Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Digitální kompetence v přírodě
Odborný článek

Digitální kompetence v přírodě

20. 9. 2022 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Článek nabízí různorodé praktické činnosti vhodné pro rozvoj digitální kompetence dětí předškolního věku, které se mohou realizovat s dětmi při kratších a pravidelných vycházkách do přírody nebo se mohou spojit do většího bloku, projektu. Činnosti by měly rozvíjet zejména spolupráci ve skupině, rozlišování správného a nesprávného chování a seznamování se s využíváním digitálních technologií. Úkoly jsou navržené pro rychlé vyřešení v terénu, s učitelem, asistentem nebo rodičem. Úkoly nejsou složité, ale pestré, a rozvíjí dítě i v dalších oblastech (obratnost, čtenářská a matematická gramotnost, pozitivní vztah k přírodě, ...).

Digitální kompetence v přírodě

Pedagogické cíle pro většinu aktivit

Dítě...

 • má povědomí o významu digitálních technologií v každodenním životě
 • chová se bezpečně v běžných situacích
 • dokáže si poradit při nežádoucím chování
 • dodržuje pravidla her
 • myslí kreativně
 • stanovuje kroky řešení problémů
 • zachycuje skutečnost ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých technik
 • porovnává, uspořádává a třídí dle určitých pravidel
 • pohybuje se dle určitých pravidel
 • rozlišuje některé piktogramy a symboly
 • spolupracuje s ostatními, rozdělí si úkol

Nabídka činností

MAPA CESTY SE SYMBOLY

CílRozlišuje některé symboly a orientační značky, orientuje se v mapě a v okolí mateřské školy, hledá důležité symboly na mapě, rozumí významu symbolů, orientuje se na základě barev (informační a datová gramotnost)

Na zahradě mateřské školy objevíme s dětmi ukrytou mapu, kterou si společně prohlédneme. Snažíme se odhalit, co na mapě vidíme, poznáváme významné body z okolí mateřské školy. Můžeme použit mapu – pohled z ptačí perspektivy, kde bude zakreslena mateřská škola a její okolí. Můžeme použít jednoduché symboly pro budovu, cestu, park, sochu, les atd. Společně s dětmi můžeme mapu doplnit (děti zakreslí do mapy další důležité body z okolí – houpačku, kapličku atd.).

LESNÍ KABELKA

Cíl: Řeší úkoly a situace, myslí kreativně

Na cestu do lesa si naše děti zvykly nosit vždy kouzelnou lesní kabelku/košíček. Les je plný pokladů. Do kabelky děti sbírají vždy poklad podle zadané vlastnosti. Např. dnes sbíráme zelené poklady, dřevěné poklady, malinké poklady atd.

PRAVIDLA LESA

Cíl: Utváří si základní představu o pravidlech, spoluvytváří pravidla

V lese se nachází spousta živých tvorů a možná i skrýší pro skřítky. My jsme v lese na návštěvě, a proto, aby nás skřítci do lesa pustili, vytvoříme si s dětmi „Lesní pravidla“, která můžeme později i výtvarně zpracovat.

STROMY V LESE

Cíl: Spolupracuje s ostatními dětmi a řeší zadaný úkol kreativně

Každý strom v lese je jiný. Na vycházce pozorujeme stromy jehličnaté, listnaté, staré, mladé, vysoké, nízké, hladké, hrubé. Společně s dětmi tyto stromy pojmenováváme, při vycházce hrajeme na hledání a dotýkání se stromů (mladých, rovných, …). Na stanovišti si ohraničíme kus lesa páskou nebo fáborky a děti plní zadané úkoly: např. Dotkni se všech stromů s hladkou kůrou. Najdi jehličnatý strom. Je tu strom nižší než ty? Kolik je zde starých velkých stromů?

Můžeme připravit také cestu od stromu A ke stromu B tak, že budeme popisovat pouze vlastnosti stromů (pro starší děti můžeme používat názvy stromů), a děti mají za úkol běhat a dotýkat se správných stromů až do cíle. Později mohou úkoly zadávat starší děti těm mladším. Např. Oběhni všechny stromy, které mají listy. Dotkni se stromů, které jsou mladé.

FOTOGRAFIE PŘÍRODY

Cíl: Zachycuje skutečnosti ze svého okolí pomocí různých technik

Příprava: společně s dětmi vyfotíme v lese, na zahradě nebo v parku místa, která jsou něčím zajímavá a stojí za povšimnutí.

Fotografie před vycházkou do přírody rozdáme každému dítěti nebo dvojici dětí. Děti by měly být schopny přenést obraz do reality, najít toto místo a popsat ho – čím je zajímavé, zda se jim tam líbí, nelíbí.

Fotit můžeme např. lavičku, zajímavý květ, kůru stromu, cestu nebo pěšinku, kořenový systém stromů apod.

TAJEMNÉ ZVUKY LESA

Cíl: Nachází řešení úkolu a problému, spolupracuje ve skupině, i s dospělým (pokud dítě potřebuje podporu)

Děti procházejí cestu, která je označena krepovým papírem a papírem s barevným bodem (tlačítkem). Děti jsou vyzvány, aby spustily tlačítko s tajemným zvukem přírody. Pedagog pouští (nepozorovaně) audionahrávku nějakého zvířete nebo přírodního jevu a děti poznávají, o co jde. Ideální je, pokud jsou děti fascinovány zapnutím „kouzelného tlačítka“. Tímto ponecháváme aktivitě pohádkový a fantazijní rozměr, že zvuk vychází opravdu z přírody.

Variantou je třídit zvuky, které do přírody patří a které nepatří. Např. houkání sovy / tovární zvuky. Rozebíráme, jaké zvuky jsou nám příjemné a jaké ne, které zvuky ruší les a jeho obyvatele.

PLÁSTVIČKY POZNÁNÍ

Cíl: Zachycuje své okolí s využitím digitálních technologií

„Paní učitelko, našel jsem berušku, ulitu, žalud, pírko, kapku rosy, ...“ Děti se rády chlubí svými úlovky, ale ne vždy jde vše nosit domů či do mateřské školy. Je vhodné seznamovat děti s tím, že rostliny, zvířata i některé další objevy je třeba nechat v jejich přirozeném prostředí. Pro zachování vzpomínky vše vyfotografujeme, vytiskneme a nalepujeme si na „včelí plástvičku“ vyrobenou z kartonu, kterou připevníme na místo v dosahu a v úrovni očí dětí. Děti si tak prohlížejí a připomínají, co venku viděly.

STROMY V NAŠEM OKOLÍ

Cíl: Řeší úkoly a stanovuje kroky řešení jednoduchých problémů. Porovnává, uspořádává a třídí dle kritérií

Na kartonu máme nalepené listy různých druhů stromů. Děti na vycházce dané stromy hledají. Za každý strom, který k listu správně přiřadí, udělají na karton čárku. Poté společně odhalujeme, kolik stromů určitého druhu roste v okolí školy. Vytváříme si průzkum, který poté můžeme prezentovat v místním tisku, nebo můžeme pozvat do mateřské školy odborníka a s ním komunikovat tuto problematiku.

PŘÍRODA x ČLOVĚK

Cíl: Dodržuje pravidla her a činností

Děti stojí v kruhu. Učitelka říká různá slova (strom, auto, mravenec, balon, hrad, písek). Pokud je to přírodnina (rostlina, nerost, zvíře), děti vyskočí, a pokud je to věc, kterou vyrobil člověk, sednou si do dřepu. Následuje vyjmenování a rozhovor nad tím, co je a co není příroda.

Shrnutí: Příroda je vše, co nevytvořil člověk. Přírodu tvoří všichni, včetně rostlin, živočichů a lidí. Aby mohly ty živé objekty existovat, potřebují slunce, vodu, vzduch a půdu. Ostatní jsou lidské výtvory.

NÁMĚTY NA DALŠÍ ČINNOSTI VHODNÉ PRO ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

PROVLÉKÁNÍ PROVÁZKU MAPOU

- z kartonu vystřižený tvar s dírkami a symboly

- mladší děti mají předkreslenou cestu pro provázek (pomocí šipek)

- starší děti postupují po různých symbolech (např. jednoduché obrázky hradů, turistické značky, barevné puntíky), které mají v zadání úkolu

- děti provlékají provázek dírkami

- ideální jsou tkaničky

 • kontrola – ze zadní strany

SKLÁDÁNÍ Z PŘÍRODNIN

- děti mají za úkol poskládat pomocí přírodnin obraz něčeho zajímavého ze svého okolí

- mladší děti to mohou popsat slovy

PŘÍBĚH DIKTÁT

- vezmi modrou pastelku a nakresli mrak, potom vezmi zelenou a nakresli trávu...

- nakresli domeček a vedle strom

 • děti dále dotváří příběh dle fantazie
 • vhodné je kreslit něco z našeho okolí, zahrady, co děti mohou zároveň pozorovat

- mladší děti: 2–3 věty

- starší děti: 5–8 vět

- Pomůcky: pastelky

RYTMUS

- učitel vytvoří zvuk nebo rytmus pomocí nějaké přírodniny, děti hledají shodný „nástroj“ a napodobují zvuk či rytmus

- hrajeme na klacíky, kameny, šišky, listy a větve

RÉBUS V LESE

Pomůcky: obrázky se šipkami

 • ve venkovním prostředí vytyčíme hrací prostor a dítě postavíme do nějakého místa, z kterého by se mělo dostat na druhou stranu (např. k pokladu)
 • pohybuje se podle zadání – pomocí šipek, které mu učitel ukazuje
 • příklad: 2 šipky dopředu = 2 kroky dopředu, šipka doleva = krok doleva

TLAPKY A KRUHY

 - dětem se na zem poskládají kruhy a obrysy nohou

- úkolem dětí je přeskákat kruhy tak, jak vedou obrysy nohou

- starší děti: delší trasa

- pomůcky: kruhy, tlapky

- ukázka v příloze

--------------------------------------------------------------------------------------------------

UKÁZKA Z PROJEKTOVÉHO MĚSÍCE: BARVY OKOLO NÁS

Téma: BARVY OKOLO NÁS

Doba trvání: 1 týden

Cíl: Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. Porovnává, uspořádává a třídí. Seznamuje se s možnostmi komunikace prostřednictvím digitální technologie

V projektu Barvy okolo nás jsme se věnovali jednotlivým barvám vždy přibližně jeden týden. Velké zpestření byla pro děti práce s fotoaparátem, lupami, tabletem. Jednotlivé činnosti jsou vypsané pro zelený týden, ale není problém si přizpůsobit i další barvy. U nás jsme měli dále hnědý, žlutý, červený, a na přání i černý den. Velmi se vydařilo i zapojení rodiny do projektu, děti nosily oblečení, knihy, vymýšlely další činnosti.

Ukázka pro Zelený týden (barvy lze zaměnit).

 • Děti v přírodě hledaly vše, co je zelené. Nemusí to být nutně jen přírodniny, ale motivujeme je i k rozhlédnutí po širším okolí – domy, auta, nápisy, oblečení lidí, kontejnery, ...
 • Prohlížely knihy, atlasy a vyhledávaly zelené rostliny, zvířata.
 • Země je také zelená… Vybarvovaly obraz naší planety pomocí zelených listů.
 • Z boxu semínek a luštěnin vybíraly pouze zelené (fazolky mungo, hrášek).
 • Pomocí obrázků skládaly děj písničky (např. Travička zelená).
 • Z plastelíny tvořily hrášky, které poté vkládaly do lusků z kartonu, rozvíjely předmatematické představy (kde je víc, kolik jich je, která kulička je první).
 • Připravovaly zelený nápoj smoothie. (na špenát jsme je nenalákali :-)
 • Každý z domova donesl zelené ovoce, zeleninu – uspořádali jsme hostinu.
 • Na procházce fotografovaly vše, co je zelené, a pedagog poté umístil na online nástěnku Padlet pro rodiče k nahlédnutí.

Inspirace básniček

CHODÍM, HLEDÁM, CO MÁM ZNÁT,

POJĎTE NÁM UŽ UKÁZAT.

CESTOU SE ROZHLÉDNĚTE,

CO JE ZELENÉ, NAJDĚTE....

         HNĚDÉ,

         ŽLUTÉ.

ZELENÉ JE LISTÍ, LISTÍ, CO VZDUCH ČISTÍ.

ZELENÁ JE TRAVIČKA, KTEROU BAŠTÍ KRAVIČKA.

ZELENÁ JE CESTIČKA, KUTÁLÍ SE KULIČKA.

ZELENÝ JE HRÁŠEK, MALÝ KULIHRÁŠEK.

Závěr

Projekt může být zakončen formou malé výstavy pro rodiče a veřejnost, kde děti vystavují své obrázky a výtvory. Doplněním výstavy je i platforma Padletu, kde se interaktivně ukládají veškeré záznamy z projektu a činností. Pro děti byl projekt velmi poučný a zajímavý, pomohl rozšířit obzory a naučil děti pracovat s médii jako kniha, fotoaparát, online nástěnka.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 9. 2022
Příspěvek nabízí zajímavé a pestré činnosti, které jsou vhodné pro děti předškolního věku a mimo jiné umožňují rozvíjet digitální kompetenci. Většina aktivit probíhá ve venkovním prostředí bez použití digitálních technologií, při některých činnostech děti používají digitální fotoaparát či digitální lupu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů