Odborný článek

Dravci a sovy

30. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Nina Štěrbová

Anotace

Náměty na aktivity v hodinách přírodopisu, kdy žáci dedukují, jaké znaky mají dravci a sovy společné a jaké odlišné.
Očekávané výstupy vyučovacího předmětu ŠVP

Žák na příkladech ptáků ukáže přizpůsobení částí těla příjmu odlišné potravy (všežravost, býložravost, masožravost) a životu v různých ekosystémech (voda, mokřady, moře, lesy, otevřená krajina).

Rozvíjené kompetence
Kompetence k učení (U2, U3)
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
 • uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Kompetence k řešení problémů (Ř5)
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní (K1-K3, K5)
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální (S3)
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy
 • chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
 • oceňuje zkušenosti druhých lidí
 • respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské (O5)
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Učivo dle ŠVP - výukové cíle

Kognitivní - žáci porovnají dravce se sovami z hlediska stavby těla, způsobu života, lovu potravy.
Postojový - žáci obhájí nutnost ochrany dravců a sov.

Průběh hodiny

Evokace - 20 minut

Na úvod učitel pustí 2 audio-nahrávky hlasů jednoho zástupce dravců a jednoho zástupce sov, zeptá se žáků, kterým ptákům hlasy patří a zda je někdy slyšeli. Na tabuli promítne 2 obrázky (dravec a sova) a ptá se žáků na odlišné znaky těchto dvou ptačích řádů.

Třídu rozdělíme na dvě skupiny. Jednu tvoří žáci sedící na levé straně lavice a do druhé patří žáci sedící na pravé straně lavice. Každá skupina dostane přidělený jeden ptačí řád (sovy nebo dravce) a dle instrukcí na tabuli každý žák písemně zpracuje informace o vybraném řádu metodou kostka. Žáci si ve dvojici vzájemně sdělí, co napsali. Některá zpracování žáci přečtou nahlas.

Kostka (pohled na téma ze šesti stran)

Žáci volným psaním (přilož hrot tužky k papíru a bez zastavení piš) zpracovávají zadání jednotlivých „stran" kostky. Každé „straně" se věnují 2-3 minuty.

 1. Popiš - napiš, jak to vypadá navenek, co vidíš, když se na to díváš.
 2. Porovnej - napiš, čemu se to podobá a čím, od čeho se to liší a čím.
 3. Asociuj - napiš, jaké vzpomínky se ti vybaví, když na téma myslíš; pocity, vjemy, zážitky.
 4. Aplikuj - napiš, k čemu se to používá nebo k čemu by se to použít dalo.
 5. Analyzuj - napiš, z jakých součástí se to skládá, z čeho je to udělané, jaké jsou vztahy mezi složkami tématu.
 6. Vyhodnoť - napiš, co je na tom podle tebe dobrého, a proč, a co na tom zas tak dobrého není, a proč.

Vhodná metoda - kostka

Uvědomění si - 20 minut

Každý student metodou aktivního čtení zpracuje text o dravcích a sovách (viz příloha 1 ). Doplní tabulku, ve které porovná dravce se sovami.

Vhodná metoda - aktivního čtení, porovnávání

Reflexe - 5 minut

Žák vytvoří pětilístek na vybraného dravce či sovu. Pokud žáci tuto metodu neznají, je vhodné ji na příkladě vysvětlit. Na první řádek žák napíše název vybraného dravce, či sovy, na druhý 2 přídavná jména, na třetí 3 slovesa, na další vytvoří větu o 4 slovech a na poslední navrhne nový název pro živočicha.

Např. slon:

- slon
- obrovský ušatý
- běhá pije krmí se
- Slon má velké kly.
- šedokožec

Vhodná metoda - pětilístek

Ověření výukových cílů:

Kognitivní - tabulka, písemné opakování
Postojový - otázky ochrany ohrožených ptáků

Přílohy:

Příloha 1 : text „Sovy versus dravci" (zdroj - www.indiancorral.cz/sovy/o_sovach.htm)
Příloha 2 : Pracovní list (zdroj: PONÍŽILOVÁ-JUŘÍČKOVÁ, Blanka: Lesní čarování III. 1. vyd. Brno: Rezekvítek, 2001. s. 28

Literatura a použité zdroje

[1] – PONÍŽILOVÁ-JUŘÍČKOVÁ, Blanka. Lesní čarování III. 1. vydání. Brno, 2001. 28 s.
[2] – Sovy versus dravci. [cit. 2008-06-30]. Dostupný z WWW: [www.indiancorral.cz/sovy/o_sovach.htm].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
32.23 kB
PDF
Příloha 1
pdf
58.59 kB
PDF
Příloha 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Nina Štěrbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

CD přehrávač, CD - hlasy ptáků, PC, interaktivní tabule, texty, tabulky