Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku
Odborný článek

Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku

20. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Šnapková

Anotace

Příspěvek je praktickým popisem vyučovací hodiny vlastivědy. Vyučovací jednotka je rozdělena na část opakovací (prohloubení učiva Povrch, vodstvo a města ČR), dále na část osvojování nového učiva (pojmy počasí, podnebí; praktická dovednost čtení v mapě). Žáci se učí kooperaci ve skupině.

Cíl

* Žák určí polohu měst, vodstva a pohoří v krajině. * Žák zjišťuje vliv krajiny na život lidí. * Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody (povrch, počasí a podnebí). * Žák samostatně pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry - počasí a podnebí.
Vlastní popis praktického námětu

Vyučovací jednotka se dělí na část opakovací - aktivity vedoucí k prohloubení učiva Povrch, vodstvo a města ČR; a na část, která obsahuje motivaci k pojmům počasí, podnebí a jejich osvojení. Prakticky prohlubuje dovednost čtení v mapě, vyhledávání příslušných objektů. Formuje postoje ke kooperaci ve skupině, cílem je úspěšné splnění společného úkolu.

Dílčí výstup
 • Žák určí polohu měst, vodstva a pohoří v krajině.
 • Žák zjišťuje vliv krajiny na život lidí.
 • Žák vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody (povrch, počasí a podnebí).
 • Žák samostatně pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry - počasí a podnebí.
Příspěvek ke klíčovým kompetencím
 • Žák používá a rozumí základním literárním pojmům - pranostika.
 • Žák pracuje ve skupině - rozvíjí se jeho schopnost spolupracovat a respektovat druhé.
 • Žák propojuje poznatky ekologické, přírodovědné a jazykové.
 • Žák zlepšuje pracovní návyky při samostatné práci.
 • Žák dodržuje plnění povinností u společných úkolů.
Opakování - Vodstvo (části řeky)

Na tabuli jsem nakreslila obrázek, který znázorňuje jednotlivé části toku řeky. Na vedlejší magnetické tabuli byly kartičky s názvy (např. pramen, ústí), které děti přilepovaly plastickou hmotou do příslušné části obrázku (viz příloha - obsahuje nákres obrázku i pojmy, které lze zapsat na karty).

Hledej názvy osmi řek ČR

Názvy řek jsem rozstříhala po slabikách, na karty jsem nakreslila obrázky ryb, které tyto slabiky obsahovaly. Žáci hledali a skládali názvy řek (jedna ryba = jedna slabika).

 • VL-TA-VA
 • MO-RA-VA
 • BE-ROUN-KA
 • SÁ-ZA-VA
 • OH-ŘE
 • DY-JE
 • LA-BE
 • OD-RA
Skupinová práce - zakreslení řek do slepé mapy

Předešlé aktivity jsme využili pro skupinovou práci. Zadání bylo na tabuli. 1., 2., 3. skupina zakresluje do zkopírované slepé mapy čtyři řeky - Vltava, Morava, Berounka, Sázava; 4., 5., 6. skupina - Ohře, Dyje. Odra, Labe. Vše jsme nakonec zkontrolovali na školní nástěnné mapě.

Samostatná práce

Žáci pracují se zkopírovaným materiálem. Jejich úkolem je vypsat k pohořím nejvyšší horu. U nejvyšší hory ČR píší i kótu. Mohou používat mapy k učebnicím i svou příruční mapu.

 • Krkonoše - Sněžka 1 602
 • Jeseníky - Praděd
 • Beskydy - Lysá hora
 • Orlické hory - Velká Deštná
 • Šumava - Plechý
 • Krušné hory - Klínovec

Na závěr jsme práci společně zhodnotili, informace se dále upevňují.

Rébus - města

Na tabuli je napsáno deset měst ČR, která mají žáci rozluštit:

 • AAHRP - Praha
 • BONR - Brno
 • TRAVAOS - Ostrava
 • ZELPŇ - Plzeň
 • OMOLUCO - Olomouc
 • CLERIEB - Liberec
 • ECHARD KLOÁVÉR - Hradec Králové
 • ÉSKČE JOBEDCĚIUV - České Budějovice
 • ÚTSÍ DAN ABLEM - Ústí nad Labem
 • ACIBUDRPE - Pardubice

Po rozluštění jde žák k nástěnné mapě, kde příslušný kraj s městem přilepí suchým zipem. Mapa je koncipována již na procvičení řazení krajů. Žáci s tímto vzdělávacím obsahem ještě nepracují. Abych mohla této pomůcky využít, operuji tedy s pojmem město a jeho okolí, což mi velice zjednodušeně v této fázi vyučovacího procesu nahradí pojem kraj. Dílčím výstupem je určení polohy města v krajině.

Doplňovačka - motivace k novému učivu

Řešíme ji společně. Znění je v příloze.

Počasí, podnebí - vyvození pojmů

Metodou rozhovoru chci po dětech sestavení osnovy - dílčích pojmů, které nám přiblíží náplň tématu (dílčí výstup - žák pozoruje, porovnává a vyvozuje závěry o počasí a podnebí) - co ovlivňuje počasí (teplota, vodní srážky, sluneční svit, vítr). Ukazujeme si teploměr a říkáme si, co jím měříme, pouštíme vodu (jak se projevuje v ovzduší), rozsvítím světlo (počasí ovlivňuje sluneční energie), ptám se, co proudí oknem do místnosti (vítr). Osnova je zapsána na tabuli, zapíši však do ní bod navíc - meteorologickou stanici. Žáci mají rozhodnout, zda stanice také ovlivňuje počasí venku. Dále si připomeneme, že měření teploty se provádí již několik století. Pak vyvodím pojem podnebí - opakující se souhrn počasí na určitém místě. Prohlédneme si podnebné oblasti ČR na mapě z učebnice.

Pranostika - integrace s Literární výchovou

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima skvěje. Vysvětlíme si toto rčení.

Práce s učebnicí a encyklopedií Obrázky Země

V učebnici si společně prohlédneme typy značení počasí (např. déšť, sníh ap.). Informace doplním o čtení hesel z encyklopedie - sníh, duha a vítr. Děti si značky zakreslí do sešitu za domácí úkol a budou tři dny sledovat počasí a přenášet do tabulky příslušné kódy i stupně celsia, které vystihují počasí určitého dne (např. déšť, sníh, polojasno, zataženo, vítr ap.). Vše směřuje k výstupu, kdy žák prakticky využívá získaných poznatků při pozorování přírody, analyzuje a vyvozuje závěry o počasí ve svém bydlišti v určitém ročním období a jeho vlivu na život obyvatel.

 

Příloha č. 1 - Nákres tabulí

obr.
1. obr.

 


Příloha č. 2 - Doplňovačka

obr.
2. obr.

 

 1. Území, z něhož vodu odvádí 1 tok.
 2. V povodí jaké řeky leží Ostrava.
 3. Nejznámější jezero na Šumavě.
 4. Největší povodí v ČR má řeka ...
 5. Název pohoří - nejvyšší hora je Lysá.
 6. Území, odkud voda odtéká do 1 moře.

Obrázek - části řeky

obr.
3. obr.

 


 

 

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Environmentální výchova - Základní podmínky života (ovzduší), vzdělávací obor Český jazyk a literatura - složka Literární výchova
Didaktická povaha příspěvku
 • Ucelená hodina vlastivědy, která zahrnuje procvičovací aktivity Vodstvo, pohoří, města ČR i aktivity na podporu výkladu nového učiva - Počasí a podnebí.
Forma výuky
 • Frontální, skupinová, samostatná práce žáků
Metoda výuky
 • Praktická (práce ve skupinách, samostatná práce, TV chvilka), rozhovor - vyvození pojmu počasí
Předpokládaný časový nárok
 • 1 vyučovací hodina
Nutné pomůcky a prostředky
 • Tabule, křídy, magnetická tabule, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník (autor H. Mühlhauserová), sada karet (rozstříhané názvy řek) pro práci na magnetické tabuli, slepá mapa - Vodstvo ČR, zkopírovaný materiál pro samostatnou práci, sada pojmů - části řeky + plastická hmota, nástěnná mapa ČR - oboustranná, v měřítku 1 : 375 000 (povrch + kraje ČR, na tuto mapu lze suchým zipem připínat části - kraje s městy, průmyslem a zemědělstvím), teploměr, učebnice Alter - Naše vlast, encyklopedie Obrázky Země (přeložena z francouzštiny), školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1 : 350 000, žákovský sešit, žákovská příruční mapa v měřítku 1 : 1 200 000
Informační zdroje
 • Učebnice Alter pro 4. ročník, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník, encyklopedie Obrázky Země
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ve třídě jsou 2 děti dyslektické a 1 žák s LMD, tito se zapojují do běžného vyučovacího procesu v hodinách vlastivědy, aktivita je využitelná i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Reflexe

Povrch, vodstvo, města a vyvození pojmů počasí a podnebí ve 4. ročníku - vyučovací hodina

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Šnapková

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
16. 2. 2010, 06:48
K části počasí můžete využít obrázků z naší Wiki:http://wiki.rvp…as%c3%ad

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Tabule, křídy, magnetická tabule, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník (autor H. Mühlhauserová), sada karet (rozstříhané názvy řek) pro práci na magnetické tabuli, slepá mapa - Vodstvo ČR, zkopírovaný materiál pro samostatnou práci, sada pojmů - části řeky + plastická hmota, nástěnná mapa ČR - oboustranná, v měřítku 1 : 375 000 (povrch + kraje ČR, na tuto mapu lze suchým zipem připínat části - kraje s městy, průmyslem a zemědělstvím), teploměr, učebnice Alter - Naše vlast, encyklopedie Obrázky Země (přeložena z francouzštiny), školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1 : 350 000, žákovský sešit, žákovská příruční mapa v měřítku 1 : 1 200 000

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie