Odborný článek

Škola naruby

28. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Kašová

Anotace

Příspěvek popisuje jednodenní celoškolní projekt, ve kterém si žáci vymění role s pedagogy a ostatním pracovníky školy. Hlavním cílem je seznámit žáky s chodem školy i z jiného pohledu a naučit je vnímat školu jako živý systém.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika pochází z publikace „Školy v pohybu", která je výstupem mezinárodního projektu INCLUSIVE. Kniha obsahuje práce českých, dánských, španělských a britských učitelů, kteří ve svých školách uplatňují inkluzívní výchovu (začleňují žáky s různými odlišnostmi do jediného kolektivu třídy). Jejich školy pracují se všemi dětmi okolní různorodé společnosti. Vycházejí z toho, že každé dítě má svoji osobnost, zájmy, schopnosti a tedy i vlastní vzdělávací potřeby. Cílem je tyto potřeby hledat a individuálně rozvíjet, ne děti dělit na prospěchově dobré, průměrné a problémové.

Základní princip projektu

Jednodenní výměna rolí dospělých a dětí ve škole s hlavním cílem přiblížit se pochopení školy jako živého systému, rolí jeho jednotlivých členů, z nich vyplývajících možností a zodpovědnosti mé i všech ostatních.

S několikadenním předstihem je žákům nabídnuta některá z běžných rolí souvisejících s provozem školy (učitel, ředitel, školník, uklízečka, sekretářka). Ke každé z rolí je uveden stručný výčet pracovních povinností. Počet jednotlivých rolí je přesně stanoven, a tak si žáci musí rozmyslet, o jakou mají zájem a včas se k ní zapsat. Skuteční učitelé přebírají tento den roli žáků a začleňují se do kolektivu tříd tvořených dětmi, na něž nezbyla jiná role nebo které si vybraly roli učitele jedné vyučovací hodiny.

Do projektu se zapojí všichni žáci i zaměstnanci celé školy, v 1. - 5. třídě se dětem nabízí pouze role učitele.

Společné dopoledne probíhá dle stanoveného rozvrhu pro výuku, "ředitelé " hospitují v jednotlivých hodinách, "školníci" a "uklízečky" plní své úkoly související s čistotou a údržbou školy, "sekretářky" vyřizují telefonáty, faxy a e-mailovou poštu, pracují na kopírce, píší na počítači, komunikují s návštěvami. Ředitelka školy je v tento den v roli reportérky, pořizující zpravodajství a fotodokumentaci akce.

Na závěr dne se všichni schází k reflexi, jejíž součástí je společná diskuse a individuální vyplnění dotazníků. Zamýšlíme se nad otázkami:

 • Jak jsem tento den prožil?
 • Jak jsem se ve své roli cítil?
 • Co nového jsem se dozvěděl, pochopil?
 • Co navrhuji pro příště?

Právě, když jsem tak pilně vytřela, tak šly děti na tělocvik a začaly mi po tom vytřeném chodit. Myslela jsem, že je praštím tím hadrem. Už vím, jaké je to kazit práci druhých, a proto to sama dělat nebudu ("uklízečka" Jana, 9. ročník).

Po dnešku vím, že to učitelé s námi nemají lehké, musejí se na hodiny připravovat stejně jako my ("učitelka" Ivana, 7. ročník).

Všechno se dá udělat, když mě to baví ("sekretářka" Lucka, 6. ročník).

Co se osvědčilo?

Předcházející kvalitní příprava výuky - spolupráce učitelů a dětí. Přesné stanovení pravidel a jejich prodiskutování.

Co se neosvědčilo?

Nechat přípravu role učitele pouze na dětech. Nechat "ředitele" hospitovat jen ve své třídě. Nechat dospělé "žáky" učit se celé dopoledne v jedné třídě.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Manuálně orientovaní žáci prožívali své role "školníků" s pocitem dospělosti a chovali se někdy až překvapivě zodpovědně. Některé děti si připravily velmi zajímavé vyučovací hodiny, ale mnohé hlavně zkoušely a opájely se mocí nad ostatními. Ke svým novým dospělým "spolužákům" se chovají děti vždy velmi přátelsky, užívaly si možnosti oslovovat je křestními jmény, tykat jim a přitom této situace děti nikdy nezneužily. Překvapivý byl i poznatek nás dospělých, že role žáků je někdy velmi náročná a naopak, že při frontální výuce lze docela jednoduše předstírat zájem o výuku a dělat přitom cokoli jiného.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Občasná výměna rolí je dobrým prostředkem k vzájemnému porozumění. Je dobré umět si pojmenovat své prožitky a pocity, rozumět tomu s čím souvisejí. Pravidla je dobré odvozovat z reálných situací a společných prožitků.

Redakční poznámka: Potenciál OSV u této netradiční formy lze spatřovat zejména v metodě převzetí cizí sociální, resp. profesní role, k níž mám ovšem blízko, setkávám se s ní denně, moje role (žák) je komplementární (navzájem se doplňující) k roli, kterou musím v rámci projektu plnit (učitel, ředitel, školník). Ve skutečnosti svým jednáním v roli žák ovlivňuji i „výkon" komplementárních rolí (učitel), které nyní přebírám a zkouším. Jde o jakousi „reálnou simulaci".

Tato metoda umožní, aby žák získal celkem komplexní psychosomatický zážitek různých situací, a tím i jistý vhled do života, práce, problémů lidí v komplementárních rolích (učitelů). Současně se otevírá prostor pro sebepoznávání žáků v převzatých rolích v oblastech:

 • jak komunikuji s druhými
 • jak zvládám zátěže
 • jaké typy činností mne baví a jaké ne

Z hlediska forem začlenění OSV do práce školy jde o nadpředmětový projekt vázaný ponejvíce k tématice vzdělávacího oboru Výchova k občanství a samozřejmě k osobnostní a sociální výchově.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Kašová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída