Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jehličnaté a listnaté stromy v našem lese
Odborný článek

Jehličnaté a listnaté stromy v našem lese

19. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Šnapková

Anotace

Příspěvek je praktickým popisem vyučovací hodiny přírodovědy. Vyučovací jednotka zahrnuje aktivity k zopakování, procvičení a částečnému shrnutí učiva o jehličnatých a listnatých stromech.

Cíl

* Žák zkoumá a zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy - byliny, dřeviny, houby apod. ve lesním společenstvu. * Žák prakticky třídí organismy do známých skupin (dřeviny jehličnaté a listnaté, keře). * Žák zkoumá činnost člověka v přírodě a zdůvodní, proč je nutné chránit lesy (lesy produkují kyslík). * Žák určí znaky, způsob života, výživu, stavbu těla rostlin, jejich význam v přírodě a pro člověka.
Vlastní popis praktického námětu

Vyučovací jednotka se zaměřuje na aktivity směřující k prohloubení učiva Jehličnaté a listnaté stromy, snaží se upevnit dovednost úspěšné kooperace ve skupině, motivovat k zájmu o ochranu přírody.

Dílčí výstup
 • Žák zkoumá a zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy - byliny, dřeviny, houby apod. ve lesním společenstvu.
 • Žák prakticky třídí organismy do známých skupin (dřeviny jehličnaté a listnaté, keře).
 • Žák zkoumá činnost člověka v přírodě a zdůvodní, proč je nutné chránit lesy (lesy produkují kyslík).
 • Žák určí znaky, způsob života, výživu, stavbu těla rostlin, jejich význam v přírodě a pro člověka.
Příspěvek ke klíčovým kompetencím
 • Žák pracuje ve skupině - směřuje k účinné a otevřené komunikaci, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu.
 • Žák vyhledává a třídí přírodovědné informace (práce s encyklopediemi).
 • Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů (práce s encyklopediemi).
 • Žák se seznamuje se základními ekologickými problémy společenstva les.
Aktualita - Víte, že?

Aktualita se vztahuje k učivu o dřevinách. 25 m vysoký dub uvolní denně kyslík pro 50 lidí, 500 lidí, 5 lidí? Žáci podtrhnou na tabuli správnou odpověď. Dílčí výstup - zhodnocení činnosti člověka v přírodě, význam lesa, ochrana životního prostředí. Dětem je přečten krátký článek, ve kterém uslyší informaci k vyvození správné odpovědi. Tato aktualita má návaznost na učivo o fotosyntéze. Žáci již chápou nutnost ochrany stromů, zde si reálně představí, jak jsou pro člověka důležité.

Doplňovačka - zopakování učiva o stromech

Doplňuji informace o akátu (má trny, je medonosný, jedovatý, pochází z Ameriky), který jsme neprobírali. Žáci dopisují postupně na tabuli (znění je v příloze). Frontální práce s tajenkou směřuje děti k třídění již dříve získaných informací o dřevinách a k jejich nové aplikaci.

Pětiminutovka - opakování jehličnanů

Žáci budou zapisovat do připravené tabulky pravdivá tvrzení k jehličnatým stromům. Př. 1. Má mělké kořeny (platí o smrku, zapíši 1 do prvního sloupce v tabulce k názvu smrk). Správná políčka v tabulce by se také mohla vybarvovat (např. zelenou pastelkou). Práce je uvedená v příloze.

TV chvilka

Nejdříve ústně zopakujeme pojem les jako rostlinné společenstvo o několika patrech (kořeny, přízemí - byliny, trávy, mechy, houby, keřové a stromové patro). Pojem houby využijeme v TV chvilce - píseň "Na tý louce zelený" + pantomima. Integrace s oblastí Člověk a svět práce - Práce s drobným materiálem. V předešlém týdnu v hodině pracovních činností jsme si vyrobili z papíru klobouky - muchomůrky a hříbky, které jsme při písni použili.

Skupinová práce

Práce ve skupinách se liší zadáním. Směřuje k aplikaci již získaných poznatků o dřevinách a k jejich dalšímu doplnění a prohloubení. Skupiny jsou čtyřčlenné, v každé se vyprofiloval jeden žák, který práci koriguje. Ve skupinách jsou rovnoměrně zastoupeni žáci různého prospěchu.

 • Encyklopedie - Najděte na příslušné straně nejvyšší organismy na světě (sekvoje), kolik měří, jak se nazývá mladý stromeček.
 • Podtrhněte správné údaje (zkopírovaný materiál) o listech. Tvoří se v pupenech, nesou větev, přijímají sluneční energii, mohou být přeměněny v jehlice, slouží k rozmnožování stromů, zabezpečují dýchání, obsahují semena, vyrůstají z nich mladé stromy, na podzim opadávají, odpařuje se nimi voda, mají různou barvu a tvar, skládají se z čepele a řapíku. Rozdělte na slova a škrtněte, které části nenajdeme u listnatých stromů.
  KVĚTPLODKOŘENSTÉBLOKMENVĚTEVSTVOLOBILKAKORUNALISTKLOBOUK.
 • Složte puzzle.
 • Dub - práce s atlasem rostlin, odpovězte na otázky. Proč se duby vysazovaly na hráze rybníků? Co znamená, když se o někom řekne, že má hlavu jako dubovou palici?
 • Lípa. Na jakém symbolu najdeme lipové listy? Kdy je čaj z lipového květu člověku nejprospěšnější?
 • Buk. Jak vypadá list buku - líc a rub? Proč se říká, to je kluk jako buk?
Etapy vývoje stromu

Informaci ze skupinové práce, kterou jsme společně zhodnotili (vedoucí každé skupiny přečte zápisky, zjistíme, zda odpovídají vytyčenému úkolu, případně je opravíme), využijeme v této frontální činnosti, kdy děti zapisují na tabuli správné pořadí vývoje stromu (jedná se o termín semenáček). Etapy - semeno, semenáček, stromek, strom, plod, starý strom, pařez. Veškeré znalosti ještě prohloubíme při návštěvě Lesní školky, při práci na herbáři a při projektu Stromy. Na herbář mají děti založen samostatný nelinkovaný sešit, do kterého si lepí usušené listy stromů s jejich názvem (na jaře budou takto zakládat byliny). Projekt Stromy zpracujeme jako dvouhodinovou skupinovou práci. Každá skupina si přinese encyklopedii, ve které najde nové neznámé poznatky o dřevinách, připraví si usušené listy, informace z internetu, básničky, říkadla, hádanky a zajímavosti, které se ke stromům vztahují. Vše pak skupinově zpracují na dva listy, doplní obrázky, případně prezentují. Práci skupin vystavíme ve třídě a společně zhodnotíme.

 

Příloha č. 1 - Nákres tabulí

obr.

 

Příloha č. 2 - Písemka a doplňovačka

Pětiminutovka

borovice
jedle
smrk
modřín
 1. Má mělké kořeny.
 2. Kořeny rostou do hloubky.
 3. Šišky jsou dlouhé, visí směrem dolů.
 4. Šišky se rozpadají ještě na stromě.
 5. Šišky jsou malé a kulaté.
 6. Jehličí roste v chomáčcích.
 7. Jehličí je na rubu bílé.
 8. Jehličí obepíná celou větvičku.
 9. Výroba nábytku.Výroba papíru.

Doplňovačka

obr.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Environmentální výchova - Ekosystém (Les). Propojení s oblastí Člověk a svět práce.
Didaktická povaha příspěvku
 • Hodina přírodovědy zahrnuje aktivity k zopakování, procvičení a částečnému shrnutí učiva Jehličnaté a listnaté stromy.
Forma výuky
 • Frontální a skupinová práce
Metoda výuky
 • Praktická (kontrolní práce, skupinová, TV chvilka, psaní zápisu), rozhovor
Předpokládaný časový nárok
 • 1 vyučovací hodina
Nutné pomůcky a prostředky
 • Atlas rostlin - Blug Praha, Přehledy živé přírody pro 3. - 5. ročník (nakladatelství Alter) + soubor nástěnných obrazů, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 4. ročník, klobouky, pětiminutovka (vypracovaná učitelem a zkopírovaná), encyklopedie Živý svět, puzzle (vlastní výrobek, rozstříhaný obraz lesnaté krajiny), tabule a křídy, magnetická tabule, žákovský sešit, zkopírovaný materiál pro skupinovou práci
Informační zdroje
 • Učebnice - Přírodověda řady Alter, encyklopedie Živý svět (dětská obrázková, přeložená z angličtiny), Přehledy živé přírody pro 3. - 5. ročník nakladatelství Alter, Atlas rostlin - Rostliny naší přírody, nakladatelství Blug Praha (autorky Š. Brtnová, D. Kvasničková), Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 4. ročník (autorka H. Mühlhauserová)
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ve třídě jsou 2 děti dyslektické a 1 žák s LMD, tito se zapojují do běžného vyučovacího procesu v hodinách přírodovědy, aktivity jsou využitelné i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Reflexe

Vyučovací jednotka se zaměřuje na aktivity směřující k prohloubení učiva Jehličnaté a listnaté stromy, snaží se upevnit dovednost úspěšné kooperace ve skupině, motivovat k zájmu o ochranu přírody.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Šnapková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Atlas rostlin - Blug Praha, Přehledy živé přírody pro 3. - 5. ročník (nakladatelství Alter) + soubor nástěnných obrazů, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 4. ročník, klobouky, pětiminutovka (vypracovaná učitelem a zkopírovaná), encyklopedie Živý svět, puzzle (vlastní výrobek, rozstříhaný obraz lesnaté krajiny), tabule a křídy, magnetická tabule, žákovský sešit, zkopírovaný materiál pro skupinovou práci

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie