Odborný článek

Kdo je můj kamarád

8. 6. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích - řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.
Očekávané výstupy: Dovednost empatie (dítě je vnímavé), autenticity (je samo sebou), akceptace (přijímá ostatní takové, jací jsou)
Časový rozsah: 6 až 8 týdnů - podle potřeby se k tématu vracíme
Věková skupina: 5-6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích - řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.
Očekávané výstupy: Dovednost empatie (dítě je vnímavé), autenticity (je samo sebou), akceptace (přijímá ostatní takové, jací jsou)
Časový rozsah: 6 až 8 týdnů - podle potřeby se k tématu vracíme
Věková skupina: 5-6 let


Vytváření prosociálních postojů je v předškolním vzdělávání záležitostí průběžnou. Naše dlouhodobé praktické zkušenosti nás utvrdily v poznání, že k rozvoji určitých sociálních dovedností lze přistupovat cíleně i plánovitě. Tento integrovaný blok navazuje na blok Kdo jsem a napomáhá vznikajícímu sebeuvědomování, formování sebepojetí dítěte a rozvíjí hodnotící vztahy i k jeho osobě.


Cíle

Mezi hlavní cíle tématu patří vytváření prosociálních postojů, posilování prosociálního chování v dětské herní skupině, rozvíjení spolupráce, interaktivních a komunikativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi.

Očekávané výstupy (přehled výstupů z RVP PV, kterým se tímto tématem děti přiblíží, či je získají):

 • dětským způsobem projevovat ohleduplnost, citlivost, pomoc slabším,
 • rozpoznat nevhodné chování, ubližování, agresivitu, lhostejnost a nespravedlnost,
 • respektovat druhé, vyjednávat, dodržovat základní pravidla společenského styku,
 • dodržovat dohodnutá pravidla, spolupodílet se na řešení sporu,
 • řešit konflikty dohodou, obhájit svůj i přijmout jiný názor,
 • spolupracovat při hře i ostatních činnostech,
 • respektovat právo na soukromí a tajemství,
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte,
 • dokázat se prosadit, ale i podřídit,
 • uvědomovat si svá práva i práva druhých dětí,
 • vnímat, co si druhé dítě přeje a co potřebuje.
Činnosti a příležitosti

Činností, které přispívají k vytváření a posilování prosociálních postojů, rozvíjení spolupráce, je mnoho. Řada z nich je uplatňována a používána běžně, proto nelze uvést všechny. Zmiňujeme se pouze o některých, o těch, které se nám v praxi osvědčily. Velice účinné je využití her se sociálním zaměřením. Zde je totiž přítomen jeden z nejdůležitějších prvků ve výchově - prožitek. Cílenou a záměrně řízenou hrou lze sociální dovednosti rozvíjet a usměrňovat. Je potřeba mít na paměti, že předpokladem pro to, aby zvolená hra splnila svůj účel, je odpovídající osobní přístup k dítěti, vytváření bezpečné a přátelské atmosféry a klimatu vzájemné důvěry.

Průběžné činnosti a příležitosti:

 • pravidelné oslavy narozenin,
 • vyjadřování pocitů a prožitků dítěte ze hry s následným rozborem (S kým jsem si hrál? Proč a jak jsme si pomáhali? Co se mi líbilo? Co mi vadilo?),
 • sociální hry (Ach ta jména, Na představování, Na dotyky, Přál bych si, Hledej kamaráda, Na lodi, Kdo je velitelem, Na kouzelníka, Na molekuly, Vstávej, vstávej, trpaslíku, Na lodi, Hodné království, Na pavouka a mouchy, Kdo to přišel?...) zaměřené na vzájemnou součinnost a spolupráci, sounáležitost a schopnost všímat si druhých, rozvoj dovednosti spolupracovat, vciťování a empatii,
 • popisy obrázků s převedením do situací dětem blízkých (např. co se nedělá, pojď si se mnou hrát, mám kamaráda, dvojí radost),
 • řešení a rozbor vzniklých problémů za spoluúčasti dětí a domluvených pravidel chování,
 • cvičení ve dvojicích (vlnky, houpačka, domeček),
 • práce ve dvojicích, trojicích při řešení pracovních listů, skládání obrázků (puzzle),
 • zařazování skupinových činností (jak vyřešit problém),
 • rozhovory a plánování společných činností,
 • pravidelný komunitní kruh.

Konkrétní činnosti a příležitosti (tohoto tématu):

 • poslech povídky o přátelství J. Kahouna Jak Čumbrnka nevedl,
 • kreslení ve skupinkách Podej mi obrázek (dovednost spolupracovat, přizpůsobit se),
 • rozhovor na téma tajemství, povídání o tom, co jsou bezpečná a nebezpečná tajemství,
 • kreslení postav (Mí kamarádi)
 • poslech pohádkových příběhů J.Kahouna Lišáček je bum do hlavy (o posmívání, ponižování),
 • poslech povídky D. Lhotové Máme doma skřítky (o schopnosti vyřešit vzájemný spor),
 • přechod přes "lávku" s dopomocí jiného dítěte.

Vzdělávací záměry ohrožuje:

 • nespravedlivé, ironické, lhostejné chování,
 • zvýhodňování a znevýhodňování jedinců,
 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a ke sporům mezi dětmi,
 • schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku, bez možnosti dítěte se ke konfliktu vyjádřit.
 • autoritativní vedení, důraz na vnější disciplínu a poslušnost,
 • málo příležitostí ke spolupráci a komunikaci s druhým,
 • malá podpora dětských přátelství,
 • nevytvořená a nedostatečně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému,
 • nedostatek příležitosti k získávání nové nebo chybějící sociální dovednosti,
 • nedostatek možností a příležitostí sdělovat své dojmy, prožitky, hovořit o nich.

Hodnocení dětí (co se naučily, poznaly, získaly)

Děti získaly a osvojily si dovednosti potřebné ke vzájemné spolupráci, jsou ohleduplnější, vnímavější, citlivější a tolerantnější. Ubylo slovních půtek, děti se vzájemně začínají více respektovat, domlouvat ve hře, střídat ve vedoucích úlohách a pomáhat si. Impulsivnější děti mají problémy s dodržováním dohodnutých pravidel, v sociálním kontaktu jsou někdy netrpělivé, vyžadují individuální přístup.

Jaké oblasti jsem jednotlivými činnostmi obsáhli?
Obrázek
1. Obrázek

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída