Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Setkání s osobností – Kamil Kopecký
Odborný článek

Setkání s osobností – Kamil Kopecký

1. 6. 2021 Neformální vzdělávání
Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Anotace

Článek informuje o prezentaci docenta Kamila Kopeckého, která se konala jakou součást cyklu Setkání s osobností. Kamil Kopecký je odborník zabývající se mimo jiné problematikou bezpečného internetu, riziky internetové komunikace a také počítačovou kriminalitou. Ve své prezentaci se zaměřil na problematické jevy online výuky a také na nové trendy počítačové kriminality a kyberšikany. Svůj výklad doplňoval atraktivními příklady z praxe. Podělil se také o zkušenosti z přípravy úspěšného dokumentu V síti.

Setkání s osobností – Kamil Kopecký

Aktuální trendy v kybernetické bezpečnosti

28. dubna 2021 se konala třetí prezentace v cyklu Setkání s osobností, určeném primárně pro pracovníky NPI ČR. Tentokrát byl naším hostem docent Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty UP v Olomouci.

Kamil Kopecký se dlouhodobě zabývá problematikou „bezpečného a nebezpečného“ internetu a patří na tomto poli mezi průkopníky v rámci České republiky. Jeho odborné zájmy jsou opravdu široké:

Pracoval nebo pracuje jako vedoucí projektu E-Bezpečí, založil a vede Centrum prevence rizikové komunikace PdF UP, dále působí jako manažer vzdělávání (e-learning, longlife education, ICT), školitel SIPVZ P, oponent vzdělávacích kurzů, recenzent (SCIO, FRVS, MSMT, EU), zabývá se tvorbou e-learningových vzdělávacích kurzů, tvorbou multimédií, pracuje jako školitel (Macromedia, Adobe, Microsoft), je garantem modulu Bezpečnost online, zabývá se problematikou e-learningu, e-education, bezpečného internetu ad.

Působí jako člen Etického fóra České republiky; člen Jednoty školských informatiků; člen vědeckého výboru SaferInternet Institute; pracuje jako expert bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (IS BVaVaI) Ministerstva vnitra ČR. Podílel se také jako konzultant NÚV a MŠMT pro oblast strategických dokumentů na Metodickém pokynu pro prevenci šikany a kyberšikany (2016) v rámci inovace RVP ZV.

Kamil Kopecký je řešitelem a spoluřešitelem mnoha významných projektů, např.:

  • Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (2008). GAČR 406/08/P106 (hlavní řešitel)
  • Konfrontační popis současného slovenského a českého lexika (systémové vztahy a komunikační koexistence) (2011) GAČR P406/11/2304 (spoluřešitel)
  • Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (2019–2021). InterReg (garant klíčové aktivity)
  • Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů (2020–2022) ESF, OP VVV (hl. řešitel)
  • E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (2011–2014), OP VK Partnerství a sítě. (hl. řešitel)
  • Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010–2012) (hl. řešitel)
  • Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (2009–2012, spoluřešitel, věcný manažer projektu, hl. řešitel Miloš Mlčoch)
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. ESF OP VK (spoluřešitel, garant modulu Kurzy ICT pro pokročilé III)
  • E-Bezpečí – nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. 2010 a další roky (hl. řešitel)

Kamil Kopecký svoji prezentaci nazval Aktuální trendy v kybernetické bezpečnosti a zahájil ji několika postřehy zaměřenými na online výuku a její specifika. Zaměřil se hlavně na problematické jevy online výuky, mezi něž patří sdílení osobních údajů žáků, které mohou být „vyzrazeny“, dále infiltrace jiných osob, které záměrně narušují výuku, dělají si např. „virtuální legraci“ z učitelů, vysílají pornografický obsah (skutečný případ na Rokycansku). Narušitelé neboli trollové také v přímém přenosu urážejí učitele i žáky a pirátsky získaný obsah pak zveřejňují na sociálních sítích.

V dalších částech prezentace jsme získali informace o nových trendech v oblasti kyberšikany a počítačové kriminality. Jde například o krádeže uživatelských účtů, kdy pod takto získanou novou identitou lze páchat jednak finanční kriminální činy, jednak provádět krádeže virtuálních postav a předmětů (např. krádež tanku ve virtuální hře, k jehož získání původní majitel-hráč musel obětovat stovky hodin času). Množí se také podvody spojené se stále oblíbenějšími virtuálními měnami, jako jsou Bitcoin, Ethereum, Cardano ad.

Velice nebezpečným jevem jsou challenges, rizikové výzvy, jejichž smyslem je něco jako „vyděržaj, pioněr“. Jde ale o nebezpečné hry, které si v zahraničí vyžádaly dokonce už i oběti na lidských životech. Uživatelé internetu dobrovolně přistupují na manipulativní nátlak a provozují nebezpečné experimenty s alkoholem, leptavými látkami, pokusy o škrcení gumou apod.

V diskusi se Kopecký vyjádřil mj. také k tomu, že se společně s kolegou René Szotkowským podíleli jako odborní poradci na dokumentu V síti, oceněným filmovou cenou Český lev, pojednávajícím o taktikách sexuálních predátorů nezletilých prostřednictvím sociálních sítí.

Další informace a odkazy na publikace a odborné aktivity doc. Kopeckého můžete získat například zde:

                                                               - - -

Čtvrtým hostem našich Setkání bude v červnu tohoto roku vizuální umělec a pedagog Jan Pfeiffer.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.