Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naši a videa na Tik Toku
Odborný článek

Naši a videa na Tik Toku

16. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Naši a videa na Tik Toku je výuková aktivita zasazená do světa sociálních sítí, oblíbeného světa zejména dětí a mládeže. Hlavním cílem aktivity je vést žáky k uvědomění, že stejný text mohou různí adresáti vnímat a hodnotit různě. Žáci nebudou primárně hodnotit reakce spolužáků, ale zapojí své rodiče (prarodiče). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Název námětu

Naši a videa na Tik Toku

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura; Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (6.–7. ročník)

Tematický okruh

Literární výchova; Člověk ve společnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

• Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla.

• Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.

• Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

• Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Přemýšlí o tom, proč různí čtenáři (adresáti), které zná, mohou na stejný text reagovat různě.

Najde důležité informace či momenty v textu, vnímá jejich význam pro sebe i jiné adresáty.

Popis námětu na učební činnost žáka

Naši a videa na Tik Toku je výuková aktivita zasazená do světa sociálních sítí, oblíbeného světa zejména dětí a mládeže [1]. Žáci pracují s videi na Tik Toku [2]. „Mladá“, ale mezi dětmi populární sociální síť vyvíjená čínskou společností ByteDance (https://www.bytedance.com/en/) nabízí krátká mobilní videa, jež by měla podnítit kreativitu a pobavit [3]. Výběr sociální sítě Tik Tok je záměrný, neboť učební činnost přináší i prostor pro diskusi o samotném Tik Toku, jeho charakteristice, popularitě a rozdílnostem oproti jiným sociálním sítím.

Hlavním cílem aktivity je vést žáky k uvědomění, že stejný text mohou různí adresáti vnímat a hodnotit různě. Žáci nebudou primárně hodnotit reakce spolužáků, ale zapojí své rodiče (prarodiče). Učební činnost tak staví na pohledu různých generací na videa, specifickou a dnes oblíbenou formu vyjádření ve virtuálním světě.

Dílčím cílem aktivity je posílit v žácích schopnost vyjádřit svůj názor na daný text (i když je zpracovaný formou videa), podepřít své hodnocení argumenty a zároveň reflektovat, analyzovat a přijmout hodnocení jiných čtenářů.

Aktivita je složena z dílčích kroků, žáci si sami rozvrhují a organizují práci. Učební činnost kombinuje samostatnou práci žáků, spolupráci s rodiči (prarodiči) a společnou diskusi s učitelem a spolužáky.

Výukovou aktivitu doporučujeme k zařazení jak v rámci učiva vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura (interpretace zhlédnutého, smysl textu, autorův osobitý styl a autorský záměr aj.), Výchova k občanství (tolerance různých názorů, schopnost argumentace, práce s mediálními sděleními, …), tak i jako mezipředmětovou sondu do žákovských preferencí ve virtuálním světě (co, koho a proč sledují) v porovnání s názory dospělých v jejich okolí.

Průběh aktivity

Evokační část je zacílená na dvě skutečnosti; představit sociální síť Tik Tok a poukázat na různé preference při sledování videí, případně obsahu sociálních sítí obecně.

Učitel mapuje, co žáci o Tik Toku vědí, jaké s ním mají uživatelské nebo autorské zkušenosti, jaký typ videí rádi sledují. Zaznít by měl také základní popis sociální sítě a odlišnosti od jiných sociálních sítí. Zejména YouTube může působit jako totožná platforma. Oslím můstkem k následující samostatné práci mohou být učitelovy zkušenosti se sledováním či publikováním videí na Tik Toku.

Zadání samostatné práce

Samostatná práce představuje „vlastní výzkumné šetření žáků“. Dle svého uvážení a pro zvýšení motivace žáků může učitel zadání pojmout s nádechem vědy a zařadit metodologické okénko a příslušnou terminologii (standardizovaný postup sběru dat, kvalitativní výzkumná strategie, …).  

Žákům jsou představeny všechny čtyři fáze samostatné práce. Zároveň je určený čas pro zpracování.

1) Žák si vybere tři oblíbená videa na Tok Toku a požádá svého rodiče (prarodiče či jiného dospělého) o spolupráci. Žák dospělému videa pustí a poznamená si jeho bezprostřední reakce, komentáře, hodnocení. Důležité je, že se v této fázi na nic nedoptává a neprojevuje svůj názor na hodnocení dospělého. [4]

2) K poznámkám, které si z hodnocení videí dospělým žák udělal, si následně dopíše své vysvětlení, proč si myslí, že dospělý hodnotil video zrovna takovým způsobem. Jako příčinu může například určit záležitosti týkající se věku, zálib, profese, znalostí o daném tématu.

3) Žák sdílí své domněnky s dospělým, tedy autorem výchozího hodnocení. Žák se dospělého doptává, proč videa hodnotil uvedenými komentáři, porovnává, v čem se jeho odhad shoduje se skutečnými důvody hodnocení dospělého apod.

4) Žák shrne svá zjištění – shoda jeho odhadu hodnocení a skutečnost, v jakých oblastech se zmýlil, co nejčastěji dospělý u videí zmiňoval, …

Během samostatné práce je učitel rádcem, případně odpovídá na žákovské dotazy, důležité je poskytnout žákům adekvátní prostor pro odpovědnost za plnění úkolu a rozvržení vlastní práce. V případě neochoty rodiče či jiného dospělého spolupracovat se žákem může daný žák zapojit učitele.

Společná práce ve třídě

Společná práce ve třídě následuje po splnění všech fází úkolu, žáci mají u sebe poznámky ze svého šetření. Smyslem této části aktivity je představit výsledky práce, ale také zreflektovat postup práce žáků a celou aktivitu uzavřít.

Konkrétní pojetí této části je na zvážení učitele. Obsahově doporučujeme věnovat se dvěma stěžejním tématům: jeden text, dva čtenáři (Jak jsi očekával, že dospělý zhodnotí tvoje videa, a jak je nakonec hodnotil? Co tě překvapilo? Které skutečnosti mají obecně podle tebe vliv na to, že lidé vnímají stejný text různě? Zkus vymyslet příklad textu, který by mohl na všechny působit stejně.) a práce na úkolu (Bavilo tě zapojit do školní práce rodiče? V čem myslíš, že to může být přínosné a naopak? Jak ti vyhovovala práce na úkolu, kdy sis sám rozhodoval o tom, jak a kdy přesně jednotlivé kroky zpracuješ?).

Námět k inovaci, rozšíření

Jak je již naznačeno v popisu, výukovou aktivitu lze zpestřit metodologickým pojetím, seznámit žáky se základními odbornými pojmy a postupy. Žáci mohou společně s učitelem či samostatně před úkolem formulovat hypotézy, nastavit kritéria pro výzkumný vzorek (oslovit větší počet dospělých, zaměřit se na zapojení více generací), zpracovat výsledky do předem připravených formulářů, zobecnit získané závěry apod. Navrženou inovací otevírá aktivita prostor pro rozvoj matematické gramotnosti (zejména různé typy matematického textu, jejich porozumění i vytváření, formulování hypotéz, zobecňování získaných zkušeností).

Další možnost rozšíření se nabízí v rámci českého jazyka. Žáci mohou zkusit napsat „objektivní text“ (který podle nich vnímají všichni čtenáři stejně), viz otázky ze společné práce ve třídě. Poté mohou žáci přemýšlet o společných charakteristikách vlastních textů (evokace při slohové výchově – odvozování různých informačních žánrů).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Zařadíme-li výukovou aktivitu do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, přínosná je v první řadě hlubší práce s textem ve formě videa. Žáci jsou v dnešní době zvyklí videa sledovat, málokdy ale důkladně analyzovat. Když už o videích hovoří a hodnotí je, bývá to s vrstevníky. Nyní jsou zapojeni rodiče, což přináší jiný pohled na vnímání dílčích prvků textu  jeho vyznění jako celku.

Přesah do vzdělávacího oboru Výchova k občanství nabízí svět sociálních sítí, který je v aktivitě výchozím zdrojem pro práci. Tik Tok je mezi dětmi a mládeží aktuálně populární sociální síť, považujeme proto za perfektní možnost zapojit ji smysluplně do výuky a hovořit o ní se žáky v rámci většího kontextu.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita posiluje žákovo vnímání skutečnosti, že různí čtenáři mohou reagovat na stejný text jinak. Zároveň prakticky poznávají, že je běžné, že se může názor jiných čtenářů na text lišit od názoru jejich. Žáci pracují během aktivity s videi na sociální síti, což je jedna z častých forem textu, s níž se běžně setkávají a kterou sami vyhledávají. Během aktivity žáci začínají pracovat s dovedností interpretovat obsahové sdělení ve videu, hodnotit působení této formy textu na adresáta a zkoumat, jaké prvky autoři videí používají a jak naplňují autorský záměr.

[1] Aktivita je variací na učební činnost Naši a můj oblíbený youtuber, která vznikla pro on-line vzdělávací modul na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Vanda Vaníčková je jednou z autorek modulu, konkrétně pak autorkou tohoto výukového námětu. Dostupné na WWW: <https://gramotnosti.rvp.cz>.

[2] Videa z Tik Toku lze nahradit například videem z YouTube a hodnotit žákova oblíbeného youtubera; případně obecně jakéhokoli influencera, jehož tvorbu žák považuje za zajímavou. Podstatné je zachovat aspekt tvorby na sociálních sítích a dva pohledy – žák a dospělý.

[3] Více o sociální síti na: <https://www.tiktok.com/about?lang=cs>.

[4] Pro zvýšení motivace dospělých zapojit se do aktivity a zároveň pochopit její smysl a přínos pro žáky doporučujeme napsat krátký „průvodní dopis“. Žáci jím představí aktivitu lépe než pouhým konstatováním „mám úkol a musíte mi s ním pomoct“.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 12. 2021
Příspěvek autorské dvojice Cvik, Vaníčková přináší námět na využití jedné z webových platforem, kde jsou dnešní děti nesmírně aktivní - sítě BiteDance TikTok. Síť vedle toho, že nabízí miliardy videí natočených a "postovaných" z celého světa, videí v atraktivním portrétním formátu (vertikálním), je potenciálně prostorem názorového vůdcovství, product placementu a dalších komerčních či jiných manipulací. Autoři zvolili při práci se sítí postup zahrnutí atypického pozorovatele, dospělého jedince, do zkoumání reakce na tyto podněty. Zapojení rodičů (zralejších jedinců) při hodnocení obsahu této v podstatě jen mládežnické sítě je velmi podnětné a hodné následování - není tolik příležitostí přemýšlet o různosti (hodnot, vnímání světa) v rámci dvou či vícegeneračních rodin. Učitel bude muset sebrat odvahu. A já doufám, že ji najde.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění