Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Volně dostupná mobilní aplikace s digitálními vzdělávacími zdroji
Odborný článek

Volně dostupná mobilní aplikace s digitálními vzdělávacími zdroji

28. 2. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Rudolf Pospíšil

Anotace

V pražském Království železnic jsme v projektu podpořeném z prostředků ESF a MŠMT vytvořili mobilní aplikaci, funkční v prostředí Android a iOS, v níž lze spustit vložené pracovní listy pro školní exkurze – digitální vzdělávací zdroje (dále DVZ). Aplikace je volně ke stažení a k dispozici. Součástí projektu je také aplikační rozhraní pro tvorbu nových DVZ.

Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav – provozovatel smíchovské stálé expozice Království železnic (KŽ), která je oblíbeným cílem exkurzí základních a mateřských škol, představuje a nabízí k využití mobilní aplikaci Království železnic (dále jen App). Ta postupně zcela nahradí papírové pracovní listy vzdělávacího programu expozice, které nahrazuje digitálními vzdělávacími zdroji (DVZ).

Práce s aplikací a DVZ je zahrnuta do programu exkurze a disponuje vyhrazeným režimem pro školy. Žákům a pedagogickému doprovodu jsou zapůjčeny tablety, na kterých v expozici pracují. Po příchodu do expozice pedagogický doprovod „založí třídu“ a vybere pro děti odpovídající DVZ. Děti se připojí se svými tablety do třídy a průběh tohoto procesu pedagog sleduje na svém tabletu. Jakmile jsou všechny děti připraveny, pedagog „spustí“ třídu. V té chvíli se dětem zobrazí úvodní popis DVZ a jsou vyzvány k zahájení samostatné práce.

Zatímco se dětem postupně zobrazují jednotlivé úkoly DVZ (obvykle v různém pořadí, aby nepostupovaly expozicí společně), tablet pedagoga zobrazuje on-line přehledy: 

 1. všech žáků ve třídě a aktuálního stavu (počet zpracovaných úkolů DVZ a počet správných odpovědí),
 2. přehled všech úkolů vybraného DVZ a jejich správné řešení.

Díky tomu je pedagog nebo lektor KŽ (který je po dobu exkurze třídě k dispozici) schopen ihned identifikovat děti, které se oproti ostatním ocitají ve skluzu, zjistit, proč tomu tak je, a nabídnout pomoc.

Poté, co děti práci s tablety a DVZ ukončí, si pedagog může souhrn otázek a podrobné výsledky všech dětí odeslat na svou e-mail adresu k pozdějšímu využití. Data obsahují:

 1. výčet všech úkolů DVZ a jeho číslo,
 2. seznam všech žáků a jejich podrobné výsledky (počet bodů u jednotlivých úkolů + celkový čas).

Podpora pro pedagogy, která on-line reflektuje aktuální situaci všech žáků zapojených do třídy, je zásadním posunem v otázce digitálního přístupu ke zdrojům vzdělávání. Pedagog je schopen ihned reagovat a poskytnout podporu dětem, které s vybraným tématem a jeho úkoly postupují pomaleji než ostatní. To podle procesu ověření způsobují dva aspekty:

a) dítě „bojuje“ se samotným úkolem – nerozumí zadání, není si jisto, jak odpovědět,
b) nebo dítě narazilo na technický problém – neví, jak správně odpovědět, ačkoliv zná odpověď – nepochopení ovládání aplikace.

Nejčastěji jde o nepozornost při čtení zadání otázky či úkolu. To je (podle mého názoru) důsledek zkušenosti z ovládání mobilní aplikace typu Instagram, Tik Tok apod. Při procházení příspěvků se uživatel (zde dítě) soustředí na několik prvních sekund, během nich se rozhodne, zda jej příspěvek zajímá, nebo nikoliv, a následuje rychlý posun na další podnět (příspěvek). Proto během úvodní prezentace k ovládání aplikace – a znovu těsně před zahájením samostatné práce dětí s tablety – upozorňujeme, že cílem není čas, ale správnost odpovědí, a že některé otázky mohou vyžadovat více než jednu správnou odpověď (např.: typ otázky = více možností textových – Zatrhni vše, co patří do povinné výbavy jízdního kola).

Podpora pro děti s poruchami učení

Tato část reflektuje relativně vysoký počet dětí ve třídách, které práci s aplikací a DVZ z důvodu různých poruch učení nezvládají. To platí také pro děti, jejichž rodným jazykem není čeština. Abychom vyšli vstříc jejich potřebám, připravili jsme:

 1. Druhé verze DVZ označené (U) jsou upravené. Obsahují méně otázek, texty zadání jsou kratší, vyhýbají se složitým souvětím a nabídky odpovědí zahrnují méně distraktorů.
 2. Úpravy zobrazení (platí po nastavení pro celou aplikaci a veškeré texty v ní, včetně menu a ovládacích prvků):
  • změna podkladové barvy z bílé na: tmavý režim nebo výběr ze tří světlých tónů různých barev,
  • písmo:
   • běžné zobrazení, tj. verzálky a minusky / vše verzálkami,
   • řez písma (normal, semi-bold, bold),
   • rozpal mezi písmeny.

Současně jsou k dispozici metodiky pro pedagogy (jak založit dvě skupiny v jedné třídě a jak dále vést práci dětí s poruchami učení na vybraném DVZ) a současně i metodika pro děti. Ty jsou v tištěné verzi poskytnuty každé třídě v rámci exkurze, i ke stažení na www stránkách expozice v sekci Příprava na exkurzi.

Odbornou poradkyní, autorkou metodik a upravených DVZ projektu byla PhDr. Kamila Balharová. 

Tvorba nových DVZ

Projekt zahrnuje také aplikační rozhraní pro tvorbu a vkládání nových DVZ. V tomto procesu autor vkládá jednotlivé otázky a zadává tyto parametry:

 1. téma DVZ,
 2. popis pro děti – úvod a závěr (zobrazí se v úvodu samostatné práce) a po jejím ukončení,
 3. informace pro pedagogy:
  1. popis obsahu DVZ,
  2. metodika práce,
  3. klíčové kompetence či získané dovednosti
  4. tipy na cestu zpět z exkurze do školy,
 4. otázky a úkoly DVZ (texty: jedna správná, více správných, dtto s obrázky, doplnění do vět přetažením textu nebo obrázku, odpověď slovem, odpověď číslem, křížovka, chip, „oběšenec“):
  1. ilustrační obrázek či video k otázce,
  2. vazba na model (v kolejištích expozice jsou na ochranných sklech QR kódy. Zadáním některého zajišťujeme, že v daném okamžiku dítě stojí přesně tam, kde potřebujeme, aby bylo schopno odpověď v modelu nalézt. Žák musí tabletem nejprve načíst odpovídající QR kód, a teprve poté se mu zobrazí samotná otázka nebo úkol,
 5. zobrazení otázek v náhodném pořadí – určeno k tomu, aby se v případě interakce s modelem ve stejnou chvíli celá třída nesetkala na stejných místech. Tato varianta ale není možná v případě, že jednotlivé otázky na sebe navazují (typicky u DVZ k výuce jazyků),
 6. určeno pro: definice ročníků ZŠ, MŠ, SŠ, případně dle věku dětí,
 7. okruh DVZ / předmět: Dopravní výchova a její podkategorie, environmentální výchova, angličtina, zdravověda atp.,
 8. viditelnost DVZ, pokud je zatrženo, DVZ se zobrazí v aplikaci.

Přístup do aplikačního rozhraní pro tvorbu DVZ lze získat po registraci nového uživatele a schválení administrátorem projektu. 

Odkazy

Projekt byl podpořen prostředky ESF

Detaily projektu

Zkrácený název projektu: UMVV – pracovní listy pro 21. století
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012380
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_067
Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání II

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti