Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vydejme se společně do muzea za loutkami a regionální historií
Odborný článek

Vydejme se společně do muzea za loutkami a regionální historií

Anotace

Pracovníci Západočeského muzea a Západočeské univerzity v Plzni připravili šest vzdělávacích programů zaměřených na regionální historii a loutkářství.

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ve spolupráci s pracovníky Západočeského muzea v Plzni a pedagogy zapojených škol (Masarykova ZŠ Plzeň, Gymnázium Blovice a Církevní ZŠ a SŠ v Plzni) realizovali projekt „Společně do muzea“ zaměřený na propojování formálního vzdělávání. V průběhu projektu bylo vytvořeno, ověřeno a evaluováno šest vzdělávacích programů s metodikou, vzdělávacím programem a souborem digitálních materiálů zaměřených na propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Tematicky jsou moduly zaměřeny jednak na oblast výtvarné kultury (práce s loutkami), jednak se budou zabývat historií se zvláštním důrazem na její regionální aspekty. Projekt č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008214 byl podpořen v rámci výzvy OP VVV a je spolufinancován Evropskou unií. Všechny výstupy projektu naleznete na stránkách www.spolecnedomuzea.cz.

Muzejní akademie 1

Program Muzejní akademie 1 seznamuje žáky 3.–5. ročníků zážitkovou formou s obdobím pravěku a středověku.

Žáci 3. ročníků pracují s interaktivními animovanými filmy, jejichž prostřednictvím se seznámí s bájemi, pověstmi a mýty plzeňského regionu a zároveň je nenásilnou interaktivní formou zasadí do historických reálií. Během projektového dne pracují ve stálé expozici „Historie“ s replikami artefaktů i s reálnými předměty z období středověku.

Žáci 4. ročníků pracují s interaktivní časovou osou k tématu pravěkých dějin, s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a s replikami pravěkých artefaktů, s interaktivní animovanou knihou vážící se k regionálním dějinám v období středověku, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období pravěku i středověku, věnují se explikační činnosti na replikách pravěkých drtidel apod.

Žáci 5. ročníků pracují s interaktivní časovou osou zaměřenou na období novověku, vytvářejí myšlenkovou mapu evropských stylů a slohů a během projektového dne ve stálé expozici „Užité umění / Umělecké řemeslo“ pracují s obrazovými didaktickými pomůckami a spojují je se skutečnými předměty v expozici.

Muzejní akademie 2

Program Muzejní akademie 2 seznamuje žáky 6. a 7. ročníků zážitkovou formou s obdobím pravěku a středověku.

Žáci 6. ročníků pracují s interaktivní časovou osou k tématu pravěkých dějin, s pojmy a ikonografickými vyobrazeními a s replikami pravěkých artefaktů, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období pravěku, věnují se explikační činnosti na replikách pravěkých drtidel apod.

Žáci 7. ročníků pracují s animovanými filmy a s interaktivní animovanou knihou vážící se k regionálním dějinám v období středověku, jejichž prostřednictvím je nenásilnou a hravou formou zasadí do historických reálií. Během projektového dne pracují ve stálé expozici Historie s replikami artefaktů i s reálnými předměty z období středověku.

Muzejní akademie 3

Program Muzejní akademie 3 seznamuje žáky 8. a 9. tříd zážitkovou formou s obdobím novověku a moderní doby.

Žáci 8. ročníků pracují s různými didaktickými pomůckami, např. s ilustracemi a mapovými a textovými podklady k období renesance, s interaktivní aplikací k období baroka, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období novověku ve stálé expozici Historie v Západočeském muzeu v Plzni a s obrazovým a textovým materiálem k průmyslové revoluci v 19. století. Součástí je vycházka centrem města.

Žáci 9. ročníků pracují s různými didaktickými pomůckami, např. s dřevěnou interaktivní tabulí a textovými podklady k období první republiky, s textovým a video materiálem k období 2. světové války, a v rámci projektového dne pracují s reálnými předměty z období 2. světové války a poválečného vývoje ve stálé expozici Muzea na demarkační linii v Rokycanech. Součástí je exkurze v muzeu.

Loutková laboratoř 1

Pro žáky 3. až 5. ročníků ZŠ je v průběhu programu Loutková laboratoř 1 připraveno 16 hodin zážitkové výuky se zaměřením na poznávání tradic a lokální historie včetně specifik regionu a rozvoj kreativity žáků v propojení s loutkovým divadlem. Program představí loutku jako zprostředkující médium vzdělávání v oblasti poznávání tradic a kultur a budování vztahu k umění, jazyku a řemeslné práci.

Program využívá mnoha mezipředmětových vazeb a kreativní činnost žáků. Zároveň program zvyšuje zájem žáků nejen o výtvarnou a dramatickou výchovu, ale také o regionální dějiny s jejich specifiky. Jedním z hlavních cílů programu je umožnit žákům projít procesem tvorby loutky, přizpůsobeným jejich věku. Výstupem programu je vlastní loutka, kterou žáci adekvátně prezentují a zasazují ji do souvislostí s příběhem, který své loutce vymysleli.

Program je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část, jež probíhá v Muzeu loutek v Plzni (lze nahradit regionálním muzeem s expozicí loutkářství), je vedena formou skupinové výuky a formou interaktivní. Druhá část je zasazena do profesionálního Divadla Alfa (lze nahradit jiným loutkovým divadlem), kde specifické prostředí utváří unikátní atmosféru pro skupinovou a individualizovanou výuku. Třetí část probíhá na půdě školy, kde již převažuje kreativní práce žáků. Finální částí je výstava prací žáků ve škole.

Loutková laboratoř 2

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií je v průběhu programu připraveno 16 hodin zážitkové výuky se zaměřením na lokální historii v propojení s loutkovým divadlem. Program představí loutku jako zprostředkující médium vzdělávání v oblasti poznávání tradic a kultur a budování vztahu k umění, jazyku a řemeslné práci. Program propojí systematický „laboratorní“ postup v poznávání loutky a její svět s nekonečným světem fantazie, který se při práci s loutkou otevírá.

Program využívá mnoha mezipředmětových vazeb a kreativní činnost žáků. Zároveň program zvyšuje zájem žáků nejen o výtvarnou a dramatickou výchovu, ale také o regionální dějiny s jejich specifiky. Jedním z hlavních cílů programu je umožnit žákům projít procesem tvorby loutky, přizpůsobeným jejich věku. Výstupem programu je vlastní loutka, kterou žáci adekvátně prezentují a zasazují ji do souvislostí s příběhem, který své loutce vymysleli.

Program je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část, jež probíhá v Muzeu loutek v Plzni (lze nahradit regionálním muzeem s expozicí loutkářství), je vedena formou skupinové výuky a formou interaktivní. Druhá část je zasazena do profesionálního Divadla Alfa (lze nahradit jiným loutkovým divadlem), kde specifické prostředí utváří unikátní atmosféru pro skupinovou a individualizovanou výuku. Třetí část probíhá na půdě školy, kde již převažuje samostatná práce žáků. Finální částí je výstava prací žáků, pro kterou lze využít buď školu, muzeum, nebo výstavní síň.

Řekni to loutkou!

Program Řekni to loutkou! nabízí žákům se vztahem ke kreativní práci vstup do loutkářského řemesla korunovaný vlastní zkušeností s tvorbou dřevěné marionety. Časová dotace programu (32 hodin) umožňuje exkurzi do historie loutkářství se zaměřením na proměny podoby loutek v prostorách muzea, ovšem většina času je věnována vlastní tvorbě žáků. Pro naplnění definice loutky je na konci programu loutka žáky animována a může se stát i součástí vlastního divadelního představení. Program je přizpůsoben žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Celý program je připraven v duchu inkluzivního vzdělávání a metodika programu je připravena ve spolupráci se speciálním pedagogem. Výstupem programu je vlastní loutka (dřevěná marioneta), kterou žáci adekvátně prezentují a zasazují ji do souvislostí s příběhem, který své loutce vymysleli.

Projekt je rozvržen do několika částí, z nichž každá je vedena jinou formou. První část, jež probíhá v Muzeu loutek v Plzni (lze nahradit regionálním muzeem s expozicí loutkářství), je vedena formou skupinové výuky a formou interaktivní. Druhá část, která probíhá formou skupinové a individualizované výuky, je umístěna přímo do dílny řezbáře, kde mají žáci nejatraktivnější prostředí pro svou tvorbu a zároveň je k dispozici celé zázemí řezbářské dílny. Ve třetí části se žáci vrací do dílny muzea, kterou lze nahradit prostorem školy, a věnují se za asistence edukátora dokončení loutky, obléknutí a dokončení vzhledu. Ve finální části žáci svou loutku prezentují jak v muzejním divadle, tak na výstavním podstavci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.