Odborný článek

Hudební abeceda

14. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Hublová

Anotace

Metodický postup při výuce základních tónů stupnice C dur.

Hudební abeceda je velmi jednoduchá pomůcka, která žákům pomůže zapamatovat si základní tóny stupnice C dur - žáci si ji vytvoří ze čtverců (doporučuji 3 x 3 cm).

Věnujte 5 - 10 minut v úvodu každé hodiny procvičování s těmito kartičkami. Jednoduchou a zábavnou formou tak naučíte žáky základní terminologii, od které se později mohou odvíjet jejich další hudební znalosti.

Nabízím zde několik námětů na využití těchto kartiček tak, jak pracujeme s podobnými pomůckami při činnostním vyučování, které vychází z principů sdružení Tvořivá škola.

Aktivity pro jednotlivce
 • Žáci vždy v úvodu vyrovnají celou řadu, nechte někoho/všechny najednou přečíst celou abecedu. Nabídnete tak všem, aby si ji překontrolovali a opravili si chyby.
 • Chtějte po žácích, aby rovnali kartičky podle vašeho diktátu, využívejte pořadí tónů v hudební abecedě, např. "Seřaďte takto: 1. tón, 5. tón, 6. tón." Nezadávejte příliš instrukcí, ideální jsou 2 - 3. Všichni žáci mají tak šanci alespoň jednou (později víckrát) být úspěšní.
 • Ukazujte noty na notové osnově, žáci opět rovnají - pojmenovávají tóny.
Aktivity s jednou sadou pro dvojici
 • Hudební abeceda je vyrovnána na lavici. Žák A se otočí/zakryje si oči. Žák B několik karet (začínáme jednou kartou, později zvyšujeme počet) otočí nápisem dolů. Žák A má za úkol jmenovat správné tóny, pro kontrolu je otočí.
 • Obměna předchozího - chybějící kartička je odebrána, mezera zmizí. Žák A musí objevit chybějící kartičku/kartičky.
 • Obměna předchozího - abeceda není vyrovnána ve správném pořadí.
Aktivita pro dvojici - dvě sady
 • Žák A vybere jednu kartičku a položí ji doprostřed lavice. Žák B má za úkol přiložit vedle tón, který je hned před/za tímto tónem (hned před je dost těžké!)
Rozšíření aktivit

K sadě s písmeny můžete připravit i kartičky s notami (každá kartička musí obsahovat 5 linek notové osnovy a správně umístěnou notu; doporučuji čtvrťovou - je hodně výrazná a žáci mají stále před sebou, že noty od 3. linky se značí nožičkou dolů). Můžete pak tvořit dvojice - nota a název, popř. po každé z předchozích aktivit ještě přidat správné noty k názvům.

Pouvažujte také o tom, jestli nenecháte žáky vyznačit noty na druhou stranu kartiček s hudební abecedou. Tím by otáčení některých kartiček získalo nový rozměr - žáci musí doplnit název noty hudební abecedy a současně si fixují jeho umístění ve stupnici C dur.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
22.46 kB
PDF
Hudební abeceda

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky s názvy základních tónů stupnice C dur