Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Barevný den: Fialová
Odborný článek

Barevný den: Fialová

15. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Článek nabízí několik námětů k tematickému vyučování ve 3. třídě. Cílem tématu je pomocí zvolené barvy umožnit žákům rozvinout dovednosti a kompetence s využitím méně tradičních aktivit.

Cíl

Podle zvolených aktivit žák:

 • napíše krátký fantazijní text, pokouší se o text veršovaný;
 • rozumí obsahu psaného slova, umí jej vyslovit;
 • sestrojí úsečku dané délky;
 • ztvárňuje hudbu pohybem, doprovodí píseň s využitím vyrobeného nástroje;
 • vytvoří podle pokynů výrobek z papíru.

Jednou ročně máme ve škole celoškolní projekt Barevný den. Každá třída dostane přidělenou jednu barvu (barvy se opakují tak, aby každá barva byla jednou přidělena žákům na 1. stupni a jednou na 2. stupni). Úkolem každé třídy je:

 1. obléci se do dané barvy, tj. najít oblečení v dané barvě a v den projektu přijít v těchto barvách;
 2. věnovat této barvě jeden den.

A právě druhá část úkolu je inspirací pro tento článek. Níže uvedené aktivity jsem vyzkoušela s žáčky 3. třídy v průběhu posledního zářijového týdne. Aktivity jsou postaveny na již získaných znalostech (práce s papírem a nůžkami, hudební doprovod, práce s pravítkem a čtverečkovaným papírem 1 cm x 1 cm) nebo rozvíjí kreativní dovednosti odpovídající věku.

Český jazyk: Fialová báseň

Žáci už mají zkušenosti s básněmi, dovedou najít slova, která se rýmují, a někteří zvládnou již vymyslet k danému slovu slovo, které se rýmuje. Výhodou je, pokud jste ve 2. ročníku vyzkoušeli tzv. životabáseň, ale není to podmínkou.

Žáci tvoří báseň nebo fantazijní příběh inspirovaný písmeny ze slova FIALOVÁ.

Pomůcky:

 • linkovaný papír A4
 • tužka, popř. guma
 • pero
 • fialová fixa nebo pastelka

Postup:

Žáci si připraví tužkou slovo FIALOVÁ tiskacími písmeny pod sebe tak, aby každé písmeno bylo veliké přes dva řádky a mezi písmeny byl řádek volný. Po kontrole se spolužákem písmena obtáhne fixou, nebo pastelkou a zvýrazní je.

Tvorba básně spočívá v tom, že vždy první slovo na řádku musí začínat daným písmenem. Dva řádky jsou k dispozici, kdyby byl verš delší. Šikovnější žáci se snaží o to, aby se slova na koncích řádků i rýmovala, ale není to podmínkou.

Doporučujeme maximálně zjednodušit zadání: „Vymyslete věty nejméně o třech slovech tak, aby první slovo začínalo daným písmenem. Snažte se o to, aby se slova na konci vět rýmovala.“ Šikovnějším dětem pak můžete individuálně poradit, že nemusí jít vždy jen o věty, že mohou tvořit i souvětí, přičemž druhá věta v souvětí už může zase začínat na novém řádku.

Autor díla: Pavlína Hublová

 

Geometrie: Fialové slovo

Dovednost pracovat s pravítkem a tužkou byla jedním z hlavních cílů geometrie ve 2. ročníku. Na začátku 3. třídy se tedy hodí drobné opakování s přidanou hodnotou.

Žáci ve čtvercové síti načrtnou a následně narýsují tiskací písmena ze slova FIALOVÉ.

Pomůcky:

 • čtverečkovaný papír 1 cm x 1 cm (stačí jeden list v sešitu č. 5110)
 • tužka
 • pravítko (ideálně trojúhelník, aby se dobře drželo)

Postup:

Začneme nákresem, abychom si uvědomili, jaké poměry mají jednotlivé čáry tiskacích písmen ve slově FIALOVÉ. Nákres je ve zmenšené velikosti a žáci pracují jen od ruky tak, že podle pokynů obtahují čáry na čtverečkovaném papíře.

V ideálním případě předáme vedení dětem – necháme je popisovat, co dělají, když „píší“ dané písmeno.

Ukázka slovního komentáře při tvorbě písmene F:

„Přiložím tužku do bodu, kde se kříží čáry, budeme mu říkat výchozí bod (nebo startovní bod). Vedu čáru dva kroky dolů. Pak se vrátím k výchozímu bodu a vedu čáru jeden krok doprava. Nakonec se opět vrátím k výchozímu bodu, skočím o jeden krok dolů a odtud vedu čáru jeden krok doprava.“

Po nákresu všech písmen ve slově FIALOVÉ přejdou žáci k samostatnému rýsování. Jejich úkolem je narýsovat všechna načrtnutá písmena, ale zvětšit je. Takže tam, kde jsme v nákresu dělali jeden krok, žáci rýsují čáru na dva kroky, tam, kde jsme v nákresu dělali dva kroky, rýsujeme na čtyři kroky.

Necháme žáky vyvodit pravidlo (násobení dvěma), ale doporučujeme všechny „převody“ vyvodit společně a nechat napsané na tabuli.

Hudební a pracovní výchova: Fialové šustítko

Vyrobené hudební nástroje jsou skvělým doplněním klasických Orffových nástrojů při doprovodu zpěvu.

Žáci vyrobí igelitové šustítko, kterým pak doprovodí libovolnou píseň.

Pomůcky na jedno šustítko:

 • 10 igelitových sáčků (ideálně fialových, popř. kombinaci bílých a fialových)
 • nůžky
 • papírová utěrka (nebo jiný papír na výrobu pevnějšího držátka)
 • izolepa

Postup:

Každý žák obdrží 10 igelitových sáčků. Aby se šustítko ihned nerozpadlo, žáci devět sáčků vloží do jednoho, a co nejlépe vyhladí. Pak poskládají papírovou utěrku tak, aby výška odpovídala požadované velikosti držátka. Vše srolují a držátko s papírovou utěrkou uvnitř zajistí izolepou. Pak nůžkami postupně stříhají přečnívající vršky igelitů tak, aby vznikaly proužky. Při střihu se žáci zastaví až u držátka.

V závěru práce doporučujeme zazpívat si nějaké písničky, aby si mohli žáci vyzkoušet možnosti doprovodu nového hudebního nástroje.

Pracovní výchova a prvouka: Květinová čelenka

V motivačním rozhovoru si s žáky zopakujeme některé kvetoucí rostliny a jejich stavbu. Vyzdvihneme ty, které mají fialové květy.

Žáci vyrobí papírovou čelenku ozdobenou barevným papírem tak, aby připomínala květ, nebo květinový věneček.

Pro inspiraci:

 • jetel luční
 • jitrocel kopinatý
 • kohoutek luční
 • sléz velkokvětý
 • šalvěj luční
 • zvonek řepkovitý
 • kostival lékařský
 • hluchavka nachová
 • sléz lesní
 • modřenec hroznatý
 • šafrán karpatský
 • violka vonná

Pomůcky:

 • nůžky
 • lepidlo
 • pravítko 30 cm (stačí jedno pro skupinku čtyř dětí)
 • tužka
 • čtvrtka A3 (stačí jedna pro dvě až tři děti)
 • fialový papír, popř. další barevné papíry podle potřeby

Každý žák si nejprve odstříhne pruh ze čtvrtky – na delší hranu papíru přiloží dlouhé pravítko a podle druhé strany pravítka narýsuje čáru. Podle ní pak ostřihne pruh široký 3 cm, popř. 4 cm (podle šířky pravítka). Pruh bude tvořit čelenku, která se postupně ozdobí.

Slepenou čelenku pak žáci ozdobí. Varianty:

 1. Nastříhané pruhy se přilepí zevnitř tak, že se ohýbají směrem ven a tvoří tak květ.
 2. Nastříhané okvětní lístky se postupně na sebe přilepí tak, aby tvořily květ. Čelenka je tedy okolo ozdobena většími či menšími kvítky. Kvítky mohou být prostřídány zelenými lístky nebo trávou (viz bod 1).
Autor díla: Pavlína Hublová

 

Anglický jazyk a výtvarná výchova: Fialová vs. Purple

Zařazení této části je třeba konzultovat s učitelem angličtiny, bylo by dobré, kdyby už žáci uměli některé barvy pojmenovat anglicky.

Žáci tvoří karty s písmeny, na které z jedné strany „napíší“ slovo FIALOVÁ a z druhé strany slovo PURPLE (poslední karta obsahuje libovolný obrázek věci, která bývá fialová).

Pomůcky:

 • čtvrtky A4
 • vodovky
 • tuš (nebo černá fixa)
 • tužka

Postup:

Vytvoříme skupiny po šesti žácích, popř. rozdělíme práci tak, aby v každé skupině vzniklo právě šest karet s písmeny. Každý žák načrtne tužkou silné tiskací písmeno ze slova FIALOVÁ. Na druhou stranu pak odpovídající písmeno z anglického slova PURPLE. Ten, kdo připravil písmeno Á, načrtne na prázdnou stranu nějakou věc, která může reprezentovat fialovou barvu, např. fialové švestky, fialové tričko, fialku nebo fialovou kaňku.

Po kontrole (písmena musí být dostatečně velká a široká) žáci písmena postupně vybarví vodovkami a jejich kontury obtáhnou tuší (nebo černou fixou).

Dokáže v závěru hodiny každá skupinka „napsat“ a říct nahlas obě slova?

Reflexe

Český jazyk: Fialová báseň

Žáci poměrně snadno pochopili, že tvoříme věty o min. třech slovech, přičemž první slovo začíná zvoleným písmenem. Zpočátku potřebovali někteří pomoci s tím, aby se vždy dvě slova na koncích rýmovala. Příprava a vymýšlení probíhalo na linkovaný papír, přepis pak proběhl na čtvrtku.

Možná by bylo vhodnější předem graficky dětem ukázat na tabuli, že se vždy rýmují závěrečná slova z 1. a 2. řádku, dále 3. a 4. řádku, 5. a 6. A že poslední 7. řádek se prakticky s ničím nemusí rýmovat. Nicméně všechna pravidla jsme zvládli vysvětlit za pochodu a práce se dětem povedla.

Děti se speciálními potřebami jsem ani nenutila, aby se snažily o rým, takže nakonec svou báseň zvládli opravdu všichni. 

Geometrie: Fialové slovo

Díky tomu, že „cestujeme po čtvercové síti“ už poměrně dlouho, tak pro děti nebyl problém „vycestovat“ jednotlivá písmenka. Samozřejmě nastal problém s převodem/zvětšením písmen, takže jsme nakonec náročnější písmena napsali na tabuli. Konkrétně se to týkalo písmen F a A.

Ukázka zápisu pro písmeno A, zvětšeno 1x, výchozí bod jsme vždy pojmenovali daným písmenem:

 1. A 2→ 1. bod
 2. A 4↓ 2. bod
 3. Spojíme 1. a 2. bod
 4. A 4↓ 4→ 3. bod
 5. Spojíme 1. a 3. bod
 6. A 2↓ 1→ 4. bod
 7. A 2↓ 3→ 5. bod
 8. Spojíme 4. a 5. bod

Ačkoli takto zápis vypadá složitě, děti se v něm zvládli orientovat. Pomalejším dětem pomáhali spolužáci.

Pracovní výchova a prvouka: Květinová čelenka

Nakonec žáci nejen varianty kombinovali, ale přicházeli i s novými nápady, jak si čelenku vyzdobit. Např. jeden žák vytvořil horní „čepici“ spojením několika pruhů. Zde se naplno mohla projevit dětská tvořivost.

Pruhy na čelenky jsem nakonec nastříhala sama, bylo to rychlejší a pomocí větších nůžek byl výsledek rovnější.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 2. 2022
Článek je podnětný pro rozvinutí souboru klíčových kompetencí v rámci projektového dne motivovaného fialovou barvou. Přirozeným způsobem prolínají mezipředmětové vazby, popisované aktivity jsou zajímavým zpestřením výuky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída