Odborný článek

Váhy pro život

22. 6. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Kubrichtová

Anotace

Odpovědné sexuální chování skýtá nepřeberné množství témat, o nichž by měli žáci přemýšlet a diskutovat. Autorka nabízí jeden z možných způsobů, jak výše zmíněné realizovat.


Tento příspěvek navazuje na článek Sexuální výchova od PaeDr. Lenky Kubrichtové.


Aktivitu lze realizovat dvojím způsobem:

1. Skupinová práce:

 • třída se rozdělí na několik skupin,
 • každá skupina si vylosuje určitý počet karet (podle času, který bude na aktivitu věnován),
 • na kartě je vždy napsaná jedna otázka nebo tvrzení, na které lze odpovědět pouze ANO - NE (pedagog připraví předem),
 • skupina se společně dohodne na odpovědi a určí svého mluvčího, který ji bude reprezentovat, ten musí okomentovat rozhodnutí skupiny,
 • postupně se vystřídají v odpovědích mluvčí všech skupin,
 • zbytek třídy je vždy v roli diváků, kteří mohou jednotlivým skupinám klást doplňující otázky k danému tématu.

2. Práce několika jednotlivců za supervize celé třídy

 • rozpočítáním je vybráno několik žáků (podle času, který bude na aktivitu věnován),
 • každý žák si vylosuje jednu nebo více karet (podle času, který bude na aktivitu věnován),
 • na kartě je vždy napsaná jedna otázka nebo tvrzení, na které lze odpovědět pouze ANO - NE (pedagog připraví předem),
 • daný žák se musí samostatně rozhodnout, jakou bude volit odpověď a své rozhodnutí odůvodnit,
 • zbytek třídy je vždy v roli diváků, kteří mohou do aktivity zasahovat svými dotazy,
 • v dalších hodinách se žáci prostřídají v samostatné práci.

V tuto chvíli již pokračuje didaktický námět stejným způsobem bez ohledu na to, zda pracovala původně skupina nebo jednotlivec:

 • Pedagog na podlahu nakreslí 2 velké kruhy, do jednoho napíše ANO, do druhého NE. Úkolem mluvčího skupiny nebo samostatně odpovídajícího žáka je postavit se do toho kruhu, který odpovídá zvolené odpovědi.
 • Lze mít připravené velké kruhy z papíru se stejným popisem, které se upevní na tabuli, nebo se přímo na tabuli nakreslí. Mluvčí skupiny nebo žák, který samostatně odpovídá, vepíše do daného kruhu, který odpovídá jeho rozhodnutí, číslo skupiny, kterou zastupuje, nebo svoje jméno, když odpovídá sám. Pak u tabule ještě zůstane.
 • Před tím, než vyhodnotíme rozhodnutí skupiny nebo daného žáka, můžeme aktivitu zpestřit tím, že vyzveme další skupiny, aby odpověděly na stejnou otázku a jejich mluvčí se šel také postavit do kruhů podle jejich rozhodnutí a v případě, že odpovídal žák samostatně, požádáme ještě několik dalších žáků, aby také odpověděli na danou otázku a šli se postavit do kruhů.
 • V případě kruhů na tabuli zapisuje žák, který u tabule zůstal, jména dalších spolužáků do kruhů podle jejich rozhodnutí.
 • Pak se může stát, že v jednom kruhu je např. 5 žáků a v druhém 2 žáci - kruhy jsou pomyslné misky vah (někdy se stane, že rozhodnutí, které převažuje, není správné).
 • Pedagog v závěru celou aktivitu vyhodnotí.

Celá třída kontroluje odpovědi:

 • Zbytek třídy může pokládat doplňující otázky.
 • Třída může zpochybňovat žákovu odpověď (pedagog musí dát pozor, aby nedošlo k manipulaci), žák se učí obhájit si svůj názor.
 • Pedagog usměrňuje odpovědi, ale také sám do aktivity může vstupovat.

I když žáci nebo skupiny zvolili správnou odpověď, tím, že ještě musí odpovídat na další otázky třídy k danému tématu, si upevňují znalost, učí se obhajovat svůj názor a komunikovat, utvářejí si dovednost použít danou informaci v praxi. Pedagog musí pouze sledovat, aby nedocházelo k manipulování daného žáka nebo skupiny třídou a aby nedošlo ke zpochybnění správné odpovědi samotnou skupinou nebo žákem.

V případě, že žák nebo skupina zvolí špatnou odpověď, pedagog spolu se třídou kladou další pomocné otázky a snaží se navést daného žáka nebo skupinu na správnou odpověď. Aktivita vede k tomu, aby si špatnou odpověď skupina nebo jednotlivec opravil sám, na základě svého uvažování s pomocí třídy a pedagoga.

Celá aktivita je směrována:

 • k rozvíjení komunikace,
 • k vyjádření vlastního názoru k problematice zdraví,
 • k obhájení si svých stanovisek, ale i k přiznání si své chyby,
 • k ohleduplnosti k ostatním a pomoci druhým najít správné řešení,
 • k uvědomění si nutnosti vzájemné spolupráce,
 • k uvědomování si hodnoty různosti názorů a přístupů k řešení problémů,
 • k uvědomování si etických rozměrů daných témat i přístupů jednotlivců,
 • k uplatňování osvojených preventivních způsobů rozhodování a chování v souvislosti se svým zdravím i zdravím ostatních.

Náměty na karty:

 1. Každý má právo se rozhodnout o počtu svých dětí a intervalech mezi nimi.
 2. Ochrana reprodukčního zdraví je především záležitostí žen.
 3. Onemocnění AIDS se týká nás všech.
 4. HIV pozitivní ženy by neměly mít děti.
 5. V době umělé výživy není kojení nutné.
 6. Patří interrupce mezi antikoncepční metody?
 7. Přináší předčasné zahájení sexuálního života nějaká rizika?
 8. Chrání antikoncepce před pohlavními chorobami?
 9. Měly by všechny HIV pozitivní osoby informovat o své pozitivitě své okolí?
 10. Existuje bezpečné sexuální chování?

Otázky a tvrzení musí odpovídat věkovým zvláštnostem žáků a musí být formulovány tak, aby vedly k osvojování klíčových kompetencí, ke kterým chce pedagog danou aktivitou přispět.

Při realizaci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích. Interaktivní způsoby výuky jsou prostředkem, jak toho dosáhnout. Cílem je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí a vést je k přijetí takového životního stylu, který bude základem jejich hodnotného života v dospělosti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Kubrichtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty s nadepsanými problémovými otázkami, případně příběhy k řešení