Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na návštěvě u Kutilů
Odborný článek

Na návštěvě u Kutilů

13. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Tomancová

Anotace

Došel vám dopisní papír? Nemáte co na sebe? Vypnuli proud a nemáte čím svítit? Zazvoňte u Kutilů! Poradí vám!

Protože rodiče dětí v mé třídě byli velmi ochotní a tvořiví, přemýšlela jsem, jak je zapojit do výuky. A nápad byl na světě! Vymyslím projekt zaměřený na pracovní činnost, v němž se nebude nikdo nudit, a ještě se mnohému naučíme. Potřebovala jsem však prostředníky, kteří by dětem radili, a tak jsem si vymyslela rodinu Kutilových, která děti celým projektovým týdnem provází. Pak už byl jen krůček k tomu, abych vytvořila pracovní listy. Snažila jsem se o to, aby činnosti děti bavily, byly pro ně zajímavé a netradiční. Při tvorbě těchto listů jsem si dala několik cílů. Aby jednotlivé dny na sebe navazovaly, jeden se odvíjel od druhého. Aby děti vedly k samostatnosti a konstruktivnosti. Proto jsem u jednotlivých činností vždy uváděla postup práce, podle kterého děti samy tvořily. Také jsem se zaměřila na to, aby se dověděly něco víc, než jen postup práce. Tak jsem k pracovním listům přikládala přílohy, ve kterých se děti dovídaly více o materiálech, se kterými pracovaly.

Nedílnou součástí tohoto projektového týdne byli rodiče. Někteří chodili po celý týden, někteří pouze na složitější aktivity, ale všichni nám velmi pomáhali. Myslím si, že činnosti, které jsme dělali, byly zajímavé nejen pro děti, ale také pro rodiče.

Ukázka úvodního pracovního listu

Přehled aktivit

Název

Cíle

1.

Keramika

výroba keramického hrníčku podle písemného návodu

2.

Batika

výroba batikovaného trička s originálními vzory podle písemného návodu
tvorba vzorníku různých druhů látek

3.

Ruční papír

výroba ručního papíru
psaní přáníčka
tvorba vzorníku různých druhů papírů

4.

Obálka

výroba obálky podle vlastního postupu
psaní adresy

5.

Edison

popis žárovky
řešení matematické úlohy
gramatické cvičení

6.

Svíčka

výroba svíčky podle písemného návodu

Realizace

Samotný projekt jsme zahájili v kruhu na koberci. Rozdala jsem žákům pracovní listy určené pro první den a společně jsme se začetli do úvodního článku. Dětem jsem naznačila, na co se celý týden mohou těšit. Rodiče mezitím pracovali s keramickou hlínou, kterou dětem rozdělovali do lavic.

Den první - Rozbitý hrníček
Motivace

V kruhu na koberci si společně čteme, co se tento den u Kutilů přihodilo. Dovídáme se, že maminka ráno omylem rozbije hrníček a Vendulku hned napadne, že jí dnes v keramickém kroužku vyrobí nový. Žáci se společně s ní dají do práce a podle pracovního listu, ve kterém najdou podrobný postup práce, začnou tvořit. Ještě předtím se dočtou, co je to vlastně keramika a jak se dělí.

Popis aktivit
 • na základě své představivosti žáci vytvářejí keramický hrníček
 • pracují podle písemného návodu
 • používají vhodné pomůcky a nástroje
 • udržují pořádek na pracovním místě a dbají na bezpečnost

Ukázka pracovního listu č. 1

Den druhý - Batikujeme
Realizace

Opět sedíme na koberci a chystáme se na motivační část. Rodiče mezitím stříhají provázky, které budeme potřebovat k batikování. Pro tuto činnost jsme spojili lavice dohromady, aby děti měly více místa na práci.

Motivace

Tomík ve škole batikoval tričko, které bude potřebovat na vystoupení pro mateřské školy. Děti se dozvídají, co je to batika, jak se tvoří a v příloze k pracovnímu listu si prostudují mnoho informací o bavlně, vlně, hedvábí a lnu.

Samotnému batikování předchází krátká přednáška o tom, jak správně uzlíky navazovat, jak vytvořit originální vzory a vysvětlení, co je to sypaná batika, která trička oživí.

Při této činnosti rodiče velmi pomáhali, především při pevnějším navazování uzlíků. Kdo z dětí měl již batiku hotovou, začal pracovat na tvorbě vlastního vzorníku látek.

Popis aktivit
 • žáci využívají svou fantazii při tvorbě originálních vzorů
 • pracují podle návodu
 • dbají na bezpečnost
 • znají různé druhy materiálů a způsob jejich výroby
 • vytvoří si vzorník různých druhů látek

Ukázka pracovního listu č. 2

Poznámky:

Navázaná trička jsem obarvila doma v automatické pračce. Na to, jak výsledná trička vypadají, si musely děti proto počkat do dalšího dne.

K tomuto pracovnímu listu jsem dětem nakopírovala přílohy: listy o vlně, bavlně a hedvábí z knihy:
BUSSOLATIOVÁ E. - ORGANDOVÁ S.: Poznej věci kolem sebe. Praha, Knižní klub 1997

Den třetí - Výroba papíru
Realizace

Při nezbytném ranním kruhu se děti dozvídají činnost pro tento den - výroba ručního papíru ze starých novin. Protože se jedná o složitější činnost, rozdělila jsem děti do skupin. V každé bylo 5 dětí. Rodiče pomáhali v každé skupině, především v té první, protože tam byla zapotřebí každá ruka.

První skupina - výroba ručního papíru

Po krátkém poučení o bezpečnosti při práci s mixérem jsme se pustili do práce podle návodu v pracovních listech. K dispozici jsme měli 2 mřížky se sítem pro výrobu papíru. Hotový papír jsme dávali sušit na připravené noviny. Je vhodné papír zatížit, aby se při sušení nezkroutil.

Druhá skupina - výroba vzorníku papírů

Děti si z přinesených papírů vytvářely vlastní vzorník. Nastříhané kousky různých druhů lepili na tvrdý karton a popisovali je.

Třetí skupina - práce v pracovních listech

Pracovní listy pro tento den obsahují také ekologickou tematiku. Žáci se zamýšlejí nad pojmem recyklace a do rámečku zakreslují odpovídající postup.

Čtvrtá skupina - práce s přílohou

V příloze k pracovním listům žáci naleznou vše o vlně, bavlně a hedvábí. Mají za úkol prostudovat si ji a zapamatovat si co nejvíc informací.

Všechny skupiny se během dne prostřídaly, a na závěr jsem si několika otázkami ověřila, jak si děti poradily se samostatnou prací v pracovních listech a v příloze. Prohlédli jsme si společně vytvořené vzorníky papírů a ujasnili si některé názvy druhů papírů. Psaní přáníčka jsme přesunuli na další den, protože papíry stále nebyly suché.

Motivace

Babička Kutilových slaví svátek, ale děti nemají žádné přáníčko. Za pomoci maminky si jej vyrobí samy. A díky němu se žáci dozvídají mnoho nových informací o výrobě papíru ve starém Egyptě, Řecku i Číně. Také se zamýšlejí nad problémem recyklace. Na vyrobený papír napíší libovolné přání pro některého člena své rodiny.

Popis aktivit
 • žáci vyrobí papír ze starých novin
 • znají postup této výroby
 • vyrobí si vzorník různých druhů papíru
 • popíší výrobu papíru ve starém Egyptě, Řecku a Číně
 • vysvětlí pojmy papyrus, pergamen a papír
 • znají další druhy papírů a vyjmenují příklady
 • vysvětlí pojem recyklace
 • uznávají ekologickou hodnotu a jsou si vědomi ekologické problematiky
 • napíší jednoduché blahopřání

Ukázka pracovního listu č. 3

K tomuto pracovnímu listu jsem dětem nakopírovala přílohy: listy o papyru, pergamenu a papíru z knihy:
BUSSOLATIOVÁ E. - ORGANDOVÁ S.: Poznej věci kolem sebe. Praha, Knižní klub 1997

Den čtvrtý - Obálka
Realizace

Tento den jsme zahájili psaním přáníčka na ručně vyrobený papír. Potom jsme opět na koberci pročítali pracovní listy a říkali si, co nás čeká. Činnost pro tento den je zaměřena na samostatné a konstruktivné řešení problému. Protože nám dnes praktický úkol nezabere hodně času, rozdala jsem dětem také pracovní listy pro den pátý. Také dnes se našlo několik rodičů, kteří nám přišli pomáhat.

Motivace

Vendula nemůže najít obálku, do které by vložila přání pro babičku, ale Tomík má řešení. Na základě jeho nápadu se žáci sami zamýšlejí nad postupem při výrobě obálky. Znají pouze pomůcky, které budou pro tuto činnost potřebovat. Také si zopakují psaní adresy a přemýšlejí nad tím, co se děje s dopisem hozeným do poštovní schránky.

Popis aktivit
 • žáci sami vymyslí postup výroby obálky
 • napíší svou adresu
 • zamýšlejí se nad cestou dopisu kadresátovi
 • bezpečně manipulují snástroji

Ukázka pracovního listu č. 4

Den pátý - žárovka
Realizace

Pracovní list pro tento den je zaměřen pouze teoreticky. Dnes si nic nevyrobíme, ale dozvíme se mnoho užitečných informací.

Motivace

V kuchyni u večeře praskla žárovka. Tatínek pokládá složitou otázku, na jejíž odpověď se snaží děti přijít samy. Žáci pracují samostatně s odborným textem. Pokud správně počítají, zjistí tak příjmení slavného vynálezce žárovky. V odborném textu určují slovní druhy, vytvářejí popis. Zjišťují další informace o vynálezci žárovky.

Popis aktivit
 • žáci znají podstatu fungování žárovky
 • pracují sodborným textem
 • určí slovní druhy
 • vypočítají matematické úlohy a doplňují tajenku
 • popíší základní části žárovky

Ukázka pracovního listu č. 5

Den šestý - Svíčka
Realizace

Tento den jsem opět děti rozdělila do skupin. Každá skupina měla svůj úkol, na kterém pracovala. Rodiče se přidali k jednotlivým skupinám, prováděli pokusy, vytvářeli svíčky a zamýšleli se společně s dětmi nad bezpečností při manipulaci se zápalkami.

První skupina - pokus s voskem

Jedná se o jednoduchý pokus, zjišťování vlastností vosku. Výsledky pokusu děti zapisovaly do pracovních listů.

Druhá skupina - výroba svíčky

Po nezbytném poučení o bezpečnosti si děti celkem obratně a bezpečně vyrobili svíčku. Jen jsme museli s rodiči dohlížet, aby nedošlo k popálení.

Třetí skupina - práce s pracovním listem

Děti se zamýšlejí nad bezpečnou manipulací se zápalkami. Mají za úkol sepsat a nakreslit, jaké následky mohou nastat, pokud se zápalky používají nevhodně.

Všechny tři skupiny se postupně vyměnily a na závěr projektového dne každá skupina předvedla své obrázky a děti krátce přednesly vše, co si zaznamenaly o manipulaci se zápalkami. Na hotové svíčky si však musely děti počkat až do dalšího dne.

Motivace

Maminka dětem vypráví o tom, jaké to bylo v minulosti, když ještě nebyla elektřina, a dostane výborný nápad. Každý si vyrobí originální svíčku. Výrobě předchází malý pokus, při kterém žáci zjišťují vlastnosti vosku.

Přehled aktivit
 • žáci na základě pokusu poznávají vlastnosti vosku
 • pod dozorem učitele pracují na výrobě svíčky podle přiloženého návodu
 • bezpečně manipulují spředměty a materiálem

Ukázka pracovního listu č. 6

Závěrečná reflexe projektu

Výrobou svíčky náš projektový týden nekončil. Protože probíhal od pondělí do pátku, děti musely přes víkend vydržet a hotové svíčky si mohly „rozbalit" až v pondělí. A nad zapálenými svíčkami probíhalo naše společné hodnocení projektu. V kruhu na koberci jsme si rekapitulovali den po dni a každý měl možnost se vyjádřit. Největší ohlas měla u dětí batika a výroba ručního papíru. Také však byli pyšní na své vlastní svíčky. Hotové výrobky nám zdobily zadní část třídy a většina dětí hrdě po celý týden oblékala své vlastnoručně batikované tričko.

Přestože byl tento týden náročný jak na přípravu, tak na realizaci, hodnotím jej jako velmi zdařený. Z mého pohledu probíhal velmi hladce. A to především zásluhou několika rodičů, kterým patří můj dík. Všechny aktivity se konaly pouze v naší třídě a vždy jsme se vešli do rozvrhu hodin. Myslím si, že volbou různých metod výuky a jejich střídáním jsem dosáhla vytýčených cílů. Mé pozitivní hodnocení nezkazí ani fakt, že se nám stalo několik nehod, jako bylo zničení mixéru při výrobě papíru (naštěstí až při posledním mixování), pár nedbale navázaných uzlíků při batice, což mělo za následek jiný vzor, než by si děti přály, a také voskem pokapaná podlaha a lavice (vše šlo naštěstí lehce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Tomancová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Aktivita 1 * pracovní list č. 1 * keramická hlína * nůž, houbička * keramická pec Aktivita 2 * pracovní list č. 2 * bíle tričko * lněný provázek, nůžky * barva na látku Aktivita 3 * pracovní list č. 3 * síta na výrobu papíru nebo látka * staré noviny * mixér Aktivita 4 * pracovní list č. 4 * barevné papíry, tužka, nůžky, lepidlo Aktivita 6 * pracovní list č. 6 * svíčky * knot * trubička od toaletního papíru * plechovka * špejle * vařič