Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Gramatika ve výuce německého jazyka na 2. stupni ZŠ
Odborný článek

Gramatika ve výuce německého jazyka na 2. stupni ZŠ

10. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Podepřelová

Anotace

Žáci by měli odhalit, že gramatika opravdu pomáhá mluvit i psát, že ulehčuje život, protože napomáhá porozumění. Žáci by si měli být vědomi toho, že zvládnutím každého gramatického jevu se rozšiřuje jejich schopnost a možnost vyjadřovat se o sobě a světě kolem, o všem, co je zajímá a čím žijí. Text je doplněn několika praktickými náměty.

Gramatika jako jeden z jazykových prostředků zaujímá ve výuce německého jazyka poměrně významné místo. Názory na její důležitost se velmi různí. Mnozí učitelé její význam zcela jistě přeceňují, což je mimo jiné způsobeno značnou oblibou sice překonané, ale dosud ještě hojně používané gramaticko-překladové metody.

Vyjdeme-li právě z ní, máme před očim výuku orientovanou na výklad gramatických pravidel, jejich následné procvičování a prověřování, ať už formou gramatických testů nebo překladových cvičení. Žáci se učí zpaměti paradigmata, mnohdy krkolomně překládají, doplňují a obměňují cvičení. Pokud však vzápětí nepoužijí dané osvojené gramatické učivo k ústnímu a písemnému projevu, pokud netuší, co jim právě probraná látka umožní v oblasti komunikace, stává se gramatika samoúčelnou. Takoví žáci sice odcházejí ze školy s bravurní znalostí tvarů nepravidelných sloves v perfektu i préteritu a systémem skloňování přídavných jmen, ale velmi často si neporadí s formulací jednoduché otázky či reakcí na cizojazyčný pokyn. Takový stav neodpovídá požadavkům na výstupní znalosti a dovednosti žáků tak, jak je formuluje Společný evropský referenční rámec.

Rovněž vztah žáků ke gramatice je velmi rozporuplný. Mnozí si vlastně výuku němčiny spojují právě jen s osvojováním jejích pravidel, která se zdají nudná, jednotvárná, mnohdy obtížná a nepochopitelná, nezáživná a navíc spojená s atmosférou obav z testů a dalších forem prověřování znalostí. Takový vztah samozřejmě nevytváří vhodné podmínky pro živou, aktuální, různorodou a kreativní práci, která je nezbytně nutná pro účinnou a úspěšnou výuku cizího jazyka.

Jestliže na I. stupni ZŠ jsou nezbytnými předpoklady efektivní výuky kladně motivovaný žák, hravé, závodivé, pestré a zajímavé formy práce, nápaditě a kreativně probírané gramatické učivo prostřednictvím písniček a zajímavých textů, na II. stupni bude vzhledem ke stoupající obtížnosti a náročnosti učiva nutné tuto pestrou škálu rozšířit a obohatit, a to samozřejmě přiměřeně k věku žáků. Učiteli se nabízí nepřeberné množství možností k zefektivnění výuky, která již není tolik omezována a spoutávána elementárním stupněm jazykových znalostí žáků jako v počátečním období výuky. Učitel má možnost žákům ukázat, jakou roli gramatika ve výuce jazyka skutečně má. Žáci mohou společně s ním odhalit, že gramatika opravdu pomáhá mluvit i psát, že ulehčuje život, protože napomáhá porozumění. Gramatika by pro žáky měla být zajímá, měla by se stát dobrodružstvím odhalování nového a dosud nepoznaného, měla by být zábavná, dávat možnost smát se, hrát si s ní, experimentovat, nebát se chyby - vždyť právě každou chybou se člověk učí.

Každé gramatické učivo by mělo vycházet z konkrétního textu a do konkrétní jazykové praxe by se zase mělo vracet. Žáci by si měli být vědomi toho, že zvládnutím každého gramatického jevu se rozšiřuje jejich schopnost a možnost vyjadřovat se o sobě a světě kolem, o všem, co je zajímá a čím žijí.

Učíme se přídavná jména? Ano, lidi a věci kolem nás tím ožívají, dostávají barvy a vlastnosti. K čemu rozkazovací způsob? Celý život posloucháme a dáváme pokyny, potřebujeme číst návody. Konjunktivy? Máme své sny a přání, je hezké je umět vyjádřit. Pokud k výuce gramatiky přistoupíme z tohoto pohledu, pokud žákům dáme možnost okamžitě probíranou látku uplatnit v nějaké konkrétní situaci, změní se nejen jejich postoj k výuce jazyka, ale zvýší se i jejich celková schopnost i chuť komunikovat.

A tak by z hodin německého jazyka na II. stupni měl rozhodně zaznívat pracovní ruch provázející zajímavé vědomostní hry a soutěže, smích dokumentující zábavný text či milou pozitivní chybu, písničky, které pomohou zvládnout a uložit do paměti zdánlivě nezvládnutelné. Žáci by měli mluvit, hrát scénky, "telefonovat", skládat podle vzoru texty písniček, vyprávět příběhy, soutěžit ve znalostech i tak trochu mimojazykových. Zkrátka gramatika by měla být sice všudypřítomná, ale tak trochu schovaná do poslechu, mluvení, čtení i psaní.

Několik námětů na procvičování gramatického učiva

 1. Na II. stupni ZŠ má své opodstatnění systematizace gramatických jevů i vytváření paradigmat. Nemusí však být jednotvárná a omezovat se na bezduché odříkávání či psaní izolovaných tvarů či vazeb.
  Komisch
  Ich lache.
  Du lachst.
  Er lacht.
  Sie lacht.
  Es lacht.
  Wir lachen.
  Ihr lacht.
  Sie lachen.
  Warum?
  Was
  Ist
  So komisch?
  Die deutsche Grammatik?
  Leon Leszek Szkutnik

  Tato básnička by mohla být docela vhodnou a vtipnou motivací k výuce gramatiky. Současně inspiruje k vytvoření "smysluplné" básničky, jejímž cílem je systém časování sloves. Žáci mohou vymýšlet obdobné texty:

  Traurig (Ich weine. Du weinst.Er weint ... Warum? - Ich habe Angst. / Mein Hund ist tot. ...)
  Schön

  Das Leben (Ich lerne. Du arbeitest. Er bellt. Sie miaut. Es spielt. Wir singen. Ihr telefoniert. Sie lesen. Wo? Wann? Immer. Das ist das Leben.)

  Další obměny mohou zahrnovat způsobová slovesa, nepravidelná slovesa, préteritum ...

 2. Časování sloves lze vhodně propojit i s automatizací přivlastňovacích zájmen, kdy si žáci upevňují užívání zájmena svůj a předložek se 3. pádem, se 3. i 4. pádem. Pro žáky příjemná melodie zpřístupní nahromaděné gramatické jevy.

  Obr.
  1. Obr.

  Samotná písnička je pouze východiskem pro další samostatnou práci žáků, kteří vymýšlejí neomezené množství dalších slok, jež mohou zpívat, přednášet, zapisovat, učit ostatní apod. Např.: Ich spiele mit meinem Ball. Ich sitze an meinem Tisch. Ich warte auf meinen Freund. Ich lese in meinem Buch.

 3. Velmi vydatným a přitom vhodným gramatickým cvičením mohou být recepty a návody.
  Michael, Monika, kommt her! Macht für eure Party einen Obstsalat. Er ist lecker und gesund. Ich helfe euch.
  Rezept für Obstsalat

  Äpfel, Birnen, Bananen, Weintrauben, Pflaumen, Rosinen, gehackte Nüsse (nasekané ořechy), Zitronensaft, Honig, Joghurt kaufen

  • das Obst waschen,
  • Bananen, Birnen, Äpfel schýlen,
  • Äpfel, Birnen und Pflaumen entkernen (zbavit jader),
  • in kleine Stücke Schneider,
  • alles in eine Schüssel geben,
  • mit den Nüssen mischen,
  • mit Zitronensaft, Honig, Rosinen verfeinern (zjemnit, vylepšit),
  • Joghurt über den Obstsalat gießen,
  • alles verrühren (promíchat),
  • kalt servieren,

  Guten Appetit!

  Uvedený recept lze využít k nácviku i procvičení různých slovesných tvarů:

  • všechny osoby přítomného času,
  • tvary rozkazovacího způsobu,
  • užití zájmena man,
  • perfektum a préteritum,
  • trpný rod.

  Současně je vhodné recept spojit s názorným postupem (lze využít např. školní cvičné kuchyňky) - žáci shromažďují suroviny, užívají názvy ovoce v jednotném a množném čísle, předvádějí slovesa - schälen, schneiden ... - salát lze v rámci vyučovací hodiny skutečně připravit (žáci musí být ale neustále jazykově aktivní - učitel je vede ke komentování všech postupů) - toto propojení gramatického učiva s mimojazykovými aktivitami (handlungsorientierter Unterricht) žáky velmi pozitivně motivuje a je názornou ukázkou spojení výuky a praktického života.

 4. Slabé skloňování podstatných jmen lze procvičit na textu, který vychází ze znalosti postav z evropských pohádek a příběhů. Učitel může při první práci s textem vynechat názvy zemí, odkud postavy pocházejí, a žáci je mají uhodnout (forma soutěže).

  Aus Märchen und Geschichten aller Welt
  Deutschland: Das Aschenputtel (Popelka) heiratete ____________ (Prinz) und ____________ (Prinz) wurde zum _____________ (König).
  Russland: Der Frosch zeigte ______________ (Zar) den Weg.
  Frankreich: ______________ (Graf) Monte Christo hat man in einem Sack ins Meer geworfen.
  Tschechien: Honza half __________________ (Bauer) den ganzen Tag. Nach der schweren Arbeit wollte er auch gutes Essen haben.
  Polen: Bolek und Lolek mussten vor ________________ (Bär) schnell laufen.
  Slowakei: Der Prinz kämpfte mit _____________ (Drachen) und rettete Mahulena.
  Griechenland: Herakles war stärker als jeder _____________ (Junge) in seinem Alter. Später musste er gegen _______________ (Löwe) kämpfen.
  Kannst du auch eine Geschichte erzählen?

  Žáci mohou text vtipně přepracovat - mohou zkombinovat postavy z různých pohádek a příběhů. Postavy lze zasadit do zemí, mohou vyhledávat další známé literární postavy.

 5. Nacvičování a procvičování skloňování přídavných jmen by mělo být velmi pestré a nápadité, žáci by měli sami cítit potřebu přídavná jména používat, nebát se udělat chybu.

  Mein Traumtyp
  (Wähle die passenden Adjektive in der richtigen Form aus. / Vyber vhodná přídavná jména ve správném tvaru.)

  Mein Traumtyp ist ein _________ Junge mit ___________ Haaren und einer __________ Nase.
  Seine ___________ Augen sehen freundlich aus. Er hat ein ____________ Gesicht und einen ___________ Mund. Er hat eine ____________ Figur und ___________ Beine.
  Er trägt immer ____________ und _____________ Klamotten. Am besten setzen ihm die ____________ Jeans und ein ___________ T-Shirt. Er hat immer __________ Sportschuhe.

  Obdobná cvičení jsou pro žáky velmi přitažlivá a tím i pro jejich aktivizaci velmi vhodná, protože snaha a touha vyjádřit vlastní názor zastíní obavu z gramatických tvarů. Cvičení je opět základním východiskem k dalším ústním i písemným projevům:

  • obdobný text necháme vymyslet chlapcům,
  • žáci si přinesou do školy obrázek svého idolu a snaží se ho výstižně popsat ústně i písemně,
  • žáci popíší někoho ze svých spolužáků - ostatní mají poznat, o koho se jedná apod.
 6. Poměrně obtížným, ne vždy dostatečně zažitým učivem jsou i slovesa s předložkovou vazbou odlišnou od češtiny. Pro žáky bude určitě zajímavou zkušeností práce s básničkou, která se zamýšlí nad vztahy v rodině a která může dále inspirovat k napsání básně na příbuzná témata: Unsere Klassenlehrerin und wir, Mein Freund und ich, Ich und mein Hund, Er und sie. Tvorba básniček může být zaměřena na aktuální témata - Muttertag, Valentinstag, Lehrertag, ...

  Die Mutter und ihr Sohn
  Zuerst
  lebt sie nur _____ ihn.
  Sie spielt _____ ihm.
  Sie macht alles _____ ihn.
  Sie bleibt immer _____ ihm.
  Später
  freut sie sich ____ ihn und ____ seine Erfolge
  Tag und Nacht denkt sie _____ ihn.
  Abends wartet sie ______ ihn.
  Sie erwartet nichts ______ ihm.
  Aber sie kann nicht _______ ihn leben.
  Das ist die Mutterliebe.

  Vytvořené básně žáci prezentují a učitel jejich písemný i ústní projev kladně hodnotí. Z podobných textů lze vytvořit na závěr roku / dvouletého období malý sborník, texty mohou být součástí žákovského portfolia.

 7. Rovněž učivo obsažené ve skladbě lze procvičovat způsoby, které budou pro žáky zajímavé, přitažlivé, které je budou nutit nejen k úvaze o správnosti slovosledu, ale povedou je i k zamyšlení se nad některými morálními hodnotami. Vědomí, že se umí vyjádřit k takovým tématům, určitě pozitivně ovlivní jejich sebevědomí i celkový vztah k jazyku.

  Wann bin ich glücklich? Das ist ganz einfach.
  Beispiel: Wenn ich nicht allein bin.
  Es regnet nicht. - Heute ist keine Schule. - Ich kann mit meinen Freunden ausgehen. - Ich gebe eine Geburtstagsparty. - Ich bekomme neue Klamotten (oblečení).- Im Kino spielt man einen neuen Film. - Meine Freundin ruft mich an. - Dieser Test ist zu Ende.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Wenn ___________________________________.
  Und wann bist du glücklich / unglücklich?

  Na cvičení může navázat diskuse v kruhu - žáci se snaží vyjádřit, kdy sami mají radost. Téma lze libovolně obměnit: Wann freust du dich? Wann brauchst du dein Handy. Wann brauchst du einen Freund? Wann bist du gern allein? Wann willst du nicht allein sein?

Z uvedených ukázek je zřejmé, že výuka gramatiky by měla jít vždy ruku v ruce s aktivním jazykovým projevem, měla by se promítat do všech řečových dovedností a měla by rovněž respektovat zájmy a individualitu žáků staršího školního věku.

Výchozí texty obsahující nové gramatické učivo i cvičení sledující nácvik a důkladné osvojení daných jevů by měly být moderní, aktuální, zajímavé, vtipné, měly by odrážet život dnešní mládeže tak, aby dostatečně motivovaly k aktivnímu jazykovému projevu a pomohly vypěstovat hlubší zájem o další jazykové vzdělávání.

Literatura a použité zdroje

[1] – ANDRÁŠOVÁ, H.; PODEPŘELOVÁ, A. Ich laufe mit dem Gorilla. České Budějovice : DAG P s.r.o., 2000.
[2] – PODEPŘELOVÁ, A.; ZBRANKOVÁ, M. Fit in der deutschen Grammatik und Kommunikation. Plzeň : FRAUS, 2004.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Podepřelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Básničky a písničky