Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Letem světem s Flightradarem
Odborný článek

Letem světem s Flightradarem

24. 1. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Anotace

Aktivita Letem světem s Flightradarem hravým a netradičním způsobem propojuje výuku zeměpisu (geografie) s digitálním prostředím – konkrétně pomocí aplikace Flightradar24.com. Cílem aktivity je přiblížení a zpestření učiva geografická kartografie a topografie (zeměpisná síť, měřítko a obsah plánů a map, praktická cvičení a aplikace dostupnými kartografickými produkty v elektronické podobě). Dílčím cílem je posílit žákovu schopnost pracovat v digitálním prostředí (orientace, získávání dat).

Název námětu

Letem světem s Flightradarem

Vzdělávací obor

Zeměpis (Geografie)

Období

2. stupeň ZŠ (6.–7. ročník), možno využít ve vyšších ročnících

Tematický okruh

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie; Přírodní obraz Země. Regiony světa

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

Z-9-1-01 Žák organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů.

Z-9-2-01 Žák prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.

Z-9-3-01 Žák lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny.

 

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Matematická gramotnost

Žák dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím početních výrazů. (MG-3-2-13 Třetí období)

Žák promyslí a naplánuje způsob řešení problému, propojí jednotlivé informace a data. (MG-3-6-01 Třetí období)

Žák přehledně zapíše či jinak znázorní proces řešení problému. (MG-3-6-04 Třetí období)

Žák interpretuje získané výsledky vzhledem k zadání. (MG-3-6-07 Třetí období)

Digitální gramotnost

Žák charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání; na příkladech z okolí ukazuje, jak digitální technologie zlepšují život. (DG-3-1-01 Třetí období)

Žák na základě vlastních kritérií pro vyhledávání získává potřebné informace z doporučených zdrojů. (DG-3-3-01 Třetí období)

Žák ukládá informace tak, aby je mohl efektivně třídit a vyhledávat. (DG-3-3-02 Třetí období)

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Letem světem s Flightradarem hravým a netradičním způsobem propojuje výuku zeměpisu (geografie) s digitálním prostředím – konkrétně pomocí aplikace Flightradar24.com / Flightradar24 Flight Tracker, jež mapuje letecký provoz po celém světě. [1]

Cílem aktivity je přiblížení a zpestření učiva geografická kartografie a topografie (zeměpisná síť, měřítko a obsah plánů a map, praktická cvičení a aplikace dostupnými kartografickými produkty v elektronické podobě). Aktivita se věnuje i dalšímu vzdělávacímu obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (např. Země jako vesmírné těleso – světový čas, časová pásma, pásmový čas, …). Dílčím cílem je posílit žákovu schopnost pracovat v digitálním prostředí (orientace, získávání dat) a s nástroji v něm (aplikace Flightradar24.com, Mapy.cz).

Svým obsahem aktivita pracuje s dílčím cílem vzdělávací oblasti Člověk a příroda, kdy žák odhaluje souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech nejen ČR, ale i v Evropě a ve světě. [2] Zároveň přináší propojení do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.

Zadání a vlastní práce žáků

Učitel žáky seznámí s aplikací Flightradar24 (k čemu slouží, jaké jsou její možnosti, kde je možné ji stáhnout [3] a další). Je dobré, aby si učitel aplikaci nebo webovou stránku vyzkoušel dopředu a znal všechny možnosti jejího využití. Žáci dostanou prostor se s aplikací seznámit (ve vyučovací hodině nebo doma), a poté mají za úkol:

 1. Vybrat si na v aplikaci na mapě náhodně 3 letadla, která jsou „na cestě“, a určit u nich:
  • Trasu (startovní a cílovou destinaci letadla – název letiště, města, státu, kontinentu);
  • Vzdálenost trasy (v km);
  • Minimálně 5 zeměpisných „souvislostí“, které trasa letadla obsahuje (jaký přeletí stát, pohoří, moře, oceán apod.);
  • Čas celého letu (čas odletu, čas přistání), určit místní čas v destinaci a případně dopočítat časový posun a kolik časových pásem letadlo překoná. [4]
 2. Najít a vybrat na mapě 3 mezinárodní letiště z různých kontinentů a zaznamenat jejich polohu vzhledem k městu, u kterého leží (např. Letiště Václava Havla v Praze leží na severozápadním okraji Prahy);
 3. Vybrat si na mapě 1 letiště, zobrazit si odlety a přílety a vypsat si min. 5 destinací, ze kterých letadla na letiště přilétají a do kterých odlétají, určit u nich stát a kontinent;
 4. Jako rozšíření, které zajistí rozvoj matematické gramotnosti, žák určí:
  • Trasu mezi 2 letišti, během které letadlo přeletí 5 států (při přímém letu);
  • Na libovolné trase, kdy bude letadlo nejblíže zemskému povrchu (po na stoupání do normální letové výšky);
  • Jak se změní délka trasy, pokud se bude muset letadlo vyhnout určitému území (například státu z důvodu válečnému konfliktu nebo pohoří z důvodu nepříznivého počasí).
 • Uvedené úkoly jsou pouze příklady, jak je možné s aplikací pracovat. U všech úloh je ideální, aby žák dostal prostor svůj postup a způsob řešení.

Žák všechny údaje zpracovává, zaznamenává i vyhodnocuje v digitální formě (např. do tabulky pomocí nástroje Microsoft Excel), aby se k nim mohl vracet a sdílet je, čímž posiluje digitální gramotnost. Tato forma učiteli usnadní zpracování a vyhodnocení celého úkolu. Získaná data žáků využije jako opěrné body pro další výklad (např. časová pásma, určování polohy na mapě).

Po celou dobu je učitel žákům k dispozici jako rádce a případně může pomoci s vysvětlením pojmů souvisejících s tématem.

Ukázka snímku z Flightradaru

Autor díla: Adam Cvik

Zdroj: https://www.flightradar24.com/RYR9FF/2a43d7a3

Vyhodnocení

Tato část aktivity probíhá vždy ve vyučovací hodině. Vyhodnocení může mít charakter představování jednotlivých výsledků žáků, které jsou doplněny o učitelův vysvětlující komentář konkrétní probírané tematiky.

Aktivita je koncipována jako dlouhodobá, aby se žák mohl s aplikací seznámit a postupně plnit zadané úkoly. Možností je i práce ve vyučovací hodině, zde je ovšem nutnost, aby každý žák (nebo dvojice) disponoval aplikací přímo ve svém mobilu nebo na počítači v odborné učebně, záleží na možnostech školy.

Inovace. Pokud by aktivita žáky bavila nebo ji chtěl učitel rozšířit o jiný dopravní prostředek, obdobně lze využít sledování lodní dopravy. [5] Sledování letecké i lodní dopravy lze prolnout s tematikou environmentální výchovy (odpovědný vztah k ochraně přírody a přírodních zdrojů, ekologické problémy, …).

Komentář z pohledu kompetence digitální

Aktivita propojuje digitální prostředí s výukou vzdělávacího oboru Zeměpis. K přiblížení i zpestření učiva si na pomoc bere virtuální prostředí, které je žákovi blízké a umí se v něm pohybovat. Aktivita představuje možnost využití digitálního nástroje (aplikace, webová stránka Flightradar24.com) nejen pro vzdělávání, ale také pro běžný život. Žáka vede k pochopení, že určitá forma digitalizace proniká do všech odvětví společnosti. V tomto případě umožňuje Flightradar a podobné aplikace běžnému uživateli proniknout více do letového provozu, například když plánuje svou vlastní cestu nebo sleduje let blízké osoby. [6]

Při aktivitě je žák veden k samostatné práci v digitálním prostředí. Sám si vyhledává data, která následně zaznamenává a vyhodnocuje. Nedílnou součástí je propojení vzdělávacích oborů, v tomto případě Zeměpisu a Matematiky a její aplikace. Žák je nucen využít svých matematických znalostí a schopností při vyhodnocování získaných dat, zejména při pochopení konkrétních souvislostí spojených s probíranou látkou (např. časová pásma, časový posun, určení zeměpisné polohy atd.).

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální a matematickou gramotnost.

Matematická gramotnost. Rozvoj této gramotnosti se odehrává při zaznamenávání a vyhodnocování dat získaných z digitálního prostředí. Žák se snaží datům (vzdálenosti v km, dopočet časových pásem, …) porozumět, aby je mohl zpracovat. Výsledky vhodně a přehledně zaznamenává, aby je mohl sdílet a úkol dokončit.

Digitální gramotnost. Tato gramotnost je rozvíjena při získávání údajů, kdy žák pracuje v digitálním prostředí (konkrétně s aplikací Flightradar24.com). Pomocí této webové (i mobilní) aplikace získává data, s nimiž pracuje v zeměpise. Žák se snaží v digitálním prostředí orientovat, aby získal potřebné údaje (vzdálenost v km, výškové metry, dopočet časových pásem atd.), které následně třídí a vyhodnocuje pro další část aktivity. V neposlední řadě také žák volí vhodné digitální nástroje pro zaznamenávání výsledků svého hledání.

[1] Více o stránce (aplikaci) Flightradar: https://flightradar.live/cs/; samotná stránka: https://www.flightradar24.com/.

[2] RVP, MŠMT, Praha, 2021.

[3] Dostupnost aplikace jak v App Store, tak i na Google Play.

[4] Žáci mohou k určování dalších údajů využít aplikace nebo webové stránky, které znají, nebo je učitel doporučí, např. web pro určování časových pásem https://www.zmenacasu.eu/casova-pasma/; Mapy.cz, GoogleMaps apod.

[5] Webová stránka na sledování lodního provozu: https://www.planetacestovani.cz/lodni-provoz-online/; https://www.vesselfinder.com/.

[6] Nebo může být i koníčkem stejně jako u autora tohoto článku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 1. 2022
Článek poskytuje popis velmi pěkné, netradiční aktivity, v které je propojen obor s vhodným rozvojem matematické a digitální gramotnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.