Odborný článek

Co nám tady kvete

17. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Badatelská aktivita „Co nám tady kvete“ je zaměřená na pozorování rostlin v okolí školy s pomocí aplikace na určování rostlin. Žáci si nejprve za pomoci badatelských kroků kladou otázky a stanovují hypotézu. Při průzkumu okolí školy následně zkoumají kvetoucí rostliny, které si s pomocí aplikace pojmenují.

Cíl

Žák provádí pozorování přírody, které zaznamená i s využitím digitálních technologií, a zhodnotí výsledky pozorování.

Žák při práci využívá badatelské kroky.

Výuková aktivita začíná evokačním brainstormingem s otázkou, které rostliny nyní kvetou. Žáky při odpovědích omezíme na jednu rostlinu, abychom poskytli prostor pro větší množství žáků. Odpovědi zapíšeme na tabuli. 

Následně žáky rozdělíme do skupin a necháme je ke kvetení rostlin klást vlastní otázky. Můžeme vyzvat žáky, aby na list namalovali např. květ macešky a do každého okvětního lístku zapsali jednu badatelskou otázku. Po jejich zapsání vyzveme žáky, aby sdíleli otázky, které vymysleli. Jednotlivé skupiny se střídají v předčítání napsaných otázek, každá skupinu přečte vždy jednu otázku, pokud má stejnou otázku i jiná skupina, uděláme vedle ní na tabuli čárku. Tím zjistíme, které otázky žáky napadaly nejčastěji. 

Společně z otázek vybereme tu, která se týká kvetoucích rostlin v okolí školy – například, které rostliny v okolí školy najdeme, kolik druhů nejdeme v blízkém okolí školy, která barva u kvetoucích rostlin v okolí školy převládá. Můžeme také nechat jednotlivé skupiny, aby si zvolily svoji výzkumnou otázku. Tím získáme k tématu více informací, které budou žáci následně prezentovat.

Žáky seznámíme s aplikací PlantNet, kterou při pozorování budou moci využít. Žákům do skupin poskytneme tablety s nainstalovanou aplikací, případně necháme žáky používat jejich mobilní zařízení, což je pro žáky motivační prvek. Práce s aplikací je intuitivní. Pomocí ikony fotoaparátu v dolním rohu žáci zvolí, jestli chtějí fotografovat, nebo přidat dříve vyfocenou z galerie. Poté vyberou, jakou část rostliny fotografovali – květ, list, ... Aplikace ihned rostliny vyhodnotí a zobrazí odpovídající výsledky v seznamu.

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová


Žáci si stanoví hypotézu a naplánují, jakým způsobem pozorování provedou. Je výhodné, pokud si rozdělí v badatelském týmu role. Vedoucí koordinuje rozdělení rolí a jejich plnění. Zapisovatel bude zapisovat postup, získané výsledky i návrh na prezentaci výsledku. Časoměřič bude dohlížet na čas přesunu, samotné práce i prezentace výsledků. Fotograf, který bude pracovat s aplikací na určování rostlin.

Žákům stanovíme čas, ve kterém mají možnost rostliny sledovat, a po jeho uplynutí ve skupině provedou zhodnocení, sepíší závěr a porovnají ho se stanovenou hypotézou.

Žáky vyzveme k prezentaci zjištěných závěrů, při kterých mohou také ostatním ukázat fotografie rostlin. Pokud je to možné, využijeme s žáky k prezentaci interaktivní tabuli.

Tuto aktivitu můžeme využít k vytváření popisů rostlin, žáci mohou dané rostliny zanést do mapy blízkého okolí. Společně mohou zhodnotit, jak je okolí školy příznivé pro hmyz i další bezobratlé, a vymyslet, jak mohou druhovou pestrost rostlin v okolí školy podpořit. 

Reflexe

Jedná se o oblíbenou aktivitu žáků, která učiteli otvírá spoustu možností k dalším aktivitám. Tuto aktivitu můžeme využít k vytváření popisů rostlin při pracovních činnostech. Žáci mohou dané rostliny zanést do mapy blízkého okolí, společně mohou zhodnotit, jak je okolí školy příznivé pro hmyz i další bezobratlé, a vymyslet, jak mohou druhovou pestrost rostlin v okolí školy podpořit například založením vhodného záhonu.  

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 2. 2022
Článek se zabývá moderním tématem, které může být pro učitele velmi atraktivní a inspirativní. Co do práce s aplikací je článek popisný a instrukce srozumitelné. Škoda, že není propracovaný více didakticky. Přesto věřím, že může být pro učitele zajímavým podnětem.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Vazby na materiály do výuky: