Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce s popisem osoby a jeho následné výtvarné zpracování
Odborný článek

Práce s popisem osoby a jeho následné výtvarné zpracování

Anotace

Tento didaktický článek je ukázkou integrace českého jazyka a výtvarné výchovy. Zaměřuje se na popis osoby, který je součástí Komunikační a slohové výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. Následně tento popis slouží jako předloha k výtvarnému zpracování. Výuka klade důraz na prožitkové pochopení pojmu popis a práce s ním. Taktéž může vést k upevňování vztahů a poznávání spolužáků. Tato hodina se dá realizovat i online podle fotografie žáků.

Cíl

Žák dokáže vlastními slovy definovat pojem popis osoby.

Žák popíše alespoň 10 větami svého spolužáka.

Žák dodržuje jednotlivé kroky při popisu osoby.

Žák výtvarně zpracuje popis svého spolužáka.

 

Téma: Práce s popisem osoby a jeho následné výtvarné zpracování

Úvod

Cíl úvodu: Žák dokáže sdělit cíl hodiny.

Žáci si sednou do kruhu na koberec. Učitel žáky na hodině přivítá. Sdělí jim cíl dnešní hodiny.

„Děti, dnes se naučíme pracovat s pojmem popis. Naším cílem je tedy porozumět pojmu popis, konkrétně popis osoby, umět ho vysvětlit a následně alespoň deseti větami popsat vámi vybranou postavu. A tuto osobu následně namalovat na velký formát čtvrtky A3.

Aktivizační část

Cíl akt. části: Žák dokáže vlastními slovy definovat pojem popis osoby.

Učitel se žáky snaží navést k vlastní formulaci tématu. „Jak si myslíš, že můžeme popsat osobu? Co je to ten popis? Čím se každý z nás liší? Jak vypadáme? Čeho si na sobě všímáme? A v jakém pořadí? Čím se odlišujeme?“

Žáci sami dospějí k vymezení pojmu:

Popis osoby = popis vzhledu: vnějších znaků (figura, obličej, oči, ústa, krk aj.).

Učitel poukáže na důležitost při popisu, a to dodržovat jednotlivé kroky, stanoví si s žáky osnovu.

Popisujeme: postupně, přesně (od viditelných znaků).

Osnova:

1. Úvod: Koho popisujeme (maminku, kamarádku, aj.)

2. Hlavní část: a) postava, b) hlava (obličej, oči, ústa, nos, čelo, uši, vlasy), c) další nápadné znaky (pihy, brýle aj.), d) oblečení

3. Závěr: Vztah k postavě

Ukážeme si na příkladu: Učitel popíše sebe, následně někoho ze třídy (žáci mohou uhodnout, o koho se jedná).

Motivační část

Cíl: Žák pomocí hry popíše známou osobnost alespoň pěti větami.

Žáci si utvoří dvojici. Učitel rozdá každému z žáků obrázek slavné osobnosti. Každý žák se pokusí ve dvojici popsat osobnost dle jednotlivých kroků (musí ale vynechat v tomto případě jméno osobnosti, aby se mohlo jednat o hru).

Následně žáci položí obrázky doprostřed. Lístečky si ale proházejí.

Poté mají za úkol popis přečíst a přiřadit k dané osobnosti. Žáci si vzájemně naslouchají a hledají v popisu správnost.

Taktéž učitel poukáže na správnost, popřípadě se společně se žáky pokusí chybnost opravit.

V tomto případě je dobré dodržet i anonymitu toho, kdo lísteček psal, aby se necítil nepříjemně, kdyby neměl popis úplně bezchybně (nicméně je to první popis, na chyby právě poukážeme, mezi žáky však může být citlivější jedinec).

Hlavní část

Cíl:

Žák popíše alespoň 10 větami svého spolužáka.

Žák myšlenky zformuluje do textu.

Žák dodržuje jednotlivé kroky při popisu osoby.

Žák výtvarně zpracuje popis svého spolužáka.

Učitel vyzve žáky k tomu, aby se rozdělili do dvojic. Každá z dvojic se bude popisovat vzájemně. Sedí společeně v lavici tak, aby se mohli pozorovat.

Popis si následně společně přečtou. Popřípadě doplní. Učitel žáky obchází a kontroluje správnost.

Poté žáky vyzve k malbě spolužáka.

Autor díla: Lucie Tůmová

 

Závěrečná část

Cíl: Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z hodiny.

Žák dokáže zhodnotit hodinu, vlastní práci.

Žák dokáže shrnout alespoň dvěma větami, co se naučil.

Žáci se s učitelem znovu setkávají v komunitním kruhu. Ukazují spolužákům své dílo a následně přečtou popis osoby. Žáci zhodnotí, zda se opravdu jednalo o popis. Zjistí tedy, zda spolužák dosáhl cíle hodiny.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž samotní žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení. Odpoví na to, co se jim povedlo, co pro ně bylo obtížnější, co by příště udělali jinak. Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnášejí.

Ke konci už shrne celou hodinu učitel (shrne cíle a téma hodiny), pochválí žáky za práci.

Poznámka:

Hodina lze realizovat online. V takovém případě se žáci mohou popsat a namalovat podle fotografie spolužáků.

Reflexe

Tuto hodinu ráda využiji znovu. Příště bych možná zvolila možnost vyhledání vlastní osobnosti na PC, abychom mohli poznat i zájmy žáků. Nicméně tato hodina se setkala i tak s ohlasem. Žáky bavila jak motivační část, tak hlavní, a především malba.

Z tohoto vyučovacího bloku jsem následně vytvořila nástěnku.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
511.72 kB
PDF
Obrázky známých osobností

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 2. 2022
Velmi pěkné a didakticky zpracované mezipředmětové téma. Chtěla bych vyzdvihnout pečlivost zpracování a osobní angažovanost a zájem, který je z toho patrný. Domnívám se, že pro učitele může být článek velmi inspirativní. Líbí se mi také návrhy na variantní využití.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída