Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rodokmen v digitálním kabátě
Odborný článek

Rodokmen v digitálním kabátě

18. 10. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Cílem aktivity je hravou a zajímavou formou podpořit v žácích uvědomění, že se technologie (digitální prostředí), jejich možnosti a to, jak je lidé používají, vyvíjí. Aktivita pracuje s tématem rodiny, rodinných vztahů, které propojuje s osobními zkušenostmi s moderními technologiemi členů žákovy rodiny. Žáci pracují s digitálními nástroji (programy, mobilními aplikacemi, webovými stránkami, …), které jsou jim blízké a které znají. Projekt PPUČ podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Rodokmen v digitálním kabátě

Vzdělávací obor

Výchova k občanství; Informatika

Období

2. stupeň ZŠ (8.­–9. ročník)

Tematický okruh

Člověk jako jedinec; Data, informace a modelování

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

VO-9-2-01 Žák objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potencionálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.

I-9-1-03 Žák vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií. (DG-4-1-10 Čtvrté období)

Žák vytváří a upravuje digitální obsah v různých formátech, dané formáty kombinuje (vytváří webové prezentace, infografiku a multimédia), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů. (DG-4-2-01 Čtvrté období)

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Rodokmen v digitálním kabátě rozvíjí u žáků digitální gramotnost, a přitom díky svému zaměření propojuje více vzdělávacích oborů (Výchova k občanství a Informační a komunikační technologie, případně i s Dějepisem).

Cílem aktivity je hravou a zajímavou formou podpořit v žácích uvědomění, že se technologie (digitální prostředí), jejich možnosti a to, jak je lidé používají, vyvíjí. Aktivita pracuje s tématem rodiny, rodinných vztahů, které propojuje s osobními zkušenostmi s moderními technologiemi členů žákovy rodiny. Žáci pracují s digitálními nástroji (programy, mobilními aplikacemi, webovými stránkami, …), které jsou jim blízké a znají je.

Výuková aktivita není prvním nápadem využití digitálních nástrojů při tvorbě rodokmenu ve školním prostředí. Monika Černá [1] v roce 2011 publikovala na Metodickém portálu RVP.CZ článek, který se tímto tématem také zabýval. Autorka se věnuje do hloubky získávání informací z historických pramenů. V příspěvku uvádí také tipy na webové stránky, potažmo aplikace, vhodné k tvorbě rodokmenu.

Zadání / výchozí úkol

V úvodu aktivity učitel žáky seznámí s tématem (rodina, rodinné vazby). Nejprve zjistí, zda mají žáci povědomí o tom, co obsahuje rodokmen, jak se tvoří (brainstorming, řízený rozhovor, …). Je vhodné zmínit historické souvislosti týkající se rodokmenů (např. digitalizace archivů, knihoven, dokumentů; využití internetu; rozdíl mezi dřívější a současnou možností zjišťování informací, …).

Žáci mají za úkol sestavit svůj rodokmen a vytvořit co nejzajímavější digitální verzi:

  • Pro sběr informací využívají rodinné příslušníky;
  • Rodokmen musí zahrnout min. tři generace;
  • Pracují v programech (aplikacích) dle své volby;
  • Na zpracování úkolu mají stanovený čas (např. měsíc);
  • Vytvořený rodokmen musí být odevzdán v určitém formátu (např. doc, pdf, jpg, …);
  • Dále si připraví prezentaci, kde představí rodokmen a digitální nástroje (programy, aplikace, …), které si vybrali, a doplní proč.

Učitel může žákům doporučit digitální nástroje nebo místo, kde je mohou stáhnout. Důležité ale je, že učitel poskytuje pouze drobnou pomoc. Žáci mají záměrně volnou ruku, aby projevili kreativitu ve výběru digitálních nástrojů a zároveň odpovědnost za svůj postup.

Z designově zajímavých webů lze doporučit například Canvu, Prezi, které nabízejí různé licence, nebo aplikace pro mobilní operační systémy (např. MyHeritage: Family tree & DNA; Quick Family Tree, FamilySearch Tree, …). Již zmiňovaný článek Moniky Černé [2] poskytuje v této oblasti také dost inspirace. K tvorbě lze také využít aplikace pro vytváření myšlenkových map (např. Coggle, Bubbl.us, Mindomo, Mindmeister, …). Žáci mohou použít i nejjednodušší nástroje, jako je tvorba v MS Office, důležité je splnění zadaných kritérií.

Při tvorbě rodokmenu mají žáci dále za úkol zjišťovat od zpovídaných členů rodiny jejich zkušenosti a vzpomínky na moderní technologie (např. kdy se naučili pracovat s počítačem, kdy měli první mobilní telefon, čím se ze světa technologií bavili, když byli děti, …). Tyto informace získané na pozadí tvorby rodokmenu budou využity v rámci navazující společné výuky k ilustraci rozvoje informačních technologií a proměny využívání technologií ve společnosti.

Po sdělení zadání je důležité nezapomenout správně žáky motivovat (vhodným výkladem a zaujetím pro téma, ukázkou výsledku zpracovaného rodokmenu atd.).

 

Autor díla: Adam Cvik
Autor díla: Adam Cvik

Ukázka tvorby digitálního rodokmenu (jména v ukázce jsou smyšlená)

Zdroj: vlastní tvorba. Program Canva.com, Microsoft Word

Prezentace a zpětná vazba

Žáci představí nejen rodokmen, ale také popíší proces tvorby (jaký zvolili postup, jaké vybrali digitální nástroje a proč atd.). Pro zpětnou vazbu je stěžejní právě popis tvorby a žákova reflexe dílčích zamýšlených i nezamýšlených kroků při práci s digitálními nástroji.

Při zpětné vazbě se nejdříve učitel věnuje individuálním výtvorům, a poté se snaží rozproudit diskusi na téma digitalizace v moderním světě (využití digitálních nástrojů ve škole, ve státní správě a dalších odvětvích společnosti, vhodné aplikace a programy, jejich použití, možnosti zneužití, …). Pomoci si může vhodně položenými otázkami týkajícími se např. vlastní práce žáků (Jaký program nebo aplikaci jste zvolili a proč? Využili jste méně známou aplikaci, nebo jste volili osvědčené programy? Fungovalo vše podle vašich představ? Co jste udělali při tvorbě rodokmenu první?); využití digitálních nástrojů ve společnosti (Uveďte tři pozitiva a tři negativa digitalizace ve společnosti. O jakém dalším odvětví, kde proběhl nebo probíhá převod do digitální formy, víte?); moderní technologie očima rodiny (Jak na různé technologie pohlíží jednotlivé generace? Jejich porovnání, jak do každodenního života tehdy a dnes zasahovaly moderní technologie; vzpomínka na historickou událost, kterou zprostředkovaly technologie, …).

Tato část by měla směřovat k záměru aktivity, kterým je uvědomění, že digitální prostředí spolu s digitálními nástroji kolem nás je a bude. Nástroje mohou přinášet užitek, mohou být také nebezpečné. Je nutné s nimi umět pracovat a využívat je, ale mít na paměti, že digitální svět slouží nám, ne my jemu.

V aktivitě je kromě digitální gramotnosti (více níže) rozvíjena „okrajově“ i čtenářská gramotnost. Při tvorbě a prezentaci rodokmenu žák pracuje s grafickým zobrazením textu a následně z něj při prezentaci získané informace vysvětluje ostatním.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Možná si kladete otázku, proč tato aktivita a proč právě teď? Obzvlášť, když už jedna podobná vznikla a je na ni v textu odkazováno. Odpovědí je zvýšený důraz na rozvoj digitální gramotnosti. A to způsobem, kdy žáci v digitálním prostředí kreativně plní úkol pomocí jimi vybraných digitálních nástrojů. Žáci jsou vedeni být (nejen v digitálním prostředí) samostatní, nápadití a zároveň odpovědní za svou práci. Vše podle hesla „Nepoučujme žáky, nechme se poučit od nich“. Právě proto, že se digitální svět stal „domovským prostředím“ ne určitě poslední skupiny žáků. Aktivita vede žáky k tvorbě v prostředí, které dobře znají, učitel je pozorovatelem a koordinátorem jejich snažení.

Přínosem výukové aktivity je také propojení vzdělávacích oborů, kterých se týká (Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie a případně Dějepis). Je na učiteli, aby umně pospojoval důležité části zasahující do různých vzdělávacích oborů.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální gramotnost.

Digitální gramotnost. První část aktivity žáka vede k zamyšlení nad digitalizací světa, jak ho známe nyní, ve srovnání s tím, co bylo (zkušenosti rodinných příslušníků, digitalizace dokumentů, knihoven, státní správy, sociální sítě, …). Pomocí rodokmenu a získaných informací od rodinných příslušníků si žáci zvědomují vývoj digitálních technologií a jejich vliv na běžný život.

V aktivitě dostává žák „volnou ruku“, aby ukázal, jak si se zadaným úkolem poradí v digitálním prostředí. Podle zadání a svých preferencí volí vhodné digitální prostředky a nástroje, které zná. Pomocí nich vytváří rodokmen své rodiny. Při prezentaci zároveň vysvětluje svoji volbu digitálních nástrojů (programů, aplikací).

[1] ČERNÁ, Monika. Tvorba rodokmenu s využitím ICT. Metodický portál: Články [online]. 05. 10. 2011, [cit. 2021-08-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13615/TVORBA-RODOKMENU-S-VYUZITIM-ICT.html>. ISSN 1802-4785.

[2] Tamtéž.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 10. 2021
Článek obsahuje aktivitu k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.