Odborný článek

Vánoční ozdoby

30. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Matejová

Anotace

Postup, jak zorganizovat pro žáky 1. stupně projekt, v němž si ve dvou výtvarných dílnách zhotoví vánoční ozdoby, kterými ozdobí vánoční stromek ve škole. Text doplňují vybrané ukázky jejich výroby.

Tento projekt byl realizován v ZŠ v Plané nad Lužnicí a byl inspirován předvánoční atmosférou.


Tři týdny před zahájením projektu

Učitelé 1. stupně a vychovatelky školní družiny vytvořili dvojice, jež měly za úkol vybrat podle svého uvážení libovolnou vánoční ozdobu, kterou budou s dětmi vyrábět. Ve sborovně byl papír s tabulkou (viz příloha 6: Tabulka na zapisování dílen - ukázka), kam se během dvou týdnů zapisovaly názvy výrobků, aby se předešlo tomu, že se v nějaké dílně budou zhotovovat dvě stejné ozdoby. Dále zde byla jména vedoucích, potřeby pro jednotlivé dílny, které musí škola zajistit nebo si mají děti přinést, a místo, kde bude dílna probíhat. Celkem bylo na naší škole nabídnuto 6 dílen:

 1. Ozdoby z moduritu a ořechů
 2. Vánoční andílci (postup viz příloha 1)
 3. Ozdoby z hoblin a papírové ryby
 4. Papírové domečky (postup viz příloha 2)
 5. Vánoční figurky
 6. Ozdoby ze slaného těsta a andělíček z květináčku
Týden před zahájením projektu

Učitelé odevzdali hlavní organizátorce pracovní postup a ukázku výrobku - ta měla dětem usnadnit rozhodování při výběru dílny. Aby si děti vyrobily nejméně dvě ozdoby, byla práce rozdělena na dvě části. Od 8:10 do 9:50 hodin probíhala práce v první zvolené dílně a od 10:00 do 11:20 práce v druhé zvolené dílně. Neboli v době od 8:10 do 9:50 bylo v provozu všech 6 dílen a od 10:00 do 11:20 se dílny zopakovaly, ale s jiným obsazením žáků. Zbývajících 10 minut mezi dílnami bylo určeno na přesun.

Den před zahájením projektu

Děti byly třídními učitelkami v průběhu první vyučovací hodiny seznámeny s nastávajícím projektem. Zástupci tříd si pak na konci první hodiny vylosovali u hlavní organizátorky pořadí, v jakém se během dopoledne budou jejich třídy zapisovat do dílen. Počet míst v dílnách byl omezen, aby byly skupiny početně vyrovnané.

Postup při zapisování

V jedné učebně byly na tabuli přihlášky do dílen s ukázkami výrobků (viz příloha 3 - Přihláška do dílny - ukázka). U každé přihlášky byla také uvedena jména vedoucích, dále místo i čas konání a případně pomůcky, které si mají děti přinést. Zapisování celkem trvalo asi 3 vyučovací hodiny.

Jakmile se zapsali všichni žáci, byly přihlášky hlavní organizátorkou okopírovány a předány třídním učitelům, aby věděli, kam se jejich děti přihlásily a mohli jim zopakovat organizační pokyny a zkontrolovat si, zda jsou děti přihlášeny správně; a ostatním vedoucím dílen (dalším netřídním učitelům a vychovatelkám), aby věděli, kdo se do jejich dílny přihlásil a mohli také v den konání zkontrolovat docházku dětí.

Tentýž den odpoledne si učitelé připravili místnost, v níž bude probíhat jejich dílna (připevnění cedule se jmény přihlášených, výzdoba, pomůcky, koledy na CD, uspořádání nábytku apod.)

Průběh projektu

Ráno se žáci sešli ve svých kmenových třídách, kde jim třídní učitelky ještě jednou vysvětlily organizaci dne. Od 8:10 začala práce v prvním bloku (přerušena byla jen krátkou svačinovou přestávkou).

Práce byla zorganizována tak, aby děti vytvářely u pracovních stolů heterogenní skupiny složené z různých ročníků - jednak se mezi sebou vzájemně poznávaly, a jednak starší pomáhaly mladším.

Na začátku každé dílny děti dostaly ústní instrukce nebo písemný pracovní postup. Při výrobě vánočních ozdob mohly uplatňovat i svou fantazii - pozměnění tvaru, volba barvy, doplnění detailů apod.). Jejich úkolem bylo kromě zhotovení vánočních ozdob také spolupracovat: vzájemně si pomáhat, chovat se k sobě slušně; udržovat pořádek na pracovním místě a zacházet bezpečně s nástroji. Učitel pouze dohlížel na průběh dílny, v případě potřeby poskytl pomoc a na konci zhodnotil spolupráci skupin i kvalitu hotových výrobků.

Po skončení obou bloků (v 11:20) se děti opět sešly ve svých třídách a postupně od 1. do 5. třídy chodily v pětiminutových intervalech zdobit vánoční stromeček na chodbě. Některé ozdoby si mohly odnést i domů.

Vyhodnocení projektu

Na úplný závěr děti ve třídě vyplnily jednoduchý dotazník ke zjištění zpětné vazby. Ten odevzdaly třídní učitelce, která jej předala po skončení akce hlavní organizátorce. Samozřejmě si žáci sdělovali prožitky i ústně (viz příloha 4 - Hodnotící dotazník - 1. tř. a příloha 5 - Hodnotící dotazník - 2. - 5. tř.).

Projekt probíhal v příjemné atmosféře a bez komplikací. Podle vyplněných dotazníků se dětem velice líbil.

Další použitá literatura:

Časopis Diana - Kreativní TRENDY - Speciál - Vánoční ozdoby. Praha: ROLINO spol. s r. o., 2005. s. 34 - 38.

Literatura a použité zdroje

[1] – WATT, Fiona; GILPIN, Rebecca. Vánoce nápady pro malé výtvarníky. 1. vydání. Praha : Svojtka&Co, s. r. o., 2006. ISBN 80-7352-433-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
235.35 kB
PDF
Příloha 1 - vánoční andílci
pdf
670.9 kB
PDF
Příloha 2 - papírové domečky
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha 3 - přihláška do dílny - ukázka
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha 4 - hodnotící dotazník - 1. tř.
pdf
28.32 kB
PDF
Příloha 5 - hodnotící dotazník - 2. - 5. tř.
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha 6: tabulka na zapisování dílen - ukázka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Matejová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

* podle zvoleného výrobku * pracovní návody ke zvolenému výrobku (1 do skupiny) * přihlášky do dílen * CD přehrávač, koledy (CD) - do každé dílny (poslech pro vytvoření vánoční atmosféry) * vánoční stromeček na zavěšení vyrobených vánočních ozdob * dotazníky na zjištění zpětné vazby od žáků