Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > ŠVP v praxi mateřských škol
Odborný článek

ŠVP v praxi mateřských škol

1. 7. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek vychází z výsledků inspekční činnosti zaměřené k hodnocení kvality ŠVP, resp. jejich souladu s požadavky RVP PV. Autorka se zamýšlí nad zjištěnými výsledky, interpretuje je a uvádí do širších souvislostí.

Výsledky vnějšího hodnocení tvorby a naplňování ŠVP v mateřských školách v r. 2007 poskytují dva materiály. První z nich, Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2006/2007, se týká období leden - červen. Druhý materiál, Průběžná informace ČŠI o zjišťování a hodnocení souladu RVP a ŠVP (čj. ČŠI-647/08-NIS), pak obsahuje informace za období září - prosinec. Důležité je připomenout, že právě od 1.9. 2007 byly ŠVP zavedeny do školní praxe plošně jako povinné.

Výsledky šetření v první polovině roku 2007

V první polovině roku 2007 hodnotila ČŠI přípravu ŠVP. Zpráva konstatovala, že v době od ledna do června 2007, kdy ŠVP ještě povinné nebyly, probíhala ve všech školách příprava ŠVP a bylo dokončováno ověřování zpracovaných projektů. Celkově hodnotila ČŠI ŠVP příznivě, tzn. že byly připravovány dle požadavků formulovaných RVP PV, opak byl spíše výjimkou. Jako obtížné oblasti tvorby ŠVP, a tedy nejméně kvalitně zpracované, byly označeny záměry a cíle ŠVP, vzdělávací obsah a vlastní hodnocení školy. V jednotlivých školách byly zaznamenány rozdíly, a to jak v úrovni ŠVP, tak i v kvalitě vzdělávací činnosti. Ve srovnání s předchozím školním rokem (tj. rokem 2005/2006) však celkově došlo ke zlepšení.

Výsledky šetření ve druhé polovině roku 2007

V novém školním roce, tj. po povinném zavedení ŠVP, začala ČŠI sledovat situaci ve školách intenzivněji a přísněji. Pracovníci ČŠI hodnotili hotové ŠVP a posuzovali jejich kvalitu. Postupovalo se podle nové metodiky, která formuluje kritéria pro hodnocení souladu ŠVP s RVP PV. Za období září - prosinec 2007 byly ŠVP nejčastěji hodnoceny jako částečně v souladu (70,5 %), méně pak jako plně v souladu (25,2 %), objevily se však i ŠVP nevyhovující (4,3%). V porovnáním s hodnocením v předcházejícím obdobím přibylo nevyhovujících ŠVP a výsledky byly celkově horší. Ke slabým stránkám stále patří zpracování vzdělávacího obsahu a vytvoření systému vlastního hodnocení činnosti školy.

Potěšující je, že ŠVP zároveň vykazují řadu silných stránek. Nejen, že oproti předchozímu hodnocení nastal příznivý posun v oblasti stanovení vzdělávacích cílů a záměrů ŠVP, ale zpráva konstatuje, že většina ŠVP splňuje základní požadavky RVP PV na vzdělávací činnost: umožňuje využívat různých forem a metod práce, školy svoje ŠVP přizpůsobují vzdělávání konkrétním podmínkám a možnostem regionu i škol, ŠVP umožňují vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních potřeb a možností, rozvíjejí a podporují partnerskou spolupráci s rodiči apod.

Co tyto výsledky znamenají?

Mateřské školy, jejich pedagogy i ostatní pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání určitě nepotěší, že některé výsledky uvedené v poslední hodnotící zprávě vyznívají oproti předchozímu období méně příznivě (např. zvýšilo se procento ŠVP, které byly z hlediska souladu s RVP PV hodnoceny negativně, problémy se zpracování vzdělávací obsahu přetrvávají, vlastní hodnocení se nelepší). Takový je první pohled. Při podrobnějším zamyšlení nad těmito výsledky a jejich analýze se ukazuje, že toto „zhoršení" je pouze zdánlivé. Je více příčin, proč tomu tak je. V první řadě jistě hraje důležitou roli fakt, že v každé etapě sledovaly inspektorky něco jiného a hodnotily podle jiných měřítek. Zatímco v loňském roce se zaměřovaly převážně na tvorbu ŠVP a posuzovaly je jako doporučené, v letošním roce sledovaly hotové ŠVP jako povinné dokumenty školy a hodnotily jejich kvalitu podle přísnějších měřítek. Právě změna metodiky může být další příčinou domnělého poklesu kvality ŠVP. ČŠI nyní používá hodnotící stupnici pouze dvoustupňovou - ANO nebo NE, v souladu, nebo v nesouladu. To znamená, že částečný soulad určitého jevu je hodnocen vlastně jako nesoulad.

Svou úlohu může sehrávat i další okolnost. Mateřské školy mají poměrně velkou vůli ve zpracování programů. Pravidla stanovená v RVP PV jsou velmi obecná. Např. pro ŠVP mateřské školy není přesně a detailně stanovena strukturu ŠVP, ale pouze okruhy informací, které zde mají být uvedeny. ŠVP mateřské školy tak může být - na rozdíl od ŠVP základní školy - uspořádán velice různě. Pro takovou situaci zřejmě není „černobílé" hodnocení příliš vhodné. Podobně je tomu při hodnocení zpracování vzdělávacího obsahu, resp. integrovaných bloků. RVP PV poskytuje celé spektrum možností - od zpracování bloků společných pro celou školu až po bloky pro každou třídu zvlášť, od zpracování obecného až po velmi konkrétní rozvedení do činností. Záleží na tom, která možnost konkrétní škole vyhovuje. Stěsnat tuto variabilitu pouze do dvou alternativ hodnocení je velmi obtížné a výsledky nemohou být spolehlivé. Může jít také o chybnou interpretace některého kritéria. Např. inspekční zpráva zmiňuje, že „okruhy činnosti v integrovaných blocích jsou vymezeny jen rámcově" a hodnotí to jako slabou stránku. Dle RVP PV to je naopak plus, neboť detailní rozpracování by nemělo být záležitostí ŠVP, ale třídních vzdělávacích programů.

Naproti tomu zpráva upozorňuje na zjištění, že vzdělávací proces v mateřských školách probíhá tak, jak má, resp. jak RVP PV ukládá. Jsou využívány doporučované formy a metody práce podporující integrované vzdělávání a prožitkové učení, školy svoje ŠVP zpracovávají sobě „na míru", kladou důraz na vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních potřeb a možností, spolupracují s rodiči i s dalšími partnery apod.

Při podrobnějším zamyšlení nad těmito výsledky je možno konstatovat, že mateřské školy sice vykazují některé nedostatky, ale situace je celkově příznivá. Za zvláště důležité v tomto ohledu je třeba považovat právě to, že mateřské školy zpravidla pracují vyhovujícím způsobem a že při vzdělávání dětí naplňují požadavky RVP PV. A to, zvláště v etapě spuštění školské reformy, není zase tak málo. Problémy, které dále přetrvávají, spočívají převážně v kvalitě zpracování ŠVP. Závěr je tedy jediný - školy pracují dobře, ale neumí svoje ŠVP dobře napsat. Tento značný rozdíl mezi kvalitou poskytovaného vzdělávání a školní dokumentace může být způsoben tím, že mateřským školám je současný model blízký, že jej přijaly a vlastní proměnou již prošly, avšak dosud se nenaučily svoje projekty a programy dobře koncipovat a náležitě písemně zpracovat.

Ohlédneme-li se zpět, je tato situace celkem pochopitelná. ŠVP nejsou hned dokonalé a funkční, učitelky, resp. ředitelky mateřských škol, nezvládají jejich tvorbu „na jedničku", proto, že na koncepční a evaluační aktivity, stejně tak jako na stylistické a formulační práce, nebyly dosud v rámci svého studia dostatečně připravovány, a tak nejsou potřebnými dovednosti dostatečně vybaveny. Projevuje se zde také dluh dalšího vzdělávání, které nebylo v době zavádění RVP PV do praxe dostatečně masivní a koordinované. Potěšující je, že mateřské školy jsou vstřícné, značná část učitelek projevuje zájem o vzdělávání, učitelky využívají mnoho materiálů, které jsou jim dispozici a kterými se mohou řídit, získávají zkušenosti a osvojují si potřebné dovednosti. Celkově se tak situace stále lepší, i když stále ještě se objevují školy, které jsou ve své proměně teprve na začátku. A to je nutno změnit. Lze přepokládat, že právě povinné zavedení ŠVP by k tomu mohlo přispět a že úroveň ŠVP by se mohla právě v důsledku této závaznosti výrazně pozvednout

Jak postupovat dál

Je mnoho důvodů, proč je třeba se nad zjištěnými výsledky inspekční činnosti důkladně zamyslet, pečlivě analyzovat pozitiva i nedostatky, na které upozorňují a vyvodit z nich závěry, které by školám pomohly problémy řešit a zkvalitňovat své ŠVP. V rámci metodické podpory zřejmě bude třeba zaměřit se na školy, které dosud neprošly žádným proškolováním, znovu se soustředit na zpracování vzdělávacího obsahu, upozornit školy na metodické materiály i na existencí metodického portálu, kde mohou nalézt široké spektrum možností. K vlastnímu hodnocení činnosti školy je připravován metodický materiál, který bude nabídnut školám začátkem školního roku 2008/2009. Potřebě škol naučit se vyhodnocovat svou činnost by měla být přizpůsobena i nabídka dalšího vzdělávání pedagogů. Zamyslet se bude třeba i nad tím, zda požadavky na zpracování ŠVP jsou dostatečně jasné a funkční, zda způsob, jakým ČŠI hodnotí soulad ŠVP a RVP PV, je vyhovující, zda odpovídá specifice mateřských škol.

Můžeme polemizovat s tím, zda je model ano - ne, který v tomto případě nehodnotí „soulad" ŠVP a RVP PV, ale „plný soulad", je pro školy dostatečně vypovídající a vhodný pro hodnocení počátečního „zahřívacího" kola reformy. Teprve praxe mateřských škol a zkušenosti získané vnitřním i vnějším hodnocením jejich činnosti mohou ukázat, zda a co bude třeba v zájmu kvality ŠVP a účinnosti vzdělávání, poskytovaného na jejich základě, upřesnit, upravit či změnit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.