Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Trendy v marketingu školy
Odborný článek

Trendy v marketingu školy

Anotace

V příspěvku získáte stručné informace k soudobým inovacím v marketingu vzdělávacího zařízení od mateřské školy až po školy střední. Cílem je poskytnout vedoucím pracovníkům a dalším zájemcům náměty pro zlepšení komunikace školy s veřejností a upozornit ne některé trendy v marketingu škol. Tím je například prezentace školy jako značky nebo marketing školy na internetu včetně využívání sociálních médií. Publikace vznikla i na základě zkušeností a podnětů z projektu SRP (NPI). Článek informuje o nové učebnici Marketing školy, která byla vydána na ZČU v Plzni koncem roku 2021 a je pro odbornou veřejnost a zájemce dostupná zdarma v PDF verzi, nebo v tištěné k zakoupení v e-shopu Vydavatelství ZČU v Plzni.

Před dvaceti lety byl v ČR marketing škol a dalších vzdělávacích zařízení úplně v plenkách. Čestnou výjimkou byla publikace Světlíka (1996) Marketing školy.

V devadesátých letech byl dokonce marketing v oblasti školství řadou pedagogů odmítán s tím, že do školství „zanáší“ trh, později trpěl tím, že byly používané jen jeho jednotlivé prvky bez holistického přístupu k němu (Kotler, & Keller, 2013) a bez snahy o jeho využití pro komunikování poslání a vizí našich škol, pro strategické plánování, ale i utváření zdravé a silné kultury škol, pozitivní image a budování potřebných vztahů s veřejností (Eger, a kol., 2002; Světlík, 2006).

Teprve později došlo k jeho vědomému využívání pro rozšíření potřebné komunikace škol s veřejností při zaměření na prezentaci hodnot a služeb, jež vzdělávací organizace poskytují. Na druhou stranu praxe v ČR zejména kolem přelomu tisíciletí přinesla i příklady aplikace marketingu v někdy i velmi tvrdém boji vzdělávacích subjektů o žáky a studenty při snaze o prosazení se (zejména VŠ) nebo udržení se (zejména SŠ při „optimalizaci sítě“) na trhu vzdělávání, který, byť částečně regulovaný, zde skutečně je.

Ostatně Lubienski in DiMartino, & Jessen (2018) s odkazem na další zdroje upozorňuje na to, že pokud žijeme v tržní společnosti, musí logicky trh ovlivňovat i oblast veřejného vzdělávání. Z toho také plyne, že s trhem skutečně přichází i vliv trhu na vzdělávání. Proto je i pochopení vývoje implementace a využití marketingu v oblasti vzdělávání klíčovou záležitostí.

Dnes je naší hlavní úlohou objasnění výhod komplexního používání marketingových přístupů pro podporu vzdělávacích služeb a jejich kvality, jež naše školy nabízejí a poskytují, ale také musíme upozornit na jeho další vývoj a potřebu využití zejména nových přístupů a technologií v komunikaci s veřejností v současném světě.

Na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni byla vydána nová publikace Marketing školy (Eger, 2021), která je v prvé řadě určená pro studenty této fakulty pro oblast marketingových aplikací a potom pro studenty Fakulty pedagogické jako jeden z aktuálních zdrojů pro předmět Školský management. Publikace ale může výborně sloužit všem, kteří mají zájem o „řízení komunikace vzdělávacích subjektů s veřejností“ a v rámci CSR politiky fakulty je její elektronická verze v PDF volně dostupná.

Co v ní nejdete za novinky a co je možné také považovat za trendy (minimálně vůči starším publikacím)?

Komunikace školy jako značky

Značky identifikují školu jako poskytovatele vzdělávací služby a umožňují klientům (zejména žáci) a dalším zákazníkům školy (rodiče, učitelé, …) spojovat poskytování vzdělávání s určitými konkrétními školami, a to včetně jejich odpovědnosti za kvalitu této služby (Podle Foret, 2011). Vzhledem k tomu, že značka souvisí s image, můžeme uvést, že toto poznání je založeno na minulých i současných zkušenostech se značkou a vzniká na základě objektivních i subjektivních představ, postojů a zkušeností „spotřebitele“, ale i společnosti s ní. Důvěryhodná značka je vždy spojovaná s určitou úrovní kvality. Značka také dokáže navodit personifikovaný vztah s relevantními cílovými skupinami, a to je důležité i pro oblast školství.

Značka je slib, který poskytujeme každému ve škole a těm, kteří mají zájem o naši školu: rodinám a jejich dětem = našim žákům, učitelům a dalším pracovníkům školy, komunitě, zřizovateli a dalším podporovatelům školy… (upraveno dle DiMartino, & Jessen, 2018).

Můžeme uvést, že právě konkurence a výskyt jiných produktů uspokojujících stejnou nebo podobnou potřebu pomáhají značce získat její identitu. Značka souvisí i s atributy image, tedy vytvořeného obrazu u relevantních skupin veřejnosti. Platí to opět i pro školství.

Například v aplikaci na střední školu to u relevantních skupin budou: její studenti, také učitelé a další pracovníci, rodiče, firmy, kam odcházejí absolventi, konkurenční SŠ, také navazující fakulty VŠ, ale i subjekty veřejné správy a specificky i ČŠI či Úřad práce atd. Dále zvažte, že například ZŠ vycházejí z RVP, ale jejich ŠVP (včetně prezentace těchto programů) se i značně liší. Podobně existuje řada středních škol se stejným či podobným zaměřením, se kterými je právě ta vaše porovnávána a tím dochází k její identifikaci jako značky právě u těch důležitých cílových skupin.

„Síla značky spočívá v tom, co o ní v průběhu času zákazníci četli, viděli, slyšeli, zjistili, mysleli si a cítili.“ (Kotler, & Keller, 2013, s. 281) Plně to platí také pro vaši školu!

Hlavním úkolem marketingové komunikace je sdělovat podstatu osobnosti značky a trvale udržovat partnerství mezi značkou a zákazníkem, a přitom zdůrazňují potřebu dlouhodobé konzistence marketingové komunikace pro budování značky (viz i Pelsmacker a kol., 2003, s. 75).

 • Značka školy rozhodně není budována jen reklamou. Důležitý je kontakt relevantní veřejnosti se značkou, tj. vlastní vzdělávací proces, třídní schůzky, žákovský parlament, rada školy, klub či sdružení příznivců, eventy spojené se školou, veletrhy vzdělávání, spolupráce se sponzory, zapojení do projektů, PR aktivity aj.
 • Důležité je i navázání na tzv. sekundární asociace, tedy vytváření hodnoty pomocí navázání i na tradice a jiné informace v myslích spotřebitelů, navázání na jiné zdroje a hodnoty. Příkladem je zapojení škol do dalších vzdělávacích, kulturních, ekologických aj. aktivit v regionu a v obci.
 • Další důraz se dnes klade na tzv. interní branding (zaměření na rozvoj a spolupráci se zaměstnanci) a tvoření komunity značky například i na sociálních sítích.

Komunikace školy s veřejností na internetu

Dnes si již vůbec nedovedeme představit komunikaci školy s veřejností bez využití internetu jako hypermédia. Marketing na internetu prošel za posledních 25 let dynamickým vývojem, je to nyní komplexní disciplína, jež je úzce svázaná s rozvojem ICT. Zařazení této problematiky i do oblasti školství se objevuje jako nové téma i v současných zahraničních publikacích k marketingu školy (DiMartino, & Jessen, 2018; Lockhart, 2016 a,b).

Výchozí bod i pro školy již před řadou let vyjádřil trefně Janouch (2010): „internetový marketing je již dnes významnější než klasický marketing tam, kde lidé využívají vyspělé technologie“.

Na to navazuje i další důležité tvrzení dle Lockhart (2016 b, s. 5): „Cena technologií pro zapojení studentů, rodičů a komunity do komunikace se školou se dramaticky snížila, a naopak dramaticky vzrostla snadnost, s jakou je možné tyto technologie využívat.“

Pokud zvážíme to, že podle Eurostatu dosahuje tzv. penetrace internetem v ČR již cca 90 % a že je prakticky u generací X a Z stoprocentní, pak je evidentní, že i marketing školy musí implementovat komunikační kanály spojené s internetem. V neposlední řadě je potřebné vzít v úvahu, že již v roce 2019 60 % českých uživatelů přistupovalo k internetu přes mobily.

Zvažte: Z které generace jsou rodiče vašich žáků a studentů a jaká média především využívají pro získávání informací? Jaké kanály, a i jaká koncová zařízení preferují pro komunikaci s organizacemi?

Marketingová komunikace na internetu patří mezi nejdůležitější a nejviditelnější složku marketingových 4P. Internet spojením s Webem 2.0 přinesl novou marketingovou komunikaci a rozšířil a obohatil komunikační kanály. Z hlediska organizací se rozrostla nejenom komunikace se zákazníky a stakeholdery, ale i vnitřní komunikace s využitím nových nástrojů.

I pro školy bude platit, že „Komunikace se zákazníky je proces a jako takový se musí monitorovat, analyzovat a zlepšovat...“ (Janouch, 2010, s. 21).

Strategie v oblasti marketingu na internetu či digitálního marketingu musí samozřejmě vycházet ze strategie organizace a pro marketing a zde je klíčovou záležitostí integrace všech aktivit. Proto prezentace školy na internetu potom musí vycházet ze strategie marketingové komunikace školy. Tvorba internetové prezentace by neměla vycházet jen z nahodilého impulzivního rozhodnutí, ale musí být postavena na základě uvážlivého promyšlení. V zásadě lze postup shrnout do třech základních kroků:

 • Pečlivě analyzovat a definovat své cíle.
 • Určit cílové skupiny uživatelů.
 • Využít porovnání se s konkurencí.

Marketing na internetu musí vycházet z celkové marketingové strategie a stanovených cílů marketingové komunikace. Těmi cíli v oblasti školství určitě bude posílení image organizace, splnění informačních povinností, získání žáků či studentů, podpora vzdělávacího procesu atd. Dnes sem určitě přidáme i prezentaci školy jako značky.

V letech 2020–2021 autor publikace v projektu NIDV (NPI) lektoroval kurz zaměřený na marketing školy, jehož součástí bylo i hodnocení webů škol. Setkal se nejenom s dílčími chybami, ale i s velmi zastaralými weby, a dokonce i se špatně spravovaným obsahem stránek školy. Proto uvedená publikace Marketing školy (Eger, 2021) obsahuje i řadu námětů a praktických doporučení pro uvedenou oblast marketingové komunikace.

V současné koncepci integrovaného marketingu je velmi žádoucí elektronický WOM (eWOM) a některé studie ukazují, že může být účinnější než použití tradičních nástrojů reklamy právě proto, že doporučení přátel na síti má vyšší hodnotu a důvěryhodnost než tradiční komunikace reklamou.

Zvažte, že SM zjednodušila možnost komunikace o vaší škole z řady pohledů či způsobů, ale naopak umožnila, že tato komunikace může být v určitém ohledu (přístupu) i velmi komplexní (podle Lockhart, 2016 b). SM otevřela nové cesty, kterými školy mohou poskytovat informace, odpovídat na dotazy, také vyvracet fake news či dezinformace, a to rychle a poměrně rozsáhle. Proto se v nové publikaci zabýváme i problematikou tzv. komunita (značek = škol) na sociálních médiích.

Obecně je uváděno, že virtuální komunity značek mají tři hlavní komponenty:

 • Sounáležitost, kdy členové komunity cítí určitou sounáležitost k sobě navzájem a odlišují se tím také od ostatních.
 • Sdílení tradice a také často i rituálů spojených s organizací a její značkou.
 • Nakonec i určitou odpovědnost vůči značce, její komunitě a členům této komunity.

Členové sdílí společný zájem a účastní se v komunitě čtením zpráv, lajkováním, sdílením či přeposíláním obsahu, ale i jeho vytvářením prostřednictvím komentování atd. Tyto nové virtuální komunity jsou také více otevřené a snadněji dosažitelné i pro další zájemce z široké veřejnosti. Může dále docházet ke zvýšení dosahu komunikace na internetu, kdy někteří uživatelé z této sítě a komunity, kteří jsou se značkou školy spojeni, jsou ochotni sdílet obsahy nebo i vytvářet další i mimo profilovou stránku školy na sociální síti.

Podle Lockhart (2016 b) je Facebook velmi efektivní nástroj pro zapojení komunity, která již má povědomí o škole. Facebook a případně jiné sociální sítě oproti www stránkám školy vedou k možnosti častěji informovat cílové skupiny a upozorňovat je na události, novinky a další zprávy. Komunikace by měla být více neformální, ale aktuální, a je potřebné rychle reagovat na dotazy a případnou negativní zpětnou vazbu.

V publikaci k marketingu pro školy na s. 98 uvádějí DiMartino a Jessen (2018) odkaz na výzkum, který byl před lety uskutečněn v USA a byl zaměřený na efekt reklamy na prestiž instituce. Tvrdí, že „školy, které více investovaly do svých webových stránek, promo videí a komunikace na sociálních sítích, byly považovány partnery, učiteli, studenty, ale i investory za školy s vyšší kvalitou.“ Je mi jasné, že ne všem pedagogům se to bude líbit, ale my jsme nyní v oblasti disciplíny marketing školy, a tak to prosím mějme na paměti.

Na závěr tohoto stručného výběru z nové publikace uvedeme tzv. mýty v oblasti marketingu školy:

 • Marketing není vlastně nic jiného než reklama a propagace školy.
 • Marketing je zaměřen pouze na cílové skupiny mimo školu.
 • Marketing se nás netýká, my jsme učitelé a marketingové řízení školy je víceméně problémem vedení školy, a ne řadových pedagogických pracovníků.
 • Přání a potřeby žáků a studentů či rodičů jsou shodnými pojmy.
 • Při inovaci vzdělávání (produktu) v naší škole vycházíme z legislativy a pedagogických dokumentů, není potřebné komunikovat se zástupci tzv. cílových skupin.
 • Z tohoto pohledu je zřejmé, že i strategie rozvoje školy je jen záležitostí managementu školy a případně sboru školy.
 • Širší okolí školy nemá na naši školu a vzdělávání v ní zas tak důležitý vliv.
 • Dobře víme, jak komunikovat s lidmi z okolí školy, není potřebné se jich ptát na jejich názor.

Teprve při uvědomění si toho, že každý pedagogický pracovník musí komunikovat se zástupci různých výše cílových skupin spojených se školou, že se dnes podílí nejenom na realizaci RVP/ŠVP = hlavního produktu (vzdělávací služby), ale i na strategii školy, utváření její kultury, budování její image atd., najednou vidíme, že je účelné aplikovat marketing a že se to zejména v koncepci integrovaného marketingu týká skutečně nás všech. I proto je vhodné věnovat pozornost předložené publikaci a využít poznatky z marketingu v podstatě pro všechny důležité aktéry ve škole i mimo ni. 

Zdroje:

DiMartino, C., & Jessen, B. S. (2018). Selling school. The marketing of public relation. New York: Teachers College Press.

Eger, L. (2021). Marketing školy. Plzeň: ZČU v Plzni.

Foret, M. (2011). Marketingová komunikace. Brno: Computer Press.

Janouch, V. (2010). Internetový marketing. Brno: Computer Press.

Janouch. V. (2020). Internetový marketing. Brno: Computer Press.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2013). Marketing management. Grada.

Lockhart, M. J. (2016 a). Fundamentals of school marketing. London: Rowman & Littlefield.

Lockhart, M. J. (2016 b). Maximize your school marketing. London: Rowman & Littlefield.

Pelsmacker, P. a kol. (2003). Marketingová komunikace. Praha: Grada.

Světlík, J. (1996). Marketing školy. Zlín: EKKA.

Světlík, J. (2006). Marketingové řízení školy. Praha: ASPI.

Publikace Marketing školy (Eger, 2021) je volně dostupná v elektronické verzi v PDF: http://hdl.handle.net/11025/46122, nebo (pro ty, kteří rádi čtou z papíru) je možné si zakoupit výtisk na e-shopu ZČU v Plzni: https://e-shop.zcu.cz/?id=9788026110446&uri=/index.html.

Autor také doporučuje:

NIDV, nyní NPI (2016–2021) Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Dostupné z: https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.