Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarná řada – podzim
Odborný článek

Výtvarná řada – podzim

14. 8. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Tomášová

Anotace

Kreslíme a malujeme podzim.

Námět - Jdeme na houby

Výtvarný úkol - pomocí kresby pastelkou vyjádřit svůj vlastní zážitek

Technika - kresba pastelkou

Pomůcky
děti: papír formátu A3, pastelky
učitelka: klavír, atlas hub, fotografie podzimního lesa

Oblasti a jejich výchovné cíle

Dítě a jeho tělo:

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (správné držení psacího nástroje)
 • rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika:

 • jazyk a řeč - osvojení si formy neverbálního sdělení (výtvarného)
 • poznávání - rozvoj smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti, paměti
 • sebepojetí - rozvoj dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý:

 • vytváření prosociálních postojů

Dítě a společnost:

 • rozvoj estetického vkusu
 • hodnotit svoje zážitky
 • vyjadřovat se výtvarně

Dítě a svět:

 • seznamovat se s prostředím, kde žijeme
 • povědomí o sounáležitosti s přírodou
Postup práce

Motivace

Samotné práci předchází vycházka do lesa, spojená s hledáním a sbíráním hub. Naučíme se písničku Hádaly se houby, popovídáme v komunitním kruhu o zážitcích z vycházky, vlastní zkušenosti dětí se sběrem hub. Ukázka obrázku podzimního lesa, při hrách prohlížení atlasu hub.

Zadání, vlastní práce

Vzpomeňte si, jak jsme byli v lese na houbách, nebo jak jste byli v lese s rodiči. Jak jste houby hledali, jak vypadaly, co jste měli s sebou?

Vlastní práce dětí - po skupinkách v průběhu celého dopoledne, případně více dní dle zájmu dětí.

Hodnocení:

 • prohlídka prací v kruhu
 • rozhovory nad obrázky (které houby jsme nakreslili, kdo je na obrázku...)
 • pochvala
 • výstava na nástěnce v šatně
Námět - Lesní skřítek Podzimníček
Výtvarný úkol:
 • vnímání barev podzimu
 • zapouštění barvy do vlhkého podkladu
 • rozvoj fantazie a tvořivosti při práci s barevnou skvrnou
 • kresba tuší pomocí dřívka

Technika:

 • zapouštění barvy do vlhkého podkladu
 • kresba tuší

Pomůcky
děti: čtvrtka čtvercového formátu, temperové barvy (červená, žlutá, hnědá, oranžová), štětec, černá tuš, brčko, špejle
učitelka: voda, velký štětec, hudební nahrávka - A.Dvořák, Rej skřítků

Oblasti a jejich výchovné cíle

Dítě a jeho tělo:

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (správné držení psacího náčiní)
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • nácvik správného dýchání

Dítě a jeho psychika:

 • jazyk a řeč - osvojení si formy neverbálního sdělení (výtvarného)
 • poznávání - rozvoj smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti, fantazie
 • sebepojetí - rozvoj dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • dítě a ten druhý - rozvoj komunikace s druhými

Dítě a společnost:

 • rozvoj estetického vkusu
 • hodnotit svoje zážitky
 • vyjadřovat se výtvarně

Dítě a svět:

 • pozorování okolní přírody
 • sounáležitost s přírodou
Postup práce

Motivace

Práci předchází několik vycházek do podzimní přírody, spojené s pozorováním barev v přírodě. Které barvy se dětem líbí a proč? Poté následuje první část práce - zapouštění barev do vlhkého podkladu.

Pře prací s tuší si opět povídáme o lese. Kdo v něm žije? Pustíme dětem skladbu Rej skřítků, neříkáme název, děti zkoušejí samy vymyslet, co jim hudba připomíná. Viděl už někdo lesního skřítka? Jak asi vypadá a co dělá? Zkusíme si skřítka nakreslit?

Zadání, vlastní práce

První část - zapouštění barev; vzpomeneme si na barvy z podzimní přírody, zopakujeme jejich názvy. Učitelka natře dětem čtvrtku vodou, děti tvoří barevné skvrny. Upozorníme na nutnost pracovat rychle. Necháme zaschnout.
Druhá část - skřítek. Rozdáme brčka a zkoušíme do nich foukat. Pokusíme se rozfoukat skvrnu z tuše pomocí brčka (menším dětem to činí potíže, je lépe rozfoukávat bez brčka). Podíváme se, co nám ze skvrny vzniklo, hledáme různé části těla, které by mohly tvořit skřítka. Dle fantazie dokreslíme skřítka špejlí namáčenou v tuši. Svého skřítka pojmenujeme.

Hodnocení:

 • prohlídka skřítků, jak se jmenují, kde bydlí
 • pochvala všech dětí za snahu
 • výstava prací
 • při další vycházce do lesa můžeme našemu skřítkovi postavit domeček z přírodnin
Námět - Jehličnatý les na podzim

Výtvarný úkol:

 • zapouštění barev do vlhkého podkladu
 • malba temperovou barvou
 • vystřihování dle předlohy
 • nalepování

Technika:

 • kombinace technik - malba, zapouštění barvy do vlhkého podkladu

Pomůcky
děti: velká čtvrtka, vodové barvy, štětec, papírová šablona, temperové barvy, nůžky
učitelka: voda, velký štětec, kniha s obrázky různých stromů, klavír

Oblasti a jejich výchovné cíle

Dítě a jeho tělo:

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (práce se štětcem, s nůžkami, s lepidlem)
 • rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika:

 • jazyk a řeč - osvojení si formy neverbálního sdělení (výtvarného)
 • poznávání - rozvoj smyslového vnímání, rozvoj tvořivosti, paměti, poznatky o stromech
 • sebepojetí - rozvoj dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý:

 • rozvoj spolupráce
 • kooperace
 • úcta a respekt druhého

Dítě a společnost:

 • rozvoj estetického vkusu
 • vyjadřovat se výtvarně

Dítě a svět:

 • povědomí o sounáležitosti s přírodou
 • ochrana přírody
Postup práce

Motivace

Návštěva podzimního lesa. Písnička V lese je krásně (nebo jiná píseň či báseň o lese). Popovídáme si o lese a o stromech na podzim. Jsou všechny stejné? Ukážeme rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy. Obrázek jehličnatého lesa - i na podzim jsou stromy zelené. Ale jak to vypadá pod stromy (po návštěvě lesa zjistíme, že zem je barevná.)

Zadání

Pracovat budeme po skupinkách, malé děti budou zapouštět barvu (k dispozici jsou vodové barvy, necháme tvořit samostatně, neomezujeme ve výběru barev). Starší děti vymalují šablonu stromu temperou, po zaschnutí vystřihnou a nalepí na čtvrtku se zapuštěnou barvou.

Hodnocení:

 • pochválíme děti za spolupráci
 • necháme je sdělit pocity z práce
 • výstava
Námět - Podzimní strom Ručičkovník

Výtvarný úkol:

 • malba stromu temperovou barvou
 • nebát se netradičního výtvarného vyjádření

Technika:

 • malba
 • otisk

Pomůcky:
děti: štětec, temperové barvy, velká čtvrtka
učitelka: kniha s pohádkou Tři veteráni (úryvek o stromu s názvem frňákovník)

Oblasti a jejich výchovné cíle

Dítě a jeho tělo:

 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • poznávání částí lidského těla

Dítě a jeho psychika:

 • jazyk a řeč - osvojení si formy neverbálního sdělení (výtvarného)
 • poznávání - rozvoj smyslového vnímání, paměti, poznatky o stromech
 • sebepojetí - rozvoj dovedností, které umožňují vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

Dítě a ten druhý:

 • rozvoj spolupráce a kooperace, činnost ve skupině

Dítě a společnost:

 • rozvoj estetického vkusu
 • vyjadřovat se výtvarně i pomocí neobvyklých technik

Dítě a svět:

 • seznamovat se s prostředím kde žijeme
 • rozvoj vztahu ke kultuře a umění
Postup práce

Motivace

Pohádka Tři veteráni - krátké připomenutí obsahu pohádky, četba úryvku, kde se hovoří o stromu s názvem frňákovník. Vymýšlení dalších názvů stromů s využitím názvů částí těla. Praktické ztvárnění „růstu" různých částí těla. Dojdeme k ruce a dlani - jak bychom mohli takový strom ztvárnit? A jak bude vypadat na podzim, jaké bude mít barvy?

Zadání, vlastní práce

Společná práce (2 skupiny dětí) - velké děti: malba stromu temperou, všichni: - otisk dlaně, natřené temperou. Upozornit na nový nátěr při každém otisku.

Hodnocení:

 • pochvala dětí
 • sdělení pocitu z nátěru barvy, z otisku
 • výstava stromu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Tomášová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída