kB
PDF
Pracovní list - Jak se žije v Jižní Americe
pdf
188.48 kB
PDF
Pracovní list - Klima a vegetace
pdf
56.64 kB
PDF
Pracovní list - Od vrcholků k nížinám
pdf
66.41 kB
PDF
Pracovní list - Osidlování Jižní Ameriky
pdf
164.06 kB
PDF
Pracovní list - Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím programu Google Earth
pdf
1.65 MB
PDF
Příloha 1 - Učební text

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Kubešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globalizační a rozvojové procesy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Učební text Jižní Amerikou se Zikmundem a Hanzelkou, (pracovní listy)