Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Orientujeme se v okolí školy
Odborný článek

Orientujeme se v okolí školy

11. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Helena Šimíčková

Anotace

Orientaci v okolí bydliště a školy lze u žáků rozvíjet především skutečným pohybem v daném prostředí, přirozeně tematizovaným a vyplněným odpovídajícími aktivitami.

Cíl

1. Žák se orientuje se v bezprostředním okolí školy pomocí plánu nebo turistické mapy. 2. Žák poznává i jiné způsoby určování světových stran podle přírodních úkazů. 3. Žák se naučí orientovat podle hodinek. 4. Žák se seznámí i s jinými způsoby určování světových stran (např. podle hvězd).
Rozdělení týdenního tematického bloku na jednotlivé dny

1. den: Dovedeme se orientovat v okolí školy
2. den: Hledáme poklad v okolí školy
3. den: Po stopách jednoho vzkazu
4. den: Připravujeme divadélko i pro děti z mateřské školy
5. den: My bychom nezabloudili

Dílčí výstupy, ke kterým směřujeme
 1. Žák se orientuje se v bezprostředním okolí školy pomocí plánu nebo turistické mapy.
 2. Žák poznává i jiné způsoby určování světových stran podle přírodních úkazů.
 3. Žák se naučí orientovat podle hodinek.
 4. Žák se seznámí i s jinými způsoby určování světových stran (např. podle hvězd).
Aplikační úkoly
 1. Opakovat jednoduché příklady s využitím všech čtyř početních výkonů.
 2. Opakovat a procvičovat řešení jednoduchých i složených slovních úloh.
 3. Aplikovat naučené poznatky při jednoduchém orientačním závodě.
 4. Seznámit s uměním orientace v přírodě své mladší kamarády (např. děti z MŠ).
 5. Společnými silami ve skupině napsat dopis kamarádovi a vysvětlit mu, proč není důležité, že poklad nenašel právě on.
 6. Pokusit se zachytit kresbou nebo malbou konkrétní krajinu.
 7. Společnými silami ve skupině připravit a realizovat kratičké divadelní představení pro mladší kamarády.
Klíčové kompetence týdenního tematického bloku, ke kterým směřujeme
 • Učí se soužití ve skupině - "Jeden za všechny, všichni za jednoho."
 • Žáci se učí kriticky a sebekriticky hodnotit.
Stručná charakteristika jednotlivých dnů

1. den

Týden zahájíme písničkou. Potom následuje řešení matematických křížovek, které nám opět připomenou, co se učíme a proč se to učíme (viz příloha č. 1).

Uměli bychom se už orientovat v krajině podle plánku? Prohlédneme si plánek okolí školy, který si učitel pořídí okopírováním plánu lokality, v němž se škola nachází, jedná-li se o větší město, zvětšíme plán bezprostředního okolí školy. Vyzkoušíme si to zítra ve hře

Hledání pokladu

Každá skupina bude mít svůj poklad. Podle čeho je rozlišíme? Skupiny si vyberou své vlastní názvy, navrhnou si své heslo v podobě veršů (dvojverší, čtyřverší) a vymyslí si svůj znak. Potom své výtvory prezentují před ostatními. Bylo by dobré nejprve prezentovat názvy jednotlivých skupin, aby učitel mohl korigovat jejich případnou nevhodnost. Po určité délce práce následuje prezentace skupin. Učitel seznámí děti s tím, jak bude probíhat hra.

Každá skupina si obkreslí na čtverečkovaný papír plánek, na němž bude vyznačeno ukrytí dopisů s jednotlivými úkoly (učitel ho demonstruje žákům na tabuli). Po jejich splnění a zapsání musí skupiny opět vrátit dopisy na místo, aby nepokazily hru ostatním. V cíli hry jsou ukryty poklady pro skupiny, jejich ukrytí je taktéž vyznačeno na plánu, ale jednotlivé poklady jsou označeny i názvem skupiny, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Když skupina poklad najde, podle označeného názvu si ověří, zda jí patří. Při hledání pokladu se budeme opět řídit pravidlem - jeden krok, jeden čtvereček. Orientujeme se podle světových stran.

Po seznámení se s budoucím úkolem a dokončení obkreslování plánku jednotlivými skupinami (výroby vlastních plánků) následuje motivační posílení v podobě dvou vzkazů - dopisů. První je od chlapce, který se cítí být způsobem hry Hledání pokladu podvedený, protože on sám jej nenašel. Co mu odpovíme?

Ve druhém dopise nás prosí paní učitelka mateřské školy (konkrétní spolupráci je možné dohodnout), abychom vysvětlili malým dětem, proč je dobré umět poznávat světové strany, případně je to vhodnou formou naučili. Skupiny dostávají za úkol promyslet způsob, jak tento úkol vysvětlit malým dětem.

2. den

Vyučování probíhá celý den mimo školní budovu. Skupiny se přesouvají do prostoru, kde mají najít poklad. Učitel vydá přesný pokyn, od kterého místa je nutno orientovat příslušné plánky, začít krokovat a hledat dopisy. Nejlépe bude, když při přípravě hry (kladení dopisů a uschování pokladů) využije vyučující pomoc dalších osob (nabízejí se zejména žáci druhého školního stupně nebo i rodiče). Následuje volný přesun dětí až na místo, kde je poklad ukrytý.

Aby se děti nemohly ztratit, mají nejen plánky, ale i buzoly a kompasy. Úkoly, které jim ukládají jednotlivé dopisy, plní cestou a písemně je zaznamenávají, případně poznávají konkrétní přírodniny, které si každá skupina shromažďuje. V určitém předem stanoveném čase se po nalezení pokladu všichni sejdou na konkrétním místě v přírodě a vyučování může pokračovat.

Nejprve dochází ke zpětné vazbě, děti kontrolují správné řešení jednotlivých úkolů. Která skupina si počínala nejlépe? Učitel může poznávání světových stran ukázat dětem přímo na přírodních úkazech: sever - letokruhy na pařezech mimo lesní společenstvo, lišejníky na kmenech stromu, jih - pomocí hodinek s ručičkami s respektováním posunu letního času (v pravé poledne je vlastně 11 hodin středoevropského času).

Mohou následovat tělovýchovné a didaktické hry v přírodním prostředí. Způsob hry Hledání pokladu si jistě každý kreativní učitel dovede upravit podle svých konkrétních možností. Navracíme se ke školní budově v předem stanoveném čase (předpokládanou dobu návratu z akce většinou vyučující hlásí vedení školy).

3. den

Učitel využívá celou předcházející akci k dalšímu vyučování. Jak odpovíme chlapci, kterému se hra Hledání pokladu nelíbila? Děti nejprve ústně popisují včerejší zážitky. Učitel je vede ke kritickému a sebekritickému hodnocení. Kdo si o sobě myslí, že se choval správně? Kdo hru jiným nekazil? Bylo důležité, kdo poklad našel? Co jsme se ve hře nového naučili? Co jsme si procvičili? Co bychom odpověděli nespokojenému chlapci? Spoluprací ve skupině děti vymyslí dopis, kterým odpovídají nespokojenému chlapci na jeho otázky a snaží se prezentovat své vlastní názory i to, co se naučily ve vyučování a v praxi při pobytu v přírodě to použily.

Následuje prezentace dopisů jednotlivých skupin. Nespokojený chlapec si neví rady s řešením několika slovních úloh a prosí děti, aby mu pomohly. Děti mají společnými silami ve skupině vyřešit pět jednoduchých slovních úloh se všemi početními výkony a dvě úlohy složené. Učitelé si mohou úlohy vymyslet nebo použít úkoly z různých učebnic. Po vyřešení úkolů kooperací ve skupině následuje okamžitá zpětná vazba.

V závěru aktivity se jednotlivé skupiny společně pokoušejí výtvarně zachytit své včerejší příhody a zážitky, zamyslíme se společně nad tím, co jsme v krajině zajímavého viděli. Skupina si sama volí výtvarnou techniku a všichni její členové spolupracují na jedné práci. Všechny tyto tři úkoly může každá skupina nespokojenému chlapci odeslat. Žáci si připraví obálky s adresou a vloží do ní splněné úkoly.

4. den

V úvodu dne připomíná učitel dětem další dopis, který obdržely na počátku týdne. Jak by vysvětlily důležitost poznávání světových stran a orientace v neznámé krajině dětem v mateřské škole? Děti nejprve prezentují své nápady.

Učiteli se však nabízí využití dramatické výchovy jako metody pro školní práci. Jestliže děti samy nepřišly na tuto možnost, bude nejlépe, když jim učitel pomocí dvou maňásků předvede kratičkou scénku. Všechny děti mají rády divadlo a pro ty nejmenší to bude zřejmě velmi dobrý způsob. Během vyučovací doby si ve skupinách děti nejprve společnými silami napíší stručný scénář hry, vymyslí si postavy, které budou hrát, i způsob divadelního představení (hrají loutky nebo děti), rozdělí si jednotlivé úkoly.

Po uplynutí určitého časového úseku prezentují své scénáře, případně i jednotlivé dialogy. Následující čas pak věnují buď výrobě papírových loutek na špejli, nebo vlastnímu nácviku představení. V závěru dne mohou některé skupiny celé své divadélko předvést ostatním. Podle toho, jak se nám dařilo plnění této aktivity, může si pedagog pozvat děti z mateřské školy na návštěvu do školy základní již v následující den. V závěru aktivity připravíme malé dárečky pro své kamarády (kreativitě a nápadům pedagogů se nekladou meze).

5. den

Nejprve připravujeme třídu pro divadelní představení. Po příchodu dětí z mateřské školy následují výstupy jednotlivých skupin s potřebnými přestávkami. Po rozloučení s mladšími kamarády shrneme celý týden nejprve ústně1.

Potom si znovu prohlédneme plánek naší obce a bezprostředního okolí školy. Podíváme se na mapu České republiky a pokusíme se společnými silami najít, kde se na ni naše obec (město) nachází. Vidíme, že každá vesnice na mapě zobrazena není, proto společně hledáme město, které se k nám nachází nejblíže a pomocí tohoto města určíme přibližně polohu naší obce.

V závěru dne se společnými silami ve skupinách odpovědět na některé otázky k probíranému tématu (text - viz příloha č. 2) a vyhodnotíme odpovědi skupin okamžitou zpětnou vazbou. Podobným způsobem může pedagog připravit další týdenní aktivity.


1 Divadelní představení si můžeme zahrát i pouze pro sebe, tedy bez návštěvy mladších dětí.


Reflexe

Orientujeme se v okolí školy

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠIMÍČKOVÁ, H. Prvouka - učebnice. Prodos, 1997. ISBN 80-85806-94-0.
[2] – ŠIMÍČKOVÁ, H. Prvouka - pracovní sešit. Prodos, 1997. ISBN 80-85806-96-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha č. 1
pdf
36.13 kB
PDF
Příloha č. 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Šimíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Psací a kreslicí potřeby, plán obce, města (případně zvětšený plánek bezprostředního okolí školy), mapa České republiky, kompasy nebo buzoly (podle počtu skupin), normalizovaný čtverečkovaný papír, pravítko, archy balicího papíru podle počtu skupin, potřeby pro výrobu dárečků pro děti z MŠ.