Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cukr ti to spočítá!
Odborný článek

Cukr ti to spočítá!

9. 8. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.

Anotace

Aktivita vede žáky nápaditou a hravou formou k hlubšímu porozumění tematiky výživy a zdraví (zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek na zdraví, ...). Žáci pracují se složením potravin v propojení s digitálním prostředím (rozbor nutričních hodnot výrobku, příspěvky na sociálních sítích, ...). Název aktivity odkazuje nejen na její obsah, ale i na zapojení matematické gramotnosti. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Cukr ti to spočítá!

Vzdělávací obor

Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

 

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

VZ-9-1-06 Žák vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

VZ-9-1-07 Žák dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky.

VZ-9-1-08 Žák uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Matematická gramotnost

Žák vhodně organizuje zjištěné dílčí výsledky a hodnotí je pomocí zvolených kritérií. (MG-4-3-03 Čtvrté období)

Žák zvolí k řešení úlohy vhodný matematický aparát a svoji volbu zdůvodní. (MG-4-3-05 Čtvrté období)

Žák po ukončení zadané práce má potřebu se zapojit do další činnosti (vymyslí si vlastní aktivity, řeší danou úlohu na vyšším stupni zobecnění, tvoří obdobné úlohy pro danou situaci, vyžádá si další úlohy). (MG-4-1-07 Čtvrté období)

Žák zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro efektivní řešení problému (včetně pomůcky digitální, nebo kterou sám navrhne). (MG-4-3-07 Čtvrté období)

Žák vysvětlí abstraktní pojmy a uvede je v různých reálných kontextech. (MG-4-4-06 Čtvrté období)

Žák vysvětlí vlastními slovy obsah daného matematického sdělení. (MG-4-5-03 Čtvrté období)

Žák vede smysluplnou diskusi o možném významu daného sdělení. (MG-4-5-05 Čtvrté období)

 

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Cukr ti to spočítá! se zabývá tématem zdravý životní styl, jež je součástí vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Nápaditou a hravou formou se snaží žákům zprostředkovat učivo týkající se výživy a zdraví (zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví, …). Název aktivity odkazuje na podstatu obsahu aktivity (složení potravin) a také na zapojení matematické gramotnosti.

Cílem aktivity je vtažení žáků do tématu výživa a zdraví, konkrétně do zásad zdravého stravování. Aktivita žákům tvůrčí formou pomáhá pochopit základní údaje a informace týkající se složení jednotlivých potravin a surovin (konkrétně výživových hodnot). Dílčím cílem je rozvoj matematické gramotnosti, který se při práci s konkrétními výživovými údaji výrobků přímo nabízí (přepočty jednotek, spalování energie, …). Výuková aktivita pracuje s motivací digitálního prostředí (sociální sítě), které je žákům hodně blízké.

Zadání a popis aktivity

Před zadáním aktivity je nutné žáky uvést do tématu (výživa a zdraví), seznámit je s problematikou (např. výživové poznatky, vyvážená strava, vhodné potraviny, …) a základními pojmy (základní živiny – sacharidy, bílkoviny, tuky; kalorie; energie; …). Právě základní živiny budou stěžejní pro další části aktivity – práce s výživovými hodnotami jednotlivých výrobků. Je důležité, aby žáci znali význam základních pojmů. Aktuální vhled do problematiky nabízí například společnost Vím, co jím [1]. Společnost spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, zaměřuje se na odborné články, testování produktů či popularizační články o potravinách.

První část

Smyslem této části aktivity je vtáhnout žáky do tématu. Žáci mají za úkol vybrat si pět konkrétních výrobků k jídlu (rohlík, ovocná tyčinka, zelenina, …) nebo nápojů (voda, kola, …), které běžně konzumují. Dále je jejich úkolem u každého druhu zjistit množství cukrů (sacharidů) ve výrobku. Následně pořídit fotografii s vizualizací množství sacharidů pomocí kostek cukru nebo podobných náhražek (viz ukázka). Je důležité, aby si žáci stanovili měřítko, se kterým pracují (aby odpovídalo reálným hodnotám z obalu výrobku, např. jedna kostka cukru váží standardně 5 g, sáček cukru v rozmezí 4–8 g, …). Fotku žáci sami vytvoří (naaranžují a vyfotí). Inspiraci mohou hledat na internetu, sociálních sítích (příspěvky, Instastories, upravené a sdílené fotografie, …).

Výstupem odevzdávaným učiteli je pět fotek s konkrétním výrobkem, na kterých je vyobrazeno množství sacharidů daného výrobku. Fotky jsou stylizovány jako příspěvek na sociální síť (úprava pomocí různých nástrojů – filtry, grafické efekty, …; doplnění o vhodný „#“, komentář apod.). Tato drobnost přispívá k atraktivitě úkolu a žáky motivuje k plnění.

V této části žáci zapojují abstraktní matematické myšlení při zjišťování výživových údajů a při následném vytváření hodnot z „abstraktního vyjádření“ na obalu výrobku do materiální podoby vyjádřené kostkami cukru. Aktivita pracuje s hodnotami sacharidů (cukry), je možné zařadit i ostatní výživové složky (bílkoviny, tuky), ale nejprve autoři doporučují pracovat pouze s jednou výživovou složkou.

Ukázka fotografií

Autor díla: Adam Cvik
Autor díla: Adam Cvik


Zdroj obrázků: http://www.casnazdravejidlo.cz/velke-cukrove-odhaleni-tradicnich-sladkosti-ve-kterych-je-nejvice-cukru/, úprava: Adam Cvik

Autor díla: Adam Cvik


Zdroj: https://www.facebook.com/FITlifestylewithEli/photos/a.449771555226866/1382592708611408/

Druhá část

Ve druhé části přichází prezentace výsledků, vyhodnocení a zpětná vazba žáků a učitele propojená s teoretickou stránkou učiva (např. výpočet a převod jednotek u výživových hodnot, pochopení vyjádření jednotek – kcal, kJ, doporučené složení živin, …). Žáci prezentují výsledky své práce, doplňují je o komentář k výživovým hodnotám vybraných potravin, ale také k celkové stylizaci fotografie (doplněný komentář, úprava, …). Jako inovace se nabízí možnost hlasování o nejlepší vytvořené příspěvky mezi žáky. Hlasování může proběhnout přímo ve výuce, a to i za použití online nástrojů (iniciuje učitel, zrealizovat mohou i samotní žáci).

Důležitou částí aktivity je zpětná vazba práce žáků propojená s teoretickými poznatky vztaženými k učivu a vlastním zkušenostem žáků. Učitel dává žákům prostor k představení vlastních názorů a postojů, snaží se rozproudit diskuzi pomocí otázek, které vycházejí z aktivity. Otázky se týkají výživy a zdraví (např. Proč jste si vybrali zrovna tuto potravinu? Jak často ji jíte? Všimli jste si dříve výživových údajů na obalech potravin? Rozumíte jim? …), oblasti mediálního světa (např. Co si myslíte o propagaci zdravé stravy na sociálních sítích? Nechali jste se jí někdy ovlivnit? Sledujete někoho, kdo se věnuje na sociálních sítích jídlu? Koho? A co dělá? …) a průběhu aktivity (např. Jaký postup jste zvolili při přepočtu cukrů ve výrobku? Inspirovali jste se někde? …).

Hlavním cílem této části i celé aktivity není žákům např. přesně sestavit jídelníček, ale nadchnout je pro tuto problematiku, poskytnout jim základní vhled a navést je k tomu, aby měli chuť sami nad věcmi přemýšlet a následně je aplikovali ve svém životě. Případně učitel doporučí ozkoušené mobilní aplikace apod., se kterými má dobrou osobní zkušenost, nebo se podělí o jiné praktické tipy (přepočet kJ, …).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita netradičním způsobem provádí žáky učivem, které se týká výživy a zdraví. Žáky motivuje a navádí k hlubšímu pochopení problematiky týkající se správné životosprávy, vyváženého jídelníčku, vhodných surovin a potravin apod.

Díky první části jsou žáci vtaženi do tématu a hravou formou si ověřují své znalosti v praxi (zjišťování výživových údajů, převod jednotek, přepočet cukrů, …). Využívají k tomu trendu sociálních sítí, jejichž prostředí a styl komunikace jim není cizí, naopak je baví.

Ve druhé části aktivity dochází k propojení praktické stránky s teoretickou. Učitel na základě vytvořených fotopříspěvků vede k diskuzi na téma zdravé stravy a snaží se žákům přiblížit nejdůležitější atributy tématu. Autoři cílí na to, aby žáci toto téma poznali, zajímali se o něj a dle dalších vlastních preferencí ho rozvíjeli. Ideálně s uvědoměním si významu hesla „jste to, co jíte“. Závěrečné shrnutí by mělo žákům připomenout, že stravování souvisí i s dalšími oblastmi tělesného a duševního zdraví (fyzická kondice, únava, dobrý spánek, přejídání jako řešení smutku, …) než jen se zamezením hladu.

Aktivita nabízí také propojení s Výchovou k občanství a mediálním prostředím (například rozdíl mezi reklamou a realitou, respektive například propaguje-li známá osobnost určitý výrobek, znamená to, že ho i konzumuje? Sportovní svět a sponzoring společnostmi typu McDonald‘s, Pepsi, …).

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí matematickou gramotnost.

Matematická gramotnost. Aktivita rozvíjí tuto gramotnost pomocí činností, se kterými se žák střetává v běžném životě. Učí ho pracovat s výživovými údaji na obalu výrobků (konkrétně s cukrem) a vede ho k využití matematického myšlení k porozumění dílčím údajům (převod jednotek, správné pochopení vztahů mezi jednotkami, …). Při tvorbě fotografií žáci vytvářejí reálné modely (např. kostky cukru) abstraktních pojmů (hodnot) a dále je navzájem porovnávají.

Porozumění konkrétním matematickým operacím a dalším spojením má žáka vybudit k samostatné aktivitě, kdy sám projeví zájem o rozšíření znalostí v oblasti zdravého stravování (potažmo zdravého životního stylu) – konkrétně vyhodnocování a následné využití výživových hodnot na obalech výrobků.

[1] https://www.vimcojim.cz/ nebo konkrétně o výživových hodnotách na obalech výrobků: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Jak-zdraveji-nakupovat-Sledujte-nutricni-tabulku-na-obalech__s10010x10927.html.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 8. 2021
Žáci při řešení problému se zdravou výživou rozvíjí i svou matematickou gramotnost.

Hodnocení od uživatelů

Maercela Platilová
27. 3. 2023, 18:16
5 z 5
Článek se mi líbí. Zařadila jsem nedávno s žáky druhého ročníku SŠ do výživy i část s BMI, která se mi osvědčila. Učili jsme se, že váha zdaleka není všechno a že může hodně klamat. Zkoušeli jsme si do BMI zadat různé příklady (vysoká postava, nízká postava, sportovkyně, kulturista...) a řešili jsme, jak váha v některých případech vůbec nevyjadřuje, zda někdo potřebuje zhubnout – sportovec bude mít vyšší BMI než člověk, který nesportuje a má třeba trochu nadváhu, protože svaly jsou těžší než tuk.
Byla to moc pěkná hodina, která si myslím dobře doplňuje výuku o výživě. Doporučuji vyzkoušet výpočet BMI třeba tady: https://medicsp…kj-kcal/
5 z 5

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy