Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Když ve sportu nejde jen o sport
Odborný článek

Když ve sportu nejde jen o sport

13. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Aktivita cílí na internetové zpravodajství a příspěvky ve virtuálním prostředí. Otevírá témata, která dle laického pohledu se sportem vůbec nemusejí souviset (politika, xenofobie, rasismus, předsudky, nesnášenlivost, …), ale také ta, která i antifanoušek sportu očekává (hra podle pravidel, duch fair play apod.). Žák si sám vybírá texty, které analyzuje (porozumění obsahu, hlavní aktéři, hodnocení chování), a následně se je snaží zasadit do kontextu dalších událostí. Aktivita je koncipovaná jako dlouhodobý úkol. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Když ve sportu nejde jen o sport

Vzdělávací obor

Výchova k občanství; Tělesná výchova

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. třída)

Tematický okruh

Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec; Činnosti podporující pohybové učení

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

VO-9-1-03 Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

VO-9-1-05 Žák objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.

VO-9-1-06 Žák rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti.

VO-9-2-01 Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.

TV-9-3-01 Žák užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.

TV-9-3-02 Žák naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Žák samostatně (průběžně a podle potřeby) vyhledává informace ve všech typech textů včetně multimodálních. (ČG-4-2-01 Čtvrté období)

Žák najde důležité informace či momenty v textu, posuzuje jejich význam pro sebe i jiné adresáty. (ČG-4-2-04 Čtvrté období)

Žák najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu. (ČG-4-2-05 Čtvrté období)

Žák propojuje myšlenky, názory, postoje z četby náročných textů s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory. (ČG-4-2-07 Čtvrté období)

Žák uvažuje o tom, jak jsou názory, události, chování postav a další složky textu ovlivněny dobovými, geografickými, kulturními i jinými souvislostmi a okolnostmi. (ČG-4-3-06 Čtvrté období)

Žák pátrá, zda jsou v textu určité společenské skupiny podávány se (skrytými) stereotypy, které slouží zájmům jiných skupin. (ČG-4-3-07 Čtvrté období)

Digitální gramotnost

Žák cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy. (DG-4-1-08 Čtvrté období)

Žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. (DG-4-3-01 Čtvrté období)

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Když ve sportu nejde jen o sport cílí na internetové zpravodajství a další příspěvky ve virtuálním prostředí. Konkrétně na sportovní prostředí, které se (obzvláště poslední dobou) stává hřištěm nejen sportovních výkonů, ale také různých událostí, jež mají přesah do života společenského, politického apod. Aktivita otevírá témata, která dle laického pohledu se sportem vůbec nemusejí souviset (politika, xenofobie, rasismus, předsudky, nesnášenlivost, …), ale také ta, která i antifanoušek sportu očekává (hra podle pravidel, duch fair play apod.).

Žák si sám vybírá texty, které analyzuje (porozumění obsahu, hlavní aktéři, hodnocení chování), a následně se je snaží zasadit do kontextu dalších událostí. To je hlavním cílem aktivity. Dílčím cílem je pochopit vliv mediálního prostředí na svět sportu i s přesahem do běžných životů. Aktivita dává možnost k propojení vzdělávacích oblastí, v tomto případě se jedná o oblast Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Aktivita je koncipovaná jako dlouhodobý úkol.

Zadání

Učitel aktivitu představí žákům (dlouhodobá samostatná práce, dílčí cíle) i s tématem, které vybral. Je důležité, aby téma splňovalo gros aktivity (aktuálnost, názorné příklady problematiky, dostupnost zdrojů apod.), učitel k němu měl co říct a aby pro žáky bylo atraktivní.

Pro ukázku jsme vybrali: Kauza Ondřej Kúdela a údajný rasismus v zápase Evropské ligy mezi skotským týmem Glasgow Rangers a českou Slavií Praha. [1]

 • Společenský přesah – incident rezonoval celou společností od politických špiček až po lidi, které sport, potažmo fotbal, nezajímá;
 • Trvalost – kauza vypukla v zápase na jaře roku 2021 a ještě po půl roce byla událost probírána médii a ovlivňovala další sportovní akce;
 • Postavy kauzy – do kauzy se kromě hlavních aktérů (Ondřej Kúdela, Glen Kamara) zapojili další lidé, kteří se postupem času stávali známějšími díky svým názorům, postojům a dalšímu průběhu kauzy;
 • Informace z médií – o událostech informovala různá média (bulvární, seriózní), jednotlivci na sociálních sítích, zahraniční média;
 • Mezinárodní přesah – vzhledem k typu sportovního zápasu (zápas Evropské ligy – mezinárodní úroveň) měla kauza vliv i na vyjádření politických představitelů zainteresovaných zemí (Česko, Skotsko), ale také například těch, odkud pocházejí aktéři kauzy (např. Finsko).

Průběh aktivity. Aktivita je dlouhodobějšího charakteru, žák pracuje individuálně ve svém volném čase. Vyučovací hodiny slouží jako konzultace žákovy práce, případně se v nich nabízí pomoc učitele.

 1. Po zadání se žák seznamuje s tématem. Má za úkol najít pět internetových zdrojů (článků, příspěvků, blogů), které se tématem zaobíraly nebo o něm informovaly. Učitel určí časový úsek (minimálně týden) na vyhledání zdrojů;
 2. V další části žák pracuje se svými vybranými zdroji (rozbor, analýza, pochopení souvislostí, kontext) a dotváří si tak obraz celého „příběhu“ vybraného tématu (kauzy) dle zdrojů, se kterými pracuje. V této části má dále za úkol vybrat pět hlavních postav, které podle něj hrají v příběhu klíčovou roli, a vytvořit jejich základní charakteristiku. Učitel opět vymezí časové období, během kterého mohou žáci na úkolu pracovat;
 3. Na závěr žák sestaví žebříček vybraných postav a doplní ho argumenty, proč učinil zrovna takto. [2]

Celý postup a výsledky aktivity si zaznamenává, aby mohl poté svůj výstup odevzdat či prezentovat. Výše popsané činnosti mohou například probíhat i měsíc na pozadí samostatné výuky. [3]

Rozbor a zpětná vazba

Tato část probíhá společně ve vyučovací hodině. Každý si nachystá prezentaci a představení své práce. Představení může doplnit i o digitální prezentaci s obrázky (dbá na řádně uvedené zdroje obrázků). Vždy by měl být poskytnut dostatečný prostor na doplňující otázky učitele nebo ostatních žáků.

Významné je celkové shrnutí nejen dílčích výstupů, ale i celé aktivity. V této důležité části aktivity hraje stěžejní roli učitel, který nejprve shrne jednotlivé výstupy a pak to, k čemu aktivita směřuje. Snaží se rozproudit diskusi o klíčových bodech aktivity. Zdroje – Odkud žák čerpal informace? Jaké zaměření měly konkrétní zdroje? Ovlivnil výběr zdrojů jeho názor? Jednotlivé postavy kauzy – Jak na žáka působili vybraní aktéři incidentu? Popisovaly je zdroje vždy „černobíle“? Proč? Proč zvolil za hlavní zrovna je, jaké je jejich jednání? Společenský přesah – Proč si myslí, že sportovní událost a odvětví jsou často brány jako „rukojmí“ k demonstraci různých názorů? Jaký je rozdíl vnímání citlivých témat (rasismus, xenofobie, …) dnes a dříve? Proč už není ve sportovním odvětví na prvním místě „duch fair play“? Mediální svět – Jak k situaci z kauzy přispívá vývoj mediálního světa? Internetová média, blogeři, youtubeři? Jak vědět, čemu věřit? Jaký je rozdíl mezi bulvárními a seriózními médii? Kdo dnešní média vlastní a může to ovlivnit obsah informace?

Učitel pomocí vhodně položených dotazů a odpovědí pomáhá žákům pochopit rozdílnost názorů lidí, podávání stejné informace různými způsoby, ale také potřebu tolerance a respektu ve společnosti.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita propojuje více vzdělávacích oblastí, nejvíce pak Člověk a společnost s oblastí Člověk a zdraví. Pracuje s přesahem sportovního prostředí a dění do společnosti. Ilustrační kauza údajného rasismu z fotbalového zápasu Slavie Praha byla vybrána právě proto, že svým obsahem tento přesah dokládá. Konkrétní tematické propojení zmíněných oblastí lze spatřovat zejména v problematice rasismu, xenofobie a fair play. [4] Pomyslnou korunu propojení oblastí nasazují média, která v dnešní době velkou měrou ovlivňují (a mnohdy i pomáhají určovat) sportovní svět. Aktivita je vystavěna tak, aby se s těmito skutečnostmi žáci seznámili sami a aktivně, ne pouze v rámci učitelova výkladu.

Aktivita je vhodná jako dlouhodobý úkol, během něhož mohou žáci prostudovat dostupné zdroje a vytvořit si na téma vlastní názor. Je zde podobnost s výukovou aktivitou Toto je můj soused [5], jež žáka vede k práci s podobně orientovaným tématem (tolerance, respekt, tvorba a obhajoba vlastního názoru, …). Ovšem v představené aktivitě Když ve sportu nejde jen o sport žák informace zjišťuje sám, sám si formuluje vhodné argumenty, které poté používá při prezentaci.

Žáci by měli vnímat zároveň fakt, že celá aktivita pracuje s mediálními sděleními, která představují subjektivní pohled a interpretaci. Co se skutečně v případě fotbalového zápasu na hřišti a později stalo, ví jen přímí aktéři kauzy.

Nutno poznamenat, že aktivita předkládá „recept“, a z čeho budete vařit, je jen na vás. Může například jít pouze o tematickou oblast Člověk a společnost (kauzy z politiky, showbyznysu).

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou a digitální gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Aktivita u žáka rozvíjí hlavně čtenářkou gramotnost. Žák si dle zadání sám vyhledává informace (texty, články, příspěvky), které považuje za vhodné ke splnění úkolu. Informace analyzuje, snaží se jim porozumět a zařadit je do kontextu. Po rozboru textů se žák na základě získaných informací, ale také svých názorů, postojů a hodnot, snaží formulovat hodnotový žebříček, který doplňuje o vysvětlující komentář. Průběžný rozvoj této gramotnosti hraje důležitou roli při orientaci žáka v mediálním prostoru (hledání příspěvků, článků apod.).

Digitální gramotnost. Při vyhledávání vhodných zdrojů, je u žáka rozvíjena také digitální gramotnost. Žák se pohybuje ve virtuálním prostředí, z něhož čerpá informace (texty, články, příspěvky) a uvádí jejich zdroj – což je pro výstup aktivity klíčové, nejen z pohledu dodržování citační normy, ale také proto, že vybraný zdroj žákovi ukazuje, jak jednotlivé druhy médií pracují s informacemi a na co cílí.

[1] Stručné shrnutí pro neznalé: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/uefa-zacala-konat-v-kauze-kudela-takova-lepsi-remiza-zni-ze-slavie-149613.

[2] Učitel nazve žebříček dle svého – například „největší záporák a největší hrdina kauzy.“ Nebo může být kritériem řazení důležitost, vliv na vývoj kauzy, …

[3] Učitel může pro splnění úkolu vyžadovat dílčí splněné části, které žáci mohou elektronicky posílat. Před samostatnou prezentací odevzdají (zašlou) kompletně splněný úkol podle zadání.

[4] Pojednání k propojení oblastí viz CVIK, Adam. Tělák a občanka – výchovy, které nejsou cool, ale měly by být. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2019, [cit. 2021-11-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/22099/TELAK-A-OBCANKA---VYCHOVY,-KTERE-NEJSOU-COOL,-ALE-MELY-BY-BYT.html>. ISSN 1802-4785.

[5] CVIK, Adam. Výuková aktivita Toto je můj soused. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2020, [cit. 2021-11-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/22251/VYUKOVA-AKTIVITA-TOTO-JE-MUJ-SOUSED.html>. ISSN 1802-4785.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 12. 2021
Příspěvek je vhodným postupem integrace několika předmětů a nadpředmětových dovedností žáka. Je přiměřený tématem, atraktivní, dost náročný. Jedná se o využijí aktuální kauzy, která má také dlouhodobý a širší společenský přesah než jen do oblasti sportu a aktuálního sportovního dění. Téma rasismu a vnímání "červených linií" v různých kulturách je velmi náročně, u učitele i žáků si vyžádá pozornost, toleranci a trénink v kritickém odstupu od sebe sama a názorů skupiny. Velmi náročné, ale doporučuji k publikaci a následování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu