Odborný článek

Natoč to!

Anotace

Aktivita je založena na žákovské tvorbě a úpravě digitálního obsahu (konkrétně krátkých videosekvencí). Cílem aktivity je žákova práce v digitálním prostředí pomocí příslušných nástrojů (programy, aplikace, weby, ...). Neméně důležitým dílčím cílem je propojení výuky informační a komunikační technologie s předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Digitální obsah, jenž žák vytváří, obsahuje různé oblasti cílené na pohybové činnosti a dovednosti žáka (netradiční motivace k učení v digitálním prostředí a připomenutí posílení pohybových návyků, jež jsou nedílnou součástí zdravého životního styl). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Natoč to!

Vzdělávací obor

Informační a komunikační technologie; Tělesná výchova; Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (6.–7. ročník)

Tematický okruh

Zpracování a využití informací; Činnosti ovlivňující zdraví; Výchova ke zdraví

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

ICT-9-2-01 Žák ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací.

ICT-9-2-02 Žák uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem.

ICT-9-2-05 Žák zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě.

 

TV-9-1-01 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

 

VZ-9-1-05 Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák vytváří a upravuje digitální obsah, v případě potřeby je schopen jeden digitální formát doplnit či rozšířit jiným formátem.

Žák během svého vzdělávání kombinuje různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných úkolů.

Žák odlišuje autorská práva od práv ochrany osobních údajů, zohledňuje právní aspekty při využívání a tvorbě digitálního obsahu.

Žák sdílí data, informace a obsah se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii.

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Natoč to! je založena na žákovské tvorbě a úpravě digitálního obsahu (konkrétně krátkých videosekvencí). Aktivita je primárně určena do výuky informační a komunikační technologie, ve které se žák učí s digitálními nástroji pracovat. V dnešní době jsou pro mnoho žáků idoly youtubeři. Žáci si nyní sami mohou vyzkoušet, co vše tvorba videa obnáší.

Natáčená pohybová činnost se zároveň stává oslím můstkem pro zapojení předmětů tělesná výchova a výchova ke zdraví. Aktivita je přínosná zejména s ohledem na distanční výuku a související omezení pohybu. Zábavnou a zajímavou formou vede žáka k pohybové činnosti, potažmo sportu. Dále je podpořena vlastní tvůrčí práce žáka.

Aktivitu je vhodné využít v distanční výuce (forma samostatného úkolu) i při klasické výuce ve dvou variantách:

  1. Žáci natočí videa ve volném čase a zpracování obsahu probíhá ve výuce.
  2. Žáci pracují samostatně v rámci dlouhodobého úkolu nebo projektu.

Variantu vybere s ohledem na možnosti a schopnosti učitel. Může o ní dát mezi žáky i hlasovat.

Cílem aktivity je žákova práce v digitálním prostředí pomocí příslušných nástrojů (programy, aplikace, weby, …). Aktivita podněcuje žákovu kreativitu a přímo rozvíjí složky digitální gramotnosti. Dílčím cílem, ale neméně důležitým, je propojení výuky informační a komunikační technologie s předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Digitální obsah, jenž žák vytváří, obsahuje různé oblasti cílené na pohybové činnosti a dovednosti žáka. Ten je tak netradičně motivován k učení v digitálním prostředí, ale také k připomenutí a posílení pohybových návyků, jež jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu.

Zadání

Žáci mají za úkol vytvořit (natočit a upravit) video – konkrétně videosekvenci pospojovanou z dílčích videí. Obsahem každé části je konkrétní pohybová činnost, pohyb či ukázka sportu dle výběru ze zadaní. [1] Žák musí natočit minimálně pět (max. deset) dílčích videí o minimální délce 3 s a maximální 10 s. Taková videa spojí do jednoho kompaktního videa. Součástí výsledného videa je i úvodní část, kde žák představí sebe a vybranou kategorii. Kategorie připraví učitel. [2] Základem je, aby každá obsahovala pohyb, pohybové dovednosti nebo neobvyklé činnosti spojené se sportem. Ilustrační příklady kategorií:

  • Letní sporty v zimě
  • Venkovní posilovna
  • Netradiční sportovní aktivity
  • Oslavy vítězství ve sportu
  • Zimní sporty/radovánky

Práce žáků

Je zcela na žákovi, jak k vybrané kategorii přistoupí a jaký zvolí obsah (sporty, pohyb, dovednosti, …). Sám si připraví „scénář“ natáčení a podle něj videa natočí. Důležitá je i kompozice konkrétních záběrů (výběr místa, úhel záběru, slunce v záběru atd.). Učitel je v této části pouhým poradcem.

Pro úpravu (střih, vizuální efekty, vložení hudby, popis) videí volí žák vhodné programy nebo aplikace. U operačních systému Windows se nabízí použití programu Fotky nebo Movie Maker, u systémů Mac pak například program iMovie nebo aplikace Clips. Zmíněné aplikace patří k základnímu vybavení operačních systémů a měly by být žákům dostupné. Pokud žáci znají jiné vhodné programy nebo aplikace, mohou je použít. Naopak představení nových, a ne tradičních nástrojů je dobré věnovat čas při společné zpětné vazbě.

Originalitě a zábavné formě se meze nekladou. Je důležité, aby žáci při natáčení pohybových aktivit dodržovali zásady bezpečnosti (při zadání zopakovat zásady chování ve všech lokalitách natáčení – příroda, sportoviště, silniční provoz, …) a aby mysleli na své fyzické limity. Učitel dále připomene, aby při úpravě videí žáci dbali na zásady etiky v digitálním prostředí (dodržování autorských práv, sdílení videí, …).

Prezentace a zpětná vazba

V této části žáci odevzdávají vytvořená videa (sami si zvolí formu – přenosný disk, sdílení na příslušném portálu, …). Učitel zodpovídá za to, že jsou videa použita pouze k hodnocení práce žáků v rámci skupiny, případně si zajistí souhlas žáků se sdílením (viz námět na inovace níže).

V rámci zpětné vazby vede učitel žáky k reflexi všech aspektů průběhu práce. Zpětnou vazbu je dobré začít obecným hodnocením práce na úkolu (Co bylo na celé aktivitě nejtěžší? Spolupracovali jste s někým? Pokud ano, s kým a proč? Jak jste tvořili scénář, hledali lokality?). Dále následuje hodnocení použití digitálních nástrojů (Jaké programy jste k úpravě videa použili? Kde jste je získali? Naučili jste se během aktivity pracovat s novou aplikací nebo programem? Potřebovali jste při zpracování natočeného materiálu něčí radu?) a závěrem pohybové aktivity (Která kategorie vás nejvíce bavila? Proč? Proč myslíte, že obsahem videa byla pohybová činnost? Kolik času denně zhruba věnujete pohybové činnosti? Změnilo se to díky omezení v pandemii?).

Je důležité, aby učitel v této části pracoval s již zmiňovaným přesahem aktivity do tělesné výchovy, potažmo výchovy ke zdraví, a ukázal tak žákům, že kromě práce v digitálním prostředí vedla aktivita k oživení pohybových návyků, které by měly být součástí jejich každodenního života s ohledem na prevenci zdravého životního stylu.

Námět na inovace. Pro vyhlášení nejlepších výtvorů lze uspořádat hlasování/anketu (lze využít online nástroje). V takovém případě je třeba umístit videa na sdílené úložiště, žákům je zaslat nebo promítnout při výuce. Poté mohou hlasovat o nejoriginálnější, nejzábavnější, nejlépe graficky zpracované video apod.

V rámci utužení kolektivu a podpory sociálního klima ve třídě (obzvláště v distanční výuce) může učitel navrhnout možnost vytvoření společného videa ze všech žákovských příspěvků v rámci třídy. Kompletní video by sloužilo pouze pro účely třídy, nebude sdíleno. Případně ho lze využít se souhlasem žáků při akademii či jiné školní slavnosti.

 

Autor díla: Adam Cvik

Ukázka zpracování videa

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita se snaží o zatraktivnění (především distanční) výuky. Využívá k tomu digitální nástroje (programy, aplikace, …) a také možnost volné tvůrčí aktivity žáka v oblasti, které je mu blízká (svět youtuberů). Žák si tak v rámci předmětu informační a komunikační technologie vyzkouší tvorbu videopříspěvku, který se skládá z dílčích částí (natočení, úprava, titulky, …).

Neméně důležité je obsahové zasazení do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Tělesná výchova, Výchova ke zdraví). Natočená pohybová dovednost nebo představení netradiční sportovní aktivity žáky originálním a kreativním způsobem vede k připomenutí důležitosti pohybové aktivity ve všedním životě. Obzvláště v době distanční výuky, kdy se vyučovací předměty tělesná výchova nebo výchova ke zdraví dostávají na „vedlejší kolej“ a zájem žáků o pohybovou aktivitu nebo sport opadá (ve spojení s omezením možností sportovat).

Pokud se učitel rozhodne zařadit inovaci spojení jednotlivých příspěvků žáků do jednoho videa, podpoří tak jistě klima třídy, které obzvláště v distanční výuce trpí.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální gramotnost.

Digitální gramotnost. Aktivita cílí na práci žáků s nástroji v digitálním prostředí. Žáci tvoří digitální obsah (krátká videa, videopříspěvky) podle zadání, upravují je a sdílí. Při tvorbě přemýšlí nad postupem práce (točení záběrů, jejich úprava, střih, …). Používají vhodné programy a aplikace, které znají z vlastní zkušenosti nebo je doporučil učitel. Pro sdílení výsledků žáci využívají vhodné digitální prostředí a nástroje dle svého uvážení. Nedílnou součástí je dodržování etický pravidel a norem pro práci v digitálním prostředí.

[1] Je na učiteli, zda stanoví podmínku, aby pohybovou činnost prováděl žák sám. Pokud dojde k natočení jiné osoby, musí žák získat její souhlas s natočením a vytvořením videa.

[2] Kategorie mohou samozřejmě dopředu vymyslet i sami žáci.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 4. 2021
Článek je zaměřen na propojení pohybových aktivit s rozvojem digitální gramotnosti žáka. Aktivita je vhodná při běžné i vzdálené výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.