Odborný článek

Jak napsat haiku

21. 8. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.

Aktivitu Jak napsat haiku je možné zařadit kdykoliv, když pracujeme s lyrikou. Pracujeme-li se Soukalovou učebnicí pro devátý ročník, vyjdeme z textů v oddílu Poezie, Drobnosti a miniatury. Nutným předpokladem této aktivity je předcházející znalost (zopakování) pojmů lyrika, verš, slabika, rým.

Nejdůležitějším cílem aktivity je rozvoj žákovské tvořivosti (OSV). Právě velmi zjednodušené schéma a vedení žáka krok za krokem k vytvoření vlastního textu pomůže odstranit některé blokády při psaní, které mohou vzniknout při zadání typu „žáci, napište báseň o podzimu".

Dalšími cíli (samozřejmě pro další hodiny) mohou být otázky a úkoly zaměřené na:

 • bližší, podrobnější seznámení s významným představitelem tohoto žánru Macuo Bašóem (1644 - 1694), můžeme ho představit také jako prozaika;
 • srovnání umění a básnické tvorby 17. století v Česku (období baroka) a v Japonsku (doba Genroku), nebo dokonce historické situace (v Čechách končí třicetiletá válka a země se sjednocuje pod nadvládou Habsburků, v Japonsku končí období občanských válek sjednocením země pod nadvládou Tokugawů)
 • práci překladatele (doplnění rýmu, který japonská poezie nezná), srovnání češtiny a japonštiny, která je evropským jazykům daleko blíže než amorfní a tónová čínština

Jádrem aktivity je pracovní list, který žáci pod vedením učitele vyplňují a směřují od pozorování vzorového textu (počítání slabik) k vytvoření vlastního básnického textu - haiku.

Z jednotlivých kroků lze také vyvodit kritéria pro hodnocení:

 1. Má text požadovaný počet slabik?
 2. Jsou slabiky správně rozvrženy?
 3. Obsahuje text rým?
 4. Odpovídají motivy ročnímu období?

V pracovním listu je k podzimu vybrán výchozí motiv havrani, ten může být samozřejmě nahrazen motivy jinými. Při hledání typických motivů můžeme využít např. techniku řízených asociací, čili clusteru, který popisuje Fišer. Při četbě japonských haiku nacházíme samozřejmě motivy, které by naši žáci nepoužili (např. v Bašóově textu sakury).

Pokračováním aktivity pak mohou být i další samostatné texty, které budou vycházet z typických motivů pro jednotlivá roční období, nebo dokonce jednotlivé měsíce. Můžeme rozšířit mezioborové přesahy a vytvořit s žáky také jednoduchý kalendář (ITC), kdy texty doprovodí vlastními ilustracemi (výtvarná výchova).

Dalším úkolem může být zpracování stejných pocitů prozaickou formou (lyrickým popisem) a následné srovnání obou textů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
40.04 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list