Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dokumenty k výuce: Churchillův projev ve Fultonu v březnu 1946
Odborný článek

Dokumenty k výuce: Churchillův projev ve Fultonu v březnu 1946

16. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Žáci pracují s dokumentem, který pojmenoval začátek studené války. Jednak vyhledávají informace v textu, jednak se orientují v širších souvislostech. Učí se vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.

Text dokumentu byl převzat od o.s. Aisis. Práci s textem a nabídku otázek doplnil Mgr. Zdeněk Sotolář.

Práce směřuje od individuálního čtení textu k diskusi ve skupině. Je vhodné, aby otázky znali žáci předem, mohou je dostat buď písemně, nebo je učitel napíše na tabuli (promítne pomocí meotaru). Je možné postupovat cestou „sněhové koule", tedy od práce menších skupin k závěrečné diskusi celé třídy. Vyvrcholením může být právě klíčový pojem studená válka. Odpovědi žáků by měly být doloženy citací z textu.

Nabídka otázek k textu:
 • Proč právě v Řecku mohli lidé volit svobodně? (Text: pod dohledem britských, amerických a francouzských pozorovatelů) Jakou státní formu mělo poválečné Řecko? (Mimo text: Monarchie, do roku 1973)
 • K čemu Rusko povzbuzovalo polskou vládu? (Text: aby se neoprávněně zmocnila značných německých území) Vyhledej výsledek v dějepisném atlasu. (Mimo text: Území Polska se přelilo směrem na západ za Odru.)
 • Vyjmenuj města a země, které jsou v projevu zařazeny do sféry ruského vlivu. (Text: Varšava/Polsko, Berlín/NDR, Praha/Československo, Vídeň/Rakousko, Budapešť/Maďarsko a Sofie/Bulharsko) Které ze jmenovaných měst se nakonec nedostalo pod vliv Ruska? (Mimo text: Vídeň)
 • Ve které zemi „za oponou" zbyla v roce 1946 skutečná demokracie? (Text: všude byl nastolen policejní stát s výjimkou Československa) Co se v ní stalo právě v roce 1946? (Mimo text: Parlamentní volby, které vyhrála právě komunistická strana)
 • Jak je v textu nazýván protiklad demokracie? (Text: se snaží prosadit totalitní vládu/byl nastolen policejní stát) Jaký další způsob vlády je ještě protikladem demokracie? (Mimo text: např. diktatura)
 • Kdo se stal nástrojem ruského vlivu uvnitř těchto zemí? (Text: komunistické strany se snaží prosadit totalitní vládu/nikdo neví, co Sovětský svaz a jeho mezinárodní komunistická organizace zamýšlejí udělat) Jak se nazývá nástroj cizího vlivu ve vašem počítači? (Mimo text: trojský kůň)
 • Jak se v textu nazývá ruský stát? (Churchill: Sovětské Rusko, Zadání: Sovětský svaz) Víš, jak zněl úplný název ruského státu? (Mimo text: Svaz sovětských socialistických republik, 1922 - 1991)
 • Koho má autor na mysli, když říká „především vítáme styky mezi ruským národem a našimi národy na obou stranách Atlantiku"? (Vyplývá z textu: Američané/Britové) Ke které jmenované zemi má zřejmě autor bližší vztah? (Text: Řecko se vší svou nehynoucí slávou)
 • Jak se nazývá jazykový prostředek, když místo sousloví Atlantský oceán řekneme Atlantik? (Mimo text: Univerbizace, např. Václavské náměstí - Václavák) Utvoř stejným způsobem název pro Severní ledový oceán. (Mimo text: Vytvoří-li žáci pojmy jako Seveřan, Severák, budou dokladem toho, že univerbizací vznikají slova hovorová a jejich nevýhodou bývá i homonymita, např. modráky.)
 • Zjisti, kdo stál v čele Ruska, USA a Velké Británie v březnu 1946. (Mimo text: SSSR/J. V. Stalin 1922 - 1953, USA/Harry S. Truman 1945 - 1953, Velká Británie/Clement Attlee 1945 - 1951) Kdo stál v roce 1946 v čele Československa? (Mimo text: E. Beneš)
 • Vyhledej v pracovním listu, kde jsou užita obrazná pojmenování. (Churchill: padl stín na scénu, dosud osvětlenou spojeneckým vítězstvím/byla celým kontinentem spuštěna železná opona, V zadání: studená válka) Vysvětli vlastními slovy, co označuje pojem studená válka. Vyhledej definici v učebnici nebo encyklopedii1.
 • Znáš nějaké frazeologismy se slovy studený, chladný? (Mimo text: např. obecenstvo zůstalo chladné, přijal ho chladně, vycítil z jeho chování chlad/ studený jako led, studený tón hovoru, byl studený a zdvořilý, studený rozum2) Napiš co nejvíc spojení slova válka s nějakým přívlastkem. Která z těchto slovních spojení jsou ustálená sousloví? (Mimo text: např. dlouhá válka, krutá válka, x sousloví: třicetiletá válka, sedmiletá válka, stoletá válka, válka růží, podivná válka)

Úryvek z projevu britského premiéra W. Churchilla, který pronesl v americkém Fultonu ve státě Missouri v březnu 1946. Byly v něm poprvé veřejně charakterizovány agresivní cíle Sovětského svazu. Projev je považován za odstartování studené války.

"...padl stín na scénu, dosud osvětlenou spojeneckým vítězstvím. Nikdo neví, co Sovětské Rusko a jeho mezinárodní komunistická organizace zamýšlejí udělat v bezprostřední budoucnosti a jaké jsou limity, jsou-li jaké, jeho rozpínavých tendencí... Chápeme potřebu Rusů zabezpečit se na svých západních hranicích proti jakémukoli opakování německé agrese. Především vítáme časté, trvalé a rostoucí styky mezi ruským národem a našimi národy na obou stranách Atlantiku...

Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť a Sofie, všechna tato slavná města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou vlivu, a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy. Jedině Athény - Řecko se vší svou nehynoucí slávou - si mohou svobodně zvolit vlastní budoucnost pod dohledem britských, amerických a francouzských pozorovatelů. Polské vládě ovládané Ruskem se dostalo povzbuzení, aby se neoprávněně zmocnila značných německých území....

Komunistické strany, které byly v těchto východoevropských zemích velice malé, získaly postavení a moc zdaleka převyšující počet jejich členů a všechny se ze všech sil snaží prosadit totalitní vládu. Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie..."


1 „Termín studená válka se používá pro konflikt mezi národy, který nezahrnuje vojenské akce, ale je zaměřen především na akce ekonomické či politické." (online 2008-4-24) Dostupný z www: cs.wikipedia.org/wiki/Studená_válka
2 Slovník spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1978.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list s úryvkem projevu, učebnice dějepisu, vhodné encyklopedie, slovník spisovné češtiny, dějepisný atlas.