Odborný článek

Byla jedna básnička

14. 6. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Pro děti je velmi důležitý rytmus. Díky poezii můžeme u dětí rytmické cítění rozvíjet. Dále rozvíjíme vztah k umění, lidem a přírodě. V cílech čtenářské gramotnosti rozvíjíme jazykový cit, slovní zásobu, zkvalitňujeme výslovnost a komunikaci. Seznamování dětí s poezií by mělo vycházet z prožitkového a situačního učení. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné si na procházce obsah básně znovu prožít a vyzkoušet. Dalším důležitým aspektem při seznamování a při motivaci k básni je pohyb. Děti by měly mít možnost báseň prožít i pohybově. Např. pohybovat se jako zvířata na obrázku, pantomimicky ztvárňovat jednotlivé obrazy. Doplňkem mohou být i hudební a rytmické nástroje, které podpoří rytmus. Při výběru básní jsem akcentovala úvodní formuli „Byla jedna,“ která je typickým znakem začátků pohádek a básniček. Vyjadřuje časovou a místní neurčitost, a děti musí pracovat s vlastní fantazií. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

BYL JEDEN MÍČ

Cíle: Prostřednictvím dramatické hry a předčtenářských dovedností rozkrýt rytmickou podobu básně a rozvíjet slovní tvořivost.

Věk: 4–6

Pomůcky: míč, klíč, sirka

V. Nezval

Byl jeden míč,

v tom míči klíč,

v tom klíči dírka,

v té dírce sirka,

v té sirce plamen,

skočil do kamen.

Metodika postupu:

1. Seznámení s básní

Učitelka recituje báseň, na konci každého verše napětí a pauza.

2. Hra na tělo

Při recitování děti předvádí vždy poslední slovo z verše, každý individuálně.

MÍČ – KLÍČ – DÍRKA – SIRKA – PLAMEN – KAMEN

3. Rozhovor nad textem, sdílení pocitů, názorů

Např.: Děti jak asi vypadal ten míč? A ten klíč?

Jak mohla být velká dírka v klíči?

Jak je velká sirka?

Jakou barvu má plamen?

Co to jsou kamna?

4. Kultivace smyslu pro rým a rytmus

Učitelka začne recitovat verš a děti doplňují skupinově nebo individuálně následné slovo, práce ve dvou řadách – první skupinka začne verš a druhá jej doplní.

5. Společná pohybová hra

Básničku recitujeme a provázíme pochodem, poskoky a štronzem v závěru. Vhodné je zapojit i dynamiku hlasu, začínáme šeptáním, postupně zesilujeme.

6. Malba básničky

Technika zapouštění barev do mokrého povrchu. Každé dítě dostane čtvrtku vystřiženou do tvaru kruhu (míče). Papír si namočí vodou a pomocí vodových barev a štětce zapouští obrazy z básně. Do míče nakreslí klíč s dírkou, dále sirku s plamenem. Jde spíše o prožitkovou arteterapeutickou techniku. Vhodné je pustit k činnosti relaxační hudbu.

7. Ztracená básnička /venkovní činnost na zahradu, do parku/

Pomůcky: míč, klíč, sirka

Děti, děti, naše básnička, kterou jsme se naučili a kterou už umíme, se tady venku před námi schovala. Zkusíme ji společně najít?“

V přírodě nebo na zahradě učitelka připraví malé a bezpečné ohniště. Sedneme si kolem něho a zeptáme se dětí, zda ví, co to je (ohniště). Básnička se nám ale venku ztratila, někde tady na nás kouká. Máme napsanou básničku s vynechanými slovy. Učitelka recituje, ale když mlčí, děti mají za úkol ten zamlčený předmět hledat v okolí.

Kdo předmět najde, tak přinese, a hledá se dál.

V posledních verších (plamen, kamen) už učitelka zapálí oheň a děti sedí kolem.

Povídají si, jaké to bylo básničku hledat a jak nás za to zahřeje.

Děti mohou z okolí přinášet drobné větvičky, přikládat je na oheň a užívat si prožitek všemi smysly (možná i chutnými špekáčky :-)

Další možnosti:

Rytmická kresba podle veršů

Zhudebnění textu

Hledání stejných rýmů k základním slovům z básně (míč, klíč, sirka, …)

Závěr:

I v tak krátké básni je důležité, aby měl recitátor smysl pro stupňování a vyvrcholení zážitku. Děti těší dobře vygradovaná hra s napětím. Dostávají tak povědomí o důležitosti stavebního principu.

BYLA JEDNA BUBLINA

Cíl: Vypěstovat u dětí gradační cit pro následnou interpretaci básničky

Věk: 4–6

J. Vodňanský

Byla jedna bublina,

bublila se bublila.

A jak tloustla,

místo jídla

polykala vodu z mýdla.

Prásk! A praskla.

To má za to,

že mi ani nenabídla.

Metodika postupu:

  1. Seznámení s básničkou v kruhu, kolem míče – recitace s gradací

  2. Motivační rozhovor – co je bublina, jak vzniká, zážitky spojené s bublinou

  3. Volný pohyb při čteném textu – děti mohou předvádět růst bubliny (rozšiřování, rozkročení, nafouknutí tváří, polykání vody). Štronzo (dřep) na prasknutí bubliny. Uvolnění

  4. Výtvarná hra – zachycení gradace linií – rytmická kresba kruhů na velký formát papíru, střídání pravé a levé ruky a směrů

  5. Pokus s vodou a mýdlem – trénování dechu, zadržování, zesílení – děti dostanou vodu s kapičkou mýdla a velkým silným brčkem foukají do vody a pozorují vznik bublin. Poté je mohou praskat (tuto aktivitu zařadit dle uvážení, aby se u mladších děti zamezilo vdechnutí vody). Mladší děti mohou lovit bubliny z bublifuku, které učitelka vytvoří.

  6. Procházka za bublinou – k vodnímu toku (potok, rybník, řeka) – děti sledují a zapisují do tabulky čárky, kolik uviděly za danou chvíli na vodě bublin nebo jiných zajímavých úkazů na vodní hladině.

Říkadla:

BYLA JEDNA BABKA

Cíl: Zachytit rytmus básně a experimentovat s verši

Věk: 4–6

Byla jedna babka,

prodávala jabka,

za děravý groš,

prodala jich koš.

Zdroj: Leporelo Utíkej Káčo

Náměty na práci s říkadlem:

Děti tleskají na – babka a jabka

Děti dupají na – groš a koš

Obměna:

Děti vytleskávají a vydupávají a zároveň vymýšlejí zdrobněliny slov.

Babka – Babička

Jabka – Jablíčka

Groš – Grošíček

Koš – Košíček

Necháme děti tvořit a vymýšlet další slova zdrobnělá. Můžeme se doprovázet dřívky.

Ptáme se dětí, jaká slova se jim líbí více – zdrobnělá, nebo původní.

Jak se jim líbí, když jim říkáme jménem? Jaké oslovení se jim nelíbí? – vhodná prosociální aktivita i pro dětské posluchače-kamarády na úvod roku.

BYLA JEDNA ŽIŽALA

Cíl: Poukázat na etický rozměr básně

Věk: 4–6

Byla jedna žížala,

bonbon k svátku dostala,

nikomu ho nedala,

do díry se schovala.

Zdroj: http://cile-jako-rybicka.webnode.cz

Náměty na práci s říkadlem:

Dokáží děti najít, jakou vlastnost měla žížala?

Je to správné?

Umíte se dělit?

Co se mohlo stát žížale?

Zkusíme tu žížalu i básničku napravit?

Děti vymyslí, jak to mohlo jinak dopadnout.

Například:

Byla jedna žížala,

bonbon k svátku dostala,

kamarádům nabídla,

všem se potom líbila.

Závěr:

Poezie má v předškolním vzdělávání své nezastupitelné místo. Rozvíjí jazyk a nabízí velké množství her a námětů, jak děti přilákat do světa knih a naší krásné české slovesnosti.

Poezie nabízí především prožitek. U dětí předškolního věku je to prožitek zprostředkovaný učitelkou, která by měla být pro přednes a recitování básniček velmi nadšená.

Literatura:

Bečvářová, I. (2004): Pracovní listy z dramatické výchovy. Prachatice: SVIS MŠMT.

Nebesová, B. (2009): Poezie v předškolním vzdělávání. Bakalářská práce. Č. Budějovice. Dostupné online: https://docplayer.cz/16045067-Poezie-v-predskolnim-vzdelavani.html.

Literatura a použité zdroje

[1] – BEČVÁŘOVÁ, Ivana. Pracovní listy z dramatické výchovy. Prachatice : Svis Mšmt, 2004. 206 s.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 6. 2021
Příspěvek nabízí inspirativní činnosti vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Nabídka činností je zaměřena na prožitkové učení.

Hodnocení od uživatelů

Lenka Žeravová
2. 6. 2022, 20:07
5 z 5
Moc pěkně propojená báseň s ostatními činnostmi....
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo