Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Soubor vzdělávacích programů Paměť regionu
Odborný článek

Soubor vzdělávacích programů Paměť regionu

Anotace

Jak výuku českého jazyka a prvouky, vlastivědy či dějepisu přiblížit regionu, ve kterém žijete? Jak děti a žáky vtáhnout do vlastní historie, do historie jejich regionu? Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s., v rámci projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků nabízí šest programů zaměřených právě na paměť regionu. Všechny programy se vztahují k Turnovsku a Českému ráji, ale jejich forma je použitelná i v jiných oblastech České republiky. Programy jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí, především kulturní povědomí a vyjádření, schopnost učit se dětí předškolního věku a žáků základních škol. Část programů je možné využít také pro základní diagnostiku nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků.

Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s., v rámci projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148 realizovaném ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi v regionu vytvořilo soubor vzdělávacích programů, které nabízí podnětný způsob, jak rozvíjet základní paměť regionu. Vzdělávací programy vznikly ve spolupráci pedagogů a pracovníků kulturních institucí, cílí na předškolní děti a žáky základních škol.

Jedná se o šest vzdělávacích programů, které jsou tematicky zaměřeny na oblast Turnovska a Českého ráje. Zabývají se místopisem, historií, literaturou i osobnostmi regionu tak, aby poskytly základní povědomí o oblasti, ve které děti a žáci žijí, učí se a tráví svůj volný čas. Každý z programů obsahuje 16 vyučovacích hodin (45 minut), většina z nich je spojena do 90 minutových celků, ale je možné s nimi pracovat odděleně nebo naopak spojit do projektového dne, využít na škole v přírodě nebo v rámci příměstského tábora. Variabilita využití je velmi široká. Je možné pracovat s celým materiálem nebo využít jednotlivé hodiny, pracovní listy a také SMART Notebook výukové materiály.

Volně ke stažení v otevřené licenci Creative Commons můžete stáhnout podrobně zpracovanou metodiku, stručného průvodce realizací, který v případě programů pro žáky ZŠ může sloužit také jako učebnice. Programy doplňují bohaté materiály pro realizaci ve formě pracovních listů, map, obrazových podkladů nebo interaktivních příloh SMART. Tyto přílohy je možné využít v softwarovém programu SMART Notebook nebo v jiných online programech, které jsou volně dostupné online. Podrobný návod k využití najdete v Metodické části programů přímo v metodickém úvodu.

Programy rozvíjí klíčové kompetence kulturní povědomí a vyjádření, schopnost učit se, pracují s rozvojem předčtenářské a čtenářské gramotnosti. Tři z programů jsou určeny k realizaci v rámci běžné výuky v MŠ a ZŠ, tři programy míří spíše na volnočasové aktivity v rámci menších skupin. Programy jako doplněk využívají moderní technologie SMART Notebook software, které mohou oživit výuku formou interaktivních úlohy, cvičení a her. Jejich využití je však libovolné a výuka může velmi dobře plynout i bez nich. Všechny programy byly ověřeny ve školách nebo ve volnočasovém zařízení.

Vzdělávací program S dětmi za pověstmi je určen realizaci v MŠ, díky gradovaným úlohám mimo jiné umožňuje základní diagnostiku nadaných a mimořádně nadaných. Tematicky je rozdělen do tří oblastí: „Pověz mi, knížko, co v sobě ukrýváš?“ (více str. 7), „Poklady Českého ráje“ (více str. 8), „Pohádkové putování Českým rájem“ (více str. 9). První a druhá část probíhá v prostředí knihovny a muzea, děti tak učí v jiném než školním prostředí. Přímo si „osahají“ práci knihovníka nebo historika. Pohádkové putování Českým rájem využívá místní pověsti k poutavému poznávání regionu, projdou tak Trosky, hrad Kost nebo Myší díru. Podívejte se na Soubor materiálů k realizaci.

Volně navazuje vzdělávací program S dětmi Českým rájem, který je určen realizaci v menší skupině žáků 1.–2. ročníků ZŠ. Je velice vhodný pro užití právě ve skupině žáků nadaných nebo mimořádně nadaných. Tři tematické bloky (více kapitola 1.9) „Knihovna Antonína Marka“, „Muzeum Českého ráje“, „Putování Českého ráje“, z nichž se úvodní dva odehrávají v prostředí knihovny a muzea, další části mohou probíhat ve volnočasovém zařízení. Program pracuje s literaturou regionu, tématem horolezectví v Českém ráji, žáky provede městem Turnov, skalními městy a dalšími poutavými místy Českého ráje. Soubor materiálů k realizaci najdete zde, všechna dostupná řešení materiálů k realizaci v Souboru metodických materiálů. V podobné návaznosti pak mohou fungovat i další vzdělávací programy.

Program Poznáváme Český ráj je určen pro realizaci na 1. stupni ZŠ (3.–5. ročník), nabízí širokou paletu aktivit, které je nejlépe vnímat jako zásobárnu námětů pro pedagogickou práci. Program obsahuje tři hlavní tematické okruhy: „Obec Turnov a její okolí“, „Český ráj – prolínání krajů“ a „Významná města a místa v Českém ráji“. Autorky se zaměřily na využití SMART Notebook prostředí a gamingu (SMART Notebook přílohy ke stažení), ale program obsahuje řadu dalších aktivit, které využijete ve školním i reálném prostředí. Velmi zajímavá je například aktivita „Práce s kronikou“ (str. 11), která se vztahuje ke konkrétním historickým událostem nejbližšího regionu.

Volně navazuje volnočasový vzdělávací program Toulky srdcem Českého ráje pro menší skupinu žáků (6.–7. ročník). Také tento program je velice vhodný pro užití ve skupině žáků nadaných nebo mimořádně nadaných. Z tematických okruhů, jejichž stručný popis najdete od str. 8 vzdělávacího programu: „Turnov“, „V expozici muzea“, „Cesta ke kořenům“, „Horniny a minerály Českého ráje“, „Vytvoř si rodinný erb“, „V městské knihovně“, „Symboly Českého ráje“, „Setkání se spisovatelem Českého ráje“ – z okruhů je možné vybrat jeden, který budete realizovat, lze použít jednotlivé aktivity nebo vzdělávací program jako celek. Podrobně zpracovaná metodika (str. 35) vás provede jednotlivými aktivitami a materiály pro realizaci poskytnou konkrétní podklady pro práci v hodinách s žáky.

Program Poznejme svůj region a jeho osobnosti je určen žákům 2. stupně ZŠ (7.–8. ročník), poutavou formou je provází historií jejich regionu, seznamuje s osobnostmi, které provázely jeho historii, ale také současnost. Téma spojené s Jaroslavem Rudišem (více str. 10 vzdělávacího programu) je využitelné nejen regionálně. Autorky využívají moderních výukových metod jako volné psaní, pětilístek, RWCT, I.N.S.E.R.T. apod. V Souboru materiálů k realizaci programu je možné tyto metody jednoduše převzít nebo můžete využít podrobnější návod, jak s metodami pracovat v Metodické části (od str. 113) vzdělávacího programu.

Volně navazuje program Po stopách vlastní minulosti pro menší skupinu nadaných žáků (8.–9. ročník). Představuje náročnější variantu vzdělávacího programu pro nadané žáky nebo žáky s mimořádným zájmem o místopis nebo dějepis. Velmi zajímavou formou je podněcuje k dalšímu bádání v oblasti regionální historie. Tematické okruhy „Místa paměti a paměť míst“, „Jazyk a jeho užívání“, „Osobnosti regionu“ se zabývají velmi netradičně židovskou kulturou (více str. 7) v regionu, užíváním jazyka v regionu (str. 8) nebo osobnostmi, které se dostaly za hranice nejen regionu, ale také naší země (str. 9).

Kromě pestré palety různorodých aktivit, včetně využití moderní techniky, jsou součástí programů také návštěvy muzeí nebo regionální knihovny. Děti a žáci tak mají možnost poznávat svůj region v jiném než školním prostředí. Setkávají se s reálným artefakty v neformálním prostředí, ve kterém se také mohou nenásilně učit.

Veškeré materiály projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148, který byl realizován ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II., jsou volně dostupné na stránkách Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s. Obsahují podrobně zpracovanou metodiku, materiály pro realizaci programu, metodický materiál (řešení pracovních listů a dalších zadání), výukové materiály v SMART Notebook softwaru a další.

Každý z programů je využitelný jako celek v rámci běžné výuky nebo ve volnočasových aktivitách, můžete jej použít jako jednotlivé tematické celky nebo aktivity dle vašich potřeb nebo zaměření výuky. Stejně tak je možné je podobně aplikovat na práci s historií a místopisem vašeho regionu.

Kompletní vzdělávací programy projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků jsou ke stažení na www.vctu.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Marcela Jandová DiS.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.