Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Počáteční výchova k rodičovství
Odborný článek

Počáteční výchova k rodičovství

15. 6. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Zuzana Bečvářová

Anotace

Uvedený projekt by měl v dětech rozvíjet pozitivní vztah k rodině, dále se děti učí správně reagovat na malé sourozence. Záměrem projektu je přiblížit dětem příchod nového člověka na svět.

Zpracováno volně podle projektu uskutečněného v MŠ Bojasova, Praha 8.


Nápad na zpracování a realizaci projektu vznikl v MŠ na podkladě publicistického pořadu uváděného v televizi. Ten byl natočen v rámci sexuální výchovy - výchovy k rodičovství a realizován v jedné pražské základní škole.

Charakteristika projektu a jeho cíle:
Projekt je zařazen s cílem podporovat a rozvíjet pozitivní sociální vztahy v rodině - pevné citové pouto k jednotlivým členům (matka, otec, sourozenci, prarodiče a další příbuzní); aktuálně reagovat na situaci, kdy jedno z dětí očekává narození sourozence, s cílem vytvářet základy správného vztahu, postoje i reakce k malému dítěti.

Záměrem je přitažlivou formou přiblížit dětem příchod nového člověka na svět, a to zhruba ve třech rovinách:

 • poslech čteného textu "Bráška v bříšku";
 • sledování vývoje konkrétní rodiny, kde čekají miminko (s citlivou dohodou a přístupem);
 • soustavná péče o "třídní miminko".

Očekávané výstupy:

 • rozvoj smyslového vnímání a fantazie - soustředěný poslech čteného textu a reakce na něj;
 • rozvoj prosociálního a správného chování - k matce čekající miminko, k miminku;
 • podpora vnímání hodnot lidských vztahů - co se nám líbí, co ne a proč;
 • rozvoj poznatků o těle člověka - matky, plodu;
 • rozvoj poznání - potřeba lékařského ošetření (porodnice, poradna, co vše miminko potřebuje);
 • rozvoj logického myšlení - hledání souvislostí (zdravá výživa, zdravý pohyb, zdravý člověk, zdravé miminko);
 • rozvoj tvořivosti, fantazie, pracovních dovedností - kreslení, malování, modelování miminka, "výroba" vlastního třídního miminka;
 • rozvoj skupinové spolupráce, dohody, společného rozhodování - volba pohlaví, jména miminka, společně vytvořená a dodržovaná pravidla s ohledem na miminko, řečová kázeň, práce s hlasem (šepot);
 • podpora kooperace - dělba péče o miminko, spravedlivé střídání;
 • podpora zodpovědnosti, trpělivosti, stálosti a citlivosti - soustavná péče o miminko v prostorách třídy MŠ - krmení, oblékání, přebalování …, sebou na vycházce, doma o víkendu;
 • rozvoj smyslového a citového vnímání - pláč dítěte, smích, první zvuky, slova;
 • rozvoj hudebních a rytmických schopností - ukolébavky, pohyb;
 • aktivní spoluúčast rodičů - zejména konkrétní rodiny;
 • průběžné zařazování aktuálních cílů a reakcí na vzniklé situace.

Časový rozsah:
Tři týdny až jeden měsíc. Realizace projektu v době aktuálně zařazené podle předpokládaného termínu porodu sourozence.

Věková skupina:
Děti věkově smíšené (3 - 6 let).

Předchozí stimulace - návaznost na:

 • projekt naše rodina (fotografie členů rodiny, sledování mladších sourozenců v prostorách MŠ);
 • vystoupení dětí při vítání občánků v OÚ (MÚ) v předcházejícím školním roce.
Náměty činností vedoucích k naplňování záměrů a cílů

1. Rovina

Poslech čteného textu "Bráška v bříšku" a jeho využití:

 • průběžný poslech čteného textu "Bráška v bříšku" (zejména při odpoledním odpočinku nebo příležitostně);
 • rozhovory s dětmi o přečteném, poslání maminky, funkce lékaře, zdravotní sestry;
 • práce s tematicky zaměřenými knihami, encyklopediemi;
 • kresba lidského těla, hlavní orgány, funkce krve, pupík;
 • společná tvorba jídelního lístku (třídění - co je správná a nesprávná výživa);
 • tvorba mapy - co děláme celý den (péče o naše zdraví);
 • tvorba piktogramů - denní režim v MŠ;
 • aktuální využívání situace.

2. Rovina

Sledování vývoje konkrétní rodiny, kde čekají miminko (s citlivou dohodou a přístupem):

 • pravidelné komunitní kruhy - rozhovory o změnách v rodinách (foto) a v konkrétní rodině (jak a kde jsem se narodil);
 • rozhovory s nastávající maminkou, ale i s tatínkem, co vše musí udělat, připravit, vývoj v rodině před narozením;
 • návštěva obchodu s kočárky, potřebami a oblečením pro miminko;
 • návštěva maminky s miminkem v MŠ, demonstrace péče o miminko;
 • námětové hry na rodinu - panenky v kočárcích, na lékaře, rychlou záchrannou službu;
 • námětové výtvarné činnosti - kreslení, malování, modelování;
 • pracovní listy - lidské tělo;
 • nácvik tematicky zaměřených básniček a ukolébavek - příprava na vystoupení;
 • námětově zaměřené pohybové aktivity - zdravotní cviky, pohybové hry;
 • návrh, jak vychovávat vlastní miminko.

3. Rovina

Vytvoření třídního miminka a soustavná péče o něj (realizace nápadů učitelek):

 • společná debata o pohlaví (rozvést rozdíl mezi chlapcem a dívkou - hry, hračky, zájmy, vzájemné vztahy, oblékání, účes, pohlavní orgány, WC);
 • společná dohoda - jméno miminka (rozvést různá jména - svátky v kalendáři, sluchové hry, počáteční a poslední hláska, písmeno, rytmické činnosti, počty slabik ...
 • výbavička pro miminko - řešení problémové situace (co vše potřebuje, jak je obstarat), spolupráce s rodiči;
 • kooperativní činnosti - úprava prostor ve třídě;
 • společně vytvořená a důsledně dodržovaná nová pravidla chování s ohledem na miminko (výroba piktogramů nebo textů prokládaných obrázky);
 • společná dohoda o rozdělení a realizaci pravidelné každodenní péče (služby i na vycházku, o víkendu);
 • soustavná péče o miminko - přebalování, převlékání, krmení, pobyt venku;
 • uspořádání slavnosti při příležitosti narození (křtiny v některých rodinách);
 • vyvrcholení - vystoupení dětí při vítání občánků v OÚ (MÚ) s třídním miminkem;
 • citlivé zakončení - miminko vyrostlo, jde do MŠ.

Provedení projektu:
Učitelky v roli autorů projektu zjistí úroveň znalostí a zkušeností dětí s daným tématem. Promyslí přibližné časové rozložení naplňování dílčích cílů, aby čas zůstal dostatečně volný s prostorem pro aktuální situaci i její změnu, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelek. Promyslí postupný způsob organizace a forem práce, nabídnou individuální, skupinové a frontální činnosti.

Vhodnou formou ústní, lépe i grafickou, osloví k účasti na realizaci projektu konkrétní rodinu, ostatní rodiče a další zúčastněné. Naváží spolupráci s provozními zaměstnanci (úprava třídy, příprava slavnostního obřadu), osloví zaměstnance OÚ (MÚ), prodejny hraček, dětských kočárků a potřeb pro miminko.

Promyslí citlivý individuální přístup k jednotlivcům i k rodinám dětí, diferencovaný přístup nabídky činností podle individuálních možností jednotlivců. Průběžně budou dětem dávat prostor pro jejich podněty, nápady a přání, a ta podle uvážení a aktuální situace realizovat.

Postupně bude vytvářeno portfolio učitelek (nabídka konkrétních činností, her, literatury, básniček, písniček, pracovních listů a dalších materiálů).

Výsledky úspěšnosti budou učitelky průběžně společně hodnotit, a to i s dětmi. Zejména výrazné výsledky u dětí budou písemně zaznamenávat, výtvory dětí přikládat do portfolia dětí.

Evaluace v závěru projektu nebo jeho jednotlivých fází (vhodné je použít hodnotící škálu např. čtyřstupňovou "ano, spíše ano, spíše ne, ne").

Výsledky u dětí:

 • do jaké míry se mladší děti cítily jako platní členové skupiny - pocit důvěry v učitelky, v kamarády a sebedůvěry při realizovaných činnostech;
 • do jaké míry měly děti zájem o nabízené činnosti;
 • do jaké míry došlo k posílení pozitivních vzájemných vztahů ve třídě i v rodině, k rozvoji slovní zásoby, myšlení, samostatnosti i dovedností;
 • do jaké míry se podařilo dodržovat pravidla;
 • do jaké míry došlo u starších dětí k posílení pozitivních sociálních vztahů ve třídě k mladším dětem a zejména v rodině - citové pouto k jednotlivým členům;
 • do jaké míry zvládají řešení vzniklých situací, vzájemnou dohodu a kooperaci, uplatnění dovedností, uplatnění znalostí a logického myšlení v praktických činnostech;
 • do jaké míry byla posílena schopnost dodržovat společně přijatá pravidla;
 • do jaké míry byl zaznamenán rozvoj osobní samostatnosti, rozhodnosti, vyjadřování, odpovědnosti, trpělivosti a stálosti, ale i fantazie, tvořivosti, zdvořilostních návyků ...

Úspěšnost projektu:

 • do jaké míry se podařilo projekt naplnit;
 • do jaké míry se dařila spolupráce s rodiči, s provozními zaměstnanci a s ostatními partnery;
 • do jaké míry byly vytvořeny vhodné podmínky věcné, psychohygienické, jak efektivní byla organizace (plynulost), jak účinná byla motivace a hodnocení;
 • do jaké míry se dařilo rozvíjet komunikaci a interakci mezi účastníky projektu.

Úspěšnost v rodinách:
Rozhovory nebo i dotazník pro rodiče - k jakému posunu došlo v samotných rodinách, jak se projevilo v chování a jednání dětí, vztazích k sourozencům apod.

Z hodnocení vyvodit závěry pro další postupy při - tvorbě dalších projektů, spoluúčasti s dětmi a s dalšími účastníky, užití motivace, hodnocení, organizace, metod a forem práce, komunikace a interakce.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
58.59 kB
Dokument
Příloha: Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Bečvářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna