Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt „Územní srážky“
Odborný článek

Projekt „Územní srážky“

2. 3. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Radomír Macháň

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data; porovnává soubory dat; vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem; provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; odhaduje a vypočítá objem a povrch těles; ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

Projekt je zamýšlený na dvě až tři vyučovací hodiny s využitím tabletů či mobilů (práce s QR kódy) a notebooků či PC (vyhledávání dat na internetu a jejich zpracování a prezentace prostřednictvím tabulkového kalkulátoru – práce s tabulkou a grafem). To vše je zarámováno do procvičování matematických dovedností. V jednotlivých částech projektu dochází k propojení především matematické a digitální gramotnosti, ale v nezanedbatelné míře i gramotnosti čtenářské, při počítání a vyhledávání úhrnů měsíčních územních srážek a prezentaci výsledků formou vytvořených tabulek a grafů. Projekt je využitelný při procvičování či opakování znalostí a dovedností nezbytných při výpočtu číselných algebraických výrazů, výpočtu vlastností krychlí a kvádrů, práci s tabulkovým kalkulátorem.

Tématem projektu jsou měsíční srážkové úhrny v Olomouckém kraji za prvních 8 měsíců roku 2020 a jejich srovnání s úhrny v roce 2019 a dlouhodobými srážkovými normály 1981–2010 v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen.

Průběh:

Práce s matematickými dovednostmi: 8 QR kódů s obrázkem – číselným algebraickým výrazem, jehož výsledkem je číselné označení příslušného měsíce, k němuž jsou v QR kódu ukryty indicie k výpočtu měsíčního srážkového úhrnu (leden až srpen roku 2020).

 • Procvičování pořadí početních operací a výpočtů s čísly celými, desetinnými i zlomky. Úkolem žáků je příklady vypočítat a příslušným QR kódům a indiciím v nich ukrytým přiřadit odpovídající měsíc (1 … leden; 2 … únor; atd.).

Práce s QR kódy: 8 QR kódů skrývajících indicie o územních srážkách v příslušném měsíci roku 2020, jehož číselné označení je „zakódované“ v obrázku – příkladu na QR kódu.

 • Procvičování výpočtu vlastností krychle či kvádru. Úkolem žáků je QR kódy „sejmout“ a na základě dešifrovaných údajů, informací „ukrytých“ v QR kódech, vypočítat srážkové úhrny jednotlivých příslušných měsíců.

Práce s tabulkovým kalkulátorem: vytvoření tabulky a grafu, srovnání názornosti prezentace číselných údajů prostřednictvím tabulky a grafu, případně souvislého textu.

 • Vytvoření tabulky z vypočítaných srážkových úhrnů v měsících leden až srpen roku 2020. Procvičení či výklad práce s tabulkovým kalkulátorem (např. Excelem, Calcem). Vkládání dat, formátování buněk, úprava vzhledu apod. Úkolem žáků je vytvořit tabulku srážkových úhrnů a vhodně ji naformátovat. 1. řádek tabulky bude obsahovat nadpis/název tabulky včetně uvedení jednotky uvedených hodnot srážkových úhrnů a po vytvoření ostatních řádků bude sloučen na šířku celé tabulky, 2. řádek bude mít v prvním sloupci prázdnou buňku a v dalších sloupcích názvy měsíců leden až srpen, 3. řádek v prvním sloupci uvedení roku (tj. „2020“) a v následujících sloupcích hodnoty vypočítaných srážkových úhrnů v měsících leden až srpen roku 2020.
 • S využitím hotové tabulky žáci vytvoří sloupcový graf srážkových úhrnů v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen 2020.

Práce s matematickými dovednostmi: šestice tvrzení vyplývajících z údajů v tabulce srážkových úhrnů. Ověření jejich platnosti či neplatnosti.

 • Výběr trojice pravdivých tvrzení na základě dle výše uvedeného postupu vypočítaných hodnot uvedených v tabulce. Úkolem žáků je ověřit své znalosti a dovednosti z oblasti statistiky (výpočet průměrného srážkového úhrnu, určení maximální a minimální hodnoty) či matematických pojmů (rozdíl, dvojnásobek apod.).
 • Příležitost doplnění o ukázku možností tabulkových kalkulátorů – využití funkcí a možnosti matematických výpočtů (např. výpočet sumy, průměru, vyhledání maxima či minima, výpočet rozdílu apod.).

Práce s QR kódy: neúplný kód

 • V neúplném QR kódu na pracovního listu vybarví žáci políčka s číslicí, která je přiřazena výše zmiňovaným pravdivým tvrzením. Políčka s číslicí nepravdivých tvrzení nevybarvují!

Práce s daty, informacemi: vyhledávání informací na internetu.

 • Po vybarvení QR kódu jej žáci načtou. V případě vybarvení správných políček získají odkaz na webovou stránku „Územní srážky“ s měsíčními srážkovými úhrny. Na ní rozkliknou v části „Měsíční úhrny srážek ve srovnání s normálem 1981–2010 na území ČR a jednotlivých krajů“ odkaz na rok 2019 a vyhledají srážkové úhrny v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen 2019.

Práce s tabulkovým kalkulátorem: úprava tabulky a grafu

 • Žáci upraví vytvořenou tabulku. Přidají 4. řádek – v 1. sloupci uvedou rok (tj. „2019") a v následujících sloupcích ve výše uvedeném kroku vyhledané srážkové úhrny v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen roku 2019. Tabulku pak opět vhodně naformátují.
 • Na základě upravené tabulky vytvoří žáci sloupcový graf srovnání měsíčních srážkových úhrnů v měsících leden až srpen za roky 2019 a 2020.

Práce s daty, informacemi: vyhledávání informací na internetu

 • Ještě jednou se žáci vrátí k webové stránce „Územní srážky“ s měsíčními srážkovými úhrny. Na ní, pokud ji již zavřeli, opakovaně rozkliknou v části „Měsíční úhrny srážek ve srovnání s normálem 1981–2010 na území ČR a jednotlivých krajů“ odkaz na rok 2019 a vyhledají dlouhodobý srážkový normál 1981–2010 v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen.

Práce s tabulkovým kalkulátorem: úprava tabulky a grafu

 • Žáci upraví vytvořenou tabulku. Přidají 5. řádek – v 1. sloupci uvedou „Normál“ a v následujících sloupcích ve výše uvedeném kroku vyhledané dlouhodobé srážkové normály za období 1981–2010 v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen. Tabulku pak opět vhodně naformátují.
 • Na závěr na základě upravené tabulky vytvoří žáci kombinovaný graf srovnání měsíčních srážkových úhrnů v měsících leden až srpen let 2019 a 2020 (sloupcový graf) s dlouhodobými srážkovými normály 1981–2010 v Olomouckém kraji v měsících leden až srpen (spojnicový graf).

Fotografie ze soukromého archivu autora

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
278.32 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Radomír Macháň

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: