Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Svět podcastů, račte vstoupit
Odborný článek

Svět podcastů, račte vstoupit

29. 3. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Anotace

Výuková aktivita Svět podcastů, račte vstoupit je zaměřená na seznámení s podcastem, což je v poslední době zejména mezi mladými lidmi populární volnočasový fenomén, a jeho analýzu. Podcast je zvukový formát kombinující mluvené slovo, zvuky a hudbu podobný rozhlasovému vysílání, ovšem s možností poslouchat zvolený obsah kdykoli. Aktivita kombinuje samostatnou a skupinovou práci a společnou práci ve výuce. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Svět podcastů, račte vstoupit

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura; Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

Komunikační a slohová výchova; Člověk ve společnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•         Žák využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

•         Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnání s dostupnými informačními zdroji.

•         Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Volí vhodný text v souladu s účelem čtení, volbu zdůvodňuje, vhodnost textu vyhodnocuje.

Žák posuzuje, jak celkové uspořádání textu (např. druh, žánr, kompozice) i jeho jednotlivé části (např. odstavec, sloka, název) přispívají k jeho významu a ovlivňují čtenáře.

Samostatně (průběžně a podle potřeby) vyhledává informace ve všech typech textů včetně multimodálních.

Čte texty nejrůznějších žánrů, vyhledává i stylovou rozmanitost textů, zaplňuje čtenářská teritoria.

Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková aktivita Svět podcastů, račte vstoupit je zaměřená na seznámení s podcastem, což je v posledních době zejména mezi mladými lidmi populární volnočasový fenomén, a jeho analýzu. Podcast je zvukový formát kombinující mluvené slovo, zvuky a hudbu podobný rozhlasovému vysílání, ovšem s možností poslouchat zvolený obsah kdykoli. [1] Aktivita kombinuje samostatnou a skupinovou práci a společnou práci ve výuce.

Cílem aktivity je seznámit žáky s touto audio formou zpracování informací, a to zejména s ohledem na charakteristiku podcastů a jejich působení na příjemce sdělení. Žáci v rámci aktivity pracují s konkrétními podcasty, na základě vlastní práce a práce ve skupině definují hlavní znaky podcastu. Pozornost je soustředěna i na specifické možnosti podcastu působící na adresáta i na širší společenský kontext mediálního hitu podcast.

Realizaci výukové aktivity doporučuji v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (zpracování textu a jeho specifika), dále pak v rámci oboru Výchova k občanství (spojení s proměnou masmédií a společenské poptávky na dostupnost informací, zážitků), zařadit ji lze i do Cizího jazyka (propojení s poslechem s porozuměním).

Průběh aktivity

Klíčové je nejprve zjistit, jaké mají žáci povědomí o podcastech, zda nějaké poslouchají, mají své favority apod. Evokace je přizpůsobena konkrétní situaci ve třídě. Výstupem by vždy mělo být, že žáci vědí alespoň rámcově, co podcast je. Na podrobnější informace dojde později.

Zadání samostatné práce

Učitel žákům představí webovou stránku České podcasty (www.ceskepodcasty.cz), podcastovou platformu sdružující tuzemské podcasty na různá témata (zprávy, umění, technologie, byznys, sport, …). Úkolem žáků je vybrat si dle svých preferencí a zájmů z webu podcastový kanál a přehrát si z něj jednu epizodu. Dále pak poslech zpracovat, aby o své práci mohli hovořit se spolužáky i v rámci společné diskuse.

Je na učiteli, jak stanoví kritéria a formu zpracování (například s ohledem na již nastavené podmínky a zvyklosti při jiných činnostech – vedení čtenářského deníku apod.). Je však důležité, aby se žáci zaměřili na různé aspekty relace – obsah sdělení, odůvodnění své volby, vnímání nahrávky, emoce vyvolané poslechem, jazykové prostředky.

Návrhy otázek:

 • Jak se celý podcast a zvolená epizoda jmenují, kdo je autorem?
 • Jaké tematice se podcast věnuje? O čem konkrétně je tato epizoda?
 • Co bys určil jako klíčová slova? Jaké jsou hlavní myšlenky relace?
 • Zaujalo tě něco v jazykové stránce podcastu? Jak bys ji popsal?
 • Proč sis vybral zrovna tenhle podcast?
 • Jaké emoce v tobě podcast vyvolal? Proč?
 • Jak tě bavil poslech podcastu? Poslechl sis vše najednou? Co jsi při poslechu dělal?

Společná práce ve třídě

Žáci následně při výuce pracují ve skupinách. Nejprve si navzájem sdělí, jaké podcasty si vybrali a proč, hovoří o výsledcích samostatné práce (viz otázky výše) a sledují rozdíly nebo shody ve svých vypracováních. 

Po uplynutí stanového času skupiny prezentují, co o své práci jednotliví členové zjistili – výběr a tematické zaměření podcastu, emoce z poslechu, způsob poslechu aj. Učitel vystoupení skupin v případě potřeby doplňuje, také shrnuje, že se nyní věnují spíše individuálnímu vnímání textu. Žáky je dobré vést k reflexi různorodé volby podcastů i jejich hodnocení (Vybrali jste si ve skupině stejný podcast? Proč tomu tak je? Co nás ovlivňuje, když si vybíráme text ke čtení? Vyvolávala poslech relace ve všech podobné emoce? Proč? Poslouchali jste všichni stejným způsobem? O čem to vypovídá?)

Po společném vyhodnocení první části pokračuje práce ve skupinách. Úkolem každé skupiny je vytvořit  na základě svých zkušeností z poslechu podcastu jeho obecný popis, písemně formulovat v bodech hlavní rysy, které dle nich tato forma má. Vše by mělo vycházet z konkrétních příkladů ze zvolených podcastů.

Mají-li skupiny hotovo, požádá je učitel o vzájemnou výměnu vypracovaného popisu podcastu (náhodně, po směru hodinových ručiček, …). Skupiny se seznámí s obdrženými popisy spolužáků, diskutují o nich a případně je písemně doplní. Po navrácení popisů jejich autorům následuje společná práce řízená učitelem.

Učitel nechává skupiny představit výsledky své práce včetně doplnění od spolužáků, k němu se skupiny mohou rovněž vyjádřit (Našli jste ve svém vypracování nějaké komentáře od spolužáků? Pokud ano, souhlasíte s nimi? Proč?). Učitel v případě potřeby vysvětluje dílčí skutečnosti o podcastech. [2] Žáky směřuje nejen k základnímu popisu podcastu (Jak byste svými slovy definovali podcast? Co musím vlastnit nebo umět, pokud chci poslouchat podcasty? Jaké jazykové prostředky bývají v podcastech použity? Proč? Jakým tématům se podcasty nejčastěji věnují? …), ale i k uvědomění rozdílu nebo shody v porovnání s jinými mediálními produkty (V čem se liší vysílání rádia a tvorba podcastů? Jaké výhody či nevýhody mají podcasty oproti televiznímu vysílání? A videím na YouTube? Proč jsou podle vás podcasty tak oblíbené? Kdo může tvořit podcasty? Kdo je nejčastěji tvoří? Může podcast skrývat reklamu? Jakým způsobem by taková reklama fungovala?).

Chce-li se učitel věnovat i technickému řešení podcastů, lze zařaditi i otázky týkající se jejich tvorby a aplikací pro zveřejnění vlastních podcastů [3].

Aktivitu uzavírá celkové hodnocení a žákovská reflexe samostatné i skupinové práce, zejména s akcentem na její výsledek (co se žáci naučili), průběh, překvapivé momenty, případné problémy apod.

Námět k inovaci, rozšíření

Na aktivitu lze navázat úkolem, kdy žáci sami hledají námět a vytváří scénář vlastní epizody podcastu, případně v rámci skupiny nebo celé třídy pracují na námětech pro třídní podcast (podcast o jejich třídě, škole apod.).

Rozšířením aktivity může být vytvoření, nahrání a zveřejnění samotného podcastu (dle pravidel platných ve škole), viz výše zmíněné články o technickém řešení podcastů. V tomto případě se jedná o funkční propojení s digitální klíčovou kompetencí (v RVP ZV platném od 1. 9. 2021), neboť žáci podporují dovednosti spojené s tvorbou digitálního obsahu.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Téma podcastů lze zařadit do více vzdělávacích oborů. Aktivitu Svět podcastů, račte vstoupit doporučuji do Českého jazyka a literatury. Hlavní přínos aktivity tkví v rozšíření rejstříku textů, s nimiž žáci pracují, o zvukový formát (zvuková stopa jako informační tok). Podcast je aktuálně populární mediální produkt, který svou charakteristikou souzní se společenským vývojem (poslouchat podcasty je trend, známé osobnosti mají své podcasty, možnost multitaskingu, …) i vývojem po stránce technologické (technicky i finančně méně náročná tvorba oproti videím, dostupné nástroje na tvoření, možnost pustit si nahrávku kdykoli, …). I z těchto důvodu je vhodné, aby si žáci osvojili práci s takovým druhem elektronického sdělení.

Během aktivity upevňují schopnost recipovat digitální obsah dostupný distančně, což přímo souvisí s rozvojem digitální klíčové kompetence (kriticky hodnotit informace získané touto cestou, ověřovat je pomocí dalšího zdroje, jenž předkládá odlišné názory apod.). V neposlední řadě je přínosem pro vzdělávací obor posilování schopnosti sebereflexe čtenářské nezávislosti či práce s podcastem jako výchozím materiálem pro hledání autorského záměru, který je zde, stejně jako ve všech textech, ukrytý.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. Výuková aktivita posiluje žákovu dovednost pracovat s jinou formou sdělení (zvuková nahrávka), než je klasický psaný text. Díky práci s konkrétními podcasty je žák schopen identifikovat jak a čím se tato forma vyznačuje a jak může působit na čtenáře, jak ho může ovlivnit. Žák zároveň v rámci učební činnosti reflektuje svůj osobní pocit při práci s podcastem (od důvodu volby konkrétní ukázky po emoce, které v něm poslech relace vyvolal). Při práci opírá svá tvrzení o konkrétní příklady, své vlastní názory a v neposlední řadě i o výsledky diskuse v rámci skupinové práce.

[1] Oxfordský slovník definuje podcast jako: „Digitální zvukový soubor dostupný na internetu pro stahování do počítače nebo mobilního zařízení, typicky dostupný jako série epizod. Nové epizody mohou být automaticky odebírány posluchači.“ Dostupné na WWW: <https://www.lexico.com/definition/podcast>.

[2] Další informace k podcastům, včetně představení odborných studií, které se věnují podcastům ve vzdělávání, viz ČERNÝ, Michal. Tvorba podcastu ve vzdělávání I. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2020, [cit. 2021-01-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/22537/TVORBA-PODCASTU-VE-VZDELAVANI-I.html>. ISSN 1802-4785.

[3] Zde lze doporučit navazující článek M. Černého (Tvorba podcastu ve vzdělávání II.) nebo Jana Vaise (Tvorba podcastů s aplikací Anchor). Oba In: Metodický portál: Články [online].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 3. 2021
Výborný text ukazující další formu sdělení, s níž se žáci běžně setkávají, v podobě, která je pro učitele vstřícná a umožní inspiraci rychle využít v praxi. Text má tedy potenciál napomoci učiteli s obohacením komunikační a slohové výchovy o zajímavý formát běžně žáky užívaný. Tím navazuje na východiska rozpracovaná pro didaktiku českého jazyka Stanislavem Štěpáníkem a jeho týmem v knize Školní výpravy do krajiny češtiny. Text obsahuje i zdroje podcastů, je tedy dostatečně prakticky a instruktivní. Žáci recipují texty v digitální podobě (ve formě audiozpracování) a mohou ve výuce též tvořit nové digitální obsahy. Obojí napomáhá utvářet klíčovou kompetenci digitální a napomůže učitelům a školám doplnit do ŠVP o další k tomu vhodné cíle a obsahy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Mezioborove presahy: