Odborný článek

Pátek třináctého

24. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Poulová

Anotace

Žáci si v hodině procvičí minulý čas průběhový (lze adaptovat i na přítomný čas průběhový), názvy různých kontinentů, států, výslovnost letopočtů a názvy různých profesí. Zároveň si zopakují, popřípadě se nově dozví něco o známých osobnostech historie i současnosti, o tom kde a kdy žily a čím se proslavily.
1. Motivační cvičení:
 • napište na tabuli číslo 13
 • ptejte se žáků, co se jim vybaví, když se řekne/napíše toto číslo (narodil se někdo 13.?). Společnými silami byste měli dojít k pátku 13. = popovídejte si s žáky o tomto dni: Můžete se ptát:
  • What do you know about Friday the 13th?
  • Do you believe in Friday the 13th?
  • Has anything strange/bad happened to you/your friends on that day?
 • žáci si anglicky vyměňují zážitky z pátků třináctého

Čas: cca 10 min.

2. Rozdělte žáky do dvojic

Rozdejte pracovní list 1 (obrázek se jmény). Žáci si obrázek prostudují a vy se ptáte: Znáte všechny osoby na obrázku? (Do you know all the people in the picture? Prozatím postačí, pokud se žáci s konkrétními jmény už setkali - nemusí říkat kdo je kdo), co je zvláštního na obrázku? (What is strange in the picture?). Žáci by měli přijít na to, že se na jednom místě setkaly osoby různých národností, z různých časových období právě v den pátku třináctého. Rovněž žáky upozorněte, ať se v průběhu hodiny snaží z obrázku zapamatovat co nejvíce.

Čas: cca 10 min.

3. Na viditelné místo pověste mapu světa

Mapa by měla být pokud možno politická. Na volný stůl položíte kartičky se jmény všech osob na obrázku. Zopakujte s žáky názvy států a národností (alespoň těch, které budou potřebovat pro určování osob z obrázku).

Čas: cca 3-5 min.

4. Rozdělte žáky do skupin po 3-4.

Každý ze skupiny jde vždy k tabuli, vybere si kartičku se jménem, přečte je a připevní ji na mapu podle toho, kde daná osoba žije/žila. Za každé správné určení získává skupina bod. Pokud určí špatné místo, dostává šanci skupina další. Tento úkol končí, až jsou všechna jména umístěna na mapě. Body se zatím nesčítají. Soutěž pokračuje.

Čas: cca 12 min.

5. Žáci zůstanou na místech

Každá skupina dostane pracovní list 2 (tabulka). Žákům se stanoví časový limit (asi 5 min), po jehož dobu se snaží vyplnit co nejvíce údajů v tabulce. Po časovém limitu si skupiny tabulky vymění a společně kontrolují. (Pro kontrolu je možné tabulku s řešením překreslit na tabuli, promítnout na zpětném projektoru, či rozdat žákům tabulku s řešením). Vždy nechte žáky vyslovit letopočet/století. Za každý správný údaj v tabulce získává skupina 1 bod. Celkový počet bodů se přičte k bodům z předchozího úkolu.

Čas: cca 12 min.

6. Každá skupina si opět vezme pracovní list 1

V novém časovém limitu (asi 4 min. - záleží na čase) se postupně všichni členové skupiny střídají a píší na tabuli věty v minulém čase průběhovém. Např. Angelina Jolie was waving. Skupiny soutěží najednou (každá skupina píše na přidělené části tabule). Po skončení limitu celá třída společně zkontroluje všechny věty. (Je možná i jiná varianta kontroly). Za každou bezchybnou větu je skupině udělen bod.

Čas: cca 8 min.

7. Všem skupinám vyberte pracovní listy 1

Nikdo nesmí vidět obrázek. Z každé skupiny vždy předstoupí před tabuli jeden žák, který členům zbývajících skupin klade určitý počet otázek v minulém čase průběhovém. Např. What was Angelina Jolie doing? Skupina, jejíž žák se přihlásí nejdříve a odpoví správně, opět získává bod. V otázkách se vystřídá alespoň jeden člen z každé skupiny tak, aby každá skupina získala rovný počet šancí.

Čas: cca 10 min.

8. Na konci hodiny se všechny body sečtou.

Vyhrává skupina s nejvíce body.

9. Krátký příběh

Následující hodinu, či jako domácí úkol lze žáky vybídnout k vybrání jedné osoby z obrázku a vyprávění/napsání krátkého příběhu, jak asi vypadal jeho/její den předtím/poté, co se mu/jí stala nehoda. Dále je možno sestavit dvojice či skupiny lidí, kteří se mohli za svého života opravdu setkat.

Přílohy

Obrázek
Tabulka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Poulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list č. 1, 2, kartičky se jmény osob na pracovních listech, politická mapa světa