Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významné osobnosti Jindřichova Hradce
Odborný článek

Významné osobnosti Jindřichova Hradce

23. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Chrstošová

Anotace

Žáci zpracují prezentaci o významné osobnosti, která působila nebo měla velký význam pro město Jindřichův Hradec. Výsledná prezentace je použita jako výukový materiál pro předměty dějepis, fyzika, hudební výchova, literatura.

Cílem projektu bylo hlouběji poznat osobnosti, které působily v Jindřichově Hradci nebo měly významný přínos pro město. Žáci se o těchto významných lidech učí v předmětech - dějepis, český jazyk a literatura, hudební výchova, popřípadě fyzika, občanská výchova. Mnohdy si žáci dostatečně neuvědomí, jaký význam tito lidé měli pro naše město. Ve výuce dějepisu jsou tyto osobnosti zařazeny do určitého historického období, ve fyzice se žáci dozvídají o vynálezech a objevech realizovaných v této době. V informatice zpracují všechny informace v PowerPointu 2003 a doplní fotografiemi, které sami nafotí, popřípadě si další údaje a fotografie sami najdou na internetu. Žáci mohou prezentaci vytvořit v jakémkoli jiném programu, např. i jako webové stránky, záleží na jejich schopnostech.

Cíle projektu v bodech
 • Žák si osvojí poznatky o osobnostech Jindřichova Hradce, historické době, hudebních stylech a významných objevech v oblasti vědy a techniky. Naučí se propojovat poznatky z jednotlivých předmětů a hledat mezi nimi souvislosti.
 • Naučí se pracovat ve skupině, kde je každý zodpovědný za svou práci, ale celkový výsledek záleží na všech jednotlivcích dohromady.
 • Projekt rozvíjí kladný vztah žáků k městu Jindřichův Hradec.
 • Žáci se osvojí práci s digitálním fotoaparátem a digitální fotografií.
 • Procvičí si práci s internetem, zejména hledání informací a obrázků, naučí se kriticky posuzovat informace umístěné na internetu.
 • Zdokonalí se v práci s prezentací v programu Microsoft Office PowerPoint 2003.
 • Naučí se vystupovat se svým projevem a mluvit před spolužáky.
Organizace projektu

Týden před realizací projektu kolektiv učitelů prodiskutuje probírané učivo, které se bude vztahovat k předem zvolené osobnosti. Učivo se bude vztahovat k době, ve které osobnost žila. Témata budou probírána v 8. ročnících, žáci jsou předem seznámeni se zvolenou osobností. Zatím jsme zpracovali Bedřicha Smetanu a Adama Michnu z Otradovic. Plánujeme ještě tyto osobnosti - Bohuslav Balbín, Vilém Slavata, František Křižík.

Dvě skupiny žáků po 12, kteří mají volitelný předmět informatika, budou zpracovávat výsledný projekt. Tito žáci jsou předem rozděleni do skupin po čtyřech s tímto zaměřením: jeden žák je zaměřen na dějepisné informace, ve své části prezentace potom popisuje historickou dobu, kdy tato osobnost žila. Druhý sbírá informace v hudební výchově, píše o hudebním stylu, který převládá v tomto období. Třetí žák bude zpracovávat fyzikální vynálezy a objevy této doby, čtvrtý žák je zaměřen na informatiku - zpracovává úvodní stránku prezentace a navrhuje design.

V rozmezí 1 - 2 týdnů se žáci v předmětech dějepis, hudební výchova a fyzika seznamují s hradeckými osobnostmi, své poznatky systematizují, třídí, aby byli schopni zpracovat prezentaci. Výuka v hodinách dějepis, fyzika, informatika, probíhá pro všechny žáky jednotně, v celém osmém ročníku, nejen pro žáky volitelného předmětu informatika.

Dvě hodiny informatiky jsou věnovány procházce Jindřichovým Hradcem a pořízení fotografií z míst, kde tyto osobnosti působily. Fotografie jsou zpracovány v Zoner Photo Studiu 8, může být použit i jiný program na úpravu fotografií.

Hlavní část projektu spočívá ve zpracování prezentace v hodinách informatiky. První hodina informatiky patří ucelení získaných informací, návrhu struktury prezentace.

Dalších pět hodin informatiky patří zpracování prezentace a přednesení výsledné prezentace před spolužáky. Na prezentaci pracují všichni žáci v předmětu informatika, každý tvoří svou část prezentace, na kterou je jako odborník zaměřený, informatik může mít připomínky ke grafickému i odbornému zpracování prezentace. Informatik pak celou prezentaci zkompletuje. Každý žák odpřednáší před spolužáky svůj daný úsek prezentace, žák zaměřený na informatiku přednese úvod k prezentaci.

V jedné skupině volitelného předmětu informatiky vzniknou tři hotové prezentace. Žáci si je mezi sebou kriticky zhodnotí a ve společné diskusi hledají chyby. Nejlepší prezentace budou umístěny na internetu, bude zhotoveno výukové CD. Tyto prezentace budou v dalších letech sloužit jako výukové materiály pro ostatní žáky. V následujících letech budou vytvořeny ještě prezentace o dalších významných osobnostech.

Celý projekt je v časovém rozsahu 1,5 měsíce. Hotové práce budou uveřejňovány na stránkách školy: www.1zs.jhnet.cz.

Hodnocení žáků

Žák je hodnocen za:

 • správnost údajů v prezentaci
 • zpracování svého tématu, grafickou stránku a nápaditost
 • obsáhlost a komplexnost informací v hotové prezentaci
 • schopnost týmové spolupráce s ostatními členy skupiny
 • mluvený projev
Závěr

Projekt ukazuje na provázanost jednotlivých vyučovacích předmětů mezi sebou, podporuje týmovou spolupráci žáků a učí žáky svou práci prezentovat včetně mluveného projevu. Současně podporuje i spolupráci jednotlivých pedagogů na škole, která se ukázala na výborné úrovni. Důležitou pomůckou pro vytvoření kvalitní prezentace je zhotovení srozumitelných a přehledných výukových materiálů pro výuku dějepisu, fyziky a hudební výchovy, které si každý vyučující sám připraví. Tyto materiály má k dispozici každý žák a může je používat v hodinách informatiky při tvorbě prezentace.

V projektu mají všichni učitelé významnou roli, vybírají základní a nejdůležitější údaje do prezentace. Učitel informatiky pak dohlíží na celkovou úroveň prezentace, gramatické chyby, řídí spolupráci členů ve skupině. Neméně důležitou částí projektu je naučit žáky správně vystupovat se svým mluveným projevem.

Do podoby výsledného projektu jsem jako vyučující informatiky zasahovala v průběhu jeho vytváření drobnými připomínkami k technickému řešení a grafickému zpracování. Výslednou prezentaci jsem pak zkontrolovala a opravila několik pravopisných chyb.

Celkově hodnotím projekt jako velmi užitečný nejen pro žáky, ale i pro učitele. Největší slabinou je u žáků samostatný mluvený projev. Tato práce se může zařadit i jako výstupní závěrečný projekt pro žáky 9. ročníků, kteří by měli již na dostatečné úrovni umět systematicky a komplexně zpracovávat informace.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Chrstošová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC s přístupem k internetu, digitální fotoaparát, software pro zpracování digitálních fotografií, Microsoft Office