Odborný článek

Barevné království

26. 4. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Andrea Väterová

Anotace

Článek je souborem praktických ukázek činností rozvíjejících matematickou gramotnost v předškolním věku. Činnosti jsou propojeny motivačním příběhem v tematický blok, který je vhodný už i pro tříleté děti. Jednotlivé činnosti jsou doplněny vzdělávacími cíli. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Nabízené aktivity v sobě nesou potenciál pro rozvoj následujících schopností a dovedností dětí:

 • rozlišování, přiřazování a poznávání předmětů stejného tvaru, vlastnosti či charakteru;
 • postupné vytváření souborů předmětů na základě vymezené vlastnosti;
 • rozlišování detailů a jednoduchých znaků;
 • vnímání a pozorování předmětů, které je obklopují;
 • rozpoznávání toho, co je z poznávacího hlediska důležité;
 • odhalovaní podstatných znaků, vlastností předmětů, nacházení společných znaků, rozdílů, charakteristických rysů předmětů a vzájemných souvislosti mezi nimi;
 • chápání základních číselných a matematických pojmů, elementárních matematických souvislostí;
 • porovnávaní, řazení a třídění souborů předmětů podle určitého pravidla;
 • orientování se v elementárním počtu do šesti, chápání číselné řady v rozsahu první desítky;
 • chápání prostorových pojmů (dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, vpravo od, vlevo od, apod.) v prostoru i v rovině.

Náměty činností pro rozvoj matematické gramotnosti dětí v předškolním věku

Název námětu: Barevné království

Období: Předškolní vzdělávání

Tematický okruh: Svět okolo nás

Vazba na očekávaný výstup RVP PV:

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „nápady“
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • chápat základní předčíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
 • chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné
 • porovnat dle společných či rozdílných znaků
 • chápat prostorové pojmy (vpravo od, vlevo od, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod. v prostoru i v rovině)
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Matematická gramotnost

 • využívá možnosti řešení problému ve dvojici a v kolektivu dětí
 • hledá své vlastní postupy a strategie při řešení úkolu (porovnává je s výsledky ostatních dětí)
 • po ukončení zadané práce má potřebu se zapojit do další činnosti (vymyslí si vlastní aktivity nebo si je vyžádá)
 • vybere z ústního projevu nebo z obrázku podstatné informace, doptá se na informace, které mu chybí nebo kterým nerozumí
 • třídí objekty podle jednoduchých daných kritérií (s využitím manipulativních činností)
 • vysvětlí svůj postup řešení vlastními slovy
 • rozpozná správné a nesprávné řešení
 • odhalí chybu v řešení
 • odhalí jednoduchý problém a vyjádří ho svými slovy
 • vyhledá obdobný problém a popíše ho svými slovy

Popis námětu výchovně vzdělávacích aktivit

HLAVNÍ ČINNOSTI:

 • Dramatizace motivačního příběhu „Barevné královstí“

Pro tento tematický blok byl vytvořen původní motivační příběh „Barevné království“. Motivace je v předškolním vzdělávání zásadní pro zaujetí dětí a jejich následnou přirozenou spolupráci při aktivitách. Příběh je dětem prezentován jako dramatizace loutkami. Loutka představující krále pak doprovází děti celým blokem jako motivační postavička, která je za to, že mu pomohly vysvobodit jeho království, odměňuje tím, že je učí nové hry, které se hrají v jeho barevném království, nebo dětem daruje kouzelné barvičky, se kterými mohou čarovat apod.

Pomůcky – maňásek krále, pytel (nejlépe veselý, třeba povlak na peřinku), hračky různých barev, košíky (krabice) v barvách které budeme třídit.

VYPRAVĚČ: Bylo jednou jedno království, všechno tam bylo veselé a barevné. Lidé si tam žili šťastně a spokojeně. A právě to se nelíbilo zlému kouzelníkovi, který jim to nepřál a to barevné království zaklel.

KRÁL (nešťastně lamentuje): Ano, ano děti, ten zlý kouzelník nám záviděl a všechny barvy pomíchal a zpřeházel, v království nastal strašlivý zmatek. Mezi lidmi začali neshody a hádky. Já jsem z toho tak nešťastný. Chodím po celém světě a hledám, kdo by nám pomohl a království zachránil. A tak jsem přišel až k vám. Děti, pomůžete mi království zachránit?

Maňásek krále děti prosí, aby mu království pomohly vysvobodit. Když děti souhlasí, ukáže král na připravený barevný pytel, ve kterém jsou kostky a hračky různých barev.

KRÁL: Tady v tom pytli mám, děti, všechny pomíchané a přeházené barvy. Pomozte mi je správně roztřídit.

Popis činnosti – Král vysype pytel na zem, říká u toho kouzelné zaklínadlo a děti se pustí do vysvobozování – tedy třídí hračky podle barev do předem připravených barevných košíků.

Zaklínadlo: Barvy a barvičky z kouzelné krabičky,

                 dají se do práce, to bude legrace.

Po dokončení třídění barev král dětem děkuje a všichni se společně radují ze zlomení zlé kletby.

Metodická doporučení – u mladších dětí stačí použít základní čtyři barvy, u starších dětí je možno barevnou škálu rozšířit podle věku a schopností.

Cíl – soustředěně poslouchá divadelní představení, prožívá radost, rozpoznává dobro a zlo, rozpoznává a přiřazuje základní barvy, učí se empatii k druhým, pomáhá druhému, třídí soubory předmětů podle určitého pravidla, řeší kognitivní úkoly, myslí kreativně, orientuje se v prostoru.

 • Jakou barvu má?:

Pomůcky – obrázky barev

Popis činnosti – učitelka zvedne jednu barvu a řekne tu část říkadla, která k barvě patří, děti pak samy doplňují, co vše může mít ještě danou barvou. Tak se vystřídají všechny základní barvy.

Říkadlo: ČERVENÁ – Červené je jablíčko, červené je srdíčko. Červený mám kabátek, co nosím jen ve svátek.

MODRÁ – Modré je nebe, když je krásný den. Modré jsou oči maminky mojí, modré je moře, kde se vlnky honí.

ŽLUTÁ – Žlutá je barva sluníčka, žlutá jsou babičky klubíčka, co hraje si s nimi kočička. Žluté je malé kuřátko, žluté je také kachňátko.

ZELENÁ – Zelená je travička, kde se pase kravička. Zelená je barva lístečku, který vyrostl na našem stromečku.

Cíl – uvědomuje si a rozpoznává barvy okolo sebe a vše, čím je obklopeno, získává povědomí o přídavných jménech, přiřazuje podle určitého pravidla, řeší kognitivní úkoly, myslí kreativně, rozvíjí smysl pro detail.

 • Semafor (pohybová hra):

Pomůcky – kroužky (pro každé dítě jeden). Učitelka má jakýkoliv předmět červené, žluté a zelené barvy, který je vhodný jako terčík (barevný papír, kroužek, kostku, šátek).

Popis činnosti – každé dítě uchopí kroužek do obou rukou jako volant a tím se promění na řidiče motorových vozidel. Sami si mohou určit, jaké jsou vozidlo. Děti jsou poučeny o tom, co znamenají barvy na semaforu.

 • zelená – volný pohyb v daném směru
 • červená – zastavit a zůstat stát na místě
 • žlutá – startujeme, skáčeme na místě

Dále jsou poučeny o tom, že se z nich nyní stávají řidiči, a jaká pravidla musí řidič dodržovat, aby se nestalo neštěstí – o rychlosti jízdy, o předjíždění, o směru jízdy a o respektování ostatních řidičů.

Ve chvíli, kdy učitelka zvedne zelený terčík, se děti mohou pohybovat určeným směrem, dávají pozor na změnu barvy terčíku učitelky a pohotově na ni reagují.

Cíl – uvolňuje se, rozvíjí postřeh, rozpoznává barvy, získává povědomí o dopravních pravidlech, respektuje ostatní okolo sebe, dodržuje daná pravidla, orientuje se v prostoru, rozlišuje a reaguje podle určité vlastnosti.

Barevná kostka:

Pomůcky – velká hrací kostka, která má na každé stěně jinou základní barvu.

Popis činnosti – děti se posadí do kruhu, učitelka hodí kostkou. Podle barvy, která na kostce padne, každé z dětí přinese věc stejné barvy.

Cíl – rozpoznává barvy a věci v prostředí okolo sebe, přiřazuje podle určité vlastnosti, řeší úkol, uvědomuje si souvislosti, rozvíjí smysl pro detail.

Pracovní list: vybarvovaní podle daných barev

 

Cíl – rozpoznává barevné symboly a pracuje podle nich, vybarvuje ohraničené plochy, rozvíjí jemnou motoriku, vybarvuje podle určité vlastnosti.

Královský bál:

Pomůcky – velká obruč, Orffovy nástroje (pro každé dítě jeden), bubínek

Motivace – za odměnu nás král pozval na královský bál.

Popis činnosti – každé dítě si vybere jeden nástroj, děti se volně pohybují okolo obruče (palác), za doprovodu Orffových nástrojů. Když zazní bubínek, děti se zastaví a přestanou hrát. Učitelka určí konkrétní prvek, podle kterého mohou děti vstoupit do „paláce“, např.: „Do paláce mohou vstoupit všichni, co mají na sobě… barvu.“ Podle zadané barvy děti reagují.

Obměna – motivace se dá upravit podlé tematického celku, např: „Do domečku půjdou všichni, co mají rádi zmrzlinu.“ nebo „Do domečku půjdou všichni, co mají na sobě brýle.“ nebo „Do domečku půjdou všichni, co mají doma bratříčka.„Do domečku půjdou všichni, co neradi uklízejí.“ apod.

Cíl – uvolňuje se, rozvíjí postřeh, uvědomuje si vlastní individualitu, rozpoznává barvy, respektuje ostatní okolo sebe, dodržuje daná pravidla, orientuje se v prostoru, reaguje na signál, přiřazuje podle určitého pravidla, řeší situaci, uvědomuje si souvislosti.

Barevné hádanky:

Popis činnosti – učitelka dává dětem jednoduché hádanky, které v sobě obsahují barvu, např: „Je to červené a kulaté, co je to?“ (jablko, jahoda, míč…).

Cíl – přiřazuje podle barvy a tvaru, rozvíjí slovní zásobu, pracuje s pojmy a s přídavnými jmény, rozvíjí představivost, uvědomuje si věci okolo sebe a souvislosti mezi nimi, rozvíjí smysl pro detail.

Barevné bingo:

Pomůcky – velká hrací kostka, která má na každé stěně jinou základní barvu, barevné (barvy podle barev na hrací kostce) lepicí papíry nastříhané na čtverečky, pro každé dítě čtvrtka a tužka.

Popis činnosti – děti si nejprve na čtvrtku nalepí čtverečky různých barev (všechny děti by měli mít stejný počet čtverečků – nejméně 9, barvy jsou libovolné), lepit je mohou v řadách či v mřížce nebo jiném uskupení, které je pro ně přehledné. Pak se děti posadí do kruhu, učitelka hodí kostkou. Podle barvy, která na kostce padne, si děti přeškrtnou políčko příslušné barvy. Vyhrává ten, kdo má první všechna políčka přeškrtaná.

Metodické doporučení – hra je vhodná pro děti od 5 let

Cíl – uvědomuje si a rozpoznává barvy, přiřazuje je, pohotově reaguje na signál, soustředí se, dodržuje pravidla, uvědomuje si souvislosti.

Tanec s barvami:

Pomůcky – karty barevného kvarteta, vhodná písnička (např. Barevná písnička)

Popis činnosti – Každé z dětí si vytáhne kartu s jednou barvou a tančí na hudbu dle vlastní fantazie. V okamžiku, kdy přestane hrát hudba, musí se chytit za ruce s kamarádem se stejnou barvou karty. Pak si děti barevné karty mezi sebou vymění a tanec pokračuje.

Obměny podle tematického celku

varianta A – POČETNÍ SKUPINY 4

Pomůcky – kartičky s číslicemi do 4

Popis činnosti – děti tančí na hudbu dle vlastní fantazie. V okamžiku, kdy přestane hrát hudba, ukáže učitelka číslici, současně vysloví její hodnotu a ukáže na ruce počet prsty. Podle toho jakou číslici ukáže, tolik dětí se musí chytit za ruce.

Metodické doporučení – doporučuji nejprve dětem připomenout, aby do skupiny započítávaly i sebe. V případě, že na to zapomenou, jim připomeneme, že skupinu tvoří i ony. Tato činnost je vhodná pro děti od 5 let.

varianta B – ZNÁM ČÍSLICE (NEBO GEOMETRICKÉ TVARY)

Pomůcky – kartičky s číslicemi do 6 (nebo geometrické tvary) – pro každé dítě jedna sada kartiček (stačí vytištěné na počítači nebo napsané rukou)

Popis činnosti – děti i učitelka rozloží všechny kartičky na zem tak, aby číslice byly vidět. Děti tančí na hudbu dle vlastní fantazie. V okamžiku, kdy přestane hrát hudba, ukáže učitelka číslici, současně vysloví její hodnotu a ukáže na rukou počet prsty. Každé z dětí vyhledá na zemi a sebere kartu s příslušnou číslicí.

varianta C – ČÍSELNÉ ŘADY

Pomůcky – čtyři sady kartiček s číslicemi do 6 (podle počtu dětí)

Popis činnosti – Každé z dětí si vytáhne jednu kartu s číslicí a tančí na hudbu dle vlastní fantazie. V okamžiku, kdy přestane hrát hudba, zkusí děti vytvořit tři číselné řady podle svých kartiček.

Metodické doporučení – tato činnost je vhodná pro děti od 5 let.

Cíl – uvolnění, rozhýbání, reaguje na signál, zná číslice do 6 a jejich hodnotu, umí je přiřazovat, umí vytvořit početní skupiny do čtyř a číselné řady do 6. Vyjadřuje hudbu pohybem dle vlastní představy a tím rozvíjí fantazii. Spolupracuje, dodržuje pravidla, pohotově reaguje na signál, chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá – porovná, řadí a třídí, přiřazuje podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu do deseti, pozná více, stejně, méně, první. Orientuje se v prostoru i v rovině, řeší kognitivní problémy, úkoly a situace, dokáže myslet v pojmech.

Cvičení se židličkou:

Pomůcky – pro každé dítě židlička

Popis činnosti – každé z dětí si postaví židličku ve třídě tak, aby okolo ní mělo dost místa. Pedagog určí výchozí pozici, aby děti začaly cvičit jednotně (např. Děti se posadí na židličku tak, aby viděly na učitelku. Nebo: Postaví se za židličku tak, aby viděly na učitelku). Následně pedagog pokračuje pokyny určující orientaci v prostoru, způsob pohybu a počet pohybů např:.

 • postav se na jednu nohu na levé straně židličky
 • za židličkou udělej pět dřepů
 • klekni si na židličku
 • před židličkou třikrát vyskoč                       

Cíl – chápe prostorové pojmy – vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod. v prostoru i v rovině, řeší úkoly a situace.

Hry s padákem:

Pomůcky – barevný padák

Na barvy – děti se chytí padáku, každé za jednu barvu. Pedagog zavolá jednu barvu, děti zvednou padák nad hlavu a děti, které se drží jmenované barvy, se pustí, podběhnou na druhou stranu padáku a vymění se.

Rizika – děti se rády probíhají pod zvednutým padákem, místo přeběhnutí na druhou stranu padáku.

Cíl – umí se orientovat v prostoru, rozpoznává barvy, reaguje podle dané vlastnosti.

 • Kdo je rychlejší? (pohybová hra):

Pomůcky – bedna nebo koš s barevnými plastovými míčky

Popis činnosti – učitelka vyhazuje míčky z koše, může to doplňovat říkadlem, a děti míčky zase vracejí zpátky.

Říkadlo: Ententýky barvičky, kutálejte se míčky!

             Červené, zelené, modré, žluté,

             hop, šup a už tu bude. 

Cíl – zlepšuje postřeh, vyvíjí co největší tempo, uvolňuje se.

 • Plave mýdlo po Vltavě:

Popis činnosti – děti sedí v kroužku, učitelka rozpočítává: „Pla-ve mý-dlo po Vl-ta-vě, ja-kou ba-rvu a-si má?“. Vybrané dítě zvolí barvu (např. zelená) a pokračuje v rozpočítávání podle dané barvy („ze-le-nou“). Dítě, na které rozpočítávání padne, má za úkol říct věc, která má zvolenou barvu („tráva“). V dalším rozpočítávání pokračuje dítě, které odpovídalo.

Cíl – zvládá rytmizaci slov, uvědomuje si barvy v prostředí okolo sebe a vše čím je obklopeno, rozvíjí představivost.

 • Barevné řady:

Pomůcky – jednobarevné kostky

Popis činnosti – Několik kostek v různých barvách, postavených vedle sebe do řady, úkolem dětí je pokračovat v řadě ve stejném motivu opakování barev. Obtížnost můžeme stupňovat využitím většího počtu barev a náročností motivu.

Metodické doporučení – u nejmenších dětí stačí kombinace dvou nebo tří kostek; u starších dětí je možno počet kostek zvyšovat podle jejich schopností.  

Obměna I – místo kostek můžeme použít jednobarevné korálky, které děti navlékají podle předem připraveného motivu. U této varianty je pak rozvíjena i jemná motorika.

Obměna II – můžeme použít korálky různých tvarů a děti navlékají podle motivu sestaveného z různých tvarů korálků.

Cíl – rozvíjí kombinační schopnosti a schopnost systematického řazení barev či tvarů.

 • Vkládání barevných obrázků nebo špalíčků – rozvíjení schopností rozlišovaní barev a jemné motoriky
 • Třídění a přiřazování barev – umí třídit a přiřazovat podle barvy
 • Společenské hry s barevnou kostkou – rozpoznává a vyhledává barvy, respektuje pravidla
 • „Člověče, nezlob se“ – rozpoznává, vyhledává a přiřazuje barvy, orientuje se v rovině, přiřazuje stejný počet, respektuje pravidla
 • Stavění mozaiky – rozvíjení své kombinační schopností, rozlišovaní barev a prostorovou orientaci
 • Barevné kartičky:

Popis činnosti – na zahradě rozmístíme kartičky různých barev, děti dostávají různé úkoly např.:

        - Každý přinese jednu červenou kartičku.

        - Holčičky přinesou žlutou kartičku a kluci modrou.

Cíl – rozpoznává barvy, orientuje se v prostoru, samostatně plní zadaný úkol, rozvíjí předmatematické myšlení.

 • Čáp ztratil čepičku“ – pohybová hra:

Popis činnosti – ve vymezeném prostoru stojí volně rozptýlené děti, mezi nimi chodí dítě určené za „čápa“ v rytmu říkanky – Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku, … Dítě „čáp“ zvolí barvu a ostatní děti se snaží zvolenou barvu najít a chytit se jí. „Čáp“ se snaží chytit některé z dětí dřív, než se zvolené barvy dotkne. Chycené dítě je pak čápem.

Rizika – děti, které se chtějí stát „čápem“, se záměrně zvolené barvy nechytí.

Cíl – rozpoznává barvy ve svém okolí, orientuje se v prostoru, zlepšuje postřeh a rychlost.

 • Hledej barvu!

Popis činnosti – Pedagog dává dětem hádanky a úkoly týkající se barev v prostředí, ve kterém se pohybují. Děti mohou pozorovat, jaké barvy mají auta, která potkají – například „Kolik potkáme zelených aut?“ apod... Pedagog může vyhlásit soutěž „Kdo například první uvidí modrý dům?“ (musí vědět, že poblíž nějaký modrý dům je), nebo „Kdo první najde žlutou kytičku?“ apod.

Cíl – uvědomuje si barvy a věci, se kterými se setkává, vyhledává pomocí zrakového vnímání, řeší úkol.

Komentář z pohledu vzdělávacího procesu

Tyto výchovně vzdělávací aktivity vycházejí z přirozených potřeb a schopností dětí předškolního věku. Jsou zaměřeny na rozvoj v oblasti matematických vztahů. U dětí rozvíjejí schopnosti, pomocí nichž dokážou rozpoznávat rozdíly a podobnosti mezi předměty a jevy, které jim pomohou porozumět jednotlivým vztahům. Tyto aktivity jsou doplněny i pozorováním a porovnáváním předmětů a jevů v nejbližším okolí dítěte, při procházkách, při prohlížení obrázků v knížkách, apod. Děti by měly umět jednotlivé jevy i popsat, proto je důležité u dětí rozšiřovat slovní zásobou, jejíž pomocí budou umět rozdíly a podobnosti mezi předměty a jevy popsat, což jim pomůže porozumět jednotlivým vztahům. Tyto aktivity byly realizovány s dětmi ve věku 3–6 let. Většinu her je možné použít se všemi dětmi tohoto věkového rozpětí. Pouze u mladších dětí je potřeba některé z těchto činnosti zjednodušit a přizpůsobit jejich potřebám. Tento vzdělávací blok je možné zařadit již v adaptačním období.

Komentář z pohledu gramotností

V tomto období mají děti obrovskou potřebu pohybu, která pramení z vnitřní touhy po vlastním rozvoji, takže je pohyb možno využít jako motivaci i při rozvoji v oblasti matematických představ. Současně se v tomto období děti učí hlavně prostřednictvím hry a tvůrčích procesů. Pomocí pohybu, her a kreativity je možné dětem pomáhat získávat zkušenosti a rozvíjet se v oblastech základních matematických představ a vztahů, kdy objevováním vztahů mezi objekty okolního světa si utvářejí a rozvíjejí počátky logického myšlení.

K nejlepším výsledkům v rozvoji docházelo pomocí pohybových her spojených s nějakým matematickým úkolem. Pro děti v tomto věku je pohyb přirozený z hlediska přirozeného rozvoje motoriky. A pokud mají být ve statické pozici delší dobu, je to pro ně velmi náročné a vyčerpávající. Proto je dobré střídat pohybové aktivity s těmi statickými. Pro vzdělávání dětí by bylo prospěšné, kdyby došlo k přesahu těchto pohybových aktivit spojených s rozvojem matematických schopností i na první stupeň ZŠ. Běhen těchto pohybových aktivit si děti ani neuvědomují, že se vzdělávají, považují to za hru. Současně je pedagog může pozorovat, jakým způsobem si s daným úkolem jsou schopny poradit a jak spolu kooperují. Dají se tak i diagnostikovat jejich individuální schopnosti a potřeby a ty se pak dají následně použít při individuální práci s dítětem.

Činnosti a příležitosti, které bychom měli během vzdělávání vytvářet a dítěti nabízet a tím umožnit rozvoj jeho schopností důležitých pro rozvoj matematického myšlení:

 • přímé pozorování
 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)
 • volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)
 • sympatizující a přijímající prostředí, vstřícná a citlivá komunikace
 • činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu
 • podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy a úsilí
 • přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
 • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 • příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání
 • cvičení organizačních schopností

Reflexe:

V mnoha lidech vzbuzuje matematika obavy, či dokonce strach. Tomu je možné předcházet tím, že děti začneme seznamovat s matematickými představami již v předškolním věku zábavnou formou.

Dětí ve věku tří až čtyř let rády cokoli počítají, neustále se snaží počítat předměty okolo sebe. Představu o množství je důležité dětem přiblížit na konkrétních předmětech každodenního používání a sledování (jablka, rohlíky, tužky, auta, stromy, kostky, panenky, mince, apod.). Také už v tomto věku je možné dětem přiblížit porovnávání, přiřazování, třídění předmětů prostřednictvím hry nebo ve všedních činnostech (prostírání, rozdělení bonbónů, koláčů, apod.). U dětí čtyř- až šestiletých je stále zachována důležitost manipulace s předměty doprovázená mluvenými projevy a podněty, stejně jako v počátečním vzdělávání. To nám dává možnost rozvíjet slovní zásobu matematických pojmů (porovnávání výšky, šířky, délky, hmotnosti, atd.), která je zatím pasivní. Procvičujeme s dětmi prostorové vnímání a pojmy, které se k orientaci vztahují (umístění předmětu v prostoru – nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, atd.). 

Hlavní rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů v oblasti rozvoje matematického myšlení:

 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
 • převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním
 • příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa
 • omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj myšlení
 • zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat
 • málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
 • nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí
 • nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání
 • nedostatečné oceňování úsilí či úspěchu dítěte, málo pochvaly
 • spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými
 • stresy a napětí, nejistota

POUŽITÉ ZDROJE:

MELICHAR J., SVOBODA J.: Rozvoj matematického myšlení I pro studium učitelství pro mateřské školy. Ústí nad Labem: PF – UJEP, 2003.

AUTORSKÝ TÝM NPI: Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=92035&view=13192.

DOPORUČENÉ ZDROJE:

FUCHS, E., LIŠKOVÁ, H., ZELENDOVÁ, E. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. (Metodický průvodce), JČMF, Praha 2015, ISBN 978-80-7015-022-1.

KASLOVÁ, M. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2010. ISBN 978-80-86307-96-1.

KREJČOVÁ, E. Hola, hola, škola volá. Praha: SPN, 2018, ISBN 978-80-7235-603-4.

LIETAVCOVÁ, M., LIŠKOVÁ, H. Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-388-9.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

Potřebné pomůcky jsou vždy popsány u každé činnosti.