Odborný článek

Otevíráme ZOO!

26. 7. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Aktivita se snaží zpestřit výuku vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na prvním stupni ZŠ. Propojuje Tělesnou výchovu s tématem zvířata v zoologické zahradě. Cílem aktivity je intenzivně zapojit mladší žáky do výuky tělesné výchovy a připomenout jim prvky zdravého životního stylu. Aktivita propojuje digitální prostředí s reálným a je využitelná i v distanční výuce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Otevíráme ZOO!

Vzdělávací obor

Tělesná výchova; Matematika a její aplikace; Člověk a jeho svět

Období

1. stupeň ZŠ (3.–5. ročník)

Tematický okruh

Tělesná výchova (1. stupeň – 2. období); Závislosti, vztahy a práce s daty (1. stupeň – 2. období); Místo, kde žijeme (1. stupeň – 2. období)

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

TV-5-1-01 Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti.

TV-5-1-06 Žák jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví.

TV-5-1-09 Žák změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky.

 

M-5-2-01 Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

M-5-2-02 Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.

 

ČJS-5-1-01 Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu.

ČJS-5-1-03 Žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.

 

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Matematická gramotnost

MG-2-2-03 Žák popíše situaci vyjádřenou tabulkou, sloupcovým nebo kruhovým diagramem (bez využití procent). (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

MG-2-2-13 Žák dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

MG-2-3-08 Žák využívá vhodné digitální technologie. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

MG-2-7-03 Žák vyjádří některé situace z reálného života pomoci matematického aparátu. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

Digitální gramotnost

DG-2-1-03 Žák při školní práci využívá svěřená zařízení a doporučené digitální technologie; uvede příklady využití digitálních technologií. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

DG-2-3-02 Žák ukládá informace tak, aby je znovu našel a mohl použít. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

DG-2-3-04 Žák soubory sdílí se svými blízkými a učiteli pomocí zadané digitální technologie. (Druhé období – na konci 5. r. ZŠ)

 

Popis námětu na učební činnost žáka

Atraktivní a zajímavé téma, těmito atributy se aktivita Otevíráme ZOO! snaží zpestřit výuku vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na prvním stupni ZŠ. Využívá propojení oboru Tělesná výchova s tématem zvířata v zoologické zahradě, protože zvířecí tematika bývá pro mladší ročníky vždy zajímavá.

Cílem aktivity je intenzivní zapojení mladších žáků (1. stupeň ZŠ) do výuky tělesné výchovy (i v distanční formě) a atraktivním a přirozeným způsobem jim připomenout prvky zdravého životního stylu. Výuková činnost propojuje digitální prostředí s reálným. Svým zaměřením je aktivita víceoborovou, kromě Tělesné výchovy zahrnuje i například Matematiku či Člověk a jeho svět. Dílčími cíli aktivity (ale neméně důležitými) je podpora dobrého klimatu třídy, socializace žáků a v neposlední řadě rozvoj gramotností (matematická a digitální).

Zadání a popis aktivity

Výchozí motivační příběh: „Uplynulý rok byl pro všechny těžký, ve škole jsme si ho moc neužili. Pojďme se tedy rozveselit a představit si, že máme možnost založit vlastní třídní zoologickou zahradu! Zvířata jsou přece bezva! Různé zoo v evropských městech nabídly, že nám v začátku pomůžou a poskytnou nám pár zvířat… Pokud si je ovšem sami vyzvedneme. Pojďme do toho!“

Žáky je vhodné uvést do aktivity podobným příběhem. Žáci mají za úkol reálně zdolat trasu, kterou si ve skupině vyberou, a to podle tabulky (plánku), kterou učitel vytvoří. Na mapě jsou označena konkrétní místa (města v Evropě), ve kterých se nachází zoologické zahrady, jež nabídly pomoc a zvířata (viz výše popsaný příběh).

Novou zoo buduje celá třída společně. Celotřídní snažení je vhodné pro zrychlení „cestování“ a snazší komunikaci mezi žáky rozdělit do skupin. Všechny skupiny vybírají a přivážejí zvířata do jedné společné zoo. V rámci skupiny mají ale žáci větší prostor diskutovat, jaké zvíře by chtěli, jak ho získají.

Po rozdělení do skupin si žáci vyberou zvíře, které chtějí přivézt. Každá skupina může přivézt jeden druh zvířete pouze jednou. V tabulce si žáci najdou, kde se zvíře nachází, a počet kilometrů, který musí reálně zdolat do daného místa a zpět. Zdolané kilometry všech členů skupiny se sčítají dohromady. Trasu musí žáci zdolat samostatnou pohybovou akcí (chůze, běh, jízda na kole nebo koloběžce, …). Zdolávanou trasu zaznamenávají do tabulky připravené učitelem (viz ukázka níže) nebo si ji sami připraví a budou sdílet s ostatními. „Přivedení zvířete“ se dle příběhové legendy rovná zdolání dané trasy. K vytvoření mapy může učitel použít webové aplikace nebo internetové prohlížeče s mapami (Mapy.cz, Google Maps, ...) – ukázka níže.

Průběh

Aktivita probíhá delší dobu. Žáci mají stanovený časový úsek pro zdolávání trasy (cca 1 měsíc). Ve skupině se dohodnou, pro jaké zvíře se chtějí vypravit, a trasu si rozdělí. Při zdolávání nemusí žák počítat do výsledků jenom kilometry, které zdolává cíleně kvůli aktivitě. Může zahrnout i výlety s rodinou, obyčejné cesty (např. na nákup) atd.

K měření vzdálenosti žáci využívají digitálních nástrojů (mobilní aplikace, krokoměry, …), které se dají snadno stáhnout do mobilu. Případně dle přesného popisu trasy změří její délku na mapě (Mapy.cz, …). Výsledky zaznamenávají do tabulek v cloudové formě (online formuláře, Excel tabulka, …). Během celé aktivity je důležitá komunikace a domluva s ostatními ve skupině (kolik kilometrů ještě zbývá zdolat, podpora v rámci skupiny, …).

Žáci pracují samostatně, ale důležitá je motivace a případná pomoc ze strany učitele, případně rodičů, s ohledem na věk a schopnosti žáků.

Ukončení a vyhodnocení aktivity

Aktivitu ukončí učitel po vypršení časového limitu. Následuje představení zvířat, která se podařilo přivést (i jejich počet), a zpětná vazba průběhu aktivity. Forma vyhlášení záleží na učiteli a jeho pojetí celé aktivity – může vyhlásit nejlepší žáky (ti, již přivedli nejvíce zvířat) nebo může dojít jenom k poděkování: „Děkuji, jak jste se do úkolu zapojili, nyní nám nic nebrání otevřít naši zoo.“

Pokud chce učitel ukončení pojmout v zábavném stylu a okolnosti mu to dovolují (kolektiv i momentální naladění žáků), může uspořádat přehlídku zvířat (i online v distanční výuce) – žáci se za zvířata převléknou, namalují si obličeje, zvířata nakreslí apod.

Při zpětné vazbě je dobré, aby učitel s žáky průběh aktivity zrekapituloval a poukázal na její jednotlivé části. Vhodné je také zdůraznit propojení jednotlivých vzdělávacích oborů v aktivitě (Tělesná výchova – pohyb; Matematika – práce se vzdáleností, dopočítávání zdolaných kilometrů, …; Informační a komunikační technologie – práce s digitálními nástroji, krokoměry, aplikacemi, …; Člověk a jeho svět – mapa Evropy, charakteristika zvířat, cestování, …). Výukovou činnost je dobré uzavřít i rozborem průběhu spolupráce (komunikace ve skupině, rozdělení úkolů, kdo měl hlavní slovo, co se povedlo, kde byl problém, …) a přesahu aktivity do každodenního života žáků (i běžná pohybová aktivita podporuje zdravý životní styl, žáci vnímají výhody chůze, …).

Možnost inovace a rozšíření aktivity. Vzdálenosti, které mají žáci zdolat, jsou velké. Pokud učitel vyhodnotí, že se jedná o nedosažitelný cíl, mohou žáci do započítávání zahrnout i jízdu autem, autobusem a dalšími dopravními prostředky, díky nimž se žák sice přemisťuje, ale aktivně se nehýbe, nesportuje. V tu chvíli se změní přepočet kilometrů pro záznam do tabulky. Žák:

  • zdolané kilometry pěšky, během, rychlou chůzí vynásobí třemi;
  • zdolané kilometry na kole, koloběžce, kolečkových bruslích vynásobí dvěma;
  • zdolané kilometry pomocí dopravního prostředku (auto, autobus, vlak) započítá v původní hodnotě.

Přepočet ošetří, aby žáci pro aktivitu nevyužívali pouze dopravních prostředků, a také jim poskytuje zvýhodnění (vzdálenost se násobí) při aktivním pohybu podporujícím zdravý životní styl.

Ukázka mapy, autor díla: Adam Cvik, zdroj: vlastní tvorba

            

Návrh tabulky zoo, autor díla: Adam Cvik, zdroj: vlastní tvorba

 

Ukázka tabulky pro zápis výsledků, autor díla: Adam Cvik, zdroj: vlastní zpracování

 

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita zpestřuje a zatraktivňuje (distanční) výuku tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ. U žáků posiluje vztah k pohybovým návykům a snaží se je „rozpohybovat“ zábavnou formou. Aktivita pracuje s tématem, které má mezioborový přesah a pro žáky tohoto věku je atraktivní.

Výuková činnost žákům ukazuje důležitost pohybu (splnění úkolu, pobyt na čerstvém vzduchu) nejen při cíleném sportování, ale i v běžném životě (např. chůze pěšky místo jízdy autem, chůze do schodů místo použití výtahu, …). Netradiční formou (přizpůsobenou věku žáků) se snaží zapojit nejzákladnější prvky zdravého životního stylu.

Aktivita také podporuje rozvoj spolupráce a týmovost. Tyty rozvíjené atributy posilují dobré klima třídy a socializaci mezi žáky (komunikace a domluva, organizace, nápady, …). Díky digitálnímu prostředí je aktivita vhodná i pro distanční výuku.

S podobným námětem jsme pracovali v aktivitě Na výletě #SamiAleSpolu [1] (zdolávání společné trasy ve skupině), která je ovšem zaměřena na starší ročníky na ZŠ.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí matematickou a digitální gramotnost.

Matematická gramotnost. Při zaznamenávání výsledků dochází k rozvoji matematické gramotnosti. Žáci zapisují dosažené výsledky do tabulek nebo příslušných formulářů. Výsledky poté vyhodnocují a na jejich základě dále pracují. Aktivita žáky vede k používání matematického myšlení v praxi při plánování jednotlivých úseků trasy (např. rozdělení ve skupině, jednotlivé vzdálenosti, měrné jednotky, …).

Digitální gramotnost. K rozvoji této gramotnosti dochází během výukové činnosti v několika bodech:

  • získávání informací (měření zdolané vzdálenosti pomocí digitálních nástrojů);
  • sdílení informací ve skupině (skupinová práce) nebo s učitelem (kontrola výsledků), obzvláště pokud je aktivita využita v distanční výuce;
  • ukládání informací v cloudové formě pro kontrolu a vyhodnocení výsledků.

[1] https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22782/na-vylete-samialespolu.html/.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 7. 2021
Aktivita nabízí zajímavé a inspirativní téma pro rozvoj matematické gramotnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.