Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kruh a válec ve slovních úlohách
Odborný článek

Kruh a válec ve slovních úlohách

30. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Milada Kyselovská

Anotace

Příspěvek obsahuje osm slovních úloh zaměřených na využití znalostí o kruhu a válci. Každá slovní úloha obsahuje navíc informace a úkoly související s jiným oborem nebo průřezovým tématem.

Příspěvek obsahuje osm listů pro řešení slovních úloh na téma Válec a Kruh. Každý list přináší také informace navíc. Vede žáky k přemýšlení v širších souvislostech.

Na začátku hodiny dostanou dvojice (skupinky) žáků list se zadáním. Pomůcky, které jsou na listu uvedené, mají vlastní nebo zapůjčené od vyučujícího.

Nejvíce se mi osvědčilo nechat žáky pracovat ve dvojicích, ale je možné vytvořit také tříčlenné skupinky. Žáci se mohou radit a rozdělit si úkoly. Ve druhé části hodiny každá dvojice (trojice) prezentuje svou práci - vysvětlí, jaké měla zadání, jak jej vyřešila, případně jaký má názor na problematiku související. Ostatní žáci mohou reagovat dotazy nebo svými názory a připomínkami.

Je možné zadat do třídy jen čtyři listy, takže některé dvojice (trojice) budou mít stejné zadání a o řešení mohou ve druhé části hodiny pod vedením učitele diskutovat. V případě, že se v řešení matematické části neshodují, učitel sdělí správné řešení (viz příloha 9) a společně hledají chyby. Takový způsob zadání úlohy rozvíjí zejména kompetenci komunikativní a kompetenci k řešení problémů. Další čtyři listy lze zadat v následující hodině.

Chce-li se učitel věnovat některému z témat podrobněji, může zadat na dané téma i domácí úkol a pracovat s žáky i v jiných hodinách, nejen v matematice.

Další možností je zadat žákům zadání jako domácí úkol. Žáci pracují samostatně a mají možnost hledat řešení, pokud je neznají, v různých informačních zdrojích. V hodině následující po zadání úkolu může učitel vyhodnotit úkol tak, že s žáky diskutuje o tom, jak k řešení dospěli a komentuje jejich postupy. Tento způsob rozvíjí zejména kompetenci k učení, kompetenci řešení problémů a kompetenci komunikativní.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
90.82 kB
PDF
Botanika - Sekvojovec obrovský
pdf
48.83 kB
PDF
Dějepis - Obléhání středověkého hradu, Studna (a její význam)
pdf
37.11 kB
PDF
Dějepis - Obléhání středověkého hradu, Věž (a její význam)
pdf
102.54 kB
PDF
Ekologie - Čistota vody
pdf
31.25 kB
PDF
Ekologie - Sluneční záření jako zdroj energie
pdf
43.95 kB
PDF
Fyzika - Hustota
pdf
40.04 kB
PDF
Výsledky
pdf
33.2 kB
PDF
Zeměpis - Trasimenské jezero v Itálii
pdf
43.95 kB
PDF
Zoologie - Konzervy pro psy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milada Kyselovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

připravené texty, psací potřeby, pravítko, kalkulačka, Matematické a fyzikální tabulky, Atlas světa