Odborný článek

Co nám tady kvete

17. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Andrea Tláskalová

Anotace

Badatelská aktivita „Co nám tady kvete“ je zaměřená na pozorování rostlin v okolí školy s pomocí aplikace na určování rostlin. Žáci si nejprve za pomoci badatelských kroků kladou otázky a stanovují hypotézu. Při průzkumu okolí školy následně zkoumají kvetoucí rostliny, které si s pomocí aplikace pojmenují.

Cíl

Žák provádí pozorování přírody, které zaznamená i s využitím digitálních technologií, a zhodnotí výsledky pozorování.

Žák při práci využívá badatelské kroky.

Výuková aktivita začíná evokačním brainstormingem s otázkou, které rostliny nyní kvetou. Žáky při odpovědích omezíme na jednu rostlinu, abychom poskytli prostor pro větší množství žáků. Odpovědi zapíšeme na tabuli. 

Následně žáky rozdělíme do skupin a necháme je ke kvetení rostlin klást vlastní otázky. Můžeme vyzvat žáky, aby na list namalovali např. květ macešky a do každého okvětního lístku zapsali jednu badatelskou otázku. Po jejich zapsání vyzveme žáky, aby sdíleli otázky, které vymysleli. Jednotlivé skupiny se střídají v předčítání napsaných otázek, každá skupinu přečte vždy jednu otázku, pokud má stejnou otázku i jiná skupina, uděláme vedle ní na tabuli čárku. Tím zjistíme, které otázky žáky napadaly nejčastěji. 

Společně z otázek vybereme tu, která se týká kvetoucích rostlin v okolí školy – například, které rostliny v okolí školy najdeme, kolik druhů nejdeme v blízkém okolí školy, která barva u kvetoucích rostlin v okolí školy převládá. Můžeme také nechat jednotlivé skupiny, aby si zvolily svoji výzkumnou otázku. Tím získáme k tématu více informací, které budou žáci následně prezentovat.

Žáky seznámíme s aplikací PlantNet, kterou při pozorování budou moci využít. Žákům do skupin poskytneme tablety s nainstalovanou aplikací, případně necháme žáky používat jejich mobilní zařízení, což je pro žáky motivační prvek. Práce s aplikací je intuitivní. Pomocí ikony fotoaparátu v dolním rohu žáci zvolí, jestli chtějí fotografovat, nebo přidat dříve vyfocenou z galerie. Poté vyberou, jakou část rostliny fotografovali – květ, list, ... Aplikace ihned rostliny vyhodnotí a zobrazí odpovídající výsledky v seznamu.

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová


Žáci si stanoví hypotézu a naplánují, jakým způsobem pozorování provedou. Je výhodné, pokud si rozdělí v badatelském týmu role. Vedoucí koordinuje rozdělení rolí a jejich plnění. Zapisovatel bude zapisovat postup, získané výsledky i návrh na prezentaci výsledku. Časoměřič bude dohlížet na čas přesunu, samotné práce i prezentace výsledků. Fotograf, který bude pracovat s aplikací na určování rostlin.

Žákům stanovíme čas, ve kterém mají možnost rostliny sledovat, a po jeho uplynutí ve skupině provedou zhodnocení, sepíší závěr a porovnají ho se stanovenou hypotézou.

Žáky vyzveme k prezentaci zjištěných závěrů, při kterých mohou také ostatním ukázat fotografie rostlin. Pokud je to možné, využijeme s žáky k prezentaci interaktivní tabuli.

Tuto aktivitu můžeme využít k vytváření popisů rostlin, žáci mohou dané rostliny zanést do mapy blízkého okolí. Společně mohou zhodnotit, jak je okolí školy příznivé pro hmyz i další bezobratlé, a vymyslet, jak mohou druhovou pestrost rostlin v okolí školy podpořit. 

Reflexe

Jedná se o oblíbenou aktivitu žáků, která učiteli otvírá spoustu možností k dalším aktivitám. Tuto aktivitu můžeme využít k vytváření popisů rostlin při pracovních činnostech. Žáci mohou dané rostliny zanést do mapy blízkého okolí, společně mohou zhodnotit, jak je okolí školy příznivé pro hmyz i další bezobratlé, a vymyslet, jak mohou druhovou pestrost rostlin v okolí školy podpořit například založením vhodného záhonu.  

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 2. 2022
Článek se zabývá moderním tématem, které může být pro učitele velmi atraktivní a inspirativní. Co do práce s aplikací je článek popisný a instrukce srozumitelné. Škoda, že není propracovaný více didakticky. Přesto věřím, že může být pro učitele zajímavým podnětem.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Vazby na materiály do výuky: