Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Místně zakotvené učení aneb poznávejme Beskydy I
Odborný článek

Místně zakotvené učení aneb poznávejme Beskydy I

Anotace

Pomáhejme rozvíjet v dětech vztah k regionu, posilovat úctu a respekt k přírodnímu a kulturnímu dědictví regionu, kde žijí, vyrůstají. Inspiraci je možné čerpat ze vzdělávacích programů v anglickém jazyce určených pro žáky čtvrtých až osmých ročníků základního vzdělávání. Vzdělávací programy obsahují pracovní listy pro žáky, metodické listy, prezentace, videa a další podpůrné materiály pro vyučující. Nosnou linií vzdělávacích programů v anglickém jazyce jsou Moravskoslezské Beskydy a region Těšínské Slezsko.

Zvyšování vědomostí, poznatků o regionu, kde vyrůstáme, žijeme, by mělo být nedílnou součástí a samozřejmostí vzdělávacích osnov jak v mateřské škole, tak na základní a střední škole, a to nejen v předmětech v českém jazyce, ale i cizojazyčných.

Jazykové centrum infinity ve spolupráci s odborníky na kulturní a přírodní dědictví Beskyd, URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné, a pedagogy základních škol, vytvořilo a pilotně ověřilo sedm vzdělávacích programů v anglickém jazyce koncepčně zaměřených na historicko-kulturní a přírodovědné tematiky vážící se k poznávání Beskyd, především Moravskoslezských, a regionu Těšínské Slezsko. Z celkového počtu sedmi vzdělávacích programů jsou tři z nich vytvořeny pro talentované účastníky s mimořádným zájmem o anglický jazyk a jeden program pro účastníky se SVP. Na tvorbě vzdělávacích programů se podíleli pedagogičtí pracovníci, odborní pracovníci a lektoři volnočasových aktivit, odpovídajících úrovní a kvalit. Společná práce přinesla vznik vzdělávacích programů využitelných jak ve formálním, tak neformálním vzdělávání.

Cílovou skupinou vzdělávacích programů jsou účastníci čtvrtých až osmých ročníků základního vzdělávání a zájmových útvarů.

Koncepce vzdělávacích programů

Tematické okruhy v oblasti historicko-kulturní jsou zaměřeny na vybrané obce, města, významná místa, zajímavosti, pamětihodnosti a události v okolí, tradice a zvyky, tradiční řemesla, hospodaření a jídlo, zpracování tradičních surovin, významné osobnosti, volnočasové aktivity. V přírodovědné oblasti se tematické okruhy zaměřují na přírodu Beskyd, její vybrané druhy z rostlinné a živočišné říše, biotopy tekoucí a stojaté vody, vybrané přírodní lokality a zajímavosti, úkazy, biodiverzitu, přírodní zdroje, přírodniny, ochranu životního prostředí. Vybrané přírodovědné tematiky jsou rovněž provázány s expozicí v URSUS zážitkovém centru, která nese název U všeho byla a je voda. Jak název napovídá, nosnou linií expozice je voda, která provází účastníka napříč programy s přírodovědnou tematikou.

Cílem jednotlivých vzdělávacích programů je zvyšování komunikačních dovedností v anglickém jazyce prostřednictvím kulturně-historického a přírodovědného prostředí, které je účastníkovi blízké, známé.

Vzdělávání formou místně zakotveného učení podporuje účastníka k poznávání místa, kde účastník vyrůstá, žije, využívá reálného místního prostředí pro výuku, zvyšuje u účastníka motivační faktor o aktivnější zapojení se do vzdělávacího procesu, jelikož k danému prostředí má vyvinutou silnou vazbu, své bezprostřední prostředí zná z vlastní zkušenosti. A právě ona vlastní zkušenost, pocit sounáležitosti se známým prostředím, účastníka svou působností v daném prostředí a svou činností aktivně ovlivňuje a tím i motivuje k většímu zapojení do vzdělávacího procesu a skýtání efektivnějších výsledků v učení.

Místně zakotvené učení – motivace pro účastníka programu

Dalším posilujícím aspektem vytvořených programů založených na vzdělávání formou místně zakotveného učení je motivování účastníka vzdělávacích programů k propojení nových poznatků a informací s již například objasněnými souvislostmi, k uvažování nad novými souvislostmi, k pokládání si otázek. Vzdělávací programy jsou koncipovány ve smyslu kvality informací a poznatků, ne jejich kvantity, což je ve školství bohužel stále přetrvávající fenomén.

Aktivity vzdělávacích programů využívají různorodost inovativních metod vzhledem k rozvíjenému typu kompetence či naplňování cílů v oblasti hodnot a postojů. Důraz je kladen především na komunikační metody, které jsou provázány s dalšími – např. badatelské, kreativní, motivační, názorně-demonstrační, praktické, didaktické.

Vzdělávací programy

Hello everybody je název programu pro žáky 5. ročníku. Výukový program se zaobírá tematickými okruhy já a moje rodina/přátelé, místo – kde žiji, vybrané pamětihodností a zajímavosti v daném místě/okolí na vzorovém příkladu obce Mosty u Jablunkova, aktivity a volný čas, vybrané okruhy z přírody Beskyd, roční období a počasí.

Navazující program pro žáky 6. ročníků Beauties around us se zaměřuje na významná a zajímavá místa regionu, tradice a zvyky, významné události a slavnosti, tradiční jídlo, zdravý životní styl.

Pro žáky 7. ročníků je připraven program Looking for the Beskydy Grail, který se věnuje vybraným zástupcům z živočišné a rostlinné říše Beskyd, tekoucím a stojatým vodám Beskyd, vybraným přírodním lokalitám a úkazům v Beskydech, přírodním zdrojům.

Program Treasure of the Region je určen žákům 8. ročníku. V tomto programu si žáci zvyšují komunikační dovednosti v tématech jako např. tradiční jídlo – placky, halušky, zelňačka, kapušník; tradiční řemesla – včelaření a včelí produkty, pastevectví – zpracování vlny, produkty z vlny, dozvídají se informace o významných pamětihodnostech a událostech v obci Hrádek v jablunkovském mikroregionu. Tento program je zároveň podpořen aktivitami pro žáky se SVP.

Pro talentované žáky s mimořádným zájmem o anglický jazyk jsou připraveny následující tři vzdělávací programy.

Program Natural Heritage of the Beskydy Mountains je určen žákům 4. až 6. ročníku. Tematicky je program zaměřen na přiblížení poznatků o zemích přináležejících k pohoří Beskydy, vybrané živočichy Beskyd. Prostřednictvím příběhu o čápu černém v pralese Mionší se žák dozví spoustu zajímavostí o tomto největším ptačím zástupci žijícím u nás. Charakteristické rysy živočichů Beskyd, anatomie živočichů, vybraní živočichové a rostliny říčního ekosystému, ochrana životního prostředí, přírodní dědictví údolí kolem obce Lomné je výčet z dalších témat.  

Dalším z programů pro talentované žáky je Cultural Heritage of the Těšín-Silesian Beskydy, který je určen žákům 6. a 7. ročníku. Tematické okruhy programu se zaměřují na kulturní dědictví regionu Těšínské Slezsko, tradiční způsob života horalů či farmářů na ovčí farmě, každodenní práce, kterým se věnovali – kosení, sušení sena, pastevectví, dojení dobytka, krmení dobytka, stříhání ovcí, výroba pokrmů včetně řemeslných a ručních prací s životem na horách spojených – včelaření, plstění, pletení, bylinkářství. Účastník programu se formou příběhu projde obcí Dolní Lomná, která je významná z pohledu dochovaného kulturního a okolního přírodního dědictví. Další tematický okruh je věnován vybraným místům regionu Těšínského Slezska – obce, města, řeky, přehrady, mokřady. Na příkladu města Jablunkov se účastník seznamuje s významnými místy tohoto nejvýchodnějšího města České republiky. Poslední téma je věnováno vybraným osobnostem regionu na mikroregionální úrovni, osobnosti z řad sportovců, řemeslníků, chovatelů, kteří mohou být našimi sousedy či známými a kteří se mohou stát vzorovým příkladem pro účastníky. 

Výčet programů je zakončen programem pro žáky 7. a 8. ročníku Water above Rubies. Jak název napovídá, program je zaměřen na význam a ochranu vody v krajině, prohlubování pozitivního vztahu k přírodnímu dědictví Beskyd, dochovaným odkazům předků. Nosnou linií tematických okruhů programu je pohoří Beskydy a její vodní biotopy dělené na tekoucí a stojaté vody, vybraní živočichové a rostliny těchto vodních biotopů, zadržování vody v krajině, dopady klimatických změn a lidské činnosti na razantní úbytek vodních biotopů, hospodaření s vodou předky.  

Dostupnost vzdělávacích programů

Vzdělávací programy byly vytvořeny v rámci projektu Beskydy – místo, kde žiji. Na níže uvedeném odkaze se nacházejí jednotlivé programy ke stažení. Po rozkliknutí se rozbalí anotace programu a materiály ke stažení: pracovní sešit pro žáky, pracovní listy pro žáky se slovníčkem, pracovní listy pro vyučujícího s řešením, vzdělávací program s metodikou, učebními plány.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.