Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co si představím, když se řekne jaro?
Odborný článek

Co si představím, když se řekne jaro?

26. 8. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Matejová

Anotace

Článek popisuje projekt, ve kterém žáci pojmenovávají a třídí znaky jara podle zadaných témat, a učí se pracovat ve skupině podle stanovených pravidel.

Cílem projektu je, aby žáci na základě svých zkušeností, znalostí a pozorování pojmenovali znaky jara a roztřídili je podle zadaných témat. Na konci projektu vzniknou čtyři plakáty zobrazující jarní přírodu, zvyky a činnosti lidí na jaře. Žáci pracují ve skupinách podle stanovených kritérií. Projekt trvá přibližně tři vyučovací hodiny.

Postup:

Žáky rozdělíme do 4 skupin a zapálíme voničku (cca 5 min.). Dříve než žákům sdělíme obsah hodiny, vysvětlíme jim, že jejich práce ve skupině bude hodnocena podle následujících kritérií, která napíšeme na tabuli:

 • dohodneme se, jak splnit zadaný úkol
 • nehádáme se
 • spolupracujeme
 • nerušíme při práci ostatní

Za každý úkol, u něhož skupina tato kritéria dodrží, si může vybarvit jedno sluníčko ve formuláři pro sebehodnocení skupiny. Splnění kritérií posoudí žáci ve skupině i učitel, jehož hodnocení je rozhodující (cca 10 min.). Poté dětem sdělíme cíl projektu a zahájíme práci na jednotlivých úkolech:

1. úkol (cca 10 minut):

Každá skupina dostane 20 - 30 nastříhaných barevných lístečků (každá skupina má jinou barvu). Zadáme téma: Pište vše, co se vám vybaví, když se řekne jaro (1 lísteček = 1 téma). Vystavíme ve třídě nějaké obrázky týkající se jara, aby měly děti inspiraci. Zhodnocení dodržování kritérií u 1. úkolu - vybarvení sluníčka.

2. úkol (cca 10 minut)

Rozdáme skupinám nadpisy - Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní (každý zahrnuje to, co nepatří do předchozích 3 skupin, např. počasí, měsíce apod.). Žáci roztřídí své lístečky podle těchto nadpisů. Pokud je při třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to dopsat na další lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 2. úkolu - vybarvení sluníčka.

3. úkol (cca 15 min.):

Každé skupině dáme lístečky s připravenými tématy k jaru a ty také rozdělí podle nadpisů. Pokud je i při tomto třídění ještě něco k jaru napadne, mohou to opět dopsat na další lístečky. Jestliže se nějaká témata na lístečkách shodují, dají je vedle sebe. Po roztřídění přečtou jednotlivé skupiny všechny své lístečky. Zhodnocení dodržování kritérií u 3. úkolu - vybarvení sluníčka.

4. úkol (cca 15 min.):

Každé skupině dáme jednu čtvrtku A2 s obrysem nějakého písmene ze slova JARO. Skupina s písmenem J si od ostatních vybere lístečky týkající se rostlin, skupina s písmenem A vybere lístečky týkající se zvířat, skupina s písmenem R vybere lístečky týkající se člověka a skupina s písmene O vybere lístečky patřící pod nadpis Ostatní. Jednotlivé lístečky nalepí do obrysů těchto písmen. Pokud se některá témata opakují, nalepí se pouze jednou. Zhodnocení dodržování kritérií u 4. úkolu - vybarvení sluníčka.

5. úkol (cca 15 min.):

Rozložíme na nějaký stůl malé černobílé obrázky týkající se jara. Zástupci ze skupin s písmeny J, A, R si půjdou vybrat obrázky, které patří k jejich tématu a které nalepí kolem jejich písmene. Obrázky pak vybarví. Skupina s písmenem O dostane úkol vybrat podle svého uvážení alespoň čtyři nejkrásnější znaky jara. Ty napíše vedle svého písmene a nakreslí k nim obrázek. Zhodnocení dodržování kritérií u 5. úkolu - vybarvení sluníčka.

6. úkol (cca 15 min.):

Skupiny si připraví prezentaci jednotlivých plakátů: ještě jednou přečtou, co patří pod jejich nadpis, a ukáží obrázky, které žáci vybrali a vybarvili; skupina s písmenem O sdělí a odůvodní nejkrásnější znaky jara. Po přípravě proběhne prezentace. Zhodnocení dodržování kritérií u 6. úkolu - vybarvení sluníčka.

Diskuse v kruhu (cca 20 min.):

Všichni žáci sdělují svůj vztah k jaru a také jak mají přírodu na jaře chránit.

Celkové vyhodnocení skupin (podle sluníček), zhodnocení hodiny, pochvala a vystavení plakátů (cca 10 min.).

Fotografie - plakáty
1. Fotografie - plakáty


Závěr

Cíl projektu byl splněn. Skupiny vytvořily čtyři plakáty, z nichž vznikl jeden veliký obraz zobrazující charakteristické znaky jara. Je velice důležité, aby děti pochopily, jak mají splnit 1. úkol, proto při jeho zadávání doporučuji vysvětlit ho například na jiném ročním období a přichystat spíše menší počet lístečků (např. 20), aby děti měly v lístečkách přehled a příliš se neunavovaly psaním. Tím, že byla kritéria hodnocení skupinové práce napsaná na tabuli a žáci jejich dodržování museli pravidelně hodnotit, bylo pro skupiny snadnější je dodržovat. Pokud nějaké kritérium porušili, museli najít ve skupině řešení, aby se to už neopakovalo. Práce ve skupinách tedy probíhala v klidné pracovní atmosféře. Ze zpětné vazby od dětí vyplynulo, že se jim projekt líbil. Zejména je bavila práce na plakátech. Zaujalo je také, že je při plnění úkolů napadaly stejné pojmy, tedy že mají s jarem podobné znalosti, zkušenosti a prožitky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
104.49 kB
PDF
Příloha 1 - Formulář pro sebehodnocení skupiny
pdf
12.7 kB
PDF
Příloha 2 - Nadpisy: Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní
pdf
18.55 kB
PDF
Příloha 3 - Lístečky s jarními tématy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Matejová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* 4x formulář pro sebehodnocení skupiny (viz příloha) * nastříhané barevné lístečky - 4 druhy barev (1 barva = 20 až 30 lístečků) * 4x nastříhané lístečky s jarními tématy (viz příloha) * 4x lístečky s nadpisy: Rostliny, Zvířata, Člověk, Ostatní (viz příloha) * obrázky jara - motivace * malé černobílé obrázky týkající se jara: mláďata, rostliny, Velikonoce ... * 4x čtvrtka A2 (na každé napsaný obrys jednoho písmena ze slova JARO) * případně Vonička, esence s vůní jara, čajová svíčka a sirky * lepidlo * psací potřeby