Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kariérové vzdělávání ve třídách s ukrajinskými žáky
Odborný článek

Kariérové vzdělávání ve třídách s ukrajinskými žáky

26. 1. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Chaluš
Spoluautor
Bc. Martina Milotová

Anotace

Ve světě, který přináší lidem neustálou nejistotu a změny, může sebereflexe vlastních kompetencí přinést pro dnešní dobu tolik potřebný pocit self-efficacy, tedy důvěru ve vlastní zdroje potřebné k dosažení potřebného cíle. Prostor pro uvědomění si vlastních znalostí a dovedností, reflexe hodnot spojených s vlastním životem a kariérou – to je onen poklad, který klientovi pomáháme objevovat prostřednictvím sebereflexe, jež současně patří mezi hlavní cíle kariérového vzdělávání. Níže představené sebezkušenostní techniky nabízejí hravý způsob reflexe zdrojů a silných stránek žáků ve výuce. I ve třídách s žáky, kteří jsou v situaci uprchlíků s nejistou budoucností, je přínosné pracovat s reflexí vlastní přítomnosti a budoucnosti.

Úvod

Kariérové vzdělávání je zejména součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, a v rámci RVP ZV se mu věnuje zejména tematický okruh Svět práce. Jeho součástí je například očekávaný výstup, že žák „posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy“. Kariérové vzdělávání výrazně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí, kompetence pracovní, kdy žák „využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření“, a kompetence sociální a personální, kdy si žák „vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj“.

Výukové aktivity kariérového vzdělávání zpracované pro inspiraci při práci ve třídách s žáky s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) se zaměřují na sebezkušenostní techniky, díky kterým si žáci mohou hravou formou uvědomit své dovednosti, zdroje a silné stránky. Každá technika může být využita samostatně a po reflexi lze výsledek uložit do žákovského portfolia. Tyto aktivity najdou uplatnění v momentě volby střední školy a reflexe může být vedena směrem k výběru oboru či validaci již vybraného, vzhledem k pojmenovaným kompetencím. Dále se mohou využít i při individuální konzultaci s následnou reflexí spolu s kariérovým, výchovným poradcem, tak jako samostatná práce ve skupince s instrukcí poradce k možnému sdílení s druhými. Techniky jsou přenositelné i na jakýkoliv typ střední školy.

Aktivity jsou výběrem z technik představených na různých evropských seminářích Euroguidance pro kariérové poradce a učitele.

Jaká jsou specifika kariérového vzdělávání ve třídách s ukrajinskými žáky

Většina z výukových aktivit podporujících kariérový rozvoj je realizovatelná i s žáky jiné národnosti s omezenou znalostí českého jazyka. Hlavním učebním obsahem je žák sám, rozvoj jeho osobnosti, sebepoznání, sebepojetí, proces rozhodování. V rámci aktivit kariérového vzdělávání ve třídě s žáky s OMJ je dobré plánovat dostatek času na tvorbu a volit formy vyjádření a reflexe, které snižují jazykovou bariéru.

Nejistá budoucnost v ČR pro ukrajinské žáky znamená pro kariérové vzdělávání a poradenství specifika. Pokud se například u některých příchozích žáků objeví nízká motivace k učení, je důležité uvědomovat si nejistotu, kterou mohou zažívat. Tato životní situace může být spojena se ztrátou domova, blízkých členů rodiny, domácího mazlíčka, kamarádů, budoucnosti. To vše jsou závažná témata, která se mohou v rámci kariérového vzdělávání i poradenství objevovat, a je důležité je předvídat a umět na ně citlivě reagovat.

Technika „Já“

Technika se zaměřuje na mapování vlastních znalostí, dovedností, vztahů, hodnot, silných stránek, úspěchů a zdrojů opory v životě. V rámci reflexe aktivity lze otevřít témata dalšího kariérového směřování a rozhodování. Lze pracovat s celou třídou, možné i jako individuální práce kariérového poradce. Technika je jednoduše využitelná ve třídě s žáky s OMJ, kdy může být důležité poskytnout jim překlad zadání a při reflexi dát více časového prostoru a podpory pro vzájemné porozumění.  

Tato aktivita byla realizována autorkou textu s ukrajinskými žáky v rámci aktivit organizace JCMM. Pracovní listy s překlady do ukrajinského jazyka, které mohou být inspirací, jsou dostupné zde. Tyto pracovní listy jsou dostupné i v obdobné variantě v českém jazyce s doplňujícími otázkami zde a zde.

Rozsah: 45 min (5 min zadání, 10 min tvorba, 30 min reflexe)

Pomůcky: volný list papíru nebo předem vytvořený pracovní list se siluetou chlapce či dívky a s prostorem pro poznámky u částí těla viz níže, tužka, možnost přidat poradenské karty s hodnotami.

Zadání:

Na volný list papíru žák nakreslí jednoduchou postavu, ke každé části těla popíše oblast sebe sama, kterou tato část těla dle zadání níže symbolizuje.

Učitel provede žáky okruhy témat, které si zmapují a které se mohou hodit pro další kariérový rozvoj či volbu střední školy. Žáci se tedy mají zamyslet nad každou z částí svého těla, jež je symbolem pro konkrétní dovednost, vlastnost, kvalitu či zdroj.

HLAVA – symbol rozumu a vědomostí, žáci se zaměří na to, čemu rozumí a co dobře znají – mohou to být předměty ve škole, volnočasová problematika, společenské dění. Cílem je uvědomit si, co jsou „esa v rukávu“ na poli vědomostí.

ÚSTA – symbolizují verbální dovednosti, žáci se zamyslí nad tím, co se jim daří v mezilidské komunikaci, v kontaktu s okolním světem – spíše naslouchají, umí se jasně vyjadřovat, oceňují ostatní, jsou vtipní atd.

SRDCE – představuje souhrn hodnot, které si dítě aktuálně uvědomuje. Je to rodina, láska, přátelství, volný čas, peníze?

RUCE – jakých výsledků žáci dosáhli, co považují za svůj úspěch, co se jim v životě povedlo?

NOHY – symbol základu postavy, žáci si odpovědí na otázku: Co jsou zdroje, o které se mohou opřít?

Technika „Kniha života“

Technika vychází z celostního pojetí kariéry, které reaguje na propojení pracovního a osobního života. Zaměřuje se na hodnoty a postoje spojené s životem a kariérou, aktivním zapojením ve společnosti, na plánování a dosahování osobních a kariérových cílů. Podporuje pozitivní vnímání vlastní budoucnosti, dovednosti kariérového rozhodování žáka založené na reflexi svého současného i budoucího života. Zaměřuje se i na aspekt životní spokojenosti (wellbeing), který je zásadní při psychické zátěži v kontextu uprchlické krize. Je vhodná i pro žáky s nižší znalostí českého jazyka, jazykové prostředky mohou být velmi jednoduché, naopak může být výhodou pro výsledný produkt a reflexi využití symbolů místo slov.

Rozsah: 1–2× 45 min 

Pomůcky: volný list papíru, tužka, vhodné jsou i barevné tužky různého druhu.

Ideální je mít volný prostor ve třídě pro individuální a skupinovou práci a společný dialog v kruhu.

První fáze: tvorba knihy 

Zadání:

Přehnutím listu vytvoříte sešit o čtyřech stránkách A5.

Představte si, že tento sešit je kniha popisující váš život. Každý z vás může tuto knihu naplnit obsahem dle svého uvážení v takto dané struktuře:

  • Na první stranu si napište název, který by vystihoval vaši knihu života.
  • Na prostřední dvě strany napište nebo nakreslete to, co tvoří aktuálně váš život (činnosti, zájmy, lidé apod.)
  • Na zadní stranu pak vše, co chcete, aby v budoucnosti bylo ve vašem životě (budoucí práce, aktivity, dovednosti, lidé, prostředí apod.)

Kniha života může být tvořena symboly a obrázky, není nutné využít psané slovo, nebo jen heslovitě.

Žáci pracují samostatně, mohou se kdykoli obrátit na učitele pro upřesnění instrukce. Velmi důležité je individuálně podpořit při tvorbě ty žáky, kteří to potřebují.

Druhá fáze: reflexe a sdílení 

Žáci mohou představit svoje knihy nebo jen sdílet části, které chtějí, mají možnost nesdílet přímo knihu, ale jen proces tvorby. Vždy je vhodná dobrovolnost u jakékoliv formy reflexe a sdílení, aktivita má přínos i v případě, pokud žák svou knihu nechce reflektovat.  

Rozšíření o otázku směřující ke kariérovému plánování: Co můžu udělat pro to, aby v mém životě v budoucnu bylo to, co chci?

Aktivitu realizoval autor textu se skupinou žáků 2. stupně ZŠ i s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření