Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Používáš sociální sítě? Popisuj a komentuj – inspirace do hodin angličtiny
Odborný článek

Používáš sociální sítě? Popisuj a komentuj – inspirace do hodin angličtiny

16. 8. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová

Anotace

Následující příspěvek přináší inspiraci, jak lze sociální sítě (konkrétně Instagram) využít ve výuce angličtiny (možno však přizpůsobit pro jiné cizí jazyky). Cílem příspěvku je inspirovat, jak rozvíjet digitální gramotnost, oživit výuku cizího jazyka a jak se dozvědět něco málo ze života a z oblasti zájmů svých žáků. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Cíl

Žáci by díky této aktivitě měli být schopni rozvíjet svou slovní zásobu, schopnost komunikovat a popisovat různé události, spolupracovat ve skupině, formulovat své názory a vyslechnout si nápady/názory druhých. Žáci by měli být schopni vytvořit svůj vlastní příspěvek na základě zadaných kritérií. 

Vzdělávací oblast, obor RVP ZV: Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk

Časové zařazení: 7.–9. ročník ZŠ

Rozvíjené složky digitální gramotnosti:

1.4 Osobní rozvoj, osobní vzdělávací prostředí: ukládá si převzatý digitální obsah pro další použití.

1.9 Etika v digitálním prostředí: i v digitálním světě dodržuje pravidla slušného chování.

2.1 Tvorba nového digitálního obsahu, vhodně zvolený formát sdělení: vytváří jednoduchý digitální obsah (texty, tabulky, obrázky, audio, video), vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů.

Co k aktivitě potřebujeme:

Vytisknuté (zalaminované) příspěvky (4–5) slavných osobností oblíbených u dnešní mládeže včetně popisku a pár komentářů. Já jsem použila příspěvek Lucy (@lucy), Billie Eilish (@billieeilish), MrBeast (@mrbeast), Jakea Paula (@jakepaul), PewDiePie (@pewdiepie). K získání těchto příspěvků je nutné mít účet na Instagramu. Poté už není problém příspěvky získat z důvodu vedení veřejného účtu, tudíž jsou „lehce k mání“.

Popis aktivity:

Žáci se sami rozdělí do skupin podle toho, který příspěvek se jim líbí nejvíce. (=> metoda 4 rohů: rozmístíme zalaminované příspěvky po třídě, žáci si všechny prohlídnou a zůstanou u toho, který se jim zamlouvá nejvíce).

Ve skupinách probíhá diskuse a rozhovor na téma sociálních sítí obecně, ptáme se žáků, proč si daný příspěvek vybrali, z jakého důvodu se jim uvedená osobnost líbí, zda a proč ji sledují apod. Jaké sociální sítě používají denně, jestli mají nastavený soukromý účet atd. Pro tuto část lze využít metody starters (v češtině začátky vět), tzn. že žáci doplňují věty, které začínají např.:

I’ve chosen this post because ...

I like this person because …

I follow this person because …

I use these social media daily …

I have private/public account because …

atd.

Poté se plynule přechází k popisu jednotlivých příspěvků. V cizím jazyce tedy dochází k procvičování popisu obrázku (vazba there is/are, present continuous), popisu osob (He has long brown hair, he is wearing …) a vyjadřování domněnek (I think that the woman is smiling because …). Členové skupin se navzájem doplňují. Lze se také doptávat na faktické informace, např. kdy byl příspěvek zveřejněn, kdo jej okomentoval, co k tomu napsal tvůrce apod.

Následuje praktická aktivita. Skupinám poskytneme „šablonu“ k napsání komentářů k jimi vybranému příspěvku (viz přiložená příloha). Vznikne tak nový kus vlákna komentářů, které si pak studijní skupina může i s příspěvkem „postnout“ do třídy.

Návrh na rozšíření

Žákům můžeme zadat, ať sami vytvoří příspěvek vhodný k popisu a procvičení cizího jazyka. V následujících hodinách mohou příspěvky sloužit k rozmluvení skupiny, ale také k rozšíření slovní zásoby. Mohou vhodný příspěvek jen najít a nabídnout ho ostatním k rozvíjení, čímž se rozvíjí složka DG týkající se osobního rozvoje a vzdělávacího prostředí.

Místo instagramového příspěvku lze použít příspěvek z jiných sociálních sítí, jako Twitteru, video z Tik Toku, YouTube apod. Možnost volby sociální sítě můžeme žákům poskytnout při zadávání tvorby příspěvku. Vytvářet obsah mohou jednotlivci, ale i celé skupiny, přičemž bychom rozvíjeli schopnost spolupracovat a vzájemnou komunikaci. Tvůrčí práci žáků lze vymezit společným hashtagem, ať lze příspěvky posléze jednodušeji dohledat.

Reflexe

Rozvoj digitální gramotnosti

Žáci pracují s autentickými příspěvky, se kterými se běžně setkávají na displejích svých telefonů. Při přidávání komentářů je nutné dbát na slušné vyjadřování. V rámci tvorby příspěvku tvoří žáci obsah přímo v daném prostředí sociální sítě, zároveň však uvažují nad vhodností a využitelností do výuky. Mohou se inspirovat už vytvořenými příspěvky, čímž utváří svůj osobní styl, rozvíjí se jako jedinci, protože si vybírají příspěvky daného typu, ty které je něčím zaujmou.

Při inspiraci někým jiným se rozvíjí právní stránka věci, a to konkrétně oblast autorského práva a tzv. netikety (slušné chování na internetu). Je vhodné žáky průběžně upozorňovat, že kopírovat příspěvky vytvořené někým jiným bez souhlasu dotyčného je trestné, a že i při pouhé inspiraci námětu je vhodné uvést autora původního nápadu.

Zkušenost z praxe

Vyučovací jednotka s touto aktivitou byla odzkoušena v 7. a 8. ročníku v anglickém jazyce. Hodina byla uvolněnější, žáci motivovanější a mluvnější než obvykle, protože speaking byl zaměřen na oblast, která je zajímá (PC hry, videa na YouTube, hudba, sociální sítě apod.). Z úvodní diskuse lze o žácích zjistit spoustu informací, které jde posléze využít k motivaci v dalších hodinách, a tímto směrem připravovat další aktivity.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
18. 8. 2021, 08:02
Instagram? No jistě, průkopník internetové cenzury. Jeho majstrštyk s blokováním účtu presidenta Trumpa hned tak někdo nepřekoná. A zmíněné "slavné" osobnosti oblíbené u dnešní mládeže (Lucy (@lucy), Billie Eilish (@billieeilish), MrBeast (@mrbeast), Jakea Paula (@jakepaul), PewDiePie (@pewdiepie)) neznám a neočekávám, že by se to kdy změnilo. Zcela určitě ne mým přičiněním.
Neměl bych přestat učit angličtinu?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají