Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Komentovaný soubor vybraných biologických preparátů
Odborný článek

Komentovaný soubor vybraných biologických preparátů

5. 8. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Hedvika Millionová

Anotace

Článek informuje o obsahu e-learningového kurzu „Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů“ a možnostech jeho využití ve výuce středoškolské biologie.

Vlivem různých skutečností v současném vzdělávání se středoškolská biologie stává stále teoretičtější oborem. Domnívám se, že to je velká škoda, a proto jsme se pokusili několik teoretických témat, u kterých to je možné, „oživit" alespoň fotografiemi skutečných jevů, a tak je přiblížit těm, kteří se jimi budou zabývat.

Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů

Hlavním obsahem kurzu, který je určen především gymnaziálním žákům a jejich vyučujícím, jsou tři odborné kapitoly - botanika, geologie a histologie. Základ tvoří 52 fotografií skutečných biologických preparátů doplněných popisem a ve většině případů také schematickým nákresem, aby bylo upřesněno, na co se při prohlížení jednotlivých fotografií zaměřit. Botanické preparáty byly připraveny z běžně dostupného biologického materiálu, v případě histologie a geologie byly využity některé trvalé preparáty, které bývají součástí biologických sbírek.

Fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus SP 350 (8MP, 3× optický zoom) připojeným na mikroskop Olympus CX21 (planachromatické objektivy: 4×, WD=22,0; 10×, WD=10,5; 40×, WD=0,45, okulár 10×, FN18 ). Fotografie použité v textu jsou upravené a mají pouze malé rozlišení (většinou 800×600 dpi), kompletní soubory fotografií v původním rozlišení doplněné měřítkem jsou součástí příloh ke stažení. Doprovodný studijní text vychází ze středoškolských biologických učebnic. Nejsou v něm vyčerpávajícím způsobem zpracovaná daná témata, zaměřuje se především na komentáře konkrétních preparátů. Součástí každé kapitoly jsou seznamy použité (nebo doporučené) literatury a internetových zdrojů. Další přílohy ke stažení představuje několik ukázkových příprav využitelných při práci s interaktivní tabulí SmartBoard a kapitola „Botanika" je navíc doplněna návody na provedení laboratorních cvičení.

Kurz (uložený pod odkazem "Biologie") vznikl v rámci projektu SIPVZ 2007, je přístupný na stránkách provozovaných Gymnáziem Cheb, které je zároveň vlastníkem autorských práv. Kurz byl v rámci projektu ESF převeden do Moodle (uložen pod názvem Biologické preparáty), kde je rozšířen o testy a úkoly.

Botanika

Tato kapitola patří v rámci kurzu k nejrozsáhlejším. Důvodem je snadná dostupnost biologického materiálu a vysoká pravděpodobnost skutečného využití při výuce biologie. Je rozdělena do tří podkapitol:

 • rostlinná pletiva, rozdělená dále na pletiva základní (trvalá), krycí a vodivá
 • rostlinné organely, konkrétně plastidy a vakuola a její obsah
 • návody na laboratorní cvičení (uvedeno 15 návodů pro přípravu preparátů, časová náročnost provedení každého z nich je asi 10min)

Studijní text obsahuje pouze informace týkající se zobrazených preparátů (celkem 31), není zde kompletní přehled všeho, co souvisí s rostlinnou morfologií, tj. cytologií a histologií. Ke všem vyfotografovaným preparátům jsou v poslední podkapitole souhrnně zpracované stručné návody jejich přípravy, v některých případech je v nich uvedený výčet dalšího použitelného rostlinného materiálu.

Geologie

Geologická část kurzu je pravým opakem botanické. Zahrnuje nejmenší počet fotografií (celkem 7) a naproti tomu nejrozsáhlejší textovou část. Tato část je záměrně zpracována obecněji než ostatní kapitoly, aby předkládanou tématiku žákům více přiblížila, protože geologii, přestože se stala součástí obsahu vzdělávání na gymnáziích, je věnováno v porovnání s ostatními přírodními vědami relativně málo prostoru.

Kapitola je rozčleněna do dvou podkapitol:

 • charakteristika hornin - pouze teoretická část
 • přehled hornin - charakteristika a fotografie několika jednotlivých vyvřelých, usazených a přeměněných hornin
Histologie

Tato část kurzu se řadí svým obsahem mezi předešlé dvě kapitoly. Najdeme tu 14 komentovaných fotografií doplněných studijním textem, který je opět podrobnější. Další členění je na:

 • pojivovou tkáň
 • trofická pojiva - krev
 • svalovou tkáň

Součástí podkapitoly Trofická pojiva - krev je i jeden návod na přípravu mikroskopického preparátu (časová náročnost přípravy preparátu přibližně 10 minut).

Možnosti využití kurzu

Předkládané materiály mohou využívat různým způsobem jak žáci, tak učitelé. Žáci mohou využít kurz především k samostudiu nebo k rozšiřujícímu (či doplňujícímu) studiu. Ve verzi kurzu pro Moodle je součástí jednotlivých témat (kromě doplňkových úkolů) krátký test, který je po vyplnění automaticky vyhodnocen, je možné ho libovolně opakovat a modifikovat. Prostudováním odkazů na webové stránky a další literaturu se související tématikou uvedených ve verzi pro Unifor lze získat další informace.

Vyučujícímu nabízí tento kurz několik možností využití:

 • na textech je možné postavit (nebo doplnit) výklad jednotlivých biologických témat ve vyučovací hodině, promítání fotografií může zvýšit jeho názornost
 • podle potřeby si může každý učitel biologie přizpůsobit přiložené fotografie, které jsou v původním rozlišení doplněné pouze měřítkem
 • krátké testy lze využít ke zkoušení jednotlivých žáků při opakování dané učební látky nebo jako samostatnou práci pro celou třídu
 • své uplatnění určitě najdou i předkládané jednoduché přípravy pro práci s interaktivní tabulí, zpracované jako pomůcka, která se může využít při opakování a upevňování učiva; jedna z ukázkových příprav má charakter osnovy pro výklad
 • ti, kteří nejsou odkázáni pouze na „virtuální" výuku biologie, mohou použít stručné návody k realizaci laboratorních cvičení; samozřejmě je možné tuto činnost zkombinovat s předchozí teoretickou přípravou žáků a to formou domácí úkolu s využitím kurzu
 • přehled odkazů na další webové stránky se související tématikou může být základem pro zadání referátů žákům

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hedvika Millionová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Média a mediální produkce
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Problematika vztahů organismů a prostředí

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

osobní počítače s připojením na internet, dataprojektor s počítačem s připojením na internet, případně software SmartNotebook nebo SmartNotebook Viewer v případě práce v laboratoři: mikroskop se zařízením pro snímání obrazu, žákovské mikroskopy, preparační soupravy, biologický materiál nebo trvalé preparáty